مروری بر تست cffDNA یا NIPT جهت تشخیص اختلالات کروموزومی

مروری بر تست cell free fetal DNA = cffDNA یا Non Invasive Prenatal Testing = NIPT جهت تشخیص اختلالات آنوپلوئیدی کروموزوم 21، 18 و 13

بروز شده :  1398/07/01

فلسفه استفاده از DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) از سال 1997 مطرح شده است. منشاء cffDNA از سلولهای تروفوبلاست جفت بوده و بدنبال پوسته ریزی سلولهای جفتی وارد گردش خون مادر می شود و 13- 3 درصد کل cell free maternal DNA مادر را تشکیل می دهد. در سه ماهه سوم بارداری این نسبت 10 الی 20% افزایش می یابد.


cffDNA در هفته 7 بارداری در خون مادر ظاهر شده و بلافاصله بعد از تولد از گردش خون وی پاک می شود، طوری که 2 ساعت پس از زایمان دیگر در خون مادر قابل تشخیص نمی باشد. از نظر سایز این مولکول خیلی کوچکتر از cell free maternal DNA بوده و سایزی در حدود 200-300 bp دارد و این خاصیت اساس بسیاری از تکنیکهای افتراق cffDNA از cell free maternal DNA را تشکیل می دهد.


البته بعضی از تکنیکهای قدیمتر از اختلافات موجود در نواحی اپی ژنیک cffDNA از cell free maternal DNA (مثل unmethylation index of the phosphodiesterases gene 9A و methylated DNA immunoprecipitation) استفاده می کنند. از آنجائیکه افتراق cffDNA از میان مقدار بالای cell free maternal DNA نیاز به تکنیک بسیار حساس و با دقت بالایی دارد بنابراین باید از تکنیک های بسیار پیشرفته که جهت آنالیز مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد (مانند digital PCR و Massively Parallel Sequencing = MPS) برای تشخیص و جداسازی cffDNA استفاده کنند.


کاربرد cffDNA در زمینه های ذیل می باشد:

1- تشخیص non-compatible RhD factors

2- تشخیص sex determination for X-linked genetic disorders

سردسته این بیماریها عبارتند از: fragile X Syndrome، Duchenne muscular dystrophy، Hemophilia، بیماری Congenital Adrenal Hyperplasia (بدلیل مهار تولید کورتیکواستروئیدها هورمونهای آندروژن افزایش یافته و اگر جنین دختر باشد باعث مردانه شدن اندام تناسلی خارجی شده و در نتیجه باید از هفته 7 بارداری درمان با دگزامتازون را برای جنین های دختر شروع کرد و مانع از ترشح آندروژنها شد).

3- testing for single gene disorders

4- determining aneuploidies


- ارزش پیشگوئی کننده مثبت (Positive Predictive Value) تست cffDNA برای بررسی تریزومی 21، 5/45% در مقابل 2/4% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول برای سندرم داون می باشد. این میزان در تریزومی 18، 0/40% در مقابل 3/8% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول می باشد. در مطالعه دکتر Lewis در سال 2014 مشخص گردید که میزان مثبت کاذب برای سندرم داون یا تریزومی 21، 3/0% در مقابل 6/3% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول و برای سندرم ادوارد یا تریزومی 18، 2/0% در مقابل 6/0% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول می باشد.


طبق توصیه دسامبر 2012 ACOG و انجمن طب مادر و جنین در مورد تست cffDNA، باید به نکات ذیل توجه نمود:


-  تست Cell Free Fetal DNA تشخیصی نبوده و جایگزین CVS و آمنیوسنتز نمی باشد.

-  قدرت تشخیص این تست برای تریزومی ۲۱، ٪۹۸ است (مثبت کاذب کمتر از ۰/۵ درصد). توجه: در مطالعات مختلف گزارشات بسیار متناقضی از قدرت تشخیص تست ارائه شده است بطور مثال در مطالعه دکتر لیم و همکاران در سال 2011 قدرت تشخیص 3/83% (15 مورد از 18 مورد داون تشخیص داده شد)، در مطالعه دکتر پالوماکی و همکاران در سال 2011 قدرت تشخیص 6/98% (209 مورد از 212 مورد داون تشخیص داده شد)، در مطالعه دکتر دنگ و همکاران در سال 2011 قدرت تشخیص 8/95% (23 مورد از 24 مورد داون تشخیص داده شد) و در مطالعه دکتر دان و همکاران در سال 2012 قدرت تشخیص 100% (139 مورد از 139 مورد داون تشخیص داده شد) گزارش شده است.

-  قدرت تشخیص آن برای تریزومی 18، 98-97% و برای تریزومی 13، 80-79% می باشد (مثبت کاذب کمتر از 1 درصد).

-  بیمار با یک تست مثبت باید برای مشاوره ژنتیک و انجام تست های تشخیصی جهت تائید نتیجه این تست ارجاع داده شود. 

-  یک نتیجه منفی به معنی اطمینان کامل از سلامت جنین از نظر سندرم داون نیست.

-  این تست باید صرفأ به گروه‌های زیر توصیه شود:

-  زنان 35 سال یا بالاتر

-  وجود یک تست غربالگری مثبت ازجمله تست های غربالگری سه ماهه اول، دوم، اینتگریتد و یا سکوئنشیال

-  یافته سونوگرافیکی که نشان دهنده افزایش ریسک اختلالات آنوپلوئیدی می باشد.

-  وجود سابقه قبلی برای وجود تریزومی ها

-  وجود یک Parental balanced robertsonian translocation که سبب افزایش ریسک تریزومی 13 و 21 در جنین می شود.

-  این تست نباید به گروه کم خطر و یا زنان باردار دو قلو به بالا پیشنهاد شود چرا که این تست به اندازه کافی در این دو گروه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

-  این تست قادر به تشخیص فرمهای موزائیسم، partial chromosome aneuploidy، ترانسولوکیشن و یا آنوپلوئیدی های مادری نمی باشد.

-  اگر یک آنومالی ساختاری در سونوگرافی جنین مشاهده شود باید بیمار مستقیماٌ برای انجام تست های تهاجمی تشخیصی ارجاع داده شود.

قبل از انجام تست باید سابقه خانوادگی گرفته شود تا مشخص شود آیا نیاز به انجام سایر تست های غربالگری و یا تشخیصی است یا خیر.


دکتر مارک لیچ در سال 2013 گزارش نمود که در واقع DNA که در این روش مورد بررسی قرار می گیرد DNA جنین نبوده بلکه DNA جفتی می باشد.

بر اساس یافته های علم جنین شناسی گامت (تخم) تشکیل شده ، در عرض ۲ ‌روز پس از لقاح و تشکیل تخم، تخم سفر خود را از طریق لوله رحمی به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود. 

در همین زمان، تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها (بلاستومرها) به نام مورولا حاصل شود.

تقسیم سلول های در حال عبور از لوله حمل تخمک ادامه یافته بطوریکه تعداد آنها هر ۱۲ ‌ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی فوق به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. 

پس از 6 ‌تا 12 ‌روز (متوسط 9 روز) این مجموعه سلول به رحم می رسد و در لایة آندومتر لانه‌گزینی آغاز و شروع به تقسیم سلولی می‌کند در اولین تقسیمات سلولی یک سری سلول‌های متفاوت که در آینده عملکرد مختلفی دارند تشکیل می‌شوند:

1- یک سری سلولها جنین را تشکیل می دهد.

2- یک سری سلولها در آینده جفت را تشکیل داده و به آن سیتوتروفوبلاست (Cytotrophoblast) می گویند.

3- یک سری سلولها هم به صورت یک لنگر باعث اتصال جنین و جفت به جدار رحمی مادر می شود که به آن سلولهای سن سیتیوتروفوبلاست (Syncytiotrophoblast) می گویند.


بنابراین در واقع تقریبأ تمام cffDNA که در خون مادر دیده می شود، در واقع منشاء آن از سلولهای جفت بوده و نه جنین و بهتر است به آن cell free placental DNA بگوئیم.

بنابراین در مواقعی که موزائیسم جفتی وجود دارد ( confined placental mosaicism زمانی ایجاد می شود که سه تایی شدن کروموزوم در بعضی سلولهای تشکیل دهنده جفت دیده می شود، در حالیکه سلولهای دیگر از جمله سلولهای جنین نرمال بوده) به همین علت می تواند ایجاد مثبت کاذب نماید (درست مانند مشکلی که در CVS دیده می شود و در نتیجه برای تأئید تشخیص نیاز به آمنیوسنتز داریم).

این وضعیت در 2-1% بارداری ها دیده می شود و در نتیجه وضعیت تقریبأ شایعی است.


هرچند cffDNA ممکن است متمایز از cell free placental DNA باشد اما در قسمت اعظم موارد، صحت نتایج آن بسیار خوب است، در حالیکه توجه به تفاوت مفهومی بین این دو اصطلاح ضروری است. به همین دلیل است که این تست هرچند صحت بالایی دارد ولی قدرت کافی برای تصمیم گیری بدون انجام تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز را ندارد.


دکتر کاگان و همکاران در سال 2014 توصیه نمودند ترکیب تست غربالگری سه ماهه اول و NIPT با هم قدرت تشخیص 97% و مثبت کاذب 1% برای اختلالات کروموزومی بدست می دهد. از این تست برای تعیین جنسیت و بررسی اختلالات کروموزومهای جنسی (مثل سندرم ترنر، کلاین فلتر و ...) هم استفاده می شود هرچند مستلزم صرف هزینه بیشتر بوده و در ضمن قدرت تشخیص آن برای کروموزومهای جنسی هنوز نیاز دارد که ارزیابی بیشتری در مورد آن انجام شود.


دکتر اوانس و همکاران در سال 2014، گزارش نمودند که در استراتژی انجام تست cffDNA برای تمام زنان باردار برای هر بیمار بسیار گرانتر (حدود 1017 دلار) از روش انجام غربالگری سه ماهه اول و سپس انجام cffDNA برای گروه پرخطر می باشد که به آن روش مرحله به مرحله یا contingent (حدود 409 دلار). به عبارت دیگر هزینه حاشیه ای برای تشخیص یک مورد سندرم داون در استراتژی انجام تست cffDNA برای تمام زنان باردار حدود 3 الی 16 برابر بیشتر از روش های مرحله به مرحله می باشد.


دکتر کلارک گاناهارت و همکاران در سال 2014، دو مورد از موارد مثبت کاذب این تست را گزارش نمودند: یک مورد تست از نظر تریزومی 18 مثبت شد در حالیکه نشان دهنده فرم موزائیسم تریزومی 18 در جفت بوده و جنین سالم بوده و یک مورد از نظر تریزومی 13 مثبت شد ولی در آمنیوسنتز کروموزوم 8p duplication/deletion بدست آمد.

موارد مثبت کاذب تست NIPT:

منظور این است که تست NIPT مثبت شده است در حالیکه در آمنیوسنتز مشخص می شود که جنین سالم است که علت آن می تواند:

1-  Confined Placental Mosaisims 

(این حالت زمانی ایجاد می‌شود که سه‌تایی شدن کروموزوم در بعضی سلول‌های تشکیل دهندة جفت دیده می‌شود، در حالی که سلول‌های دیگر از جمله سلول‌های جنین نرمال می‌باشند، این حالت در 2-1% بارداری‌ها دیده می‌شود و در نتیجه وضعیتی تقریباً شایع است. شبیه مشکلی که در CVS دیده می‌شود و در نتیجه برای تأئید تشخیص نیاز به آمنیوسنتز داریم)

2- Vanishing twins  : وجود یک قل تحلیل رفته که باعث آزاد شدن کروموزوم های اضافی می شود (حداقل فاصله بین خونگیری و مرگ قل دوم باید 8 هفته باشد)

3- Maternal Malignancy  (maternal copy number variation = CNV): بدلیل وجود یک سری کپی نامبرهای غیرطبیعی مترشحه از سلولهای توموری که به آن maternal copy number variation = CNV می گویند

4- از علل دیگر مثبت کاذب مواردی مثل:

            - تزریق خون طی 12 ماه گذشته 
            - پیوند مغز استخوان  

بطور کلی هر موقع منشائ سومی از کروموزوم ها وجود داشته باشد می تواند در نیتجه تست تاثیر بگذارد.

موارد منفی کاذب تست NIPT:

 - -  جنین تریپلوئید: بدلیل آنکه تمام کروموزوم ها سه تا شده اند این تست در هنگام محاسبه نسبت کروموزوم 21 به کروموزوم های پایه این نسبت را 1 به 1 محاسبه و بعنوان جنین سالم گزارش می کند.

 - -  موزائیسم واقعی جنینی (true fetal mosaicism): در این موارد بعضی از بافت های جنین به صورت موزائیسم شامل سلولهای نرمال و هم آنوپلوئید می باشد در حالیکه جفت سالم است ( which a mosaic cell line was absent in cytotrophoblast and present in the fetus).

میزان بروز این پدیده 1:107 می باشد.

موادری که منجر به عدم جواب (not reported) در تست NIPT  می شود:

-  اگر تست قبل از هفته دهم حاملگی انجام شود امکان کسب نتیجه منفی کاذب به دلیل کاهش fetal fraction وجود دارد. 

- بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود.

هر چند مکانیسم این عمل مشخص نیست ولی از آنجائیکه فرآیند آپوپتوزیز در پوسته ریزی سلولهای جفت به خون مادر نقش دارد، ترکیبات ضد انعقادی از طریق کاهش فرآیند ترومبوز جفتی، کاهش هایپوکسیا و کاهش التهاب در ناحیه جفت باعث کاهش فرآیند آپوپتوزیز می شود.

-  اگر برای زنان بسیار چاق انجام شود امکان کسب نتیجه منفی کاذب وجود دارد (وزن بالای 250 پوند و یا 113.4 کیلوگرم در 10% موارد منجر به کاهش fetal fraction به کمتر از 4% می شود).

          -  فاکتور رقت (Dilution effect)  

          -  بالا بودن adipocyte turnover در زنان چاق که سبب افزایش فرآیند دژنره شدنcfDNA  می شود.

-  از آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در گروهی از بیماران که عدد NT آنها در سونوگرافی غربالگری سه ماهه اولی در محدوده 95 تا 99 پرسنتایل می باشد، بین 3.5 تا 3.7% است، بنابراین کاندید انجام NIPT برای بررسی بیشتر اختلالات کروموزومی می باشند.

- تست NIPT نسبت به سایر تست های غربالگری این مزایا را دارد:

- -  مثبت کاذب کمتر: احتمال مثبت کاذب این تست زیر یک درصد برای تریزومی های 21، 18 و 13 است.   

- - قدرت تشخیص بالاتر: بدلیل تفکیک DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) از DNA آزاد با منشاء مادری (cfmDNA) که در این روش انجام می گیرد، قدرت تشخیص به بالای 99 درصد برای اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 می رسد.

- -  صحت بالای تعیین جنسیت: قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.

- -  عدم وجود احتمال سقط جنین: بر خلاف روش های تشخیصی تهاجمی، به دلیل آنکه این تست فقط بر روی خون مادر انجام می شود، ریسکی برای ایجاد سقط جنین ندارد.

- -  عدم تاثیر پذیری از بارداری های قبلی: از آنجائیکه نیمه عمر cffDNA کمتر از 2 ساعت است بنابراین بارداری های قبلی اختلالی در نتیجه تست ایجاد نمی کند.

- -  تشخیص زود هنگام: این تست از هفته 10 بارداری قابل انجام است.

- - جوابدهی سریع: جواب بین 3 تا 7 روز کاری بعد از نمونه گیری آماده می شود.

- - بهترین پروتکل غربالگری بعد از هفته 22 بارداری

گروه پرخطری که در غربالگری سه ماهه اول کاندید NIPT می شوند:

طبق پروتکل کشوری افرادیکه ریسک تست های غربالگری شان در محدوده پر خطر قرار گرفته است ، کاندید تست های تشخیصی هستند.

ر موارد ذیل می توان به این گروه از افراد به جای تست های تشخیصی توصیه به انجام NIPT:

                     - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تستهای تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یا CVS دارند،

                     - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند،

                     - زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد 

                                  (علت سقط مکرر اختلالات کروموزومی نباشد)،

                   - زنانی که خونریزی واژینال دارند (تهدید به سقط هستند)،

                   - زنانی که Rh  منفی هستند،

                   -  زنانی که HIV و یا HCV مثبت هستند،

                   - زنانی که Hbe Ag مثبت دارند و یا HBV viral load > 1,000,000 copies/ml

                   - زنانی که جفت پایین دارند،

                   - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند،

                   - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب (PROM) دارند،

                   - مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد،

                   - مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.

                                   - جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است، 

                                   - جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،

                                   - جنینی که حاصل  ART (Artificial Reproductive Technology) مثل IVF و یا ICSI  می باشد.

مقالات مرتبط با مروری بر تست cffDNA یا NIPT جهت تشخیص اختلالات کروموزومی

پرسش و پاسخ

سوال 1403/04/22

سلام وقت بخیر مادری ۳۴ ساله هستم با ان تی ۱.۸۸میل و کروموزوم ۱۳ هم توی آزمایش ان آی پی تی ۳.۵۸ هستش آیا مشکل داره جنین ؟

پاسخ مدیر 1403/04/22

عدد CRL و ریسک سندروم ها را دقیق یادداشت کنید . نگران نباشید

سوال 1403/04/18

سلام خسته نباشید من آزمایش سل فری و انجام دادم ،از آزمایشگاه تماس گرفتن جواب سونوی آنومالی و هم براشون بفرستم ،میخواستم ببینم روال به این صورته یا مورد من خاص بوده؟خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1403/04/18

چند هفتگی جنین تست داده بودین ؟

سوال 1403/03/30

سلام من سونو nt اول انجام دادم نرمال آزمایش غربالگری اول هم Low risk بود دکتر گفتن آزمایش nipt بدم آیا نیاز هست؟

پاسخ مدیر 1403/03/30

جواب آزمایشتان را دقیق بنویسید تا دقیق تر پاسخگو باشم ولی به طور کل در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت

سوال 1403/03/09

سلام. از چه طریق میتوانم آزمایش غربالگری مرحله 1 و 2 را که در ازمایشگاه نیلو انجام داده ام برای شما بفرستم و در این مورد سوال بپرسم ؟

پاسخ مدیر 1403/03/09

نتایج را در همین سایت یادداشت کنید و یا تصویر آن را برای دایرکت اینستاگرام نیلو ارسال نید

سوال 1403/03/01

سلام می خواستم جواب niptتفسیر بشه آزمایشگاه نیلو انجام دادیم

پاسخ مدیر 1403/03/01

نتایج را یادداشت کنید راهنماییتان می کنیم .

سوال 1403/02/26

وقت بخیر ، بعد از انجام nipt نیازی به غربالگری دوم یا سونوگرافی انومالی هست یا خیر؟

پاسخ مدیر 1403/02/26

سونوگرافی آنومالی نیاز هست ولی غربالگری خیر

سوال 1403/02/24

سلاممن جواب آزمایشم رو گرفتم در قسمت sex chromosomes زده منفی ۰.۵۴ این یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1403/02/24

جواب را دقیق ارسال کنید

سوال 1403/02/16

سلام وقت بخیر لطف میکنید جواب ازمایش nipt من رو تفسیر کنید: chorosome 21 ,18 ,13 روlow risk زده. کروموزوم 21 رو 0/37 و کروموزوم 18 رو 0.30 و کروموزوم 13 رو 0.31 و جلو همه نوشته low risk

پاسخ مدیر 1403/02/16

با دقت بالای90 -95درصد بچه از لحاظ مشکلات تعدادی کروموزوم 13 ، 18، 21 سالم است و در رنج کم خط قرار درد . چنانچه کروموزوم Y یافت شده باشد بچه پسر و در غیر اینصورت دختر می باشد

سوال 1403/02/13

سلام. من تست nipt انجام دادم و مشکلی نداشته. Nt=2.57 در 12 هفته و Nf=7 رو سونو در 19 هفته اعلام کردن. میخواستم بدونم میتونم امینو رو بدون درخواست پزشک انجام بدم؟ الان هفته 24 هستم

پاسخ مدیر 1403/02/13

تستNIPT تست بسیار دقیقی و بالای 90 درصد دقت دارد و احتمال خطا بسیار پایین است ولی در صورت خواست خودتان می توانید آمنیوسنتز انجام دهید .

سوال 1403/02/08

سلام وقتتون بخیر. ببخشید من فردا میخواستم برای انجام آزمایش NIPT بیام آزمایشگاه نیلو از شهرستان اومدم. چه زمانی بیام برای این آزمایش بهتر و خلوت تر هست؟

پاسخ مدیر 1403/02/08

اول وقت تشریف بیارید.

سوال 1403/02/06

سلام من تست دی ان ای دادم همشون low risk زده، جنسیتشم female, جنسیتش قطعیه؟

پاسخ مدیر 1403/02/06

تعیین جنسیت در NIPT بالای 70 درصد است ولی در آمنیوسنتز صد در صد است

سوال 1403/02/01

سلام من امروز آزمایش سل فری رو گرفتم 37ساله هستم همه رو زده Low riskاما کروموزوم y رو زده not detectedیعنی چی؟xxy/xyyرو فقط زده0.79-

پاسخ مدیر 1403/02/01

یعنی جنسیت جنین دختر است

سوال 1403/01/17

سلام وقت بخیر،من آزمایش سلفری دادم خداروشکر همش low risk بود جلوی کروموزوم y نوشته low risk و not detected اما ننوشته female و جلوی refrene invertal نوشته n.a این به چه معناست؟من نگران شدم آزمایشگاه نیلو هم آزمایش دادم ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

پاسخ مدیر 1403/01/17

جنین با دقت بالای 90 درصد سالم است و موردی ندارد .لذا جنین سالم و جنسیت جنین دختر است

سوال 1402/12/24

سلام،تست سل فری دادم،همه پارامترهارو زده low risk,اما نتیجهxxy/ xyy نوشته ریسک بالا عددشم۴.۹۲ هست،اینترنت راجبش مطالعه کردم مطب مطلب مثبتی نبود،آیا باید سقط کنیم؟چکار کنیم خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1402/12/24

باید آمنیوسنتز انجام شود تا نسبت به جواب آزمایش به قطعیت رسید ممکن است بچه هیچ مشکلی هم نداشته باشد . لذا تا جواب آمنیوسنتز صبر کنید.

سوال 1402/12/21

سلام.وقت بخیر من آزمایش سلفری رو ارومیه انجام دادم البته گفتن نمونه رو میفرستن تهران. الان جواب کروموزم ها low risk هست. منتها برای تریزومی ۱۳ عدد z score= 2.67 نوشته شده که در رنج ۲.۸ تا ۶_ هست ولی عدد z score کروموزم ۱۳ به ۲.۸ که در رنج معرفی شده خیلی نزدیک هستش. میخوام بدونم آیا جای نگرانی هست و نیاز به ازمایش های تکمیلی دارد؟ و اینکه دقت آزمایش در چه حد هست امکان داره مشکلی ایجاد بشه؟

پاسخ مدیر 1402/12/21

وقتی LOW RISK است یعنی با دقت بالای 90-95 درصد صحت دارد و جنین از لحاظ بیماری های شایع کروموزومی مشکلی ندارد.

سوال 1402/12/15

سلام،جواب سونوی من در غربالگری خوب بود اما آزمایشم خوب نبود،من اصلا از این آزمایش سر درنمیارم میشه یه نگاه بندازید و راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1402/12/15

جواب آزمایشتان را دقیق یادداشت کنید تا راهنماییتان کنم

سوال 1402/12/10

سلام وقت بخیرببخشیدمن غربالگری اول انجام دادم جواب سونوnt مشکلی نداشته اماآزمایش خون ۲۱های ریسک زده اما۱۸،۱۳لاوریسک زده دکتربرام نیفتی نوشته من انجام دادم خواستم بپرسم جواب این آزمایش تاچقدرقطعی میباشد

پاسخ مدیر 1402/12/10

تست غربالگری با دقت بالای 90 - 95 درصد می باشد.

سوال 1402/11/22

سلام ما آزمایش nipt دادیم جوابش دیشب اومد و نوشته low risk. الانم دکتر نیست بریم پیش دکتر میخوستم بدونم چقدر احتمال سندرون دان داریم؟ در ضمن ما دخترخاله پسرخاله هستیم و تو فامیل هیچ کدوممون مشکل یا ناهنجاری نبوده و 34 و 33 ساله هستیم.

پاسخ مدیر 1402/11/22

زمانی که جواب آن low risk هست جای نگرانی نیست و بالای 90- 95 درصد جنین مشکلات شایع تعدادی ژنتیکی را مبتلا نمی باشد و سالم است . نگران نباشین . در راتباط با جنسیت نیز باید به بررسی کروموزوم y توجه کنید که اگر مثبت بود جنین پسر است و در غیر اینصورت دختر می باشد.

سوال 1402/11/17

سلام وقت بخیر، من هفته 13 بارداری هستم سونو غرابلگریم اکی بود ولی آزمایش غربالگریم نتیجه خوبی نداشت دکتر بهم گفته آمینو سنتز انجام بدم، لطفا آزمایش من رو نگاه میکنید ببینید پرخطر هستم یا میانه، و اینکه من باید حتما آمینو سنتز انجام بدم یا با nipt هم میتونه مشخص کنه جنین مشکل داره یا نه

پاسخ مدیر 1402/11/17

ریسک سندروم ها را دقیق برایم ارسال کنید تا با دقت بیشتری راهنماییتان کنم

سوال 1402/11/17

سلام وقت بخیر، من هفته 13 بارداری هستم سونو غرابلگریم اکی بود ولی آزمایش غربالگریم نتیجه خوبی نداشت دکتر بهم گفته آمینو سنتز انجام بدم، لطفا آزمایش من رو نگاه میکنید ببینید پرخطر هستم یا میانه، و اینکه من باید حتما آمینو سنتز انجام بدم یا با nipt هم میتونه مشخص کنه جنین مشکل داره یا نه

پاسخ مدیر 1402/11/17

جواب آزمایشتان را یادداشت کنید تا دقیق بررسی کنیم

سوال 1402/11/03

با سلام ،بهترين زمان براي انجام تست چند هفتگي است NIPT چند هفتگي است؟ الان آخر هفته 13 هستم و دكتر گفتن بايد ديرتر بري. نگرانم اين تست رو بدم و بگن قابل تشخيص نبوده، و ديگر براي تست مجدد دير بشه ... و مجبور به امينو سنتز بشم

پاسخ مدیر 1402/11/03

تستNIPT یا تست غربالگری غیر تهاجمی که به آن cell free fetal DNA نیز می گویند، یک تست غربالگری پیش از تولد برای اختلالات کروموزومی شایع (مثل تریزومی 21، 18 و 13) و تعیین جنسیت از هفته 10 حاملگی می باشد. در هفته های بالاتر میزان DNA آزاد جنینی بیشتر بوده است و ولی همانطور که می دانید تست غربالگری دقیقی است . در صورت مشکل دار بودن جنین تست آمنیوسنتز توصیه می شود ولی در صورت سالم بودن جنین بالای 90 درص می توان به جواب آن اعتماد کرد و نیاز به آمنیوسنتز نیست مگر با میل شخصی و یا صلاحدید پزشک

سوال 1402/10/25

سلام و وقت بخیر من در شهر خودمون غربالگری اول رو انجام دادم ,nt سونوگرافی ۱.۱ هست و دکتر گفت خوبه ...آزمایش هم زده ریسک سندرون داون ۱ به ۱۴۰۰ ...دکترم پیشنهاد nipt داده نمیدونم چرا...لازمه به نظرتون ؟

پاسخ مدیر 1402/10/25

غربالگری 1 با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/10/13

سلام .ببخشید تو جواب آزمایش من زده xxy/xyy ۰.۸۹ جنسیت رو هم دختر زده هم پسر .جنسیت چیه؟

پاسخ مدیر 1402/10/13

جواب آزمایش را کامل برایم ارسال کنید

سوال 1402/09/18

سلام ببخشید در آزمایشم xxy/xyy نوشته شده و این عدد 0.34 این یعنی چی جنسیت دختره یا پسر Male -3<7 score<3 Female -2.8<2 score<2.8 اینارو هم نوشته میشه راهنمایی کنین

پاسخ مدیر 1402/09/18

جواب آزمایش را برایم ارسال کنید تا دقیق تر نظر دهم .

سوال 1402/09/08

سلام من تو هفته ۱۳ هستم دو دکترم برای هفته ۱۵ برام سل فری خواستن من آسپرین مصرف میکنم چند روز قبل از انجام تست با اجازه پزشکم مصرف آسپرین رو قطع کنم؟

پاسخ مدیر 1402/09/08

بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست سل فری تان جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. بنابراین بهتر است ترجیحا با صلاحدید پزشکتان دو روز مصرف قرص قطع شود و بعد از آزمایش دوباره شروع کنید.

سوال 1402/07/13

سلام وقت بخیر، برای ما xxy/xyy در سل فری زدن ۰.۹۳و قسمتکرومزوم y زدن detected اما قسمت جنسیت زدنmale/female بنظرتون از لحاظ کرومزوم جنسی اختلال هست

پاسخ مدیر 1402/07/13

بله باید بررسی بیشتر صورت بگیرد.

سوال 1402/06/30

سلام وقت بخیر..جواب سلفری من اومده و کروموزوم Y رو زدن Detected.. ولی توی part III برگه جواب آزمایش هم محدوده MALE زدین و هم Female..میخواستم بدونم تفسیرش چطوره

پاسخ مدیر 1402/06/30

کروموزو Y یافت شده یعنی جنسیت مذکر است

سوال 1402/06/12

سلام . من 42 سالمه در غربالگری اول nt من 2.74 بهم پیشنهاد nipt شد انجام دادم الان کروموزومی 21 با ریسک بالا زده و آمینو سنتز پیشنهاد شده ممکنه جواب آمینو سنتز مشکلی نداشته باشه ؟

پاسخ مدیر 1402/06/12

nipt بالای 90 درصد دقت دارد و مثبت کاذب بسیار پایینی برای آن محتمل هست ولی با این حال تست غربالگری است و تشخیصی نیست لذا تا زمان جواب آمنیوسنتز صبر کنید

سوال 1402/06/11

رو انجام دادم دکترم گفت همه چیز خوبه ولی وقتی برا سنو 18هفتگی رفتم دکتر سنو بهم گفت غربالگری 13هفتگی مشکل داره باید بری مشاوره ژنتیک فرستادم برا اکو و nipt سنو ها و اکو سالم هستن آزمایش nipt هنوز آماده نیست شب و روز ندارم از نگرانی ریسک براتون می‌فرستم nt. 1.40....crl. 46.0 ds_age1.410وووfinalrisk 1.251 .....t18/13prior1.3000ووfinalrisk1.99000....papp_A1.33. Mom/55......freeB_hcg115.00. Mom3.00

پاسخ مدیر 1402/06/11

نگران نباشید .توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/06/09

دکتر خودم گفت چیزی نیس ولی وقتی رفتم سنو 18هفتگی دکتر سنو بهم گفت غربالگری 13هفتگیت مشکل داره باید بری مشاوره رفتم فرستادم برا اکو و nipt خیلی استرس دارم 20هفته هستم

پاسخ مدیر 1402/06/09

) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/06/09

سلام من همون خانم 34ساله هستم آن تی papp-A1.33mom/%55 freeb-hcg115/00 mom3/00 age1.410 finalrisk1.251 prior1.3000 finalrisk1.99000 آزمایش nipt هم انجام دادم هنوز جواب آماده نیست 1.40

پاسخ مدیر 1402/06/09

ریسک سندروم ها را دقیق یادداشت کنید تا با دقت بیشتری راهنماییتان کنم.عدد NT و CRL نیز یادداشت شود .نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/06/06

سلام میشه جواب منم بدید خیلی نگرانم 34سالمه سونو اول و دوم کاملا سالمه اکو هم همینطور ولی آز غربالگری ریسک زده 1به 251و بجا هم زده 1به 55 ریسک همه اسکرین نگاتیو زده ولی بجا آبی نوشته 1ب 55

پاسخ مدیر 1402/06/06

لطفا فاینال ریسک سندروم ها را با دقت برایم ارسال کنید

سوال 1402/06/06

سلام وقت بخیر جواب آزمایش سلفری چند روزه آماده میشه؟

پاسخ مدیر 1402/06/06

بستگی به شرایط آزمایش و نمونه دارد لذا 10 الی 15 روز کاری طول می کشد .

سوال 1402/05/24

سلام میشه آزمایش منو ببینید مشکل داره،ریسک داون ۱به ۱۴۰ خطرناک هست

پاسخ مدیر 1402/05/24

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/05/24

سلام میشه لطف کنید بگید آزمایش من مشکل داره یا نه.ریسک داون ۱ در ۱۴۰ هستش

پاسخ مدیر 1402/05/24

وجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/05/24

سلام من باردارم والان ۱۰ هفته هستم بخاطر ازدواج فامیلی هول اگزوم دادم که جوابش ۸ هفته دیگه میاد،حالا سوال من اینه ازمایشات غربالگری اول و دومم باید انجام بدم یا نه؟اگر سلفری انجام بدم آز مایش غربالگری دوم هم باید بدم یا نیازی نیست؟با توجه به فامیل بودن میخوام ازمایشات کامل باشه

پاسخ مدیر 1402/05/24

بله آزمایش های غربالگری باید انجام شود. در صورت انجام سلفری نیاز به انجام غربالگری دوم نیست

سوال 1402/05/14

ریسک تریزومی ۱۸عددش 4/39 باشه یعنی چند درصد و احتمال داره نتیجه آمنیو منفی باشه ؟درصورتی که به هرحال با توجه به این ریسک کروموزوم سه تایی ۱۸ دیده شده پس به هرحال شدید یا خفیف ولی حتما بیماری وجود داره؟

پاسخ مدیر 1402/05/14

نگران نباشید . لطفا ریسک ها و جواب غربالگری را دقیق یادداشت کنید تابا دقت بیشتری نظر دهیم . ن ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/05/14

جواب آزمایش سل فری من درصد ننوشته میتونم جوابش رو براتون بفرستم

پاسخ مدیر 1402/05/14

بله برای دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید تا راهنماییتان کنم

سوال 1402/04/04

سلام امتیاز من در تست کوروموزن منفی 1.74 هست ایا جنین دختره؟

پاسخ مدیر 1402/04/04

لطفا جواب دقیق بفرستید تا دقیق راهنمایی تان کنم

سوال 1402/03/24

عددnt=1.6 پرسنتایل 46 درصد و استخوان بینی(NB) دیده شده.توی آزمایش زده سندروم دان با زیسک بالا و عدد فاینال ریسک 1:215 هست.حالا موندم سلفری بدم یا آمینو؟ترس سقط دارم برای انجام آمینو

پاسخ مدیر 1402/03/24

نگران نباشید ولی با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1402/03/10

باسلام می خواستم ببینم بالای آزمایش کاریوتایپ من نوشته 46xxو برای همسرم نوشته 46Xy میخوام بدونم این مشکلی هست ؟ خواهش می کنم جواب بدید .

پاسخ مدیر 1402/03/10

خیر مشکلی نیست . باید اینگونه باشد همه افراد نرمال 46 کروموزومه هستند و آقایون کروموزوم جنسی X و یک کروموزوم Y دارند .خانم ها نیز داراری دو کروموزوم جنسی X هستند .

سوال 1402/02/23

سلام من عدد ppap تو غربالگری اول ۰.۲۷ بود ولی در کل جواب غربالگری واسه تریزومی منفی بود با بررسی رشد جنین در سونو ان تی و انومالی هیچ مشکلی جنین نداشت ۲۷ سالمه هیچ سابقه سندروم یا مشکل ژنتیکی تو خانواده هامون نداشتیم با همسرم اقوام نیستیم نیاز هست تست آن ای پی تی انجام برم؟

پاسخ مدیر 1402/02/23

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی توصیه می شود که در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید. اگر بخوتهید دقت تست غربالگری تان زیاد باشد می توانی NIPT هم بدهید ولی توصیه ما به افرادی با شرایط مثل شما همین موارد مذکور بالا می باشد .

سوال 1402/02/19

سلام ۱۲ هفته و۴ روز سونوی ان تی دادم عدد ان تی ۲.۴۶. وسی ار ال ۶۰ بود آزمایش مرحله اول غربالگری کاملا نگاتیو ریسک بود وهیچ ریسکی نداشتم با این وجود آزمایش سل فری رو انجام دادم خواستم بدونم جای نگرانی هست یاخیر ممنون

پاسخ مدیر 1402/02/19

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل 93 پرسنتایل می باشد

سوال 1402/02/17

سلام خسته نباشید من در هفته 14 آزمایش سل فری انجام دادم الان جوابش اومده دکتر بهم گفته کروموزوم جنسی جنین مشکل داره آمینو سنتز برام نوشتن آیا امکان داره اشتباه شده باشه و یا از چی میشه این بیماری یک بچه یک سال و نیمه هم دارم شکر خدا سالمه

پاسخ مدیر 1402/02/17

جواب آزمایش سل فری را دقیقا برایمان ارسال کنید تا به طور دقیق نظر دهیم . توجه داشته باشید تست سل فری بالای 90 درصد دقت دارد ولی تست غربالگری بوده و تا جواب تست تشخیص یا آمنیوسنتز صبر کنید تا بتوان با اطمینان نظر داد

سوال 1402/02/17

سلام وقت بخیرآزمایشnipt نیاز به ناشتایی داره؟

پاسخ مدیر 1402/02/17

خیر

سوال 1402/02/05

با سلام . 35 ساله هستم با بارداری IVF در هفته 13 . عدد nt :1.70 در آزمایش fbhcg و appa-a تریزومی 21 رو برای من زده 1:379 آیا این ریسک پایین محسوب می شود یا بینابینی؟

پاسخ مدیر 1402/02/05

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/01/31

علت تست مجدد سل فری چیه؟ بخاطر کم بودن دی ان ای نوزاد در خون مادر

پاسخ مدیر 1402/01/31

دلایل مختلفی می تواند باشد . یکی از آن ها مصرف اسپرین توسط مادر یا کم بودن DNA نوزادی یا شرایط نمونه گیری و یا نمونه و .....

سوال 1402/01/29

سلام خداقوت sex choromodomes part3 يعني چي؟ ضمن اينكه كروموزوم y ثبت شده dedicate. يعني قطعي بچه پسره؟ part 3 يعني چي؟

پاسخ مدیر 1402/01/29

آزمایش را برایمان ارسال کنید تا دقیق تر پاسخ دهیم

سوال 1402/01/21

سلام من در ۱۱ هفته و ۶ روز آزمایش غربالگری رو انجام دادم nt 2.31 و freebhcg 39 papp a 3730 mom 2.11 crl 52.9 هستش البته سونوگرافی در ۱۱ هفته و ۶ روز انجام شد ولی آزمایش رو گفتن نیاز به تکرار داره و ۱۳ هفته و دوروزه دوباره انجام دادم ،ولقعا نیاز به راهنمایی دارم که سلغری انجام بدم یا آمنیوسنتز از خطر ریسک سقط در آمنیوسنتز بسیار میترسم ،لطفا راهنمایی بفرمایید ،دکترم گفتن آمتیو کروموزوم رو بررسی می‌کنه ولی سلغری ژن رو بررسی می‌کنه و بررسیه کروموزوم مهم تره ،نظر شما چیه ؟ متشکرم

پاسخ مدیر 1402/01/21

گران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1402/01/19

سلام جواب ازمایش nipt شما جنسیت رو پسر تشخیص داد درحالی که سنوگرافی هفته ۱۷ گفت ۹۹ درصد دختره. ممکنه راهنمایی بفرمایین. نگرانیم که مشکلی وجود نداشته باشه

پاسخ مدیر 1402/01/19

بهتر است این مساله را با مسیول آزمایشگاه در میان بگذارید . NIPT تست غربالگری می باشد و دقت بالایی ارد و در صورت یافتن کروموزوم Y در DNA آزاد جنینی در خون مادر تشخیص پسر گذاشته می شود و امکان خطا آن کم است با این وجود با ازمایشگاه این مساله را در میان بگذارید

سوال 1402/01/17

با سلام من ۴۳ سالمه و با تخمک اهدایی الان هفته دهم بارداری هستم. خارج از ایرانم و اینجا بهم هم پیشنهاد NIPT و هم امنیوسنتز دادن با اینکه بهشون یادآوری شده که تخمک اهدایی و جوان بوده. با توجه به ریسک امنیوسنتز آیا اگه فقط NIPT رو انجام بدم کافیه؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1402/01/17

اید طبق صلاحدید پزشکتان تصمیم بگیرید و در نظر داشته باشید که NIPT تست غربالگری با قدرت تشخیص بالای 99.0% و آمنیوسنتز تست تشخیصی با قدرت تشخیص بالای 99.5% می باشد لذا آمنیوسنتز دقیق تر ولی با احتمال 1 درصد سقط می باشد.

سوال 1402/01/14

با سلام و وقت بخیر،من در یازده هفته و ۶ روز ازمایش غربالگری انجام دادم،سونو گرافی نرمال بود،اما در ازمایش عدد nt:1/73 و crl:50.0 و mom:1/64 هست،۳۴ سالم هست،و مشکل خاصی نداشتم،الان high risk با احتما یک به یازده هستم،طبق گفته ی‌دکترم،nipt برای من بهتر هست یا آمینو سنتز؟پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون

پاسخ مدیر 1402/01/14

گران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1402/01/09

سلام وقت بخیر. در ۱۲ هفته و ۴ روز سونو دادم nt=1/77 و CRL=۶۰ mm بود. در ۱۸ هفته سونو دادم NF=3/7 mm و NB=5/3 mm بود. در غربالگری اول مشکلی نداشتم ولی در غربالگری دوم ریسک سندروم داون ۱ به ۱۴۰ بود. آزمایش سل فری دادم هنوز جوابش نیومده. ممنون میشم نظر شما رو بدونم.

پاسخ مدیر 1402/01/09

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل 61 پرسنتال است

سوال 1401/12/18

سلام وقت بخیر، ببخشید من غربالگری دادم گفتند خطر دان متوسط است بعد رفتم ان ای پی تی دادم گفتند جوابتون به خطا خورده باید دوباره بره تست، میشه جواب بد‌بثده باشه و دوباره رفته باشه تست؟! خیلی نگرانم از این بابت

پاسخ مدیر 1401/12/18

نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای حتما مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. و تکرار تست نیز دلیل بر مشکل دار بودن جنین نیست در برخی موارد به دلیل شرایط نمونه یا دلایل دیگر زمایشگاهی نیاز است که تست تکرار شود و جواب دقیق ارایه شود.

سوال 1401/10/10

سلام وقت بخیر ، تو سونوی غربالگری اول هفته رو 11 هفته و 2 روز و crl :44.35 و NT: 3.44 نوشته شده میشه تشخیص بفرمایید چه جوری هست وضعیت جنین ؟ خیلی خطرناکه آیا ؟

پاسخ مدیر 1401/10/10

عدد NT جنین شما با توجه به CRL در محدوده بالای 99% قرر گرفته است و اگر عدد NT بالای 99 پرسنتایل باشد بیمار کاندید تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز می باشد.

سوال 1401/07/12

با سلام - آیا آزمایش NIPT را خودتان انجام می‌دهید یا به آزمایشگاه دیگری ارسال می‌کنید؟

پاسخ مدیر 1401/07/12

خودمان انجام می دهیم با کیفیت بسیار بالا و دقت بالای 95 درصد

سوال 1401/06/14

سلام وقت بخیر .ببخشید من هفته ۱۳ بارداری هستم نتیجه غربالگری اولم بینابین اومده .به همین خاطر پزشکم پیشنهاد آزمایش سلفری دادن فقط چون من دوقلو باردارم مبخواستم بپرسم میزان دقت سلفری در بارداری دوقلو چفدر هست .ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ مدیر 1401/06/14

میزان قدرت تشخیص تست NIPT در بارداری دوقلویی نسبت به یک قلویی کاهش می یابد. این میزان کاهش در تریزومی 21 تا 9%، در تریزومی 18 تا 28% و در سندرم پاتو و یا تریزومی 13 تا 22% می باشد. واب: در دو قلویی مونوزیگوت – مونوکوریون قدرت تشخیص عین تک قلویی می باشد اما در دوقلویی دی زایگوت – دی کوریونیک کمی کاهش می یابد. در بارداری دوقلویی هنوز شواهد کافی برای تعیین کارآیی تست NIPT به اندازه کافی وجود ندارد (که این موضوع در مورد تمام برندها صدق می کند)، اما یافته های اولیه نشان از صحت بالای این تست در دوقلویی ها می کند. و لازم به ذکر است قدرت تشخیص جنسیت در دوقلویی به روش NIPT کمتر است و خیلی قابل اعتماد نیست. بخصوص زمانی که سطح fetal fraction پایین باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد.

سوال 1401/05/18

سلام، وقت بخیر همسر من 41 ساله هست، در سونوگرافی اول nt=1.4 و تیغه بینی دیده شد در آزمایش غربالگری اول papp-a=2051.00 mom=0.83 و freeBhcg=372.5 mom=13.34 و سندرم داون high risk بود دکتر نظرش انجام آمینوسنتز بود ولی گفت با یک متخصص پریناتالوژ هم مشورت کنید. دکتر پریناتالوژ هم گفت چون عدد nt پایین هستش و و آمینو هم احتمال ریسک داره nipt انجام بده. جواب آزمایش nipt همه low risk و fetal fraction 12.25% بود در هفته شانزدهم هم آزمایش afp=36 mom=1.57 و osb=negative هستش. الان با توجه به جواب غربالگری اول هنوز نگرانم، لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنونم

پاسخ مدیر 1401/05/18

تست NIPT تست غربالگری و بالای 90-95% دقت دارد لذا با این دقت سلامت جنین تایید شده . توصیه می شود سونگرافی آنومالی اسکن هم انجام شود تا بررسی های بیشتری صورت بگیرد .

سوال 1401/05/08

سلام جواب سل فری چندروزه آماده میشه؟

پاسخ مدیر 1401/05/08

بستگی دارد . ولی نهایتا 2-3 هفته طول می کشد.

سوال 1401/05/01

درود بر شما در پیام ها خوندم که فرموده بودید هر چی fetal fraction بیشتر باشه قدرت تشخیص بالاترمیره برای من ۴.۴٪ بود در هفته ۱۴ ام و نتیجه برای همه تریزومی ها ریسک پایین بود و همچنین جنسیت بچه رو هم تشخیص دادند آیا میتونه نتیجه اشتباه باشه و همچنین جنسیت بچه چون شما گفتید که بین ۷ تا ۸ درصد پسر رو تشخیص میده

پاسخ مدیر 1401/05/01

زمایش NIPT تست غربالکری با دقت بالای 90 درصد می باشد و تست دقیقی است

سوال 1401/05/01

سلام و درود فراوان ضمن عرض خسته نباشید ممنون میشم به سوال من پاسخ بدید من ساکن ایران نیستم و در گوگل مطالبی رو از آزمایشگاه شما خوندم که من رو خیلی نگران کرده ازتون خواهش میکنم که پاسخ این دو سوال من رو بدید الان در هفته ۲۷ ام هستم و ۳۸ ساله با سابقه دو بار سقط و دارای پسرخاله مبتلا به سندروم داون در اینجا که من هستم متاسفانه دکتر زنان من در هفته ۱۱ تا ۱۳ مایع پشت گردن جنین و تیغه NB رو اندازه نگرفت و من رو فقط برای آزمایش nipt(سل فری) ارجاع داد که در هفته ۱۴ ام انجام دادم ‌منتها من آسپرین و هپارین مصرف میکردم و به من نگفته بودند که قطع کنم ولی با این حال جواب آزمایش برام اومد که ریسک خیلی پایین بود سوال من اینه که ممکنه جواب منفی که برای من اومده در نتیجه مصرف آسپرین و هپارین کاذب باشه؟ چون سابقه سقط داشتم و همچنین بالای ۳۵ سال آمینیوسنتز هم ندادم و در هفته ۲۲ ام اسکن آنومالی انجام دادم که تیغه بینی 8.16 بود و سوال بعدی من اینه که آیا اگر جنین دستهاش به صورت مشت گره کرده باشه حتما سندروم داون هست(تریزومی ۲۱) چون جنین من تو چندتا سونوگرافی دستاش مشت بود لطفا به سوالات من پاسخ بدید ‌من حالم بسیار بد هست و خیلی نگرانم باتشکر

پاسخ مدیر 1401/05/01

توجه داشته باشید بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود.درصد fetal fraction عبارت است از درصد قطعات DNA آزاد جنین به کل قطعات DNA آزاد موجود در خون مادر (جنین + مادر) می باشد. فتال فراکشن هم باید بالای 4% باشد تا تست اعتبار داشته باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد و اگر پایین باشد احتمال اینکه جواب نگیرید وجود دارد. عواملی از جمله بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد.که شما ریپورت دارید و یعنی تست انجامشده. توجه داشته باشید تست NIPT تست غربالگری است ولی دقت بسیار زیادی بالا 90 الی 95% دارد . و وقتی تست ها دقت بالا انجام میشود ، جای نگرانی برای انجام ندادن باقی تست ها غربالگری با دقت کمتر نیست . چنانجه جنین سندروم داون می بود بالای 95 درصد این تست نشان ی داد که اینگونه نبوده است و جنین سالم است. در ارتباط با دستان مشت کرده در صورتی که شکی وجود می داشتقطعا سونوگرافیست به شما می گفت یا برای انجام آزمایش تشخیصی ارجاع داده می شد.

سوال 1401/04/25

با سلام لطفاً درصورت امکان تست غربالگری خانم بنده رو بفرستم و جواب تست رو بما بدین خوب است یا نه

پاسخ مدیر 1401/04/25

بله درخدمتیم

سوال 1401/03/10

من آزمایش nipt انجام دادم دکترم بهم نگفت که باید بعد هفته دهم انجام بدی الان که انجام دادم تو جواب نوشتن سن حاملگی نه هفته و چهار روز هستم یعنی یک هفته از سن حاملگی خودم کمترم و اینکه همش لو ریسک هستش و شما گفتین قبل هفته دهم احتمال منفی کاذب میشه چکار کنم الان دوباره باید انجام بدم یا نه

پاسخ مدیر 1401/03/10

باید طبق صلاحدید پزشک تان عمل کنید

سوال 1401/02/18

سلام ببخشید من 21سالمه ازمایش ان تی جواب ریسک بینابین اومد و من ازمایش niptدادم الان جواب ازمایش لو ریسک و بدون خطر است ایا نیازی به رفتن غربارگری دوم است؟!

پاسخ مدیر 1401/02/18


جواب:

خیر نیاز نیست . تست NIPT  بالای 95 % دقت دارد و تست غربالگری بسیار دقیقی به حساب »ی آید. توصیه می شود در صورت صلاحدید پزشک تان آنومالی اسکن در 18 هفتگی انجام شود 

سوال 1400/10/12

سوال: سلام روز بخير من 36سالمه يه دختر دارم سالمه الان دوقلوباردارم بطورطبيعي.آزمايش اولم ان تي 1.14 و1.16 بود ريسك داون 1/680.سونوآنومالي ان بي3.9 وبازو23.5 يكي ازقل ها ولي اونيكي طبيعيه ازوقت آمينوسنتزم گذشته بود بصلاحديددكتر ان آي پي تي انجام دادم الان 19هفته ام.چقدراحتمال داره جوابش خوب باشه.

پاسخ مدیر 1400/10/12

جواب: ریسک ها را جدا و دقیق بنویسید تا با دقت رااهنماییتان کنم.

سوال 1400/09/29

سوال: سلام وقت بخیر من سونو آن آتی دادم گفتن ۹۰درصد دختره وازمایش خون ژنتیک دادم نوشته پسر گمراه شدم راهنمایی میکنید ژنتیک چند درصد خطا داره

پاسخ مدیر 1400/09/29

جواب: سونوی زیر 18 هفته خیلی قابل اعتماد نمی بشد . آزمایش ژنتیک منظورتان چه آزمایشی است دقیقا ؟ NIPT یا Sex Determination???

سوال 1400/09/28

سوال: سلام ببخشید در سایت نوشته شده بود زمان جواب دهی ۳ تا ۷ روز کاری ولی وقتی حضوری پرسیدیم گفتن ۱۵ تا ۲۰ روز خواستم بپرسم بالاخره کی حاضر میشه؟

پاسخ مدیر 1400/09/28

جواب: به هر حال عاوه بر پروسه خود جوابدهی پرسنل تایم بیشتر را بهتون اطلاع می دهند که در صورتی که نیاز به تکرار تست بود یا موارد دیگر مادر و خانواده نگران نشوند . لذا مطمئن باشید به محض تمام شدن جواب تست بهتون اطلاع می دهند .

سوال 1400/09/21

سوال: سلام وقت به خبر من هر روز تزریق Enoxaparin انجام میدم برای آزمایش NIPT باید تزریق و قطع کنم؟ اگر بله چند روز قبلش؟

پاسخ مدیر 1400/09/21

جواب: عضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست سل فری تان جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. بنابراین بهتر است ترجیحا با صلاحدید پزشکتان دو روز مصرف قرص قطع شود و بعد از آزمایش دوباره شروع کنید. لذا حتما با پزشک مشورت شود

سوال 1400/08/05

سوال: با سلام، من ۳۸ سالمه و اولین بارداری. عدد ان تی، ۳/۸ بود. دابل مارکر هم دادم. فری بتا اچ سی جی مام، خوب بود، حدود ۱، پاپ ای مام، ۰/۴ بود. در جواب آزمایش ریسک ادواردز را برای من یک به دو زده. چرا ریسک اینقدر بالاست؟ سل فری دادم و الان منتظر جوابم.

پاسخ مدیر 1400/08/05

جواب: لطفا جواب ازمایش را دقیق بفرستید یا غکس آن را به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید . چرا که ریسک 1:2 کاندید انجام آمنیوسنتز می باشد.

سوال 1400/06/28

سوال: سلام وقت بخیر بنده بیست شهریور تست سلفری دادم در قسمت جوابدهی آنلاین نوشته شده که به مرحله جواب و تایید رسیده اما پیامک یا تماسی مبنی بر دریافت جواب به صورت مراجعه حضوری دریافت نکردم

پاسخ مدیر 1400/06/28

جواب: به محض آماده شدن با شما تماس می گیرند . چنانچه نگران هستید با ازمایشگاه تماس بگیرید و اینکه در کدام مرحله است را جویا شوید .

سوال 1400/04/07

سوال: سلام. من 33 ساله هستم و بارداری اول. درغربالگری نوبت اول NT=1.7 داشتم و سونوگرافی خوب بود. در آزمایش خون غربالگری تریزومی 21 به صورت 1:293 گزارش شد که پزشکم انجام تست سلفری را توصیه کرد. جواب سلفری برای هر سه تریزومی low risk شده و پزشکم گفت خوبه. ولی برای مشاوره پریناتالوژیست که رفتم گفتن تمام این تست ها غربالگری هستن و 100 درصد نیستن و برای اطمینان باید آمینوسنتز انجام بدی. راستش خیلی دو دل هستم و نمیخوام ریسک کنم. به نظرتون آیا واقعا نیاز به آمینوسنتز هست؟

پاسخ مدیر 1400/04/07

جواب: بله این درست است که آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده و جواب آن بالای 95 % دقت دارد و قابل اظمینان تر است ولی اسن تست 1% امکان سقط دارد ولی تست NIPT تست غربالگری بوده ولی بالای 90 درصد دقت دارد و جزو تست های غربالگری با دقت بالا می باشد و هیچگونه ریسکی برای سقط ندارد و در این مورد کاملا باید خودتان تصمیم بگیرید که آیا برای دقت بالاتر حاضر هستید این ریسک را بپذیرید یا نه

سوال 1400/04/01

سوال: سلام 35 ساله هستم در 12 هفته و 5روز غربالگری دادم ان تی 2.4و crl63 و در آزمایش ریسک سندروم داون 1 در 55 شده چند درصد احتمال سالم بودن جنین هست؟ ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1400/04/01

جواب: نگران نباشید ولی با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1400/03/24

سوال: ممنون از راهنمایی تون عدد دقیق رو آوردم ببخشید NT من 1.35 و در غربالگری اول برای سندروم داون بینابینی (1/1500) و برای تریزومی 18 (1/100) ریسک بالا رو زده به نظر شما امنیو سنتز مناسب و بهتره یا NIPT. در ضمن 2 دختر سالم دارم سنم 40 ساله

پاسخ مدیر 1400/03/24

جواب: بله ریسک تان در محدوده بینابینی بوده و کاندید انجام تست با دقت بیشتر می باشید . با توجه به توضیحاتی که داده شد شما تصمیم گیرنده می باشید . تست امنیوسنتز کمی دقیق تر ولی 1 % احتمال سقط دارد . لذا شما تصمیم گیرنده می باشید

سوال 1400/03/24

سوال: ببخشید NT من 1.35 و در غربالگری اول برای سندروم داون بینابینی و برای تریزومی 18 ریسک بالا رو زده به نظر شما امنیو سنتز مناسب و بهتره یا NIPT. بچه شومم هم هست

پاسخ مدیر 1400/03/24

جواب: لطفا جواب آزمایشتان را با عدد دقیق ریسک ها یاد د اشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم. نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود. توجه داشته باشید آمنیوسنتز تست تشخیصی بوده است و بالای 95% صحت دارد ولی این تست 1% درصد سقط دارد و NIPT تست غربالگری بوده است بالای 90% صحت دارد ولی ریسک سقط و غیره ندارد. لذا انتخاب با شماست.

سوال 1400/02/29

سوال: سلام وعرض ادب در هفته ١١ و ٦ روز تست سل فري دادم ولي متاسفانه non valid هست ؟؟چه علت خاصي ميتونه داشته باشه؟صد انعقاد مصرف نمي كنم وتزريق خون هم نداشتم

پاسخ مدیر 1400/02/29

میزان بروز این پدیده 1:107 می باشد. جواب: موادری که منجر به عدم جواب (not reported) در تست NIPT می شود: - اگر تست قبل از هفته دهم حاملگی انجام شود امکان کسب نتیجه منفی کاذب به دلیل کاهش fetal fraction وجود دارد. - بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود. هر چند مکانیسم این عمل مشخص نیست ولی از آنجائیکه فرآیند آپوپتوزیز در پوسته ریزی سلولهای جفت به خون مادر نقش دارد، ترکیبات ضد انعقادی از طریق کاهش فرآیند ترومبوز جفتی، کاهش هایپوکسیا و کاهش التهاب در ناحیه جفت باعث کاهش فرآیند آپوپتوزیز می شود. - اگر برای زنان بسیار چاق انجام شود امکان کسب نتیجه منفی کاذب وجود دارد (وزن بالای 250 پوند و یا 113.4 کیلوگرم در 10% موارد منجر به کاهش fetal fraction به کمتر از 4% می شود). - فاکتور رقت (Dilution effect) - بالا بودن adipocyte turnover در زنان چاق که سبب افزایش فرآیند دژنره شدنcfDNA می شود. ای این موارد شامل حال شما می شده است ؟؟

سوال 1400/02/17

سوال: سلام.من حدود ۳۷ سال دارم و بارداری اولم هست.در ۱۲ هفته و ۳ روز سونو ان تی دادم با Nt:1/55 و crl:59. جواب آزمایش غربالگری هم ریسک سندروم دون بینابین شده و ریسکش ۱ به ۱۴۸ دکتر آزمایش نیفت رو پیشنهاد داده هنوز انجام ندادم.خیلی نگرانم.بنظرتون جوابش چی میشه؟یعنی جنین مشکل داره؟

پاسخ مدیر 1400/02/17

جواب: نگران نباشید ولی با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.نگران نباشید6 درصد احتمال دارد جنین مشکل داشته باشذ . ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1400/02/15

سوال: سلام خسته نباشید ببخشید من آزمایش غربالگری اولم ریسک بینابینی خورد سل فری دادم خورده low riskیعنی مشکلی نداره؟

پاسخ مدیر 1400/02/15

جواب: بله یعنی با دقت بالای 90 درصد جنین مشکلی ندارد.

سوال 1400/01/30

سوال: سلام آزمایش عربالگری اول و سونو اش همه چیسز اوکی بوده آزمایش دومو تو یه ازمایشگاه دیگه انجام دادم و ndt ریسکش ۱ به ۶ هست تو سونو آنومالی هم تیغه بینی ۳.۹ هست تست سلفری انجام دادم آیا سلفری تصمیمم درستی هست یا باید آمینوسنتز میشدم

پاسخ مدیر 1400/01/30

جواب: بستگی به صلاحدید پزشک تان و تصمیم خودتان دارد سل فری تست غربالگری با دقت بالای 90 % و غیر تهاجمی و بی خطر است ولی آمنیوسنتز تست تشخیصی با دقت بالای 99.5 درصد ولی تهاجمی است و یک درصد احتمال سقط دارد .

سوال 1399/12/24

سوال: با سلام و وقت بخير من آزمايش سل فري دادم عدد كروموزوم 21 رو مقدارش رو 1.86 نوشته و رنج نرمال رو بين -6 تا 2.8 نوشته با توجه به اينكه 1.86 نزديك 2.8 هست آيا خطرناكه؟ البته نتيجه تست رو low risk نوشته

پاسخ مدیر 1399/12/24

جواب: لطفا عکس جوایتون رو به دایرکت اینستاگرام نیلو بفرستید یا نتیجه ازمایش دقیق اینجا بنویسید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1399/11/21

با سلام و قت بخیر من 38 ساله و در هفته 7 بارداری هستم سابقه سقط در هفته 19 طبق آزمایش آمنیوستز تشخیص سندورم داون داده و سقط کردم/ در سال 95 خدا پسر سالمی بهم داد و چون سابقه داشتم در هفته 15 بازم آمنیوسنتز دادم که خداراشکر پسرم سالم بود. الان با مشورت پزشک هنوز به نتیجه نرسیدم دکترم گفته توی این 3 ، 4 هفته فکرهات رو بکن. با توجه به اینکه در آزمایش سل فری فاکتورهای سقط با سندروم داون و سن مادر در نظر گرفته میشود آیا به طلاح هست سل فری انجام بدم؟ مطالبتون رو خوندم ولی از این بابت میپرسم که در ریسک افراد پرخطر قرار بگیرم و بعد دوباره بگن آمنیوسنتز انجام بدم. نمیخوام دوبار این آزمایش پر از استرس رو انجام بدم، راهنمایی کنید از بابت نتیجه آزمایش سل فری که اگه ریسکم بالا میشه یه دفعه برم آمنیوسنتز. *(در بارداری اول جفت پایین بودم و استراحت مطلق ولی بازم آمنیوسنتز انجام دادم. اینو با توجه به مطالب بالا که خوندم عرض کردم.)

پاسخ مدیر 1399/11/21

جواب: در گروه کم خطر از هر 100 بیمار کاندید انجام تست NIPT یک مورد بچه مشکل پیدا می کند و در گروه پر خطر از هر 12 عدد یک عدد بنابراین من توصیه به انجام NIPT می کنم. اینقدر هم نگران نباشید.

سوال 1399/11/14

سوال: ممنون که پاسخ دادید ‌ . میشه این هم بگید که پس این اکوژن روده با توجه به خوب بودن ازمایشات و ... به چه معناست ؟

پاسخ مدیر 1399/11/14

جواب: پاسخ به این سئوال کمی مشکل است چرا که دو تا گایدلاین معتبر نظرات مختلفی در این مورد دارند: 1- یکی از گایدلاین ها اشاره می کند که در این مواقع به نتیجه غربالگری سه ماهه اول و یا دوم بیمار رجوع شود اگر ریسک کمتر از 1:1000 برای سندرم داون بودن نیاز به بررسی بیشتر نمی باشد. 2- ولی پروتکل کشوری ایران این مورد را جزو مواردی می داند که بهتر است تست NIPT برای بیمار درخواست شود.

سوال 1399/11/14

سوال: سلام اقای دکتر خسته نباشید در سونو انومالی هفته ۱۸ تشخیص اکوژن روده دادن . با توجه به اینکه ازمایش سلفری و سونو ان تی و ازمایشات غربالگری مشکلی نداشته و اکو قلب هم خوب بود ، ایا این اکوژن به معنی انسداد روده هست ؟ ضمن اینکه من یک هماتوم ۲۱ در ۹ داشتم که در سونو ان تی از بین رفته بود . یا ازمایش دیگه ای هم باید انجام بدم ؟ ممنون از پاسخگوییتون

پاسخ مدیر 1399/11/14

جواب: نگران نباشید مشکل خاصی نیست ولی برای اطمینان خاطر و طبق صلاحدید پزشکتان با یک مشاوره پریناتولوژی انجام دهید.

سوال 1399/11/01

سوال: سلام وقت بخیر ازمایش ان تی دوقلوهای ما ۱.۳۳و۱.۵۵ ولی ریسک تیروزومی ۱۳ ۱بر۱۰۰ وتیروزومی ۱۸ ۱بر ۱۸۰ خواهش میکنم بفرمایید امیدی هست

پاسخ مدیر 1399/11/01

جواب: CRL و ریسک دقیق غربالگری ها را بنویسید.جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.بله امیدی هست و گران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/10/30

سوال: سلام و درود من ۳۱ ساله هفته ۱۲ در غربالگری اول هم آزمایش هم سونو Nt:2.1 Clr:55mm دکتر گفته هرجور دوست دارید هم میتونید آزمایش cell ferry انجام بدید هم غربالگری دوم. نظر شما چیست؟

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: NT در محدوده نرمال است ریسک غربالگری ها را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/10/22

سوال: سلام خسته نباشيد ٢١ساله هستم ١٦هفته و ٢روز باردارم آزمايش غربالگري انجام دادم nt.٣٨. ٢ بود برام آزمايش NIPT نوشتن بايد انجام بدم حتما؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/10/22

جواب: CRL , و ریسک های سندروم ها را برایم یاد داشت کنید تا راهنماییتان کنم.

سوال 1399/10/22

سوال: با سلام توو آزمایش سل فری من فتال ۹.۲۹ درصد زده اما جنسیت رو دختر نوشته، ممکنه اشتباه باشه؟ سپاسگذارم

پاسخ مدیر 1399/10/22

جواب: تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.

سوال 1399/10/20

سوال: سلام. من 34 ساله هستم و در هفته سیزدهم بارداری اول.آزمایش خون غربالگری رو نیلو انجام دادم که با سونوی مرکز دیگه ای که انجام دادم ریسک هر سه تریزومی رو پاییت مشخص کردن.ریسک تربزومی 21 ، 1:999 شده و پزشکم پیشنهاد nipt دادن.کمی نگرانم.ایا ممکنه جنین مشکل دار باشه؟

پاسخ مدیر 1399/10/20

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/10/14

سوال: سلام من ۱۷ هفته ام و یک هفته پیش در آزمایشگاه نیلو تست سلفری دادم، جوابدهی را زده آخر دی ماه یعنی ۳ هفته برای جواب آزمایش در نظر گرفته. همکارانتان گفتند اگر زودتر آماده شد از طرف آزمایشگاه پیامک برایتان میاد. اما الان در این مقاله دیدم نوشته جواب طی ۳ تا ۷ روز کاری آماده می شه. با توجه به اینکه اگر خدای نکرده مشکلی بود برای سقط قانونی فرصت باشه چه کنم که زودتر جواب سل فری خودم را از آزمایشگاه نیلو بگیرم

پاسخ مدیر 1399/10/14

جواب: مطمئنا متخصصین آزمایشگاه متوجه هفته شما هستند و شما را در اولویت قرار خواهند دادبه محض آماده شدن جواب به شما اطلاع خواهد داد با اینحال جهت رفع نگرانی با آزمایشگاه تماس بگیرید و جویا شوید که نمونه شما در چه مرحله ای می باشد.

سوال 1399/10/07

سوال: سلام هفته ۱۸بارداری سونو آنومالی دادم خوب بود فقط بندناف جنین تک شریانی بود دکترم گف میل با خودته آزمایش ان آی پی تی انجام بدی یانه ؟؟؟من نمیدونستم باید سریع آزمایش انجام بدم این هفته میخاستم انجام بدم بمن گفته ک دیگ فایده نداره خیلی نگرانم چکار کنم آزمایش انجام بدم یا ندم ان تی ام خوب بوده خداروشکر جنین دختره وخیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/10/07

جواب: نگران نباشید و توجه شود که 75% جنین های با بند ناف تک شریانی می توان به ترم رسیده و نرمال بدنیا بیایند. نگران نباشید.احتمال خطر خیلی کم است توصیه می شود با صلاحدید پزشکتان با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید. در ارتباط با NIPT هم دلبخواه برای رفع نگرانی می توانید انحام دهید.

سوال 1399/10/07

سوال: من ازپایش nipt دادم ک همشون low ریسک بودن رنج نرمالش بین -6 تا 2.8 هست محدود ریسک سندروم داون من 2.75 هست ک زده low ریسک این خطرناک نیست ؟ اخه خیلییی نزدیک 2.8 هست ممکنه خطری باشه ؟؟

پاسخ مدیر 1399/10/07

جواب: در صورتی که low ریسک زده باشد جای گرانی نیست و بالای 90 درصد صحت دارد.

سوال 1399/09/29

سوال: سلام خسته نباشيد من ٢٣ سال سن دارم و بارداري اولم هست غربالگري اول هيچ مشكلي نداشتم و همه موارد low risk بود سونوي ان تي هم دادم كاملا جنين سالم بود و هيچ مشكلي نبود غربالگري دومم براي سندروم دان high risk زده لازم به ذكر كه من و همسرم ازدواج فاميلي نداشتيم و توي خانواده ها هم همچين مشكلي نداشته كسي به من nipt معرفي شد و امروز ازمايش دادم سريع هم سونوي انومالي رفتم و دكتر سونوگراف ٢ بار منو چك كرد هر بار هم با تعجب ميگفت هيچ علاعمي نداره از سندروم حالا منتطر جواب nipt هستيم ايا ممكنه جواب مثبت باشه؟!🙏🏻

پاسخ مدیر 1399/09/29

جواب: نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود تا بتوان اطمینان کامل داشت و یا زمان لازم برای تصمیم گیری داشت. و اینکه سندروم داون خیلی ارتباطی با ازدواج فامیلی ندارد .نگران نباشید و با آرامش منتظر جواب NIPT بمانید.

سوال 1399/09/23

سوال: سلام خسته نباشيد من ٢٣ سال سن دارم و بارداري اولم هست غربالگري اول هيچ مشكلي نداشتم و همه موارد low risk بود سونوي ان تي هم دادم كاملا جنين سالم بود و هيچ مشكلي نبود غربالگري دومم براي سندروم دان high risk زده لازم به ذكر كه من و همسرم ازدواج فاميلي نداشتيم و توي خانواده ها هم همچين مشكلي نداشته كسي به من nipt معرفي شد و امروز ازمايش دادم سريع هم سونوي انومالي رفتم و دكتر سونوگراف ٢ بار منو چك كرد هر بار هم با تعجب ميگفت هيچ علاعمي نداره از سندروم حالا منتطر جواب nipt هستيم چند درصد ممكنه خطا باشه؟؟؟

پاسخ مدیر 1399/09/23

جواب: تست NIPT بالای 90 % صحت دارد.

سوال 1399/09/16

سوال: سوال: سلام من هفته ۱۷ بارداری ام غربالگری اولم ریسک متوسط زده بود غربالگری دومم ریسکش قرمز بود و یک به دویست و سی و یک سونو هم داپلر رفتم crl:77 fl: 13 pbd:25 Nlt:1.6 سل فری هم دادم شش روزه ۳۶ سالمه خیلی هم استرس دارم به نظرتون احتمال داره بچه سالم باشه

پاسخ مدیر 1399/09/16

جواب: بله امکان سالم بودن جنین وحود دارد. نگران نباشید و توجه داشته باشید این تست ها غربالگری هستند نه تشخیصی! و نتایج تست های غربالگری دلیلی برا اینکه حتما جنین مشکل دارد نیست .بلکه شما را سوق می دهد تا بررسی دقیق تری نسبت به شرایط جنین انجام دهید تا از سلامت جنین مطمئن شوید و یا اینکه اگر هم مشکلی باشد قبل از اینکه دیر شود بتوان برای آن تصمیم گیری کرد لذا آرامش داشته باشید نگران نباشید.

سوال 1399/08/23

سوال: سلام من در هفته 12 هستم جواب سونوt.n 1/93تیعه بینی NB 2/2 اما در آزمایش سه ماهگی t21 :1in202 T18 :1 in2740 T13 : 1 in 2740 من در محدوده پر خطرم وگروه خون ab منفی چکار کنم.منظورم با تست nipt کافی .ممنون

پاسخ مدیر 1399/08/23

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز هستید.

سوال 1399/08/20

سوال: سلام من ۲۸سالم اولین بارداریم هست هفته ۲۲رفتم سونوگرافی گفت اندازه پشت گردن بچه نرمال نبست ۶،۳هست خیلی نگرانم چیکار باید کنم

پاسخ مدیر 1399/08/20

جواب: توصیه می شود تست NIPT بدهید.

سوال 1399/08/16

سوال: با سلام جواب دو مرحله ی آزمایش غربال گری nt به این ترتیب بودن T21: 1:404 T21: 1:27 احتمال سندروم داون چقدره؟

پاسخ مدیر 1399/08/16

جواب: ریسک مرحله یک دو می باشد . صفحه سوم جواب مرحله دوم تان را پروتکل ترکیبی را چک کنید و ریسک تری زومی 21 را برایمان بنویسید.

سوال 1399/08/15

سوال: سلام من ۳۵ ساله هستم سونو آن تی ۲/۸ بود به نظر شما باید آزمایش سل فری بدم؟ استخوان بینی دیده شد ‌دوم اینکه من اسپرین و انوکساپارین استفاده می‌کنم آیا نمونه خون برای سل فری مشکل پیدا میکنه؟ چکار باید بکنم؟

پاسخ مدیر 1399/08/15

جواب: عدد CRL و ریسک سندروم ها را بفرستید تا دقیق تر راهنماییتان کنم. بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست سل فری تان جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد. بنابراین بهتر است ترجیحا با صلاحدید پزشکتان دو روز مصرف قرص قطع شود و بعد از آزمایش دوباره شروع کنید.

سوال 1399/08/06

سوال: سلام 36 سالمه اولین بارداری هست دکتر گفت free cell dna انجام بدم خیلی میترسم بارداری اول نگرانم تو سونوگرافی Crl:49.5mm Nt:0.8 در هفته ۱۱ تو آزمایش غربالگری Final risk:1:1110 Age:1:232 Prior:1:1800

پاسخ مدیر 1399/08/06

جواب: سونوی فوق نرمال است و به احتمال زیاد پزشکتان برای اطمینان بیشتر درخواست تست سل فری را داده اند.

سوال 1399/08/03

سوال: سلام درجواب آزمایش نیفتی من زده بودتریزومی13ریسک بالا آیا برای منیوسنتز بایدهزینه پرداخت کنم؟

پاسخ مدیر 1399/08/03

جواب: با شماره آزمایشگاه تماس بگیرید تا راهنماییتان کنند. تلفن آزمایشگاه نیلو :88208442

سوال 1399/07/22

سوال: با سلام و وقت بخیر من غربالگری اول انجام دادم. دکترم گفت جواب خوبه و بعد nipt برام نوشت که آزمایش دادم اما جوابش هنوز اماده نشده. میخاستم بپرسم nipt دادم باید غربالگری دومم بدم؟ آخه دکترم گفت لازم نیست

پاسخ مدیر 1399/07/22

جواب: خیر نیاز نیست NIPT تست دقیق تری می باشد.

سوال 1399/07/20

سوال: با سلام منظور از تست های pgd و pnd چیه و چه فرقی دارند و شامل چه تست هایی میشن و چه کسانی باید این تست ها رو انجام بدن؟

پاسخ مدیر 1399/07/20

جواب: تشخيص پيش از تولد (PND) را در حقیقت مي‌توان به‌ عنوان مجموعه اقدامات کلينيکي و پاراکلينيکي در نظر گرفت كه مي‌تواند به تشخيص بيماري احتمالي جنين قبل از تولد كمك نمايد؛ تشخیص پیش از لانه‌گزینی تشخیص پیش از لانه‌گزینی (PGD) یک اصطلاح عمومی است که همۀ روش‌های انتقال و آزمایش سلول‌های یک جنین پیش از اینکه در طول یک سیکل IVF درون رحم قرار گیرد را شامل می‌شود. در این روش پزشک قادر است تمامی کروموزوم‌ها و ژن‌ها را بررسی کند. در واقع PGD‌ تکنولوژی نوینی است که افراد با شرایط خاص وراثتی را قادر می‌سازد که از انتقال این ژن‌های معیوب به فرزندان خود جلوگیری کنند. این روش شامل بررسی ژن‌های جنینی می‌باشد که در طی یک سیکل IVF ایجاد شده است. روش PGD می‌تواند پیش از بارداری و در واقع پیش از انتقال جنین به رحم برای تشخیص یک بیماری ژنتیکی در مراحل اولیه جنینی به کار رود

سوال 1399/07/19

سوال: با سلام.من 37 سال دارم و در هفته 9 بارداری هستم.5 ماه پیش سقط داشتم.دکترم به من پیشنهاد انجام nipt دادن.میخواستم بدونم اگر نتیجه سونو ان تی نرمال باشه و آزمایشات غربالگری سه ماه اول هم نرمال باشه آیا باز هم لزومی به نیفتی هست یا نه همونا کفایت میکنه؟ممنون

پاسخ مدیر 1399/07/19

جواب: دقت تست NIPT بیشتر بوده و با اطمینان بیشتری می توان راجب سلامت جنین اظهار نظر کرد. ولی به طور کل چنانچه غربالگری اول نرمال باشد با قدرت تشخیص 85% می شود گفت که ریسک تان در محدوده کم خطر و نرمال بوده و در این شرایط توصیه می کنیم که فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام شود.

سوال 1399/07/15

سوال: سلام میبخشید در ازمایش سلفری وقتتی همه موارد low risk هست یعنی تست مشکلی ندارد؟

پاسخ مدیر 1399/07/15

جواب: بله یعنی نرمال است و مشکلی ندارد.

سوال 1399/07/14

سوال: سلام‌من در ازمایشگاه شما تست سلفری انجام دادم و جواب هر ۳ تست low risk هست ولی در قسمت بک گراند عدد مربوط به T21 را ۱:۲۹۰ زده و T13 را ۱:۲۱۴۱ زده با توجه به اینکه من برادرم سندروم دان هست استرس زیادی دارم این مقدار نرمال هست و T18 1:680 هست

پاسخ مدیر 1399/07/14

جواب: نگران نباشید ریسک بک گراند مربوط به ریسک سن شما برای داشتن یک بچه با اختلالات کروموزومی می باشد.

سوال 1399/07/12

سوال: با سلام خسته نباشید من در مرکز شما ازمایش nipt انجام دادم چون جواب ازمایشم ی کم ریسک داشت ودو قلو باردارم تو دوساک جدا، الان جواب ازمایشم خوبه امروز گرفتم و مشکلی نداره فقط میخام بدونم تعیین جنسیت که برام زدن هر دوتا دختر تا چن درصد درسته اخه بهم موقع ازمایش گرفتن گفته بودن برا دوقلو تعیین جنسیت نمیکنن

پاسخ مدیر 1399/07/12

جواب: قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.

سوال 1399/07/12

سوال: سلام . من هفته 18 بارداری هستم و 34 سالمه . در سونو غربالگری اول عدد nt :1.6 بود و تیغه بینی مشاهده شد . ولی آزمایش غربالگری اولم ریسک سندروم داون 1:62 بود که به پیشنهاد پزشکم آزمایش NIPT در آزمایشگاه شما انجام دادم که خداروشکر مشکلی نداشت و جواب خوب بود. آزمایش غربالگری دومم هم خوب بود . امروز برای سونوی غربالگری دوم مراجعه کردم که همه چی خوب و نرمال بود اما اندازه nb : 4.4 بود که بهم گفتن اگه 5 بود خیالمون راحت میشد با توجه به اینکه آزمایش NIPT یک درصد خطا داره ... من خیلی ناراحت و نگران شدم. میخواستم ببینم یعنی مشکلی داره بچه؟ حتی با توجه به اینکه جواب سلفری خوب بوده؟

پاسخ مدیر 1399/07/12

جواب: نگران نباشید . توجه داشته باشید که درصد خیلی زیاذی جنین تان سالم است . عدد BPD چند است ؟

سوال 1399/07/05

سوال: سلام من ۲۳ ام شهریور تست سل فری دادم چون ازمایشگاه غربالگری دومم مشکوک بود البته مجدد دادم منفی شد اما چون دوتا کیست توی سر جنین بود گفتن سل فری بده.الان اول ۲۰ هفته ام و جواب سل فری نیومده و خیلی استرس دارم میخواستم بپرسم از ۲۳ ام تا امروز که ۵ مهر هست اگر همکاراتون به مشکلی بخورن تماس میگیرن؟لطفا راهنماییم کنید و کاش زودتر اماده بشه

پاسخ مدیر 1399/07/05

جواب: نگران نباشید لازم به ذکر است که اگر اگر ریسک تریزومی 18 در تست های غربالگریتان کمتر از 1:1000 می باشد (یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1000 است) جای نگرانی در ارتباط با کیست کوروئید پلکسوس ندارد و امکان تحلیل آن در 28 هفتگی است ، تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود . در ارتباط با NIPT خود آزمایش گاها به دلیل دلیل تحریم واینکه ارز دولتی تخصیص داده نمی شود و واردات کیت های تشخیصی به مشکل خورده است ممکن است کمی جواب ها به تاخیر بیافتد ولی مطمئن باشید در سریع ترین حالت ممکن جواب NIPT شما اماده می شود و دغدغه شما برای ما قابل احترام و اهمیت است. و در صورت هر مسله در صورت لزوم با شما تماس می گیرن.

سوال 1399/07/02

سوال: باسلام من ۱۶ هفته و۳ روزه که باردار هستم ازمایش غربالگری دوم دادم قسمت سندروم داون رو برام high risk زده وفینال ریسکم ۱:۲۵۰ زده میخواستم بدونم باید ازمایش nipt رو بدم ممکنه بچه مشکلی داشته باشه در سونوگرافی ام nt ام ۱/۴۱ هستش ممنون میشم جواب منو بدین

پاسخ مدیر 1399/07/02

جواب: ریسکی که نوشتید کات آف می باشد ولی با توجه به اینکه فرمودید پرخطر ریسکتان را نوشته پس بنابراین با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و کاندید انجام تست تشخیصی آمنیوسنتز می باشید. این تست جهت بررسی بیشتر و اطمینان خاطر از سلامت جنین است و لذا پر خطر شدن ان شما را سوق می دهد که بررسی بیشتر و دقیق تر انجام دهید که از سلامت جنین مطمئن شوید. NT در محدوده نرمال می باشد.

سوال 1399/07/02

سوال: باسلام من ۱۶ هفته و۳ روزه که باردار هستم ازمایش غربالگری دوم دادم قسمت سندروم داون رو برام high risk زده وفینال ریسکم ۱:۲۵۰ زده میخواستم بدونم باید ازمایش nipt رو بدم ممکنه بچه مشکلی داشته باشه در سونوگرافی ام nt ام ۱/۴۱ هستش ممنون میشم جواب منو بدین

پاسخ مدیر 1399/07/02

جواب: چنانچه ریسکتان پرخطر خورده کاندید انجام آمنیوسنتز با قوت 80 % می باشید و یا طبق صلاحدید پزشکتان NIPT. توجه داشته باشید که تست NIPT نیز تست غربالگری بوده و جهت بررسی بیشتر و اطمینان از سلامت جنین صورت می گیرد. به هر حال منطقه پرخطر یعنی بررسی بیشتر باید صورت بگیرد ولی با احتمال زیاد می تواند جنین شما سالم سالم هم باشد.

سوال 1399/07/02

سوال: سلام. تو آزمايشگاه شما براي سل فري دو بار خون دادم كه هر دو بار مقدار دي ان اي كم بودو جواب نداد. اين مسئله خطرناكه

پاسخ مدیر 1399/07/02

جواب: آیا قرص اسپرین قبل از آزمایش مصرف کرده اید؟؟ درصد fetal fraction عبارت است از درصد قطعات DNA آزاد جنین به کل قطعات DNA آزاد موجود در خون مادر (جنین + مادر) می باشد. فتال فراکشن هم باید بالای 4% باشد تا تست اعتبار داشته باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد و اگر پایین باشد احتمال اینکه جواب نگیرید وجود دارد. عواملی از جمله بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود و احتمال اینکه تست جواب ندهد زیاد است و در اینصورت آزمایشگاه به شما ریپورتی نمی دهد.

سوال 1399/06/31

سوال: سلام ببخشید میشه جواب منو بدین من ازمایش سل فری رو انجام دادم جنسیت رو گفته جنین ولی fetal fraction:10.77وشما گفتین اگه بالای ۷ باشه پسر هست ایا امکان داره جنسیت رو اشتباه تشخیص داده باشن

پاسخ مدیر 1399/06/31

جواب: به توضیحان دقت کنید : درصد fetal fraction عبارت است از درصد قطعات DNA آزاد جنین به کل قطعات DNA آزاد موجود در خون مادر (جنین + مادر) می باشد. فتال فراکشن هم باید بالای 4% باشد تا تست اعتبار داشته باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد. برای تعیین جنسیت fetal fraction باید بالای 7-8% باشد مگر اینکه دختر باشد در جنسیت دختر حدود 4% مناسب است ولی جنسیت اگر پسر باشد باید بالا 7-8% باشد. بنابراین چون نمی دانیم پسر است یا دختر به طور کل برای اطمینان بیشتر می گوییم بری تعیین جنسیت fetal fraction باید بالای 7-8 درصد باشد. بنابراین به طور کل fetal fraction مناسب جهت تعیین جنسیت بالای 7-8 می باشد و دقیق تر می شود توسط تست NIPT تعیین جنسیت کرد و این میزان برای تشخیص پسر بودن ضروری تر است نه اینکه پسر شود. قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.

سوال 1399/06/27

سوال: سلام من ۳ شهریور آزمایش nipt دادم تاریخ جواب زدید ۲۷ شهریور که طبق فرموده خودتون حداکثر زمان اعلام کردید امروز بعد از ۲۴ روز دلهره و نگرانی که موعود جواب بود خانم صنوبری از صبح که تماس گرفتم گفتن ۱ ساعت دیگه آماده میشه آخرین بار گفتن ساعت ۲:۳۰ جواب حاضره ولی هیچ خبری نشده ای کاش نگرانی ما رو درک میکردید من هفته ۲۳ بارداری هستم نزدیک به یک ماهه از استرس خوابم نبرده ای کاش به تعهدتون پا بند بودید...

پاسخ مدیر 1399/06/27

جواب: بله حق با شماست . مطمئن باشید برای ما هم بسیار مهمه که جواب شما سر وقت تحویل داده بشه ولی به دلیل تحریم واینکه ارز دولتی تخصیص داده نمی شود و واردات کیت های تشخیصی به مشکل خورده است ممکن است کمی جواب ها به تاخیر بیافتد ولی مطمئن باشید در سریع ترین حالت ممکن جواب NIPT شما اماده می شود و دغدغه شما برای ما قابل احترام و اهمیت است.

سوال 1399/06/27

سوال: سلام ببخشید در سونوگرافی مطب دکتر ۱۲ هفته حاملگی رو نشون داده ولی در غربالگری سه ماهه اول هفته ۱۴ نوشتن من الان نمیدونم هفته چندم هستم و در حالی که آزمایش در آزمایشگاه نیلو انجام دادم t21=1in821 ;t18=۱in9320; t13=1in 9320و crl=80mm و nt= 2/71 در این حالت من خیلی نگرانم آیا مقدار nt مشکل داره ؟

پاسخ مدیر 1399/06/27

جواب: "سن واقعی جنینی " اغلب دو هفته عقب‌تر از " سن بارداری" می باشد به علت اینکه زمان دقیق تخمک گذاری شخص را نمی‌دانیم و هم چنین نمی‌شود برای هر شخص، یک روز خاص تخمک گذاری را در نظر گرفت، لذا براساس تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی سن بارداری تخمین زده می شود. احتمالا سن واقعی جنین شما دوازده هفته می باشد عدد NT شما با توجه به CRL مذکور برابر است با 89 percentile و در محدوده نرمال می باشد..

سوال 1399/06/23

سوال: سلام ببخشید ما ۵ روز پیش آزمایش سل فری تو زنجان انجام دادیم جوابش نیومده شما نیتونید بگید با کدوم آزمابشگاه همکاری نیکنن خودم برم نگاه کنم ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/06/23

جواب: شما بفرمایید کدام آزمایشگاه تست داده اید.

سوال 1399/06/16

سوال: سلام. من در ۱۲ هفته و ۵ روزگی بارداری آزمایش و سونو غربالگری انجام دادم. سونوگرافی نرمال بود و مشکلی نداشت ولی آزمایشم گفتن در محدوده خطر متوسطه. خیلی خیلی نگرانم. ۲۹ سالمه و بارداری اولمه CRL 63 ....NT=1.60....1.29 MOM....PAPPA 2665....BHCG =133.70 خطر سندورم داون ۱:۳۰۹

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: نگران نباشید. NT شما در محدوده نرمال بوده ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار باید برایتان توصیه شود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 3- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید و توجه داشته باشید که تجویز تست NIPT به جهت بررسی بیشتر و دقیق تر و اطمینان خاطر از سلامت جنین می باشد .

سوال 1399/06/16

سوال: سلام من آزمایش سل فری دادم، جلوی تست های تریزومی همه نوشته low risk اما در نهایت پایین جدول نوشته fetl fraction 13.8 درصد نوشته، این یعنی چی؟ یعنی احتمال ابتلا به تریزومی 13 درصد هست؟

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: درصد fetal fraction عبارت است از درصد قطعات DNA آزاد جنین به کل قطعات DNA آزاد موجود در خون مادر (جنین + مادر) می باشد. فتال فراکشن هم باید بالای 4% باشد تا تست اعتبار داشته باشد. در مواردی که سطح fetal fraction بالا باشد قدرت تشخیص هم افزایش می یابد

سوال 1399/06/15

سوال: سلام و خسته نباشید.ببخشید من هفته ۱۲هستم. ۳۰سال سن دارم واسه اطمینان بیشتر می‌خوام آزمایش سل فری بدم. آیا نیاز هست قبلش آزمایش غربالگری هم انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1399/06/15

جواب: طبق تمام گایدلاین های غربالگری اول باید غربالگری سه ماه اول, به علت اینکه به طور همزمان مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافی را در نظر می‌گیرد و اطلاعات ارزشمندی را به همراه دارد , باید انجام شود و سپس براساس نتایج حاصل از غربالگری اول تصمیم گیری برای NIPT یا تست دیگر صورت بگیرد.

سوال 1399/06/11

سوال: سلام وقتتون بخير سونوگرافى nt برام زده ١.٩ تريزومى ١٣ و ١٨ ريسك ١:٩٩٠٠٠ سندروم داون ١:١٠٤٠ Age alone ١:١١٥٠ Papp-a mom ٠.٩٣ Free bhcg mom ١.٤٢ دكتر برام ازمايش سل فرى تجويز كرده اما هزينش يكم زياده من ميتونم اين ازمايش رو انجام ندم؟ اگر انجام بدم نيازى هست كه غربالگرى مرحله دوم رو انجام بدم؟ ممنون ميشم جواب بدين خيلى نگرانم

پاسخ مدیر 1399/06/11

جواب: نگران نباشید جواب شما دارای ریسک بینابینی در نظر گرفته می شود ولی خیلی به کات اف نرمال نزدیک است و برای بررسی بیشتر موارد زیر توصیه می شود: .با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 1- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) طبق صلاحدید پزشک ترجیحا NIPT و در شرایطی که مقدور نبود به طور قابل قبول می توانید کواد مارکر ی( غربالگری مرحله دوم) را انجام دهید.

سوال 1399/06/07

سوال: سلام ان تی جنین من ۲.۷ بود با ریسک یک در ۹۰۰ سل فری دادم لو ریسک بود بعد یه کیست کروئید ۶ میلی تو سونو مشاهده شد که هفته ۲۶ دیگه رفته بود حالا تو هفته ۳۲ تو سونو میگن یکی از کلیه ها مقداری متورم هست سوال من اینه که اینکه تمام این ها تو جنین من باهم اتفاق افتاده میتونه نشونه مشکل خاصی باشه ضمنا ریسک تروزمی ۱۸ هم یک در ۵۰ هزار بود

پاسخ مدیر 1399/06/07

جواب: کیست کوروئید پلکسوس تقریبا در ۲ درصد جنین ها در هفته های ۱۶ الی ۲۴ حاملگی دیده می شود و در ۹۵ درصد موارد تا ۲۸ هفتگی از بین می رود و مساله ای خاصی نمی باشد. ذر ارتباط با کلیه نیز نگران نباشید تحت نظر پزشک خودتان یا با پریناتولوژیست حتما مشورت کنید ولی به طور کل قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه های جنین زیر 4 میلی متر نرمال می باشد. و 4-10 میلی متر Mild renal pyelectasis محسوب می شود و طبق پروتکل برای اطمینان خاطر کاندید تست NIPT می باشد چراکه این یافته جزو سافت ماركرهای سندرم داون محسوب می شود ولی با توجه به اینکه شما سل فری دادید و نرمال بوده است در این موارد توصیه می شود که چنانچه NIPT نرمال شد باید بین هفته های 28-32 حداقل دوبار دیگر سونوگرافی انجام شود تا مطمئن شویم از سلامت کلیه و یک بار هم در روز 3 یا 4 بعد از تولد طبق صلاحدید پزشک باید سونوگرافی انجام شود که اطمینان خاطر حاصل شود.

سوال 1399/06/03

سوال: سلام من ۳۴ سالمه آزمایش غربالگری دوم afp mom و bhca کاهش داشت و بر اساس سن بارداری شانس کروموزوم ۱۳ و ۱۸ گفتن پزشکم nipt توصیه کرد که امروز در نیلو انجام دادم ولی جواب گفتن ۲۷ شهریور آمادهست خیلی استرس دارم چرا انقدر دیر جواب میدید همه جا ۱۰ روزه جواب میاد قلبم درد میکنه

پاسخ مدیر 1399/06/03

جواب: نگران نباشید. آزمایش غربالگری به دلیل اطمینان بیشتر از سلامت جنین و همچنین بررسی دقیق تر انجام می شود . در برخی مواقع به علت تکرار تست و یا بالاتر بودن تعداد تست های پذیرش شده روزانه نسبت به ظرفیت تست انجام شده تعدادی به روز بعد موکول می شد و یا همچنین نبودن کیت های تشخشیص به علت تحریم ممکن است آزمایش کمی زمانبر شود . آزمایشگاه نیلو حداکثر زمان را به شما می گوید و احتمال دارد جوابتان زودتر نیز حاضر شود و با شما تماس بگیرند .

سوال 1399/03/07

سئوال: سلام و عرض ادب مجدد، ساکن شهرستان سقز استان کردستان

پاسخ مدیر 1399/03/07

جواب: بچه های آزمایشگاه برای هماهنگی بیشتر باهاتون تماس می گیرند.

سوال 1399/03/07

سئوال: سلام وقت بخیر. ما شهرستان زندگی میکنیم و تحت نظر پزشک زنان تو تهران هست خانمم، از موقعی که باردار شده هر سری خودم میام تهران چون دکتر گفته مسافت خیلی طولانیه نباید خانم باردار بره مسافرت،،، این سری براشون آزمایش cell free نوشتن منتهی بعد از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیدم آزمایشگاه نیلو بهترین آزمایشگاه و جز پیشتازان اولیه انجام این آزمایش در ایران هست و من دوست دارم برای خانمم تو آزمایشگاه نیلو آزمایشو انجام بدم منتهی چون شهرستانم نمیدونم نمونه خون رو چه جوری بفرستم تهران باتوجه به اینکه پزشک محترم متخصص زنان مسافرت رو منع کردن براش، اگه راهنماییم بفرمایید بی نهایت ممنون میشم جهت اطلاع سریعتر به اینجانب با اجازه تون شماره موبایلم رو انتهای پیام میگذارم. سپاسگزارم

پاسخ مدیر 1399/03/07

جواب: در بسیاری از شهرها، آزمایشگاهها با ما همکاری کرده و نمونه خون را در لوله های مخصوص BCT گرفته و برایمان ارسال می کنند. لطف کنید بگید کدام شهر هستید تا بگم به کدوم آزمایشگاه بروید.

سوال 1399/03/06

سئوال: سلام وقت بخیر . من nt ایم 1.1 هست ایا لازمه cffdna و nipt بدم یا نه دکتر مشاورم از اول میگفت اینا رو هم بده . ولی دکتر خودم که خانم وجیهه مرصوسی هستن گفتن لازم نی

پاسخ مدیر 1399/03/06

جواب: این سونو نرمال است و نیازی به تست های فوق ندارید ولی بهتر است ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1399/03/05

سئوال: سلام ریسک سندروم من1به138هستش دوتا بچه سالم دارم آمینوسنتزکردم بنظرتون چند درصد سالمه

پاسخ مدیر 1399/03/05

جواب: به احتمال زیاد (99.1%) سالم است.

سوال 1399/03/04

سئوال: با سلام خدمت شما.من ۳۰سال سن دارم و بارداری دوم هستم غربالگریم اولیه ام تو سونو آنتی ۱.۸وتیغه بینی هم دیده شد وهمچیز نرمال بود.اما درازمایش ریسک متوسط برام زد.۱.۱۰۴.رفتم مشاوره بهم گفتن بین نیفتی یا امنیو سنتز یکیو انتخاب کن واقعات تو دوراهی بدی گیر کردم اصلا نمی‌دونم چکنم تورو خدا راهنماییم کنید .خیلییی ممنون میشم اگه پاسخگو باشید.بچه اولم هم خداروشکر سالم هست وبا همسرم فامیل نیستم

پاسخ مدیر 1399/03/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/03/04

سئوال: سلام من 31 ساله در هفته 13 ام سونوی nt عدد 3.1 داشتم nb هم دیده شده بود بلافاصله بعد از سونو اومدم پیش شما سل فری انجام دادم و دیگه آزمایشهای غربالگریمو انجام ندادم با توجه به اینکه هنوز تو هفته 13 هستم نیازی هست papp a و free beta رو هم بسام انجام بدم؟ اطلاعات بیشتری بهم میده انجامش؟

پاسخ مدیر 1399/03/04

جواب: خیر فعلاً نیازی به انجام آن نیست ، جواب NIPT تان آماده شد و نرمال بود فقط در هفته 15 تا 16 سطح AFP با محاسبه MoM اندازه گیری شود به جهت رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام وقت بخیر ببخشید خانمم nt 3.5 بود براش ازمایش امینوسنتز نوشتن رفتیم انجام دادیم الان از ازمایشگاه زنگ زدن گفتن جواب مرحله اولتون اماده ست و نرمال هستش جواب مرحله دوم سه هفته دیگه اماده میشه خانمم خیلی نگرانه و استرس داره

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: نگران نباشید ، بالای 99% جواب کشت اش هم نرمال خواهد شد.

سوال 1399/02/18

سئوال: ببخشید منظور از سکوئنشیال چیه؟ Nt 1.73 نمیدونم سونوگرافیست مدرک fmf دارد یا نه

پاسخ مدیر 1399/02/18

جواب: ترکیب جواب مرحله اول و دوم با یکدیگر و گزارش یک ریسک واحد

سوال 1399/02/18

سئوال: سلام خسته نباشید من 35 سالمه 9سال ناباروری داشت همسرم حالا طبیعی باردار شدم غربالگری هفته 11 ریسک 1به4900 غربالگری هفته 16 ریسک ا به 430 بهم گفتن منفیه ولی برای اطمینان باید سلفری بدم آیا مشکل جدیه؟؟؟خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/02/18

جواب: بهتر است ریسک پروتکل ترکیبی و یا سکوئنشیال را برایم بفرستید و همینطور عدد NT در سونوی سه ماهه اول و چه کسی سونو را انجام داده است؟

سوال 1399/02/15

سئوال: سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم سونوی ان تی من عدد۲ رو توی هفته ۱۲و ۶ روز نشون داده ولی اینجا عدد۲ رو نرمال مشخص کرده اما در سونوی من عددش را پررنگ نوشته معمولا قسمتهای مشکل دار را با پررنگ نشان می دهند.درضمن ازمایشم تریزومی ها رو کم خطر نشان داده .چقدر جای نگرانی است؟

پاسخ مدیر 1399/02/15

جواب: نگران نباشید این عدد در ایران نرمال است. با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/13

سئوال: سلام.میخواستم بدونم اگر در سونوی ان تی جنین تکان نخورد در اندازه ان تی میتواند تاثیر گذار باشد یعنی طرزقرار گیری جنین ممکن است ان تی را بیشتر نشان دهد؟ممنون میشم جواب بدین.

پاسخ مدیر 1399/02/13

جواب: اگر پوزیشن عکس برای NT درست باشد جای نگرانی وجود ندارد.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام من 23 سالمه خودم و شوهرم هیچ بیماری نداریم 14هفته هستم غربالگری اول عدد ان تی 3.3 بوده امروز در آزمایشگاه نیلو سل فری دادم به نظرتون بچم مشکلی داره خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: نگران نباشید باید منتظر جوابتان باشید و بعد از آماده شدن آن برایم نت بگذارید.

سوال 1399/02/06

سئوال: سلام من ۹ هفته و ۵ روز سلفری دادم که مشکلی نداشت و جواب خوب بود الان میخوام بدونم آیا لازمه آزمایش AFP هم انجام بدم با توجه به اینکه ۱۵ هفته و ۵ روز هستم و دکترم هم این آزمایش رو برام ننوشته آیا لازمه؟

پاسخ مدیر 1399/02/06

جواب: معمولاً توصیه می شود برای بررسی اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی بهتر است این تست انجام شود ولی در هر صورت ممکن است پزشتان می خواهد مستقیم آنومالی اسکن را برایتان انجام دهد.

سوال 1399/02/04

سئوال: سلام وقتتون بخیر.جنین من در آزمایش nipt ترنر تشخیص داده شده آمنیوسنتز انجام دادم باهام تماس گرفتن گفتن مشکلی نداره الان من باید به کدوم جواب اعتماد کنم؟نیازی هست دوباره آمنیوسنتز انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1399/02/04

جواب: به جواب آمنیوسنتز ، فقط توی جواب نگاه کنید در چند سلول پاترن نرمال کروموزومی مشاهده شده است.

سوال 1399/02/03

سئوال: سلام خسته نباشید نتیجه آزمایش کاریوتایپ منو میخواستم لطف کنید تفسیر کنید ممنون 46xx+9qh آیا مشکلی هست یه سقط داشتم

پاسخ مدیر 1399/02/03

جواب: نرمال است.

سوال 1399/01/31

سئوال: سلام و خسته نباشید من 32 سالمه در 12 هفنه و 4 روزگی nt میانگین من 2.92 بود با crl 61.9 !!! غربالگری اول و nipt را همان روز دادم (دکتر سونوگراف من بهم پیشنهاد nipt و اکوی قلب داد) جواب غربالگری اول برای t21 1:546 بود ولی الان جواب nipt که اومد Background risk را زده 1:526 با fetal fraction 9% در کل هم low risk می باشد. آیا باز هم جای نگرانی هست؟نیاز به آزمایش دیگری نیست؟ ممنون میشم پاسخ بدهید.

پاسخ مدیر 1399/01/31

جواب: با قدرت تشخيص 98٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام وقت بخیر میخواستم بدونم هزینه تست cell free dna چقدر است؟

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام، من 37 سالمه، سونوي غربالگري اول و تست NIPT رو انجام دادم و مشكلي نبوده ولي در غربالگري دوم دو كيست كوروئيد مغز جنين تشخيص دادن كه با تكرار سونوگرافي در هفته بيست و يك، تعداد و اندازه كيستها بيشتر و دو طرفه شده است، متخصص پريناتولوژيست كه يه سونو انجام دادن گفتن كه مشكلي نيست و تا يك ماه بعد صبر كنم براي انجام سونو مجدد، سوالم اين هست كه اگر كيست در سونوي بعدي برطرف نشده باشد چه عوارضي وجود دار د و آيا راهكاري براي حل مشكل هست؟ متشكرم

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: نگران نباشید با توجه به نرمال بوده تست NIPT ، با احتمال 95% بین هفته های 24 تا 28 تحلیل می رود.

سوال 1399/01/12

سئوال: سلام من آزمایش سل فری رو دوبار توی آزمایشگاه دیگه انجام دادم و گفتند که میزان DNA پایین بوده و جواب نگرفتم بعدش توی آزمایشگاه شما با فتال فراکشن ۱۱درصد جواب داد و همه چیز نرمال بود شکر خدا می خواستم ببینم یعنی دیگه احتمال خطا وجود نداره و در ضمن امکان داره که جنسیت رو اشتباه گفته باشند؟ در ضمن زمان آزمایش من ۱۴ هفته و ۶ روز بودم ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/12

جواب: توی ایران انجام دادند یا به خارج از ایران ارسال کردند. در نمونه های ارسالی امکان Low fetal fraction به دلیل دژنره شدن DNA در طول مسیر بیشتر دیده می شود. قدرت تشخیص این تست طبق ادعای کمپانی 98% برای تعیین جنسیت است ولی آمار ما بین 95 تا 97% است ، یعنی احتمال خطای 3 تا 5% وجود دارد.

سوال 1399/01/02

سئوال: سلام . وقت بخیر. من ۱۲ و ۴ روزمه و ۱۲ هفته و یک روز غربالگری دادم سونو خوب بود ولی ازمایش کروموزوم ۲۱ زده ۱ به ۱۷۰۰ و کروموزوم ۱۳ زده ا به ۲۰۰۰۰ و ۱۸ همین ۲۰۰۰۰ الان باید سلفری بدم یانه ؟ من عمه همسرم سندورم دانه میشه به خاطر اون باشه و ۲۷ سال دارم

پاسخ مدیر 1399/01/02

جواب: اگر سونوی NT تان استاندارد باشد. با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/22

سئوال: با عرض سلام، دو تا سوال داشتم، اول اینکه آزمایش خون و سونو غربالگری دوم رو باید حتما همون جایی انجام بدیم که غربالگری اول انجام شده؟ سوال دوم اینکه به علت شیوع کرونا و بالا بودن ریسک ابتلا به این بیماری در مراکز تصویربرداری، میشه به جای سونو غربالگری دوم آزمایش Nipt انجام داد؟ از پاسخگویی شما متشکرم.

پاسخ مدیر 1398/12/22

جواب: بله حتماً معمولاً مراکز سونوگرافی که مخصوص جنین هستند و کار CT برای کرونا انجام نمی دهند نکات حفاظتی طبق پروتکل های استاندارد را رعایت می کنند.

سوال 1398/11/19

سئوال: خسته نباشید ، آیا این آزمایش جنسیت جنین را هم مشخص میکند؟

پاسخ مدیر 1398/11/19

جواب: با 97% اطمینان جنسیت هم تعیین می شود.

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام من ۳۶ سالمه و یه دختر ده ساله دارم و یه سقط سال گذشته داشتم.الان ۲۲ هفته باردارم و آزمایش غربالگری ریسک یک به هشت برام زده و nt:2.8 ,حالا به نظر شما آمینوسنتز انجام بدم یاسلفری؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: با قدرت تشخيص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهید (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام من تو هفته ۱۳هستم سونوگرافی NTگرفتم گفتن یه کیست پشت گردنش هست احتمال اشتباه هست.گفتن باید سقط بشه

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: یعنی گزارش سیستیک هایگروما شده است؟ اگر بله بهتر است که سقط شود.

سوال 1398/11/13

سئوال: سلام خسته نباشید من سونوگرافی انومالی رو انجام دادم الان 18 هفته و شش روزم هست وزن جنینم رو 297 زدن گفتن وزنش به 20 هفته میخوره میخواستم بدونم این وزن برای جنین 18 هفته و شش روز خیلی زیاده؟ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1398/11/13

جوای: سونوها در این مرحله بین 10 تا 15% خطا دارند. ولی مواظب افزایش وزن خودتان باشید و قند خونتان هم تحت کنترل باشد.

سوال 1398/10/14

سئوال: سلام من ریسک بالای تیروزمی ۲۱ دارم یک به هشت و این با آزمایش خون غربالگری اول بوده سوالم این هست تو سوالهای غربالگری سوال این بود در اطرافیان کسی مبتلا به سندرم دان هست و من فرزند برادر همسرم و زدم که سندرم داره آیا این تو تست من تاثیری داشته یا نه ؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: این ریسک ارتباطی با سابقه داون در برادرزاده همسرتان ندارد.

سوال 1398/10/14

سئوال: امکان داره جواب سلفری ریسک بالا نشون بده بعد ببینن ریسک غربالگری کم خطر و ریسکش خیلی پایین و جواب سل فریرو هم بخاطر جواب غربالگری کم خطر بزنن؟خواهش میکنم این سوالو جواب بدید خیلی ذهنمو درگیر کرده.

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: هیچ ارتباطی این دو با هم ندارند.

سوال 1398/10/14

سئوال: جواب RISK SCORE1:1000000وجواب BACKGROUND RISK 1:515 خواستم بدونم جواب غربالگری من چون علت سقطو نگفتم اشتباه شده اینکه تو جوابم تاثیری نزاشته؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: نگران نباشید با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر از نظر اختلالات کروموزومی شایع است.

سوال 1398/10/14

سئوال: چرا میگن تو جواب سلفری هیچی تاثیر نمیزاره ومثل غربالگری نیست و شما میگید سن و سابقه ی قبلی سقط تاثیر میزاره؟یعنی باعث میشه جواب نهایی مثبت بشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: من چندین بار این مسئله را برایتان توضیح دادم ، اصلاً جواب سل فری شما ریسک اش چند شده ، آنرا برایم بنویسید و خودتون را خیلی درگیر این سئوال نکنید.

سوال 1398/10/13

سئوال: سلام من ۴۰ سال و سه ماه دارم هفته ۱۴ بارداری هستم آزمایش nt:2,3بوده و ریسک تیروزمی ۲۱ یک به هشتاد میخواستم بدونم اگر cell free انجام بدم بهتره یا مستقیما امینوسنتز کدام دقت بالاتری داره

پاسخ مدیر 1398/10/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/10/12

سئوال: جواب نهایی سلفری دستگاه مشخص میکنه؟

پاسخ مدیر 1398/10/12

جواب: چون جواب نهایی به صورت ریسک می باشد عدد بدست آمده در نتیجه سل فری در ریسک سن پایه بیمار ضرب می شود.

سوال 1398/10/09

سئوال: تست سلفری به یک کلن انجام میشه؟چه کسایی که ریسک بالا دارن و چه کسایی که ریسک پایین دارن با یه دقت انجام میشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: ربطی به ریسک غربالگری بیمار ندارد.

سوال 1398/10/08

سئوال: فتالم ۸℅بود خیلیا کمترن ولی جنسیتو تشخیص دادن و یه سوال دیگه اینگه برای همه ی بارداری ها چه کم ریسک‌ چه ریسک بالا‌ سلفری با یه دقت انجام‌میشه؟ممنون

پاسخ مدیر 1398/10/08

جواب: کجا انجام شده است؟

سوال 1398/10/07

سئوال: سلام،چرا برای بعضیا تو سلفری جنسیتو تشخیص نمیدن،بخاطر این نیست که اون تست با دقت انجام نشده؟

پاسخ مدیر 1398/10/07

جواب: خیر میزان فتال فراکشنی که برای تعیین جنسیت مورد نیاز است بیشتر از میزان فتال فراکشنی است که برای سایر اختلالات کروموزومی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در موارد بینابین این دو تعیین ریسک برای اختلال کروموزومی انجام می شود ولی برای برای تعیین جنسیت قادر به تشخیص نمی باشد.

سوال 1398/10/05

سئوال: دکتر تو جواب سلفری چه چیزهایی تاثیر میزاره؟جواب غربالگری اول هم تو سلفری تاثیر داره؟

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: فقط سن مادر و سابقه قبلی داشتن یک بچه داونی

سوال 1398/10/04

سئوال: دکتر دیگه غربالگری ندادم وسلفری دادم منفی شد لازم دوباره غربالگری تکرار بشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/04

جواب: يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/02

سئوال: سلام،من پارسال سقط بخاطر سندروم دان داشتم‌۳۱سالم هست ویه دختر سالم دارم فامیل هم نیستیم خودم و همسرم آزمایش کاریوتایپ دادیم که سالم بود الان باردارم سونو ان تی و آنومالی خوب بود فقط یه اشتباهی که کردم موقع آزمایش غربالگری تو فرم فقط زدم سقط و دلیلو نگفتم و ریسکم ۱به ۳۰۰۰۰ شد میخواستم بدونم اگر گفته بودم این عدد چقدر تغییر میکرد؟

پاسخ مدیر 1398/10/02

جواب: خیل تغییر می کند، سریع با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگید در سافت ور اصلاح کنند و ریسک جدید محاسبه کنند و اون جواب را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/23

سئوال: با سلام من 28 سالمه، بارداری دوم ریسک غربالگری مرحله اول برای سندروم دان 1 به 297 بود که به پیشنهاد دکتر ازمایش سل فری دادم با توجه به اینکه تا زمان دریافت جواب ازمایش سل فری زمان ازمایش غربالگری مرحله دوم تموم میشه. میخواستم بدونم با انجام ازمایش سل فری دیگه نیازی به انجام ازمایش غریالگری مرحله دوم هست؟ در بارداری اول دخترم کاملا سالمه. من ازمایش سل فری ازمایشگاه شما انجام دادم که گفتن جوابش 4 دی 98 اماده میشه، زمان غربالگری مرحله دومم 27 اذر، ممنون میشم راهنمایی ام کنید.

پاسخ مدیر 1398/09/23

جواب: فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی انجام دهید.

سوال 1398/08/22

سئوال: با سلام،،ممنون میشم به سوال من پاسخ بفرمائید،،من 36 سال دارم در غربال گری اول ریسک سندروم داون رو متوسط اعلام کردند یعنی 1:170و میزان nt:1/9 بود،بر این اساس دکترم سل فری رو پیشنهاد داد و منم ازمایشگاه زنجان دادم و اونا هم فرستادن ازمایشگاه نیلو،،جواب سل فری در تمام سه مورد low risk بود البته سندروم داون در قسمت background1:194 بود ..سوال اولم اینه که آیا خیالم راحت باشه که بچم مشکل سندروم داون نداره؟؟؟؟؟؟ در ضمن من دوباره غربال گری دوم رو دادم یعنی بعد از ازمایش سل فری نیلو ولی بازم در غربال گری دوم ریسک سندروم داون نشون داد و اونم 1:180بود،،سوال دوم اینه که ملاک من همون آزمایش سل فری باشه یا بازم جای نگرانی هست؟؟؟؟ سپاسگزارم که با پاسخگویی تون خانواده ای رو از نگرانی در میآرین....

پاسخ مدیر 1398/08/22

جواب: با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و فقط باید از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری بیشتر تحت کنترل باشید بخصوص کنترل فشار خون، دیابت دوران بارداری ، افزایش وزن و غیره.

سوال 1398/08/21

سئوال: با سلام. من ۳۵ سالمه و در هفته ۱۱ بارداری هستم. دو سوال داشتم ۱. آیا سونوگرافی ntو nb و ازمایش NIPT نزدیک به هم باید انجام شوند؟ یا می توان با دو هفته اختلاف انجام داد؟ ۲. بهترین هفته برای انجام ازمایش NIPT چه زمانی است؟

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: 1- خیر 2- هفته 12 به بعد

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام خدمت مدير محترم من تاريخ ١٣٩٨/٠٨/٠٨ آزمايش سل فري رو در آزمايشگاه مادر سنندج انجام دادم كه گفتن نمونه به ازمايشگاه دنا فرستاده ميشه.خواستم بدونم جوابم كي آماده ميشه؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: آزمایشگاه فوق ارتباطی با ما ندارد. لطفاً از همان آزمایشگاه پیگیری کنید.

سوال 1398/07/16

سئوال: سلام من 35 سالمه و آزمایش سلفی دی ان ای رو انجام دادم low risk نوشته ولی برای سندروم دان ریسک 1:243 نوشته آیا خطرناکه باید تست دیگه ای بدم؟ با سپاس

پاسخ مدیر 1398/07/16

جواب: توی کدام ستون، اگر توی ستون background این عدد آمده است که مربوط به سن تان است. ولی اگر در ستون ریپورت نهایی و یا ریسک نهایی آمده است بهتر است مجدد جواب را به پزشکتان نشان دهید.

سوال 1398/07/05

سئوال: سلام و خسته نباشید ۳۳سالمه ۲۱هفته و ۶روز باردارم در ازمایش غربالگری ریسک متوسط زده بود دکترم پیشنهاد nipt دادن در آزمایشگاه نیلو انجام دادم در ۱۴ هفته و۱روز . جوابم low risk اومد.بردم پیش دکترم مشاوره پریناتولوژی و سونو آنومالی نوشتن سونو رو رفتم دکار گفتن نرماله ولی اگه آزمایش غربالگریتون ریسک زده حتما سل فری یا آمنیوسنتز انجام بدین برا مشاوره همسرم قبول نمیکنه برم میگه دکترها بدتر استرس میدن ۲تا سوال از خدمتتون دارم یکی اینکه جواب آزمایشم ریسک کم بوده دکتر سونو از کجا تشخیص دادن که شاید ریسکی در کار باشه احتمال ریسک هست؟ سوال ۲ اینه که من مشاوره رو انجام بدم؟دکترم برام اکو قلب جنین هم نوشتن که این هفته باید انجام بدم

پاسخ مدیر 1398/07/05

جواب: اگر می توانید نتیجه سونو را برایم بنویسید.

سوال 1398/07/04

سئوال: سلام. من 35سالمه و بچه دومم رو باردارم و 16هفته تموم هستم. 20روز پیش بدلیل اینکه غربالگری اولم t21عددش 1از157بود دکتر برام سل فری نوشتن. ولی سوووم نرمال بود. درضمن بخاطر بیماری روماتیسم داروی پردنیزولون و آسپرین 80مصرف میکنم. حالا بعد20روز تماس گرفتن که انقدر dnaپایینه که تست جواب نمیده. میگن شاید بخاطر دارو هاته.دوروز نخور دوباره بیا آزمایش بده. خواستم بپرسم این حرف درسته؟ اگه درسته بت دوروز دارو نخوردن من و دوباره آزمایش دادن مشکل حل میشه و تست جواب میده؟

پاسخ مدیر 1398/07/04

جواب: البته در مورد قطع دارویتان حتماً با پزشکتان صحبت کنید ولی به متن مقاله فوق هم مراجعه کنید مکانیسم عمل بعضی از داروهای ضد انعقادی در تست را نوشته ام. فقط در مورد زمان قطع دارو هنوز نظرات مختلفی وجود دارد از جمله اینکه 48 ساعت و یا 72 ساعت . اگر پزشکتان اجازه داد توصیه من روی 72 ساعت است (سه روز).

سوال 1398/07/02

سئوال: 3 قلو باردار بودم که 2 قل خارج رحم بود لاپاراسکوپی کردم و یک قل داخل رحم طبیعی دارم سل فری دادم که کروموزوم y تشخیص داده شده و جنسیت پسر اعلام شده دقت ازمایشم چند درصد است؟

پاسخ مدیر 1398/07/02

جواب: در این مورد خاص خیلی کم. از سونوی هفته 18 استفاده کنید برای تعیین جنسیت

سوال 1398/06/24

سئوال: باسلام من ۲۰ هفته از بارداریم می گذره ازمان ۱۸ هفتگی من یک در ۱۱ نفر برا سندرم دان هستش برا امینوسنتز باید برم ا حالا سابقه این مورد نداشتیم ۳۵ سالم دو فرزند قبلیم سالمند چند درصد احتمال دارم آمینو سنتزم مثل ازمایشم مثبت برا دان باشه؟؟؟؟خیلی نگرانم ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/06/24

جواب: حدود 9 درصد ممکن است آمنیوسنتزتان مشکل دار و 91 درصد سالم باشد.

سوال 1398/06/10

سئوال: با سلام من 25سالمه و در دوازده هفته و پنج روز آرایشگری انجام جواب سونوگرافی خوب بود ولی در آزمایش T21:1:280 بوده آزمایش nipt انجام دادم توی آزمایشگاه پارس ژنوم کرج جواب هنوز نیامده چقدر احتمال داره جنین مبتلا به سندروم داون باشه خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1398/06/10

جواب: کمتر از 1% امکان دارد که نتیجه مشکل دار باشد. نگران نباشید.

سوال 1398/06/04

سئوال: سلام من ۲۶سالمه بارداری اولم جواب غربالگری اولم که در ۱۲هفته انجام دادم Lowrisk ولی چون دایی من مبتلا به سندرم داون است وقتی به دکتر گفتم به من گفت بهترcellfreeانجام بدی...نظر شما چیه

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: طبق گایدلاین ACOG نیازی نیست ولی طبق گایدلاین های دیگر کاندید انجام NIPT هستید.

سوال 1398/06/04

سئوال: سلام جواب اين آزمايش بعد از چند روز حاضر ميشه؟

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: در صورت شلوغ نبودن 5 الی 6 روز کاری

سوال 1398/05/29

سئوال: با سلام من ازمايش nipt دارم طبق ديتور پزشك هر شب يك عدد ASA80 مي خورم بخاطر سن بالا و ديابت ايا در جواب ازمايش مشكلي پيش مياد؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/29

جواب: خیر

سوال 1398/05/28

سئوال: سلام وقت بخير ازمايش سل فري رو بعد از سونو و ازمايش ان تي انجام دادم به خاطر ريسك ١:٤٥ تريزومي ٢١ كه مناسفانه جواب سل فري هم ريسك بالا نشون داده و گفتن احتمال خيلي زياد سندروم داون هست من ٢٦سالمه و هيچ سابقه خانوادگي نداريم شنبه امينو سنتز هم انجام دادم ،چند درصد ممكنه جواب امينو با سل فري متفاوت باشه ؟

پاسخ مدیر 1398/05/28

جواب: در گروه پر خطر در 83% موارد جواب NIPT توسط تست آمنیوسنتز تایید می شود.

سوال 1398/04/27

سئوال: سلام روزتون بخیر می خواستم بدونم هزینه cell free dna چقدر میشه

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1398/03/04

سئوال: باسلام...من ۳۴سالمه و بچه اولمه ۳و جواب تست اول غربالگریم ان تی ۱.۹ بوده و سی ار ال ۶۳.۹ بوده و شامل موارد زیر بوده Trisomy 21: 1: 6200 Trisomy 18: 1: 30000 Trisomy 13: 1: 30000 ممنون میشم بهم خبر بدین جوابم خوبه یانه؟ ایا نیاز به سل فیری هست؟

پاسخ مدیر 1398/03/04

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/02/17

سئوال: سلام، ببخشید بین سونوگرافی NT که در ۱۱ هفته و ۶ روز انجام دادم (nt=1.7) و ازمایش cell free که یک هفته بعدش انجام دادم (low risk) می خواستم ببینم به خاطر این یک هفته فاصله زمانی بین سونوگرافی nt و ازمایش خون cell free، نتایج ازمایش cell free معتبر است یا نه؟

پاسخ مدیر 1398/02/17

جواب: ارتباطی بین تست NIPT و سونوی NT وجود ندارد. این سونو فقط برای تعیین سن جنین در این تست مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال 1397/11/25

سئوال: سلام جناب دکتر من سن خودم 36 سال و 5 ماه هستش، و در هفته 20 و 5 روز هستم، نتیجه تست آزمایش غربالگری اولم در هفته 12و یک روز رو Screen Negative هستش، و نتیجه سندرم داون Final Risk:11100 - Age:249 زده و آزمایش غربالگری دومم رو Screen Negative هستش و نتیجه سندروم داون رو Final Risk:824 - Age:248 زده من پیش دکتر خودم که رفتم در هفته 16 گفت همه چی خوبه، بعدالان در هفته 20 پیش یک دکتر زنان دیگه رفتم میگه نتیجه ات چون در غربالگری اول 11100 بوده و در غربالگری دوم 824 بوده، این منطقی نیست که انقدر ریسکش تغییر پیدا کنه، و برای من آزمایش Cell Free DNA نوشته که من این رو انجام دادم، البته جواب آزمایش فعلا نیومده، ولی من خیلی نگرانم، احتمال اینکه سندورم داون چقدر هستش؟ و علت اینکه اینقدر تفاوت عدد ریسک وجود دارد چی هست؟ و سوال سومم اینکه من آمپول انوکساپارین 5 عدد زده بودم قبل از انجام تست Free Cell DNA و قرص آسپیرین هر شب مصرف میکردم و از دو روز قبل از آزمایش Free Cell DNA آمپول مصرف نکردم، میخواستم بدونم احتمال داره این آمپول و قرص تاثیری در نتیجه اشتباه آزمایش Free Cell DNA داشته باشه؟ و 4 - در آزمایش Free Cell DNA - اگر نتیجه Low Risk باشه Low Risk می نویسند یا Yes و NO نتیجه آزمایش می باشد ممنون از لطفتون

پاسخ مدیر 1397/11/25

جواب: احتمال اینکه سندورم داون چقدر هستش؟ خیلی کم و علت اینکه اینقدر تفاوت عدد ریسک وجود دارد چی هست؟ بدلیل تفاوت ماهیت تست در دو مرحله مرحله اول بیشتر تحت تاثیر مارکرهای سونوگرافی مرحله دوم بیشتر تحت تاثیر مارکرهای بیوشیمیایی و سوال سومم اینکه من آمپول انوکساپارین 5 عدد زده بودم قبل از انجام تست Free Cell DNA و قرص آسپیرین هر شب مصرف میکردم و از دو روز قبل از آزمایش Free Cell DNA آمپول مصرف نکردم، میخواستم بدونم احتمال داره این آمپول و قرص تاثیری در نتیجه اشتباه آزمایش Free Cell DNA داشته باشه؟ اگر نتیجه Fetal Fraction بالای 4% باشد جای نگرانی ندارد. 4 - در آزمایش Free Cell DNA - اگر نتیجه Low Risk باشه Low Risk می نویسند یا Yes و NO نتیجه آزمایش می باشد؟ Low risk

سوال 1397/11/24

سئوال: سلام خسته نباشید ما آزمایش دادیم NT2.6بود NBهم مشاهده شده بعد رفتیم NIPTدادیم فقط تفسیرش رو بلد نیستیم میشه راهنماییم کنید؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1397/11/24

جواب: در ستون final risk عددش را برایم بنویسید.

سوال 1397/11/13

سئوال: سلام من ۳۵ سال و نیم سن دارم. و الان در هفته ۱۹ بارداری هستم در هفته ۱۲ (11 هفته و ۶ روز ) بر اساس نتیجه سونوگرافی میزان NT=1.3 و استخوان نازال روئت شد و بر اساس نتیج تست غربالگری سه ماهه اول PAPP_A : 1.35mlU/mL MoM = 0.61 free B-hCG = 47.3 ng/ml MoM = 1.11 برای T21 : final risk : 1/2150 Age : 1/309 برای T18 و T13 final risk : 1/99000 prior : 1/2320 در هفته ۱۵ (۱۴ هفته و ۴ روز) بر اساس نتیجه سونوگرافی میزان NF=2.4 و میزان NB = 4.6 میلیمتر گزارش شد. اما نتیجه تست QUAD که با ارسال نمونه به آزمایشگاه نیلو انجام شده به شرح زیر بوده: T21 Prior Risk = 1:345 T18 Prior Risk = 1:3829 Gestational Age : 15 W + 3D AFP = 10.00 ng/ml MoM = 0.41 HCG = 20.20 LU/ml MoM = 0.53 UE3 = 0.33 ng/ml MoM = 0.80 INA = 141.00 pg/ml MoM = 0.58 و اما نتیج ریسک CALCULATED RISKS TRISOMY 21 = 1:620 TRISOMY 18 = 1:3681 SLOS = 1:11090 NTDs = 1:8134 در قسمت توضیحات هر چهار مورد را low risk تایپ کردند. ratio of developing preeclamsia =0.34 risk of developing preeclampsia = 1:298 امروز رفتم پیش دکتر زنان میگه نتیایج مثبت بوده و باید تست آمینوسنتز بدم!!! کجای این نتیج دکتر من را متقاعد کرده که من در محدوده Hi risk هستم و باید حتما تست آمینو سنتز بدم؟ لطفا شما زحمت بکشید و نتیجه آزمایشات را برام تفسیر کنید. خیلی نگران شدم با حرف دکتر و استرس شدیدی دارم. پیشنهاد شما چی هست؟ آمینو سنتز یا NIPT؟ با توجه به اینکه یک بچه سالم دارم و بعد از اون هم یه بارداری داشتم که به دلیل پارگی کیسه مایع آمینوتیک سقط کردم خیلی از آمینو سنتز میترسم. لطفا راهنمایی بهم بدید. ممنون.

پاسخ مدیر 1397/11/13

جواب: در بدترین حالت جوابتان در محدوده خطر بینابین قرار می گیرد. که با توجه به سونوی NT نرمال و انجام یک آنومالی اسکن دقیق رفع نگرانی نمود. ولی برای اطمینان پزشکتتان می توانید NIPT انجام دهید که هم خیال خودتان و هم پزشکتان راحت شود.

سوال 1397/11/11

سئوال: سلام من 35ساله هستم و بارداری اولم هست الان هفته بیستم بارداری هستم غربالگری مرحله اول low risk بود سندرم داون 1 :251 و تریزومی 1:99000 در تست کواد مارکر هفته هفدهم سندرم داون زده ریسک بالا 1:226 و سه مورد دیگه منفی هستن. Inhibin 326.9 آیا مشکل حادی هست؟ دکتر تست cell free dnaنوشته که هزینش برام خیلی زیاده آیا با سونوی آنومالی مشخص میشه که نیازی به این تست خون نداشته باشم؟

پاسخ مدیر 1397/11/11

جواب: با توجه به اینکه جواب مرحله اول در منطقه بینابین و مرحله دوم پرخطر است بهتر است همان NIPT را انجام دهید.

سوال 1397/11/10

سئوال: سلام من هفته ١٢ بارداری هستم. سونوگرافی غربالگری اول را انجام دادم که همه‌چیز نرمال بود. با توجه به سنم (٣۴سال) دکترم پیشنهاد کردن آزمایش سل‌فری را به جای آزمایش خون غربالگری اول و دوم بدهم. سوالم این است که اگر آزمایش سل‌فری را بدهم نیازی به آزمایش خون غربالگری اول نیست؟ چه زمانی برای انجام آزمایش سل‌فری مناسبتر اسنثت؟

پاسخ مدیر 1397/11/10

جواب: بهتر است که فقط سونوی NT انجام شود. هفته 12

سوال 1397/11/02

سئوال: سلام من خانومم الان ۲۱ هفته اش هست مرحله دوم غربالگری ntds بالای ۱۰۰هست بعد دیروز بردمش بیمارستان شهدای تجریش پیش خانوم دکتر پور انصاری فوق تخصص زنان nipt پیشنهاد کرد وگفت باسد سونوگرافی انومالی انجام شود بعد انجام داد گفت مشکلی ندار آیا باید ب نظرتون تو ۲۴ هفتگی niptتو شهرستان انجام بدیم با ازمایشات یا نیازی نیست

پاسخ مدیر 1397/11/02

جواب: در نهایت چه پیشنهادی دادند خانم دکتر پورانصاری؟

سوال 1397/10/29

سئوال: سلام من دو قلو باردارم که یکی از دوقلو ها هفته6 از بین رفت من تست cell freeهفته 12 انجام دادم زود نبوده؟ بمن گفتن تعیین جنسیت دوقلو معلوم نمیشه ولی کروموزوم y دیده نشده احتمال جنسیت چی هست؟

پاسخ مدیر 1397/10/29

جواب: فاصله مناسب برای انجام تست NIPT ، طبق پروتکل کشوری 8 هفته بعد از بین رفتن قل دیگر می باشد.

سوال 1397/10/28

سئوال: سلام شما تست nipt انجام میدین؟

پاسخ مدیر 1397/10/28

جواب: بله

سوال 1397/10/28

سئوال: سلام.t21.1:754در آزمایش سلفری یعنی چه

پاسخ مدیر 1397/10/28

جواب: در کدام ستون؟

سوال 1397/10/23

سئوال: سلام بر شما آزمایش غربالگری اولم برای سندروم داون ریسک بالا نشون داده. با عدد یک به صد و سی و هشت. عدد ان تی دو و هشت صدم میلی متر و تیغه بینی دیده شده. خواستم بدونم آزمایش NIPT کمکی بهم میکنه؟ یا حتما باید آمنیوسنتز بشم؟ الان چهارده هفته و پنج روز هستم. لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1397/10/23

جواب: می توانید کاندید NIPT هم بشوید.

سوال 1397/10/21

سئوال: سلام خسته نباشید من باردار 19 هفته هستم ازمایش دوگانه و چهار گانه و ان تی انجام دادم همگی نرمال بودن اما دیروز انومالی اسکن دادم کیست کوروئید پلکسوس 2عدد سمت چپ 3/5 میل و سمت راست 6 میل داشت و بقیه انومالی نرمال هست حالا پزشک گفته سل فری بدم بنظرتون سل فری کمک کننده هس? لطفا راهنمایی کنید مرسی?

پاسخ مدیر 1397/10/21

جواب: بله

سوال 1397/10/01

سئوال: سلام خسته نباشید من جواب سونوی غربالگری اولم خوب بود NT یک ممیز هشتاد بود و تیغه بینی مشاهده شد در دوازده هفته و ۳ روز ولی جواب آزمایش نگرانم کرده risk of down رو یک در ۸۲۰ زده ولی free beta hcg رو ۱۲۷ و papp_a ۲.۵۳ به نظرتون باید نرفتی رو انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1397/10/01

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/04/21

با سلام لطف میکنید بفرمایید: در آزمایش nipt، اعداد ستون background risk نشان دهنده چیست و تا چه عددی نرمال است همچنین اعداد ستون the LONA test risk score، نشان دهنده چیست؟

پاسخ مدیر 1397/04/21

background Risk نشان دهنده میزان ریسک بیمار برای داشتن یک بچه با یک اختلال آنوپلوئیدی بر مبنای سن بیمار می باشد. the IONA test risk score نشان دهنده ریسک نهایی بیمار می باشد.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf