کاربرد مارکرهای بیوشیمیایی اندازه گیری شده طی پروسه غربالگری برای تعیین ریسک محدودیت رشد داخل رحمی

کاربرد مارکرهای بیوشیمیایی اندازه گیری شده طی پروسه غربالگری برای تعیین ریسک محدودیت رشد داخل رحمی (Intrauterine Growth Restriction = IUGR)

تا به امروز تعریفی که برای IUGR استفاده می شود ضد و نقیض (inconsistent) و گیج کننده می باشد و اصطلاح کوچک بودن بچه بر مبنای سن جنین (small for gestational age = SGA) با IUGR بطور جابجا استفاده می شود.

بطور کلی کاهش وزن بچه به پایین تر از 10% منحنی رشد نشانه کوچک بودن اندازه جنین بوده ولی این تعریف تمایزی بین جنین کوچک بدلایل پاتولوژیک و جنینی که از لحاظ جسمی (constitutionally) کوچک است ولی سالم است نمی گذارد.

در مطالعه گروه PORTO در سال 2013 معیارهای جدیدتری برای افتراق این دو گروه صورت گرفته است. اگر وزن تخمینی جنین کمتر از 3% منحنی رشد باشد و یا یک آبنورمال داپلر شریان جفتی یا Umbilical artery Doppler (فقدان شتاب معکوس انتهای دیاستولیک یا absent reverse end diastolic velocity = AREDV) وجود داشته باشد امکان IUGR وجود دارد و زمانیکه داپلر شریان جفتی نرمال باشد و یا وزن تخمینی جنین بین 3 تا 10 % منحنی رشد باشد احتمال SGA مطرح می شود.

امروزه مشخص شده که سطح سرمی مارکرها ارزش بیشتری از وزن تخمینی جنین برای توصیف IUGR دارد. کاهش PAPP-A به همراه کاهش وزن تخمینی جنین به کمتر از 5% منحنی رشد جنین قدرت تشخیص بالایی برای IUGR دارد.

امروزه با استفاده از مارکرهای PAPP-A در سه ماهه اول و مارکرهای کواد مارکر در سه ماهه دوم به همراه کاهش وزن تخمینی جنین به کمتر از 5% منحنی رشد می تواند درصد بالایی از موارد IUGR را تشخیص داد (73% موارد به همراه مثبت کاذب 5%).

دکتر اسپنسر و همکاران مشاهده نمود که کاهش free BhCG در سه ماهه دوم (MoM کمتر از 0.5) به همراه کاهش وزن کمتر از 3% منحنی رشد می تواند ریسک IUGR را 2.3 برابر بیشتر کند.

بطور کلی موارد IUGR که به همراه AREDV در داپلر شریان جفتی سطح سرمی مارکرها بسیار غیرطبیعی تر از مواردی است که IUGR به همراه داپلر نرمال شریال جفتی می باشد.

در مطالعه دکتر هارلی نیز مشخص شده است که اگر افزایش AFP با سطح غیرطبیعی hCG همراه باشد ریسک تولد نوزاد کم وزن خیلی بیشتر از مواردی است که افزایش AFP به تنهایی دیده می شود.

امروزه نرم افزارهایی طراحی شده است که به همراه استفاده از سطح سرمی مارکرها و فاکتورهای مادری (maternal factors) از قبیل:

- سابقه فشار خون مزمن

- لوپوس

- دیابت قبل از بارداری

- سابقه ترومبوفیلیا

می تواند بالای 91% موارد IUGR/AREDV را تشخیص دهد. که می تواند مرگ ومیر، ناخوشی دوران نوزادی و نیاز به بستری شدن در NICU را افزایش دهد.

مقالات مرتبط با کاربرد مارکرهای بیوشیمیایی اندازه گیری شده طی پروسه غربالگری برای تعیین ریسک محدودیت رشد داخل رحمی

پرسش و پاسخ

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf