دستورالعمل و روند انجام آزمایشات پاتوبیولوژی

مروری بر تومور مارکر CA 125 مربوط به کانسر تخمدان
آزمایش CA 125 یا میزان پروتئین CA 125 یا (Cancer Antigen 125) خون را می‌سنجد.   تست CA 125 برای مانی
دستورالعمل انجام تست اسپرموگرام
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش اسپرموگرام می باشد.
دستورالعمل آزمایش الکتروفورز
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکتروفورز می باشد.
دستورالعمل تست الکترولیت آنالایزر
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکترولیت آنالایزر کمپانی AUDI
دستورالعمل آزمایش سانتریفوژ
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی سانتریفوژ می باشد
دستورالعمل آزمایش اسپکتروفتومتر
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد.
دستورالعمل کار با سمپلر
دستورالعمل تعیین چگونگی کاربری، نگهداری و ایمنی، کنترل کیفی و کالیبراسیون سمپلر
دستورالعمل تست الایزا ریدر
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الایزا ریدر می باشد.
تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری باسیل گرم منفی، خمیده و میکروآئروفیلیک است.
دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پرسشنامه های پروتکل های غربالگری
دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پرسشنامه های پروتکل های غربالگری
مقادیر نرمال آنالیت ها در ادرار 24 ساعته
مقادیر نرمال آنالیت ها در ادرار 24 ساعته ، نیاز به دقت بیشتری برای تبدیل واحدها دارد.
فرم درخواست تست سیکلوسپورین
فرم درخواست تست سیکلوسپورین
راهنمای انتخاب تست غربالگری مناسب در هنگام پذیرش
بهترین پروتکل در هنگام پذیرش در زمانیکه تست درخواستی پزشک با سن جنین هم خوانی نداشته باشد.
کتابچه راهنمای انجام تست ها
کتابچه راهنمای انجام تستهای تخصصی و نحوه نمونه گیری
6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf