مدیریت زنان باردار با کاریوتایپ نرمال جنین و سطح پایین ‏PAPP-A‏ در خون

گایدلاین کلینیکی استرالیا:   فوریه 2016‏

گلیکو پروتئین PAPP–A چیست ؟

گلیکوپروتئین ‏PAPP-A‏ توسط جفت و لایه دسیدوا تولید می شود. این مارکر یک آنزیم متالوپپتیداز است که از سلول‌های ‏تروفوبلاستیک جفت (به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی) ترشح می‌شود. 

سطح گلیکوپروتئین PAPP-A آن در هفته ‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتا تند ‏افزایش می‌یابد. 

*زنان بارداری که سطح گلیکو پروتئین‎ PAPP-A ‎آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار است، احتمال ‏ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بیشتر خواهد بود‎.‎

وظایف مارکر گلیکو پروتئین PAPP-A

1.  این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به ‎ IGF-BPو آزاد کردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و ‏در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد‎.

2. مولکول IGF در تنظیم حمل و نقل گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد.

‏3.  از دیگر نقش‌های بیولوژیک‎ IGF ‎آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز ‏نقش دارد‎.

‏4.  از شناسایی جنین توسط سیستم ایمنی بدن جلوگیری می کند.‏

‏5.‏  در مینرالیزاسیون ماتریکس‎ ‎استئوبلاست های جنین (و از این رو در استخوان سازی جنین) نقش مهمی دارد.‏

‏6.  در رگ سازی (آنژیوژنزیس) مشارکت دارد.‏

کاهش گلیکو پروتئین ‏PAPP-A‏ باعث اختلال در فرآیند تشکیل جفت شده و ممکن است با پیامدهای نامطلوب بارداری ( Adverse Obstetric ‎Outcomes ) همراه باشد. 

پیامدهای نامطلوب کاهش گلیکو پروتئین PAPP – A در بارداری

1. مرگ داخل رحمی جنین (  (‎ Intra Uterine Fetal Death‏= ‏IUFD‏

‏2. زایمان زودرس ( ‏Preterm Delivery )

‏3. مسمومیت بارداری ( ‏Preeclampsia‏ )  

‏4. افزایش فشارخون در هنگام بارداری ( ‏Gestational Hypertension‏ )

‏5. محدودیت رشد داخل رحمی  ( ‏Intra Uterine Growth Restriction‏ ) ‌‎=‌‏ ‏IUGR‏ شروع این پیامد در سه ماهه ‏دوم بارداری بوده، از این رو بهتر است با انجام سونوگرافی در هفته 18 تا 20 اولین ارزیابی از این جهت آغاز شود. 

6.  سقط ناگهانی‎ ‏( بویژه در سه ماهه دوم بارداری )‏

در جنین هایی که به روشهای کمک باروری ( Assisted Reproductive Technology )‏ = ART ‏ تشکیل شده اند، ‏سطوح پایین ‏PAPP-A‏ دیده می شود که می تواند منجر به افزایش موارد مثبت کاذب تست های غربالگری سه ماهه اول شده، ‏ولی این سطوح پایین بازتابی از نقص در لانه گزینی می باشد.‏
سطح پایین این مارکر یعنی زمانی که میزان آن به کمتر از ‌‎5th ‏ پرسنتایل برسد ( بعبارتی سطح  ‏MoM‏ آن کمتر از 0.37 باشد) که ‏در اینصورت باعث افزایش ریسک بروز پیامدهای نامطلوب بارداری می شود (این تعریف بر مبنای مطالعه ‏FASTER = ‎First And Second Trimester Evaluation of Risk trial‏ بدست آمده است).‎ ‏

 اگر این میزان به کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل ‏برسد  ( یعنی سطح  ‏MoM‏ آن کمتر از 0.2 باشد ) ، نشانه ای از یک وضعیت خطیر در بارداری می باشد.‏

لازم بذکر است چون وزن مادر نقش مهمی در تعیین سطح ‏PAPP-A MoM‏ دارد و در صورت خطا در وارد کردن وزن مادر ‏در نرم افزار مخصوص غربالگری، قبل از انجام هرگونه کار تشخیصی محاسبه مجدد سطح این مارکر بعد از اصلاح وزن ‏ضروری می باشد.‏

ترکیب کاهش سطح ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎5th پرسنتایل) به همراه کاهش مارکرهای بیومتریک (ذیل) در جنین می تواند ریسک ‏IUGR‏ را تا 6 برابر افزایش دهد:‏

1.‏  وزن تخمینی جنین به کمتر از ‌‎2.5th ‏ پرسنتایل (با توجه به سن جنین) برسد.‏

2.‏  متوسط سن سونوگرافیک جنین بیش از 7 روز از سن تخمین زده شده دقیق جنین ( که یا براساس یک ‏LMP‏ منظم ‏محاسبه شده و یا بر مبنای سونوگرافی دقیق هفته 12 ) کوچکتر باشد.‏

3.‏  نسبت ‏HC:AC‏ بزرگتر از ‌‎90th ‏ پرسنتایل سن جنینی باشد.‏

4. ‏  AC‏ کمتر از ‌‎10th ‏ پرسنتایل باشد.‏
همینطور کاهش ‏PAPP-A‏ به کمتر از ‌‎5th ‌‏ پرسنتایل می تواند منجر به افزایش ریسک ‏IUFD‏ شده و ارزش پیشگویی کننده ‏مثبت (‏PPV‏) احتمال سقط جنین:‏

‏1. قبل از 24 هفتگی حدود 2.2‏

‏2.‏  بعد از 24 هفتگی حدود 0.6 می باشد.‏

کاهش ‏PAPP-A‏ به کمتر از ‌‎1th ‌‏ پرسنتایل می تواند منجر به افزایش ریسک احتمال سقط جنین شده و ارزش پیشگویی کننده ‏مثبت (‏PPV‏) آن:‏

‏1.‏  قبل از 24 هفتگی حدود 4.5‏

‏2.  بعد از 24 هفتگی حدود 0.8 می باشد.‏

کاهش ‏PAPP-A‏ به کمتر از ‌‎1th ‌‏ پرسنتایل می تواند منجر به افزایش ریسک احتمال تولد نوزاد با وزن کم شده و ارزش ‏پیشگویی کننده مثبت (‏PPV‏) آن:‏

‏1.  برای وزن کمتر از ‌‎10th ‌‏ پرسنتایل حدود 26.3‏

‏2.‏  برای وزن کمتر از ‌‎5th ‌‏ پرسنتایل حدود 15.8 می باشد.‏

در‎ ‏20% زنانی که سطح ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل دارند، بین هفته 22 تا 24 حاملگی یک داپلر شریان رحمی ‌‏(‏Uterine artery Doppler‏) غیر طبیعی دیده می شود (شریان رحمی شریانی است که خونرسانی از رحم به جنین ‏را بر عهده دارد).‏

در 65% زنان فوق یک پیامد نامطلوب بارداری (‏Low birth weight, hypertension, preterm birth‏ و سقط ‏جنین) نیز دیده می شود. ‏

بنابراین زنانی که در سه ماهه اول بارداری سطح ‏PAPP-A‏ پایین دارند باید توسط پزشکشان در ارتباط با افزایش ‏ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری شان آگاه شوند. 

این بیماران علاوه بر انجام آنومالی اسکن دقیق، نیازمند انجام ‏Uterine artery Doppler‏ هم می باشند.‏

زنانی که سطح ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل دارند، نیازمند مراقبتهای ویژه (نظیر انجام ‏Uterine artery Doppler‏  ‏در هفته 19 و بررسی دقیق مارکرهای بیومتریک جنین) بخصوص از نظر سقط در سه ماهه دوم بارداری هستند.‏

زمانی نتیجه ‏Uterine artery Doppler‏ غیر طبیعی تلقی می شود که:‏

‏   1.  متوسط ‏RI = Resistive Index‏ یا ایندکس مقاومت عروقی (چپ و راست) بیشتر از 0.7 باشد.

‏   2.  متوسط ‏RI‏ بیشتر از 0.65 و همراه با یک ‏unilateral diastolic notch‏ (بریدگی یک طرفه در موج ‏دیاستولیک که منجر به افزایش مقاومت عروق شریانی رحمی می شود) باشد.‏

‎   ‌‏3.  بریدگی دو طرفه در موج دیاستولیک (‏bilateral notches‏) مشاهده شود.‏


نکات مهم در مارکر گلیکو پروتئین PAPP-A

‏● اگر سونوگرافی سه ماهه دوم نرمال بود باید به بیمار اطمینان داده شود که ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری وی ‏مشابه با جمعیت نرمال می باشد‎ ‌‏(هرچند که نیازمند بررسی بیشتر از نظر رشد جنین می باشند).‏

‏● اگر آنومالی اسکن نرمال بود ولی یک ‏Uterine artery Doppler‏ غیرطبیعی وجود داشت، بهتر است بین هفته ‌‏28 تا 30 حاملگی یک سونوی دقیق جهت ارزیابی رشد جنین، داپلر از شریانهای نافی و بررسی میزان مایع آمنیوتیک ‏انجام شود. این بیماران ریسک بالایی برای پره اکلامپسی هم دارند که اگر ریسک فاکتور دیگری ندارند باید از هفته ‌‏20 بارداری بطور مرتب (هر 4 هفته یکبار تا 30 هفتگی) ویزیت شده و سطح فشار خونشان چک شود.‏

‏● اگر پارامترهای بیومتریک در آنومالی اسکن غیرطبیعی ولی ‏Uterine artery Doppler‏ نرمال بود، ریسک ‏IUGR‏ زودرس و مرگ جنین افزایش می یابد. بنابراین باید یک سونوگرافی در هفته 24 تا 28 حاملگی جهت ارزیابی ‏رشد جنین، داپلر از شریانهای نافی و بررسی میزان مایع آمنیوتیک درخواست شود. ‏

‏● اگر پارامترهای بیومتریک در آنومالی اسکن غیرطبیعی و ‏Uterine artery Doppler‏ هم غیر طبیعی بود، ریسک ‏IUGR‏ زودرس و مرگ جنین افزایش می یابد. بنابراین بهتر است این بیماران به یک متخصص پریناتولوژی ارجاع ‏داده شوند و یک سونوگرافی در هفته 24 تا 26 حاملگی جهت ارزیابی رشد جنین، داپلر از شریانهای نافی و بررسی ‏میزان مایع آمنیوتیک نیز انجام شود. ‏

بطور کلی 89% بیمارانی که ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل دارند از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری مشکلی ندارند.‏

مقالات مرتبط با مدیریت زنان باردار با کاریوتایپ نرمال جنین و سطح پایین ‏PAPP-A‏ در خون

پرسش و پاسخ

سوال 1403/04/04

سلام ۳۴ سالمه و وزنم ۷۶ ، ۱۲ هفته و ۶ روز.. papp 4.35 و m 2/69و bhcg 50.2 در انتها احتمالا رو زده زیر یک ..

پاسخ مدیر 1403/04/04

عدد MOM و ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .

سوال 1403/03/23

سلام وقت بخیر۲۸ ساله هستم یک قلو باردارم. ازمایش همچی low risk هست. عدد fbhcg: 32.0و mom: 0.93 و همچنین pappa:1891.00 و mom: ۱.۰۲ می باشد لطفا نظرتون را اعلام بفرمایید.

پاسخ مدیر 1403/03/23

.نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1403/03/03

سلام وقتتون بخیر،آزمایشpapp_aبرای من زده۲۲۹۱ و، bhcg۶۱ نمودار هم نداره یعنی چی؟ ریسکم کم یازیاد

پاسخ مدیر 1403/03/03

عدد MOM را یادداشت کنید

سوال 1403/02/22

سلام و احترام در سونو هفته دوازدهم بینی دیده شده همه اجرا نرمال است اما NT=2.26است و از طرفی یک گزارش مبنی بر رویتTR وجود دارد که در ادامه آن نوشته شده ولی موج معکوس a در فلوید داکتوس ونوزوس رویت نشد(DVPI=1.01. در آزمایش خون سندروم داون رو با ریسک ۱به ۲۵۰ زده و ریسک بیوشیمیایی رو۱به ۳۹۸. عدد mom برای فاکتور PAPPA برابر۰.۸۱ و برای freeB برابر ۱.۳۴. لازم به ذکر است عددCRL برابر۶۱.۰۵ است ممنون میشم راهنماییم کنین آیا خطر خیلی بالاست؟

پاسخ مدیر 1403/02/22

عدد NT در رنج نرمال و معادل 86 پرسنتایل است. موج معکوس نباید دیده شود. در ارتبط با ریسک ها لطفا ریسک نهایی را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1403/02/16

سلام وقت بخیر،۱۲هفته و ۴روز هستم،freebhcg۱۸هست و papp_a16 و عدد دیگری نیست،به نظرتون نتیجه چیه

پاسخ مدیر 1403/02/16

عدد MOM و عدد NT و ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1403/02/06

بارداری دو قلو هستم یکی از قل ها مشکل دار ان تی ۴.۱۱ . نام ۳.۷۵. شاخص نمودار روی ۲۵۰ هست چند درصد احتمال سندرم هست

پاسخ مدیر 1403/02/06

NT جنی بالا است . لطفا عدد crl و ریسک سندروم ها را دقیق یادداشت کنید تا با دقت بیشتری راهنماییتان کنم

سوال 1403/01/27

سلام من ۱۲ هفته و۴ روزم‌‌ pappa:0.81و mom:0.28وhcG:۳۴.۱۰وmom:0.82ایا خطری داره

پاسخ مدیر 1403/01/27

ریسک سندروم ها و عدد NT و عدد CRL را بنویسید

سوال 1402/11/20

سلام .برای من ریسک زده .nt1/31 زده ، pAppa579.oo زده ، و free B HC 6.00 lu/L

پاسخ مدیر 1402/11/20

عدد MOM و CRL و ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم ;

سوال 1402/11/12

سلام.وقت بخیر.۳۱ ساله هستم. دوازده هفته و شش روز غربالگری اول رو انجام دادم.pappa=4257 و mom=1.37 و hcg=24.65 و mom=0.77 بود. این اعداد نرمال هستن؟ ریسک هارو کمتر از ۱ زده ‌.عدد ان تی هم یک و خورده ای. اون عدد pappa خیلی بالا نیست؟

پاسخ مدیر 1402/11/12

موردی ندارد

سوال 1402/11/10

سلام ۳۱سال دارم با یه پسر سالم ۷ ساله دارم ،۱۲هفته باردارمfbhcg 19 mom 0.50,pappa 5197 mom 2.11,crl52 ,nt 1.95, mom1.62 ,t18 1.30000,t21 1.15500 ,t13 1.30000ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/11/10

ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا با دقت بیشتری راهنماییتان کنم

سوال 1402/10/30

با سلام. سن ۴۰ ساله با وزن ۸۱ کیلو گرم و49 ppap 1.85 ,free beta در هفته ۱۲ دارم.1.15 mom ppap.

پاسخ مدیر 1402/10/30

عدد NT و CRL را برایم بنویسید

سوال 1402/10/25

درود. ۳۶ ساله وزن ۶۳. در ۱۲ هفته و دو روز (ان‌تی:۱.۶)؛(سی ار ال:۵۶.۲mm)؛(پاپ آ: .۸۸mom،۲.۱۳ml)؛(اچ سی جی:۱.۲۵mom،۵۲.۸ml)؛(nuchalmeasurment ۱۰۸mom،۱.۶ml) و سندوم داون ۱به۱۴۰۰ و تریزومی ۱۳و ۱۸ ا به ۲۰۰۰۰ برام زده. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.خیلی نگرانم.

پاسخ مدیر 1402/10/25

جواب غربالگری 1 با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/10/20

سلام و خسته نباشید.۲۶ سال دارم با وزن ۶۲ NT:2/20 و clr: 54و عدد papp-a:0.74 و free b-hCG:0.85 و عدد mom 1.99هسته هفته ۱۲ حاملگی هستم فینال ریسک سندرم داون شده ۱ به ۶۸۳ و فینال ریسک تریزومی ۱۸/۱۳ شده ۱به ۱۷۵۰۰ دکتر بهم گفت احتمال سندرم دان هستش خیلی نگرانم ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/10/20

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/09/16

سلام.وقت بخیر خانم ۳۸ ساله که آزمایش free 45 و آزمایش papp 1535 در سن ۱۱ هفته آمده.جواب نرماله؟

پاسخ مدیر 1402/09/16

عدد MOM را ارسال کنید

سوال 1402/08/23

سلام خسته‌نباشید. ۳۲ سال سن‌دارم. بارداری اول IVF PGd test.هفته‌۱۲ و ۳ روز تست دادم ریسک سندروم‌دان بالا میشه لطفا راهنمایی کنید.bHCG 4.66 mom/NT 2.1 mm/PAPp-a 0.43 mom

پاسخ مدیر 1402/08/23

عدد CRL و ریسک ها را دقیق یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/08/16

سلام میبخشیدخانمم ۳۶سال داره .بارداری سومش هست برای غربالگری سه ماهه اول رفته وCRL:52.0mmوNB:PRESENTوNT1.34mm___1.24mom__وpap_a2.42____free.1.91وage1:233وfinsl risk1:6390وprior1:1810. می باشد میخاستم نظرشماازسندروم داون وجوددارد وآیا جنین دچارمشکل هست یاخیر ممنون میشم همکاری بفرمایید

پاسخ مدیر 1402/08/16

نگران نباشید . فقط برای بررسی دقیق تر لطفا فاینال ریسک سندروم ها را دقیق برایم ارسال کنید

سوال 1402/08/16

با سلام و وقت بخیر من Free bhcg:شده ۶۱.۹۰ و pap.a:شده۱.۲۲ معنیش چی هست

پاسخ مدیر 1402/08/16

عدد MOM را برایم ارسال کنید

سوال 1402/08/11

سلام وقت بخیر ۳۱ ساله، قد۱۶۲_وزن۷۸ crl54_nt1.5_ pappa mom 1.06_ free bhcg mom 3.25 تریزومی منفی نوشته شده اما سندرم داون متوسط ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/08/11

ریسک سندروم ها را دقیق یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/07/05

28 سالمه، عدد nt 1/8 بود. mom رو زده 3.27 و papp رو زده 9.20. و واسم ریسک متوسط زده، میشه راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1402/07/05

عدد CRL و ریسک سندروم ها را برایم ارسال کنید تا دقیق تر پاسخگو باشم

سوال 1402/06/30

سلام خانم 23 ساله غربالگری 12 هفته رفتیم جوابش ریسک پایین اومده فقط papp زده 0.17 میگن این کم هست نوشتن برای Niptبه نظر شما غربالگری ما مشکل داره

پاسخ مدیر 1402/06/30

جواب آزمایش دقیق برایم ارسال کنید تا بتوان دقیق تر اظهار نظر کرد

سوال 1402/06/22

سلام وقتتون بخیر من آزمایش غربالگری انجام دادم Fbhcg ۴.۰ وmom ۰.۱۲ بود و pappa 350.00 بود و mom ۰.۲۰ بود و دکترم برام nipt نوشتن که نتیجه low risk بود میخواستم تشخصیص شما رو بدونم ممنون

پاسخ مدیر 1402/06/22

تست NIPT تست غربالگری و بالای 90-95% دقت دارد لذا با این دقت سلامت جنین تایید شده . توصیه می شود سونگرافی آنومالی اسکن هم انجام شود تا بررسی های بیشتری صورت بگیرد .

سوال 1402/06/08

سلام وزن۷۷ و ۳۶ شش ساله هستم و بارداری دومه NT =1.97 و fbhcg=2.02mom وpapp-a=0.88 و t21=156وt18=30000 و t13=30000شده لطفا راهنمایی بفرمایید که تو چه وضعیت هستم در ۱۲ هفته و ۳ روز انجام دادم

پاسخ مدیر 1402/06/08

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/06/06

سلام هفته ۱۲ بارداری papp 0.29 و free bhcg 1.20 میشه راهنمایم کنید

پاسخ مدیر 1402/06/06

عدد MOM را یادداشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1402/05/30

با سلام ۳۴ ساله هستم ازمایش غربالگری ۱۲ هفته تریزومی و سندروم رو ریسک پایین زده ولی papp-a از mom رو زده ۰.۲۲ و free b-hcg ۰.۹۴ ایا مشکلی هست؟؟

پاسخ مدیر 1402/05/30

مشکلی ندارد

سوال 1402/05/19

سلام جواب آزمایش ان تی: همه سندرومها منفیه ولی mom hcg 1.4 و mom papa 2 میخوام بدونم نرماله

پاسخ مدیر 1402/05/19

بله نرمال است

سوال 1402/05/08

سلام وقت بخیر خانم 40 ساله غربالگری سه ماهه اول ریسک داون 1/1700 -PAPPA ./63 MOM -free BHCG 0/72-NT1/50mm-CRL62/0mm

پاسخ مدیر 1402/05/08

ریسک باقی سندروم ها را نیز ارسال کنید تا دقیق تر پاسخگو باشم . نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/04/27

VALUE 112 mom2.85 FBHCG 112

پاسخ مدیر 1402/04/27

جواب آزمایش را کامل بنویسید تا با دقت بیشتری پاسخگو باشم

سوال 1402/04/22

باسلام،من۴۲سالمه،دریازده هفته وشش روزغربالگری انجام دادم که ریسک بینابین شدباnt:1,64,crl51،که دکتر گفت مرحله دوم غربالگری اول روانجام بده که در این ازمایش ریسک سندروم به کلی رفع شد فقط afp2.32 سه مارکر دیگه نرمال بودن ،دکترمهم منو ارجاع دادن به یک پریناتولوژیست که اون ولی مرحله اول ودوم رو بهش نشون دادم گفت اصلا مرحله دوم درست نیست وشما درمحدوده پرخطر هستید وکاندید امینوسنتز،منم امینو رو انجام دادم ولی هنوز جواب نگرفتم به نطرتون چقدر احتمال داره بچم سالم باشه تو روخدا جواب بدید،ازاسترس دارم میمیرم،nfهم درهفته شانزده۳.۹ بود

پاسخ مدیر 1402/04/22

نگران نباشید . ریسک ها را دقیق برایم یادداشت کنید و نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/04/01

سلام خانمی 27 ساله هستم غربالگری اولم انجام دادم papp-a:1 و mom:0.27 و hcg:134و mom: 3.24 و crl:60 و nt: 1 و 0.8mom و سندروم داون نوشته :screen positiveمیشه تفسیرش کنید؟

پاسخ مدیر 1402/04/01

لطفا ریسک سندروم ها را برایم یادداشت کنید تا دقیق تر پاسخگو باشم

سوال 1402/03/23

سلام . در آزمایش غربالگری س ماهه اول برای من 6 ماه سنم بیشتر ثبت شده و ریسک متوسط زدن آیا این میزان بیشتر سن تأثیری در جواب داشته و ریسک به وجود امده به دلیل آن است؟nt:1.3, papp-a: 1.34 mom 0.71 , hcg:72.9 mom:2.33

پاسخ مدیر 1402/03/23

خیر نگران نباشید . لطفا ریسک سندروم ها را بریامان ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .توجه داشته باشید که ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/03/22

سلام بارداری سوم هستم و یک مرتبه سقط داشتم ۳۵ساله. در قسمت fbhcg عددم شده ۰.۳۲ دکترم گفت باتوجه به سنت مشکوکه. میخوام راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1402/03/22

MOM چند است ؟ لطفا جواب ازمایش را کامل یادداشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم

سوال 1402/03/09

سلام، من ۳۵ ساله هستم، دو قلو باردارم، در غربالگری سه ماهه اول برام nt = 1/5, pAp= 1.12, free b hcg= /37, ریسک سندروم ۱ در ۷۵۰۰, تریزومی ۱۳ = ۱ در ۸۷۰۰, تریزومی ۱۸ = ۱ در ۲۰۰۰۰ میشه بگین خطری هست مشکلی وجود داره، ممنونم

پاسخ مدیر 1402/03/09

فقط NT یک جنین فرستادید ؟نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/03/09

سلام و وقت بخیر، خانمی هستم ۳۱ ساله و بارداری اول هستم. غربالگری اول در هفته ۱۲ و ۶ روز به شرح ذیل میباشد: papp-a برابر با۱۷۸۴ و mom نیز ۰.۴۶ همچنین fbhcg برابر با ۳۸.۳ وmom نیز ۱.۱۸ و نیز nuchal برابر با ۱.۸۱ با mom برابر با ۱.۱۱ و همچنین crl:۶۶ و nt:۱.۸۱ و همچنین تریزومی ۱۳ و ۱۸ کمتر از ۱:۲۰۰۰۰ و نیز risk of downs برابر با ۱:۲۶۰۰ لطفا راهنمایی کنید. ممنون

پاسخ مدیر 1402/03/09

.نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/02/24

با سلام ، ممنون میشم من رو راهنمایی کنید. خانومی 22 ساله هستم در 12 هفته و 2 روزگی غربالگری اول رو انجام دادم ( بارداری اولم هست ) ممنون میشم تفسیرش کنید واسم.Nt : 2.1 CRL : 56.43mm FHR : 171 pulse / min measured Nt value : 84 percentile for this CRL T21 prior Risk : 1 in 1450 T18 prior Risk : 1 in 13500 T13 prior Risk : 1 in 13500FBHCG: value: 27.0 corrected mom : 0.81PAPP_A : value: 1486.00 corrected mom : 0.45Nuchal translucency: 2.10 1.65momTrisomy 21 : 1:1440Trisomy 18 : 1:18600Trisomy 13 : 1:18600

پاسخ مدیر 1402/02/24

نگران نباشید .نگران نباشید . با دقت 85% ریسک تان در محدوده کم خطر قرار دارد .ریسک کمتر از کات آف (1:1100 )باشد ، یعنی مخرج کسر بزرگتر از 1100 باشد که مخرج بزرگتر یعنی ریسک کمتر و قرار گیری در محدوده کم خطر. در صورتی که نتیجه غربالگری توأم سه ماهه اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:1100) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت صلاحدید پزشک آنومالی اسکن در هفته 18 انجام می شود

سوال 1402/02/12

سلام crl:64 وnt :1.31 وmom 1.05 و papp 3.34 mom .97 وfreeb-hcg 15.78 mom .44 final riskds 1:44 final risk t18/3 1:99 سن ٣١

پاسخ مدیر 1402/02/12

عدد MOM را نیز ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/02/11

منن از رحم اجاره استفاده کردم در سن 39 سالگی جنین با کیفیت A تشکیل شد و تست غربالگری اول مشکوک به سندرم دوان هست nt2.2 mom1.93 final risk 1.23 age :1.85 papp:892.5 fbhcg :25.01 میشه لطفا این رو برام تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1402/02/11

لطفا عدد صحیح mom و ریسک تمام سندروم ها را دقیق یادداشت کنید تا با دقت بیشتری راهنماییتان کنم .

سوال 1402/02/09

سلام وقت بخیر. ۳۶ ساله هستم. FBHCG 31 Mom0.86 هست همچنین pap4049 mom1.00 هست t21برابر است با ۲۶۴ و t18 برابر است با ۳۵۰۰ و t13برابر است با ۳۵۰۰ ممنون میشم بفرمایید نتیجه ازمایش من چطور است

پاسخ مدیر 1402/02/09

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک مزتبط با تریزومی 21 شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/02/07

سلام .من سی و پنج سال و هشت ماه سن دارم. دیروز هفته دوازده و سه روز سونوگرافی اِن تی انجام دادم. ممنون میشم منو راهنمایی کنید .خیلی نگرانم. FBHCG : 78.0___MoM : 2.67 *PAPP_A : 3037.00___MoM : 1.16 *T21 : 1 in 290 *T18 : 1 in 3810 *T13 : 1 in 3810 *NT : 1.48___MoM: 1.08 *CRL : 62.00 mm* اما توی برگه دوم آزمایشم توی یه کادر به رنگ زرد و با عنوان، Calculated risks" T21 : 1: 552 *T18 : 1: 30000 *T13 : 1: 30000"

پاسخ مدیر 1402/02/07

توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1402/02/06

سلام خانمی ۳۳ ساله آزمایش غربالگری اول اعداد fbhcg: 17 و mom آن 0.52 و Papp-a: ۱۹۴۰ و mm ان 0.78 و crl: 57 و nt: 2.42 و trisomy 21: 1:1370 و trisomy 18: 1:8310 و trisomy 13: 1:8310 لطفا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ مدیر 1402/02/06

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1402/01/31

باسلام خانمی 24ساله وزن58 crl:59.70 free bhcg:28.30 mom:1.17 papp-a:42.10 mom:2.41 nt:1.29 mom:1.09 لطفا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ مدیر 1402/01/31

ریسک سندروم ها را یادداشت کنید تا با دقت بیشتری پاسخگو باشیم

سوال 1402/01/28

سلام وقت بخیر میانگین پرسنتایل را فرمودید عدد ۴۱ و نرمال است ولی در نمودار ds مربوط به سندروس دان را خیلی بالا و های ریسک نشان داده است. لطفا راهنمایی فرمائید. ممنون

پاسخ مدیر 1402/01/28

NT نرمال است ولی برای بررسی دقیق تر نیاز است که ریسک سندروم ها را برایمان ارسال کنید .

سوال 1402/01/26

سلام من سی پنج ساله هستم هفته هیجده pappaازمایش من ۲۰.هست ایاخطر ناک است

پاسخ مدیر 1402/01/26

mom آن چند است ؟

سوال 1402/01/23

Papp_a 0.77 free beta hcg43.10 اگه میشه بگین که آزمایشم پر خطر هست ؟ چیکار باید کرد ؟30 سالم هست

پاسخ مدیر 1402/01/23

عدد MOM را یادداشت کنید.

سوال 1402/01/23

سلام :papp-A[1276.00(result)]و[.33(mom)] _____free B-hCG[53.68(result)],[1.56(mom)]________crl:63mm___NT:1.71mm

پاسخ مدیر 1402/01/23

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و معادل 52 پرسنتایل می باشد

سوال 1402/01/22

سلام وقت بخیر. هفته دوازدهم- بارداری دوم - وزن78 کیلو و crl 54.8 - nt 1.40 - papp-a 723.00 - free B-hcg187.0 - mom 1.09 لطفا اعلام نظر و راهنمایی فرمایید. سپاس

پاسخ مدیر 1402/01/22

عدد NT جنین شما معدل 41 پرسنتایل و در محدوده نرمال می باشد

سوال 1402/01/20

سلام وقت بخیر جواب تست غربالگری من سندروم دان: ۱:۲۰۱۰۰ تریزومی: ۱:۹۹۰۰۰ final ri pappa: 2.71 freebhcg: 2.54 nt:1.25mom

پاسخ مدیر 1402/01/20

نگران نباشید .mom ها و عدد CRL را نیز یادداشت کنید تا دقیق تر پاسخگو باشم .

سوال 1402/01/19

سلام وقت بخیر آزمایش غربالگری اول من هستش* papp-a*result:12.78*mom:1.12و* freeB-hcg*result:81.20*mom:2.24 و* crl:58.0mm* و* NT:1.39*MOM:1.05*لطفا راهنماییم میکنین که جواب آزمایش من نرمال هست یا خیر:

پاسخ مدیر 1402/01/19

عدد NT جنین شما در رنج نرمال و حدود 37 پرسنتایل است

سوال 1402/01/16

سلام وقت بخیر.. ۳۴سالمه.. ۱۳هفته و0روز آزمایش غربالگری دادم هفته پیش /بارداری دوم / mom: 0.47 /1.35PAPP / Nt1.40/mom1.08 لطفا نتیجه آزمایش رو بگید ودرپایین برگه آزمایش نوشته براساس غلظت پایین PAPP_Aارزیابی بیشتری بایدتوسط پزشک انجام شود

پاسخ مدیر 1402/01/16

عدد CRL را نیط یدداشت کنید تا دقیق ترر راهنماییتان کنم

سوال 1402/01/10

سلام..من ۳۵ساله و ۹۹کیلو وزن دارم..درسونو غربالگری با سن بارداری ۱۴هفته nt;1.5و غربالگری مرحله اول ریسک سندروم داون رو ۱/۲۹۸۰زده اما momدر Papp aزده۰.۲ودرmomfbhcg:0.5زده که در قسمت پایین احتمال تریزومی ۱۳و۱۸رو زده۱/۲۸۰میشه بفرمایید چیکار باید بکنم؟ممنونم

پاسخ مدیر 1402/01/10

ریسک های فاینال را یادداشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/01/09

سلام من در ماه چهارم هستم و به ازمایش خون گربارگری رفتم میخاسم جوابشو بدونم با تشکر. papp, a31/5. free Beta HCG21.7

پاسخ مدیر 1402/01/09

عدد MOM و NT را برایم ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1402/01/09

سلام وقت بخیر لطف میکنین جواب آزمایش غربالگری رو تفسیر کنین ، سن ۲۸ و هفته ۱۱ + ۵ روز ،وزن ۶۲ کیلو ،بارداری اول ،عدد nt برابر ۱:۱۰ و مقدار mom ان ۱.۰۳ ، CRL برابر ۵۰.۸، عدد FBHCG برابر ۵۴ و مقدار mom آن ۱.۱۴ ، عدد papp برابر ۳۰۶۰ ومقدار momآن ۱.۴۶، مقادیر تریزومی ها t21 برابر ۱:۱۹۰۰۰ و t18 و T13 هر دو کمتر از ۱در ۳۰۰۰۰

پاسخ مدیر 1402/01/09

عدد NT جنین شما در رنج نرمال قرار دارد.و معدل 23 پرسنتایل است

سوال 1401/12/17

سلام وقت شما بخیر خانمی ۳۲ ساله هستم هفته ۱۲ و ۵ روز آزمایش غربالگری دادم crl=63mm nt=1.8mm nb=2.3mm هست.نتایج آزمایش خون: Trisomy=screen negative finalriskds=1.167 finalriskT=1.10700لطفا راهنمایی بفرمایید pappA=0.34mom freeb hcg=1.43mom syndromdown=screen positive

پاسخ مدیر 1401/12/17

جواب: NT در محدوده نرمال است. ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده ریسک بالا بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1401/12/08

سلام خسته نباشین خانمی ۳۳ ساله حاملگی دوم و۱۳ هفته.جوابNt۱.۵...PAPP_A395.00...MOM0.24...وتریزومی18/13دکترا خیلی نا انیدم کردن و میگن باید آمینوسنتز برم که همسرم اجازه نمیده خواهش میکنم یه چیز امیدوار کننده بگین بهم

پاسخ مدیر 1401/12/08

ریسک سندروم ها را دقیق برایم یادداشت کنید تا راهنماییتان کنم که آیا آمنیوسنتز واجب هست یا نه ؟ البته توجه داشته باشید که ریسک های تست غربالگری به معنای حتما مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود که در صورت مشکل دار بودن زمان کافی برای تصمیم گیری درست داشته باشید .

سوال 1401/11/27

سلام خسته نباشید .عدد Nt:1.70 // MOm:1.25//crl:71//papp:1912 mom 0.54// سندرم داون نوشته intermediate risk میشه لطفا جواب بدین این ازمایش چجوریه من مردم از استرس

پاسخ مدیر 1401/11/27

لطفا ریسک سندروم ها را برایم بفرستید تا با دقت بیشتری پاسخگو باشم .

سوال 1401/11/26

سلام ۲۱ ساله هستم ازمایش رو ۱۲ هفتگی دادم، CRL 52.0 NT=1.40 MOM:1.30 PAPPA_A: 1158.00 MOM: 0.46 FREE B_hcg 59.00 MOM :1.50

پاسخ مدیر 1401/11/26

عدد NT معادل 46 پرسنتایل می باشد .

سوال 1401/11/03

سلام و عرض ادب.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. Papp-a برابر 1388miu و mom برابر 0/4 هستش.free b-hcg هم ۲۰/۶۴ و mom اونم 0/67 هست.نظرتون رو میفرمایین لطفا

پاسخ مدیر 1401/11/03

نرمال هست . عدد NT و CRL را نیز و ریسک سندروم ها را بنویسید تا دقیق تر راهنمییتان کنم.

سوال 1401/10/28

سلام. من 36سالمه و در هفته 12 هفته و 5روز غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم با nt:1 و pappa:1/5 و 0/51:mom و freeb:11/1 و 0/36:mom میشه راهنماییم کنین

پاسخ مدیر 1401/10/28

عدد CRL و ریسک سندروم ها را برایم ارسال کنید تا دقیق تر اظهار نظر کنم.

سوال 1401/10/05

سلام وقتت ن بخیر. ممنون میشم جواب ازمایش غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر کنید. عدد PAPP-A برابر 28.83 و عدد Free BhCG برابر 19.40

پاسخ مدیر 1401/10/05

عدد MOM را برایم ارسال کنید

سوال 1401/09/26

سلام خسته نباشین PAPP-A=6.41 mom 0.29*****free-hcb=18.64 mom0.98***ds final risk=1:875***T18/13 final risk=1:7910

پاسخ مدیر 1401/09/26

نگران نباشید .توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما برای سندروم داون در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1401/09/12

سلام خانمی ۳۱ ساله هستم در وضعیت بارداری ۱۲ هفته و مشخصات غربالگری به شرح : crl52.7. و nt1.58 و. Mom1.29میباشد لطفا بررسی بفرمایید نرمال هست یا خیر با تشکر فراوان

پاسخ مدیر 1401/09/12

عدد NT جنین شما در رنج کاملا نرمال و معادل 56 پرسنتایل می باشد . برای بررسی دقیق تر نیاز هست ازمایش بیوشیمیایی غربالگری اول را با ریسک سندروم هایی که ذکر شده برایمان یادداشت کنید.

سوال 1401/08/20

سلام دکتر crl61.0بعدnt1.84بعدmom1.53هست‌ آیا خطر سندرومی زیاده؟

پاسخ مدیر 1401/08/20

نگران نباشید عدد NT جنین شما معادل 64 پرسنتایل و در دامنه نرمال می باشد. ولی برای بررسی دقیق تر نیاز است که ریسک سندرو ها را برایم ارسال کنید تا دقیق تر بررسی کنم .

سوال 1401/08/11

سلام ببخشيد من دوقلو باردارم عدد ان تي يكيشون ٢.١ بود و يكيشون ١.٥ ازمايش غربالگري fbhcg 45.00 و mom 0.74. و عدد papp 4327 و عدد mom 1.12 ميشه كمك كنيد كه نرماله يا نه

پاسخ مدیر 1401/08/11

بله نرمال است . البته عدد CRL را نیز برایم ارسال کنید به همراه عدد NT تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1401/07/25

باسلام. ۳۵ سال سن دارم، ۸۳ کیلو وزن در ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تست دادم، نتیجه به شرح زیر هست:papp-1224.0mom:0.71 و free B-hCG 17.20 mom.5و رسیک DS 1:8530 و ریسک 18/13 هست1:99000 ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1401/07/25

سونو NT نیز انجام شده ؟؟ لطفا عددNT و CRL را برایمان ارسال کنید تا دقیق تر راهنمایتان کنم

سوال 1401/07/13

سلام ۳۹ ساله هستم جواب غربالگری مرحله اول تو ۱۳ هفته و ۱ روز عدد nt2.23و crl68.8 است و Papp_a0.34و freemom0.51 است اما T13/18final risk بالاست و عددش ۱:۱۱۲ است

پاسخ مدیر 1401/07/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎

سوال 1401/05/18

سلام وقت بخیر من در دوازده هفته و دو روز غربالگری اول رو انجام دادم. Crlعدد61mm Nt عدد 1.47. Bhcgعدد۲۰بودوpappaعدد10.17بود .mompappaعدد0.64و mombhcgعدد0.42بود.ریسکdsعدد۱:۱۹۹۰۰ و ریسک تریزومی۱:۶۳۸۰۰ هست. وزن ۵۶ کیلو و ۳۴ ساله هستم.

پاسخ مدیر 1401/05/18

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1401/03/20

سلام وقت بخیر من ۳۴ ساله هستم فرزند دوم سونوی غربالگری Carl :45,Nt 0.95,mom:0.76و‌در جواب آزمایش pappaعدد mom:0.22و در free b-hug عدد mom:0.37 بوده و در final risk da :۱:۴۵۰۰و در finalrisk T18/13:عدد ۱:۱۰۳۰ خورده لطفا من‌و‌راهنمایی کنید خیلی نگرانم و من در پر کردن فرم ازمایشگاه یک کیلو وزنم اشتباه زدم آیا اثر داره؟

پاسخ مدیر 1401/03/20

نه نگران وزن تان نباشید . عدد NT را یاد داشت کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1401/02/23

سلام خانم 25سال غربال اول crl54.7'm. Nt2.00,mom1.59 papa5130mom1.59. Bh104 ,mom2.41چیه؟

پاسخ مدیر 1401/02/23

این اعدادی که ذکر کردید در رنج نرمال می باشد ولی توصیه می شود جواب کامل آزمایش را برایمان ارسال کنید به همراه سونوگرافی تا دقیق تر راهنمییتان کنم

سوال 1401/02/23

سلام وقتتون بخیر. من امروز 19 هفته و دو روزمه. 31 سالمه 62 کیلو هستم. سونو انتی رو 12 هفته و 6 روز انجام دادم. که عدد nt2. 17 و عددcrl:64 هست و جواب آزمایش غربالگری اولمmom papp_a:0.30 و mom free b_hcg: . 59, final risk dc :1:2727 و final risk T18/13 : 1:572 , لطفا بهم بگین جنینم مشکلی داره؟

پاسخ مدیر 1401/02/23

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1401/01/21

سوال: سلام .من ۱۸ سالمه یه سقط داشتم بخاطرntبالا...الآن بارداری دومم و ازمایش ان تی و غربالگریم مشکلی نداشت ولی بهم گفتن بایدامینوسنتز بدم ولی رضایت ندادم و ازمایش کواد گرفتم میخاستم ببینم امکان داره دوباره جنین مشکل داشته باشه؟؟؟

پاسخ مدیر 1401/01/21

جواب: لطفا جواب آزمایش ها را کامل برایمان بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنیم

سوال 1400/12/17

سوال: سلام من ۱۵ هفتمه و ۱۸ سالم جواب غربالگری Papp-a .... mom 2.44 شده جواب Free B-CG ...... 1.77 شده جواب CRL .... 74.0 mom شده جواب Nt..... 1.99 mom شده خیلی استرس دارم میشه بگید جوابش چی میشه؟

پاسخ مدیر 1400/12/17

جواب: عدد NT جنین شما معادل 56 پرسنتایل و در رنج نرمال می باشد .

سوال 1400/12/16

سوال: سلام وقت بخیر.nt1.59 Free Beta:66.1 PAPP.a:344 نرماله

پاسخ مدیر 1400/12/16

جواب: عدد CRL و MOM ها را برایم ارسال کنید .

سوال 1400/12/12

سوال: سلام،۳۷ ساله هستم و در هفته ۱۲ و سه روز آزمایش غربالگری دادم ,nt1/42 mm وds final risk 1:146,1/18mom,crl 61m

پاسخ مدیر 1400/12/12

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/11/08

سوال: راستی عدد nt هم زده ۱.۸۰ و اینکه سونو هفته ۱۱ و ۵ روزم هیچ مشکلی رو نشون نداد.خواهش میکنم راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1400/11/08

جواب : عدد CRL را نیز یادداشت بفرمایید

سوال 1400/11/03

سوال: سلام شرمنده. جواب ازمایش غربالگری سه ماهه اول پاپایاmom0. 36هست نگرانم. اگه میشه جواب بدین

پاسخ مدیر 1400/11/03

جواب: نگران نباشید و نتیجه غربالگری را کامل برایم بنویسید .

سوال 1400/11/03

سوال: سلام میشه بگید تفسیر این اعداد چیه؟ Papp_a=2292.00 35.21=Free beta hcg

پاسخ مدیر 1400/11/03

جواب: لطفا mom و نتیجه ریسک های غربالگری را یادداشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم .

سوال 1400/10/11

سوال: سلام امکانش هست آزمایش غربالگری اولم رو تفسیر کنید،nt:1.60mm_crl:70.9mm_PAPp-A:1.43_MOM:0.26 در ۱۳هفته۳روز انجام دادم

پاسخ مدیر 1400/10/11

جواب: نتایج سندروم ها را برایم ارسال کنید تا دقیق تر راهنماییتان کنم .

سوال 1400/10/05

سوال: سلام وقتتون بخیر لطفاً جواب منو هم بدین 18 سالم با وزن 60کیلو ازمایش و سونو تو 13 هفته انجام دادم الانم تو 19 هفته هستم NT: 1.18mm CRL: 75.7mm FBHCG. 15.99.ng/ml 0.43 PAPP_A 3.4 IU/I 0.47 T21 prior Risk: 1:1557 T18 prior Risk: 1:18223 T13 prior Risk: 1:41540 Trisomy 21: 1:23947. Low risk Trisomy 18: ‹1:30000. Low risk Trisomy 13: ‹1:30000. Low risk جنین ممکنه مشکل داشته باشه؟

پاسخ مدیر 1400/10/05

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/10/04

سوال: سلام وقت بخیر.جواب papp-a 4.33 و جواب free bhcG 11 هست میشه راهنمایی کنید؟

پاسخ مدیر 1400/10/04

جواب: MOM ها و کل جواب آزمایش را دقیق برایم بنویسید

سوال 1400/09/08

سوال: سلام 33سالمه نتیجه آزمایش غربالگری در هفته 13به صورت زیر است NT1.50,CRL67.0,PAPP-P13.60/MOM0.48,freeB-hcG18.00MOM0.81اگه میشه برام تفسیرش کنید ممنون

پاسخ مدیر 1400/09/08

جواب: لطقا ریسک سندروم ها (تریزومی ها ) را نیز برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1400/09/01

سوال: سلام من ۳۱ سالمه و تو ازمایش غربالگری اول عدد ان تی ۱/۸۵ هست crl ۶۲ Popp 1/10 و mom0/30 Hcg6/40 و mom 0/23 ریسک هم 1:116هست ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1400/09/01

جواب: نگران نباشید ولی با قدرت تشخیص 85% ریسکتان در محدوده پر خطر بوده و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شود.نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود.

سوال 1400/08/17

سوال: سلام عدد PAPP 2.27 mom 1.15 عدد Free BhcG 39.09 mom 1.24 ریسک Ds1:250 ریسک T18/13 1:100 عدد Nt 1.30mom 1.13 عدد CRL 53.6 دوازده هفته است خانومم ممنون میشم تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1400/08/17

جواب: لطفا ریسک های غربالگری را دقیق یاد داشت کنید به نظرم کات اف ها را یاد داشت کرده اید .

سوال 1400/07/30

سوال: سلام 13 هفته و 1 روز سونو ان تی انجام دادم عدد ان تی 1/83، مام 1/38،عدد سی آر ال 69 میباشد میخواستم بپرسم نرمال هست؟؟ در ضمن خودم 37 سالم هست و آزمایش غربالگری مرحله دوم در هفته 15 و یک روز انجام دادم calculated risk trisomy21:1:437خواستم نظر شما رو بدونم لطفا پاسخ دهید، آزمایش سلفری انجام دادم ولی هنوز جواب ندادن

پاسخ مدیر 1400/07/30

جواب: نگران نباشید. با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%). نیاز به بررسی بیشتر با تست های با دقت بالا تر می باشد ولی این به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه باید بررسی بیشتر انجام شود تا اطمینان حاصل گردد.

سوال 1400/07/25

سوال: Hcg هفته 13و3روز 75هست مشکلی نداره درسته

پاسخ مدیر 1400/07/25

جواب: جواب ازمایشتان را برای دایرکت اینستا گرام نیلو بفرستید . برای سلامت بارداری توصیه می شود که سونوگرافی انجام شود و یا به فاصله ی 48 ساعت مجدد تست BHCG را بدهید چنانچه جواب بالای دو برابر بود یعنی بارداری شرایط نرمال دارد. دوبرابر شدن تیتر این هورمون زمانی که بتا زیر 1200 است یکی از بهترین معیار ها برای تایید سلامت جنین در مراحل اولیه می باشد

سوال 1400/06/28

سوال: 1400/6/20 باسلام خانمی 35 سوال هستم عربالگری مرحله اول انجام دادم لطفا جوابشو تفسیر کنید CRl:64 Nt:2.18ریسک ترزمی 21=1:190وریسک ترزمی 18و13 30000بوده ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1400/06/28

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/06/27

سوال: سلام وقت بخیر میشه نظرتونو بگید ان تی 1.58 سی ار ال ۶۰ پاپ آ ۳.۴۱ مام۱.۰۱ فری بتا۹۲ مام ۲.۱۱ ترزومی۲۱ ۳۰۰۰ ۱۸ ۱۳ ۲۰۰۰۰ سن ۳۲ وزن ۵۷.۵

پاسخ مدیر 1400/06/27

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/06/02

سوال: سلام خانم 30 با ازمایشات زیر چه مشکلی دارد جوNT=2mm CRL=72 PAPPA=5580,MOM=1.36 FBHCG=84,MOM=1.73 خیلی ممنون

پاسخ مدیر 1400/06/02

جواب: عدد NT جنین شما در محدوده نرمال و 60 پرسنتایل می با شد ولی برای پاسخ دقیق تر نیاز است که ریسک غربالگری ها را نیز برایم ارسال کنید.

سوال 1400/05/14

سوال: سلام. در هفته 12هفته و یک روز ازمایش دادم. نتیجش به شرح ذیله: Nt:2.19 mm, 1.50mom Papp-a:9.15, 3.19mom freeb-hcg:51.4, 1.02mom نتیجه: Risk downs: 1 in 4300 Riak trisomy 18: 1 in 20000 Risk trisomy 13: 1 in 9600 بارداری سوم. سن 30.وزن 58.

پاسخ مدیر 1400/05/14

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/05/12

سوال: سلام خسته نباشید من 37سالمه سونو غربالگری سه ماهه اول nt_1.38 Crl-63.91 Nbرویت شد میشه تفسیر و بهم بدید خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1400/05/12

جواب : NT شما در محدوده نرمال و معادل 29 پرسنتایل می باشد

سوال 1400/05/12

سوال: سلام .۳۳ساله هستم ۱۳هفته و ۳ روز Nt1.1 mom0.79 Papp-a0.66. Mom0.22 free b-hcg14.20. Mom0.47 لطفا تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1400/05/12

جواب: NT نرمال است ولی توصیه می شود ریسک های غربالگری را برایم بفرستید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1400/04/08

سوال: سلام خانومی۳۰ساله هستم ،12هفته nt=1.99m fbhcg=45.0/mom0.97 pappa=2280.00/mom:0.96 trisomy21 ; 1:3330 trisomy18 ; <1:30000 trisomy13; <1:30000

پاسخ مدیر 1400/04/08

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/04/06

سوال: سلام وقت بخیر من ۳۵ ساله هستم و بارداری دوقلو با دارو بدلیل تنبلی تخمدان...الان هفته ۱۸ هستم غربال اولم برای یکی از قل ها ریسک تریزومی ۲۱ ۱ب۶۱ و برای تریزومی ۱۸ ۱ب۹۰ گزارش شد با عدد ان تی ۲.۴ و FBHCG 52.00 ک معادل ۱.۰۹ MOM و PAPPA 2360 ک معادل ۰.۷۵ MOM خودم رو اماده کردم برای امینو ولی دکتر گفتن ک سل فری انجام بدم ازمایش سل فری رو انجام دادم منفی بود در سونوی انومالی هفته ۱۸ هم همه موارد نرمال بود بجز یک مورد ک کانون کوچک سفید در بطن چپ همین قل بود ک دکتر گفت اصلا اهمیتی نداره و اکوی قلب جنین برو الان واقعا نمیدونم باید چیکار کنم برای امینو برم یا نیازی نیست با توجه ب جواب سل فری

پاسخ مدیر 1400/04/06

جواب: کاملا وابسته به تصمیم گیری خودتان است . تست سل فری تست غربالگری با دقت بالای 90 دررصد و بیخطر است . تست آمنیوسنتز تست تشخیصی با قدرت بالای 95 درصد ولی 1 درصد خطر سقط جنین دارد.

سوال 1400/04/05

سوال: سلام،خانمم ۳۵ سال سنشه وزنش ۹۷کیلو هست، pAppA 0,72 و mom0,24 و hcG 43.20و mom ۱.۱۴ میباشد، لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1400/04/05

جواب: لطفا جواب کامل آزمایش را ریسک سندروم ها یاد داشت کنید تا دقیق راهنماییتان کنم.

سوال 1400/04/05

سوال: سلام ۳۵ ساله هستم بارداری ۲قلو از طریق آی وی اف هفته ۱۲ و دوروز عدد papa : 4473.00 69.47: Free beta hcj لطفا جواب بدید که چطوره ازمایشش خوبه؟نرماله؟

پاسخ مدیر 1400/04/05

جواب: جواب آزمایشتان را به طور کامل یاد داشت نمایید تا دقیق راهنماییتان کنم/

سوال 1400/04/02

سوال: باسلام خانم28سالم papp13.90باmom:0.81و freebhcg10.30باmom:0.24وجواب سندروم ها منفی دکتربرام اسپرین نوشته ایا مشکلی نداره

پاسخ مدیر 1400/04/02

جواب: تجویز قرص طبق صلاحدید پزشک با بررسی کامل تاریخچه بیمار صورت می گیرد . لذا طبق صلاحدید پزشک تان عمل کنید.

سوال 1400/03/24

سوال: سلام من ۳۱ ساله هستم و ۱۱ هفته و پنج روز تست غربالگری انجام دادم، مقدار papp-aهست ۱.۵۱ و مقدار mom هست ۰.۶۷ و freeB-hcg مقدارش ۷۸.۷۰ هست و مقدار mom 1.94 هست مقدار final risk برای DS نوشته شده ۱:۳۵۹۰ و مقدار finalrisk برای T18/۱۳ هست ۱:۹۹۰۰۰ مقدار crl هست ۵۰ مقدار NT هست ۱.۲۰ و ۱.۱۴ MoM هست میشه این آزمایش منم تفسیر کنید لطفا

پاسخ مدیر 1400/03/24

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/03/08

سوال: سلام خسته نباشید این نتیجه آزمایش همسر من هست لطفا نظرتان را بفرمایید سن 32 وزن 52 12 هفته و 4 روز Fbhcg 51.0و mom 1.2 PAPP-a 16100.00و mom4. 66 T21 با 1در584 T18با 1در7090 و T13با 1در7090

پاسخ مدیر 1400/03/08

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/02/29

سوال: سلام خانمی هستم25ساله pApp-A 0.34mom وFBHCG0.44momدر12هفته و1روز انجام دادم سونویnt 1.43mmبودclr 55mmایا نرماله؟

پاسخ مدیر 1400/02/29

جواب: NT در محدوده نرمال قرار دارد .لطفا ریسک سندروم ها را بنویسید.

سوال 1400/02/21

سوال: با سلام من 37 سالمه و دوقلو باردارم، فاکتور PAPP-A مقدارش 2260 هست و مقدار MOM 0.74 هست و همینطور فاکتور free b-hcg مقدارش 194 هست و میزان MOM 4.18 هست و ریسک سندرم دان 1:27 هست و های ریسک زده لطفاً نظرتونو بگین.

پاسخ مدیر 1400/02/21

جواب: نوع دوقلوییتان چه می باشد ؟ در صورتیکه ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست تشخیصی امنیوسنتز ارجاع داده شود.

سوال 1400/01/31

سوال: سلام papp آزمایش خانم بنده 53. هستش در ضمن 25 سالست ُ آیا خطرناکه؟

پاسخ مدیر 1400/01/31

جواب: mom را یاد داشت کنید

سوال 1399/12/12

سوال: سلام خسته نباشیدباردارم دوقلو ۳۰سالمه بهم گفتن یکی از جنین هامشکل داره توروخدا راهنماییم کنید weight:1.06mm 0.74mom)twin1) (twin2: 1.92mm(1.39mom Papp-a level:4304miu/l 1.40mom Free-hcg level:56.15iu/l 1.39mom Risk of downs 1 in 1.600 at term

پاسخ مدیر 1399/12/12

جواب: ریسک ها را به طور مجزا کامل بنویسید تا دقیق راهماییتان کنم. عدد NT و CRL یاد داشت شود.

سوال 1399/12/06

سوال: سلام خانمي ٤٢ ساله هستم غربالگري اولم در هفته ي ١٢ Papp_A: 1.30 , mom: 0,54 Freeb_ hcg resault: 20,40 mom :0,62 T18/13: 1:100 Ds: 1250 به من گفتن مشكوكِ ازمايشم و من خيلييي استرس دارم ميشه لطفا راهنماييم كنين.

پاسخ مدیر 1399/12/06

جواب: در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT شود. نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/11/26

سوال: سلام وقت بخیر من ۲۴ سالمه غربالگری اولم هست لطفا کمکم کنید خطره یا نه PAPP-A 4.04 Mom 1.51 free BHCG-A 74.70 ضخامت سونوگرافی mom2.07 nt 1.8

پاسخ مدیر 1399/11/26

جواب: CRL و ریسک سندروم ها را ارسال کنید تا بتوان دقیق راهنماییتان کرد .

سوال 1399/11/14

سوال: سلام.سن ۳۵سال بارداری اول بدون سابقه سقط.بدون دارو باردارشدم جواب آزمایش در هفته ۱۲به شرح ذیل میباشد. FBhCG 50.6. 1.6Mo Papp-A 1.58. 0.752MoM CRL:54.5 NT:1.7 Adjustedrisk:1:931 باتشکر از راهنمایی ومشاوره شما درخصوص جواب آزمایش

پاسخ مدیر 1399/11/14

جواب: نگران نباشید فق توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/11/07

سوال: سلام وقت بخیر برای من nt: 0.9mm و crl:54mm و papp: 6.17 result و free hcg:159.20 result. لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1399/11/07

جواب: mom ها را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/11/05

(Papa-result:1.40miu/ml- mom:.o49)و(free b-hcg-result:38.90ng/ml. -mom:1.84)سندروم داونintermediata riskوترزومی 18/13screen negatev باتشکر از شما

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/11/05

سوال: سلام خانمی 30 ساله ام نتیجه آزمایش بارداری mom .49و 1.84 میباشد آیا مشکلی دارد یاخیر لطفا راهنمایی کنید باتشکر

پاسخ مدیر 1399/11/05

جواب: فاکتور مورد بررسی را دقیق بنویسید تا دقیق راهنماییتان کنم .

سوال 1399/10/30

سوال سلام من ۲۴سالمه بارداری اول هفته ۱۲و ۳ روز غربالگری اول دادم Papp.a 2430 mom 0.76 Fbhcg 65.0 mom 1.39 Nt 1.77 Crl 60.0mm Risk t21 1:2420 Risk t13 1:30000 Risk t18 1:30000 که دکترم برام کوادمارکر نوشتن در هفته ۱۵ جواب کواد به شرح زیر Ms_AFP:24.4 mom:0.88 uE3 level:2.3 mom:0.62 T Hcg:64609 mom:1.69 Inhibin-A:۱۲۰ mom:0.50 Down's:۱ in 3300 T18:1in 20000 Risk of NTD:1 in 5400 ایا بچه ام سالمه؟ خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/10/30

جواب: با قدرت تشخیص 80% ریسک اش در محدوده کم خطر است.

سوال 1399/10/20

سوال: سلام.خسته نباشید. PAPP-A هست 3/22و mom آن هست 1/91 Free b hcg هست 16/70 و mom آن هست 0/۴۲ ایا مشکلی داره؟

پاسخ مدیر 1399/10/20

جواب: خیر مشکلی ندارد ولی برای پاسخ دقیق تر ریسک سندروم ها را برایمان ارسال کنید.

سوال 1399/10/20

سوال: سلام من ۲۴سالمه بارداری اول هفته ۱۲و ۳ روز غربالگری اول دادم Papp.a 2430 mom 0.76 Fbhcg 65.0 mom 1.39 Nt 1.77 Crl 60.0mm Risk t21 1:2420 Risk t13 1:30000 Risk t18 1:30000 لطفا خطر سندروم داون رو برام تفسیر کنید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1399/10/20

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/10/16

سوال: سلام خانمی ۲۵ ساله هستم هفته ۱۲ بارداری PAPPA رو زده ۵.۱۳ بالاست چی میشه؟

پاسخ مدیر 1399/10/16

جواب: لطفا MOM را یادداشت کنید

سوال 1399/10/12

سوال: با سلام خانمی هستم ۳۷ ساله در غربالگری اولم هفته دوازدهم Fbhcg:0.42 Papp-a:0.15 Nt:1.07 T21: -1 _237 T18: -1 _ 3170 crl=55 لطفا راهنماییم کنید خیلی استرس دارم.با تشکر T13: -1 _3170 C

پاسخ مدیر 1399/10/12

جواب: ریسک ها را درست ننوشتیه ای ولی چنانچه ریسک تری زومی 21 معادل 1 برر روی 237 باشد جزو گروه با ریسک بالا می باشید و در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT یا در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز شوید.

سوال 1399/10/11

سوال: با سلام؛ نتايج غربالگري سه ماهه اول من بصورت زير است: لطفا بنده را از نتيجه راهنمايي كنيد. free-BHCG 96.10 IU/I 2.076 MOM PAPP-A 2.842 IU/I 0.916 MOM GA 12 w 5 d NT 1.66 mm NB present FHR 150 bpm T21 1:1482 screen negative T18 1:17537 screen negative T13 <1:20000 screen negative

پاسخ مدیر 1399/10/11

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید

سوال 1399/10/11

سوال: سلام خانومی هستم 27 ساله بارداری دوم 13هفته و 2روز.تست غربالگری انجام دادم جوابش شد FBHCG: 225.0 PAPP-A: 2310.00 NT: 1.53 MoM 1.21 TRISOMY21: ~1 : 147 TRISOMY18: <1 : 30000 TRISOMY13: <1 : 30000 تورو خدا زودتر جوابمو بدید خیلی استرس دارم و حالم بده

پاسخ مدیر 1399/10/11

جواب: با قدرت تشخیص 85 % ریسکتان در محدوده گروه اسکرین با ریس بالا می باشد . در صورتیکه ریسک زن باردار بین 1:51 الی 1:250 باشد، کاندید انجام تست NIPT و یا در صورت صلاحدید پزشک آمنیوسنتز می شوید.

سوال 1399/09/30

سوال: سلام وقت بخير خانمي٣٧ساله هستم در هفته ١٢هفته دو روز غربالگري انجام دادم Nt:١/٢ —CRL:57— Papp:1/91lu/lو ۵۲/.mom Ferr BHCg::۳۵/۵lU/l و۰/۸۰mom Tri13-18-prior=1/1640و final risk=1/67900 دون= ۱/۱۵۰۰ Finalrisk:1410 Age:١/٢٠٩ intermediate risk

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: نگران نباشید این تست ها برای بررسی بیشتر می باشد و اطمینان خاطر از سلامت جنین. در ارتباط با ریسک هایتان ، در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است نه پرخطر. و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/09/30

سوال: سلام در هفته ۱۲ بارداری و بارداری اول در سن ۳۳ سالگی دوقلویی جواب NT 1.1 و crl : 52.65mm و PAPP-a برابر با 5/47 و fbhcg برابر با ۳۹.۲۰ میشه راهنمایی بفرمائید

پاسخ مدیر 1399/09/30

جواب: NT در مجدوده نرمال قرار دارد.

سوال 1399/09/23

سوال: با سلام و احترام در 12 هفته و 1 روز نتایج آرمایش غربالگری : Papp :1030 mom 0.42 Free bhcg :26.7 mom 0.96 Crl:0.65 و nt:1.85 و mom :1.36 Ds:1110 T18/13:32100 لطفا برام تفسیر بفرمایین ممنون

پاسخ مدیر 1399/09/23

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/08/24

سوال: سلام در هفته ۱۲ ام ازمایش دادم. دوقلو دارم ازمایش انجام دادم. Pappa 11.8 1.31mom FreB-hGg 138 2.36mom FetusA: 62CRl 1.54NT 1.26Mom FetusB: 61CRl 1.92NT 1.59Mom Risk Assessment: Down syndrome 1:1400 Age alone 1: 681 Trisomy: 1:99000 لطفا راهنمایی کنید استرس دارم ۳۲سال دارم یه پسر یک سه ساله دارم

پاسخ مدیر 1399/08/24

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین ها انجام دهید.

سوال 1399/08/19

سوال: خانم ۲۹ ساله با ۱۲ هفته و ۳ روز بارداری: NT 1.48 با mom 1 Papp-a 3978 با mom 1.03 Free B-hcg 151.2 با mom 3.27 ریسک داون ۱/۱۹۰۰ ریسک ۱۸ : ۱/۲۰۰۰۰ ریسک ۱۳ : ۱/۲۰۰۰۰ نرمال هست؟

پاسخ مدیر 1399/08/19

جواب: بله. با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/08/15

سوال: با سلام و عرض ادب 38 ساله هستم. بارداری دوم بدون سابقه سقط و نسبت فامیلی با همسرم سن بارداری زمان آزمایش 12 هفته و دو روز Papp-p=4063 mom=1.15 و free b-hcf=88.1 mom=2.51 گزارش شده ریسک سندروم دادن را چگونه تفسیر می نمایید. بسیار ممنون و متشکرم

پاسخ مدیر 1399/08/15

جواب: برای پاسخ دقیق به سوالتان باید ریسک تری زومی ها در جواب غربالگری تان را برایم بنویسید.

سوال 1399/08/12

سوال: سلام وقتتون بخیر fbhcg mom=1.33 و pappa= 1.37 میباشد با nt 1.8 اما دکترم برام ازمایشafp نوشته میخوام بدونم در رنج نرمال هستم؟؟

پاسخ مدیر 1399/08/12

جواب: ریسک سندروم ها ر نیز باید برایم بنوسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم ولی طبق آزمایشی که شما پیشنهاد شده به احتمال زیاد ریسک سندروم ها در رنج نرمال بوده و با ایم وجود می توان گفت با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید

سوال 1399/08/12

سوال: سلام خسته نباشید جواب تست غربالگری ۱۳ هفته و ۳ روز nt:1.5 و mom:1:25 ریسک سندروم داون ۱به ۱۴۵۰. میشه بگید چقدر در محدوده خطر هستم. ۲۴ ساله هستم

پاسخ مدیر 1399/08/12

جواب: NT در محدوده نرمال است ولی بهتر است ریسک تمام سندروم ها را بررایم بنویسید . ریسک سندروم داون نیز با قدرت 85% در محدوده کم خطر است . چنانچه ریسک سندروم های دیگر نیز در محدوده کم خطر باشد . و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/08/11

سوال: سلام ٢٩ سالمه ١٢ هفته و ٢ روز papp-a: 9.99 mom:0.59 free bhcg: 58.40 mom: 1.20 intermediate risk trismoy 18/13: screen negative crl:61 mm nt:1/84mm nb: رويت شد

پاسخ مدیر 1399/08/11

جواب: ریسک تریزومی 21 را ارسال کید.

سوال 1399/08/05

سوال: با سلام در هفته ۱۲وچهار روز Nt=1/65 و

پاسخ مدیر 1399/08/05

جواب: این عدد در رنج نرمال است ولی باید عدد CRL برایم بفرستید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/08/05

سوال: سلام من هفته ۱۴ هستم ،نتایج آزمایش غربالگری PAPP-A(۰.۹۰mlU/m MOM=0.46 .free B- hCG 30.00IU/L MOM. 0.79 Down syndrome:intermediate risk

پاسخ مدیر 1399/08/05

جواب: بهتر بود NT و CRL و ریسک باقی سندروم ها را برایم می فرستادید ولی به دلیل ریسک سندروم داون که ببراتون نوشته شده باید توجه داشته باشید که با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار باید برایتان توصیه شود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 3- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید و توجه داشته باشید که تجویز تست NIPT به جهت بررسی بیشتر و دقیق تر و اطمینان خاطر از سلامت جنین می باشد .

سوال 1399/07/30

سوال: سلام من ١٣هفته هستم Nt:1.6mm ازمايش غربالگري Pappa-a result10.20ug/ml mom0.56 Free b-hcG result44.30ng/ml mom1.54 نوشنه سندرم كم خطر

پاسخ مدیر 1399/07/30

جواب: NT در رنج نرمال است ولی برای راهنمایی دقیق تر نیاز ست که ریسک تری زومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/07/28

سوال: سلام خسته نباشید امکانش هست آزمایش من رو‌هم تفسیر کنید❤️❤️❤️دکترم‌گفت همه چی نرماله ولی نگرانم برای ۱۳ هفته و ۱ روز Crl :69 Nt: 1/7 Papp-a: 7.77 mlu/ml _ mom: 2.06 Free b-hcg : 34.90 ng /ml _mom: 1.01 Ds: 1:100 Final risk: 1:356 T18/13 : 1:100 Final risk : 1:99000

پاسخ مدیر 1399/07/28

جواب: NT با این CRL معادل 43 پرسنتایل می باشد جواب: NT در محدوده نرمال است ولی با توجه به ریسک بینابینی برای سندروم داون : توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/07/24

سوال: سلام لطفا این رو برام تفسیر کنید Free Beta-bCG 34.7 PAPP-A 3.50

پاسخ مدیر 1399/07/24

جواب: mom ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/07/22

سوال: سلام، جواب آزمایش NIPT چقدر طول میکشه؟ اگر در خود آزمایشگاه نیلو انجام بدیم

پاسخ مدیر 1399/07/22

جواب: با شماره ازمایشگاه نیلو تماس بگیرید تا دقیق راهنماییتان کنند. تلفن آزمایشگاه نیلو :88208442

سوال 1399/07/19

سوال: سلام خسته نباشید لطفا اگه امکان داره منم راهنمایی کنین اصلا گیج شدم تو این جواب ها خیلی نگرانمو استرس دارم من ۲۳ سالمه هفته ۱۳ بارداریم هستش درسونو جواب nt من ۱.۱ هستش درآزمایش mom 3.52 free_BCG115.00u/ L توروخدا راهنماییم کنین اصلا نمیفهمم چجوریه فقط دکترم بهم گفته دوهفته دیگه باید آمینیوسنتز بدم

پاسخ مدیر 1399/07/19

جواب: ریسک تری زومی ها را برایم بنویسید تا دقیق راهنماییتان کنم.

سوال 1399/07/12

سوال: سلام ۲۸سالمه، 5:44: nt: 1:33,,, crl: 54,,, apa b_hcg:52,,,,ممنون میشم تفسیر کنید

پاسخ مدیر 1399/07/12

جواب: NT در محدوده نرمال قرار ارد ولی لطفا ریسک تری زومی ها را برایم بفرستید تا دقیق تر راهنماییتان کنم

سوال 1399/07/06

سوال: با سلام نتایج اینجانب: T21= 1:401 T18= 1:30000 T13= 1:30000 NT= 1.52 mom 1.18 CRL: 57 FBHCG: 89 mom 2.01 PAPP-A: 1430 mom 0.52 غربالگری اول در هفته ۱۲ لطفا کمکم کنید وضعیتم‌چگونه هست

پاسخ مدیر 1399/07/06

جواب: NT در محدوده نرمال می باشد ولی به علت ریسک سندروم داون نیاز به بررسی بیشتر می باشد و در ارتباط با ریسک هایتان ، در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/07/04

سوال: free beta HCG ۷۷.۸۰ H در غربالگری سه ماهه اول چیست؟ ازمایشت دیگه Pappa.A ۲.۹۵ Tsh ۰.۴۸

پاسخ مدیر 1399/07/04

جواب: هورمون Free βhCG:زیر واحد بتای آزاد هورمون hCG است که عمدتاً از سلول‌های تروفوبلاست جفت ترشح می‌شود. در هفته 9 تا 11 سطح آن به حداکثر خود می رسد و بعد از آن رو به کاهش گذاشته می شود.سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفته دهم رو به کاهش می‌گذارد. MOM و ریسک سندروم های تست غربالگریتان را برایم بفرستید تا راهنماییتان کنم. مارکر PAPP-A:یک گلیکوپروتئین با منشاء جفت می باشد که طی حاملگی افزایش می یابد.در بعضی از اختلالات کروموزومی این ماده کاهش می یابد و این کاهش در هفته های 10 تا 14 بارداری بیشتر می باشد.این مارکر یک آنزیم متالوپپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. هورمون محرک تیروئید (TSH) می باشدن هورمون موجب افزایش ترشح هورمونهای تیروئیدی می‌شود و به دنبال کاهش سطح خونی هورمونهای تیروئید میزان ترشح آن افزایش می‌یابد. اندازه‌گیری سطح خونی این هورمون در بررسی کم‌کاری یا پرکاری تیروئید بسیار مفید است و تست انتخابی در غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان است. نرمال آزمایشگاه را برایم بفرستید

سوال 1399/06/24

سوال: سلام 33 سالمه و 81 کیلو وزنم در غربالگری اول nt = 0.9 mm nb روئت شد papp-a = result 11.00 - mom = 0.52 free b-hcg= result 114.00 - mom = 4.22 خطر ریسکش چقدره ؟؟ و هزینه nipt در مشهد چقدره ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1399/06/24

جواب : NT در محدوده نرمال است.ریسک سندروم ها را برایم بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم. هزینه را باید از آزمایشگاه های ژنتیک مشهد بپرسید.

سوال 1399/06/24

سوال: با عرض سلام و خسته نباشید . من 41 ساله هستم. در تاریخ 13 هفته و یک روز غربالگری اول رو انجام دادم . نتایج آن به شرح زیر می باشد لطفا خواهشمندم راهنمایی بفرمایید . ....(FHR:162 .... CRL:69.....NT:1.18....nasal bone:present.....Nuchal measurement:1.18(mom:0.71 (PAPP_A level: 2.33(mom:0.76 72.6:(Freeb_hCG(1T mom:2.30

پاسخ مدیر 1399/06/24

جواب: NT در محدوده نرمال است ریسک سندروم ها را برایمان بنویسید تا دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/06/20

سوال: با سلام و وقت بخیر خدمت شما بنده ۳۵ سال دارم و الان ۹ ساله دیابت دارم از بارداری قبلی البته تحت نظر پزشک هستم و دیابتم کنترل شده است . در حال حاضر هفته ۱۴ و ۳ روز بارداری دوم هستم . در هفته ۱۲ و دو روز سونوی ان تی انجام دادم که عدد nt ۱.97 بود عدد IT:2mm بود.طول سرویکس هم ۳۶mm بود. دکتر گفتن مشکلی نداره و خوبه . اما در هفته ۱۳ آزمایش غربالگری دادم و ریسک تری زومی ۲۱ ( ۱:۳۷) زده خودشون تشخیص آمنیو سنتز دادن اما دکترم گفت میتونی نیفتی انجام بدی خیلی نگرانم تو رو خدا راهنماییم کنید .

پاسخ مدیر 1399/06/20

جواب: نگران نباشید تست غربالگری است نه تشخیصی و توصیه هایی که می شود جهت بررسی بیشتر و اطمینان خاطر از سلامت جنین می باشد ولی توجه داشته باشید با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎ همانطور که توضیح داده شد و پزشکتان نیز فرموده اند ترجیح بر تست تشخیصی آمنیوسنتز می باشد.

سوال 1399/06/17

سوال: سلام من ۳5 سالمه اگه لطف بفرماييد در مورد موارد آزمايش من نظرتون بفرماييد FreeB_hcG=2.902 IU/L NT=2.71 و IU/L papp_A =64.6

پاسخ مدیر 1399/06/17

جواب: ریسک تری زومی ها را بنویسید ت دقیق تر راهنماییتان کنم.

سوال 1399/06/16

سوال: با سلام نتیجه غرابال گری من برای سندرم دان ،، ۳۱ سالمه- crl 59- NT1.60 - PAPP A 3.4 mlu/ml- mom1.1 --- B hCG ..200.00 IUL- MOM 7.14و جواب Internediate risk و trisomy 18/13

پاسخ مدیر 1399/06/16

جواب: نگران نباشید. NT شما در محدوده نرمال بوده ولی با توجه به ریسک سندروم داون با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار باید برایتان توصیه شود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 3- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید و توجه داشته باشید که تجویز تست NIPT به جهت بررسی بیشتر و دقیق تر و اطمینان خاطر از سلامت جنین می باشد .

سوال 1399/06/12

سوال: سلام امکانش هست آزمایش من رو هم تفسیر کنید ❤️ 11هفته و 5 روزگی سونو و آزمایش دادم NT 1.2 CRL 50.4 FBHCG 64.2 ng/ml mom 1.12 PAPP A 1050 ml/l mom 0.42 29سال سن دارم و وزنم 57.5 هستش راستی اگه درباره تریزومی ها بنویسه : a low risk یعنی خوبه یا بده؟

پاسخ مدیر 1399/06/12

جواب: NT شما در محدوده نرمال بوده است. چنانچه ریسک تمام تری زومی ها Low Risk بوده است می توان گفت با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و چنانچه باقی ریسک هایتان هم در محدوده کم خطز فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1399/05/30

سوال: سلام وقت بخیر من ۳۰ سالمه و بارداری دومم هست وزنم ۷۸. آزمایش غربالگری ۳ماهه اول در ۱۱هفته و ۳ روز انجام دادم. Crl 46 Nt 1.50 papp-a 6.50_0.61mom freeB-hcg 40.40_1.92mom جدول DS Age 1:954 Final Risk 1:385 T18/13 prior 1:7130 Final Risk 1:99000 ممنون میشم نتیجه رو بگید

پاسخ مدیر 1399/05/30

جواب: NT با این CRL ، 61 percentile می باشد که در محدوده نرمال است ولی با توجه به ریسک نهایی با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد: ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪) ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق به همراه ژنتیک سونوگرام در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪). فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1399/05/19

سوال: سلام وقتتون بخیر من جواب غربالگری اول گرفتم و دکتر گفت باید مجدد انجام بشه میشه راهنماییم کنید خیلی نگرانم.من ۳۴سالمه pappa=2968.00وmom=0.72 hcg=16.36 mom=0.72 nt=2.08و mom=1.69 crl=62.6mm trisomy 18/13 screennegative ممنون از شما

پاسخ مدیر 1399/05/19

جواب: نگران نباشید.NT در محدوده نرمال است برای تفسیر بهتر نیاز است که ریسک 21 را بدانم تا نظر دهم.

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام 29 سالمه و ۸۷ کیلو وزن دارم. ازمایش و سونوی غربالگری سه ماه اول را در ۱۳ هفتگی انجام دادم. عدد nt 1.8و ازمایش pappa 2960.00 و free beta hcg 32.0 هست.ایا در رنج نرمال هست؟

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/27

سئوال: با سلام. جواب آزمایش غربال گری اول من در هفته ۱۲ و ۳۱ سال سن و بارداری اول و بدون سابقه سقط: Nt=1.7 PappA=0.62 mom Free bhcg=0.85 mom سندروم داون ۱:۴۳۰۰ سندروم ۱۳ و ۱۸ ۱:۲۰۰۰۰ در مجموع اسکرین نگاتیو است آیا نتیجه نرمال است؟

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/19

سئوال: سلام.37 سالمه.67کیلوگرم.age:12 weeks 4 days papp:16.7 mom0.96 bhcg:70.6 mom:2.74 final Risk:1:528 NT:1.00 mom:0.85 CRL:59.4 لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1399/02/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/16

سئوال: با سلام و خسته نباشید خانمی 40 ساله و IVF کردم بار پنجم بار دار شدم. هفته 13 و 3 روز بارداری هستم.غربالگری اول و سونوسی سلامت انجام دادم. NT 1.51 mm و CRL 71 mm بود. تست غربالگری PAPP-A 1.30 MoM و free B-hcg 2.37 و Final risk 1:372 معنیش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید؟

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/16

سئوال: سلام در غربالگری اولم مقدار papp-a825است چه کار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: این عدد به تنهایی ارزش ندارد، ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/15

سئوال: سلام خسته نباشید این تنیجه رو بهم میگین بی زحمت ؟ papp-A 1.65 mom .0.63 free b -hcg 79.30 mom 2.04 nt 1.10 mom 1.00 down syndrom 1:747 age alone 1: 474 trisomy 18/13 1:99000

پاسخ مدیر 1399/02/15

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/30

سئوال: سلام خسته نباشید من ۲۹ سالمه بارداری اولم هست crl:75.nt:1.84 Papp 7.67 mom 1.60 Free B_hcg 47.00 mom1.93 سن بارداری هم ۱۳هفته و ۴ روز هست.ممنون از پاسخ دهیتون بخاطر شرایط فعلا دکتر گیرم نیومده نشون بدم.

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: نتیجه سونو نرمال است ولی ریسک نهایی ترکیبی سونو و آزمایش خون محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1399/01/26

سئوال: سلام سی و چهار سالمه هفته ۱۲هستم غربالگری اول رو انجام دادم ntام ۲.۳ هست الان خیلی نگرانم دکترم گفت بالاس مجدد باید غربالگری رو انجام بدم

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: عدد CRL را هم برای من بنویس.

سوال 1399/01/26

سئوال: روننوشته ولی در ازمایش غلگری نوع اول2.17است PAPP-Aو HCG=95661.0IU/ML3.98سلام من در ازمایش غربارگری نوع دومم

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را بنویسید و یا حداقل بگید در کدام محدوده خطر است.

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام وقت بخیر من ۳۱سالم هست وبارداری اولم درتاریخ ۹۹/۰۱/۰۶ آزمایش غربالگری اولم رو دادم توی سونو گفت همه چی خوبه اما تو جواب آزمایشم زده ریسک متوسط،دکتر برام آزمایش چهارگانه نوشت خیلی نگرانم میشه راهنماییم کنید.ممنونم Age 12week5day Crl64mm Fhr153bpm Nt1.7mm Papp-a (2.75mlu/mm) mom0.92 Free b-hcg (102.00ng/ml) mom3.77 Age1.692 Final risk1:391

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام خسته نباشید نتیجه آزمایش خون ۱۱هفته و۶روز من،(papp_a(mom_1/34 (free b-hcg(mom_1/95- Crl 51mm_nt1/9_سن بارداری۳۵

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام لطفا میشه آزمایش غربالگری را برام تفسیر کنید CRL:63mm NB:present NT :1.30mm 1.05 MOM PAPP-A : 0.69 MOM free B-hcg: 0.99 MOM جواب سونوگرافی انومالی جنین کاملا سلامت و نرمال بود

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: ریسک نهایی تریزومی ها را ننوشته اید ولی به نظر می رسد: جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام سن 29 - سن حاملگي 13 هفته 6روز NT=1.29mm papp=18.58 / mom=0.77 free b-hcg=71.50 / mom=1.91 فينال ريسك DS =1:2170 AGE= 1:1060 فينال ريسك T13/18 = 1:99000 PRIOR = 1:8110 لطفا نتيجه آزمايشم رو تفسير كنيد با تشكر

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام خواهشاً میشه نتیجه این آزمایش رو بگید ما خیلی نگرانیم Papp-a4004 ./87mom Freeß-hcg 13.1 ./42mom Nochal measurement 1.57 1.00mom 26 سالمه در هفته 13 هستم Crl 70mm

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده در تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام نتیجه ریسک نهایی تریزومی ها را از کجا باید دید

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: روبروی ریسک ها تریزومی یک عدد بصورت کسری و یا مثلاً 1:1274 نوشته شده.

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام امروز رفتم دکترم ، زنگ زدن بهش عمل داشت عجله عجله آزمایشم رو دید و اصلا نشد دقیق بهم توضیح بده! آزمایش من به این شکل بود: papp-a=1.76 و free b-hcg=74.30 و nt=2.14 و crl=56.6 در آزمایش خون نسبت احتمال DS ریسک نهایی نوشته شده 1:172 ، سنم 27 سال ، بارداری اول. هفته 13 و پنج روزمه و دکتر جواب رو دید سریع گفت تست cell free بده که فرصت نشد اصلا سوالی بپرسم و بسیار الان ترسیدم!

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/17

سئوال: با سلام این رو برام تفسیر میکنید لطفا؟ T21 prior risk: 1 in 1330 T18 prior risk: 1 in 12900 T13 prior risk: 1 in 12900 FBHCG : value:31.0 correct mom 0.78 Papp-a: value: 1410.00 correct mom : 0.62 Nt: 1.20 mm 1.04 MoM من برای ازمایش خون ناشتا بودم

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: نتیجه ریسک محاسبه شده نهایی برای تریزومی ها را بفرستید.

سوال 1399/01/16

سئوال: در هفته ۱۳ بارداری عدد مربوط به free bhcg را مقدار۵۵ و pregnancy assocciat را ۴۱۴۰ زده ممنون میشم یکم توضیح بدین بارداری اول سن ۲۴

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام من در هفته 15هستم عددpappaبوده 3/53بوده میخوام ببینم عددش بالاس؟ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: فقط در صورت صلاحدید پزشکتان در آنومالی اسکن دقت زیادتری در پوزیشن جفت صورت بگیرد که احتمال آکرتا جفت را رد کند.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام وقت بخیر. Papp 1.46-free BHcG24.30 - تریزومی ۲۱ ۱:۲۰۴۷ و تریزومی ۱۸ ۱:۲۷۶۲۰ و تریزومی ۱۳ ۱:۳۰۰۰۰ . لطفا نظرتون رو بگین

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام، لطفا بنده را راهنمایی فرمائید، PAPP-A 10.30 mom 0.69 - free B-hCG 17.70 mom 0.75 - CRL: 49.0 mm - NT: 1.00 mm 0.96mom -0.04 جدول DS برای Age 1:75 و final risk 1:2880 و جدول T18/13 برای Prior 1:589 و final risk 1:84000 می باشد

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام لطفا این آرمایش رو برام تفسیر کنین. Papp-A1.300mom0/52 Freebhcg89.70mom2.58 Nt1.20m0m0/96 Nb present Risk assess ment Down syndrome 1:1660 Age alone 1:1140 Trisomy1:99000هفته۱۳دهم سن۲۷

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/09

سئوال: سلام، لطفا بنده را راهنمایی فرمائید، PAPP-A 10.30 mom 0.96 - free B-hCG 17.70 mom 0.75 - CRL: 49.0 mm - NT: 1.00 mm 0.96mom -0.04

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید ، هرچند در ظاهر که جوابها نرمال به نظر می رسند.

سوال 1399/01/06

سئوال: سلام جواب غربالگری من در مرحله‌ی اول پرخطر تشخیص داده شده. اعداد به این ترتیب هستند. nt 1.5 Ga 12w2d fhr 163 bpm papp-a 0.413 mom free-bhcg:2.333 اگر nipt نشون بده که مشکلی وجود نداره باید خیالم راحت بشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/06

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/27

سئوال: سلام ممنون میشم تحلیل عربالگری ۳ماهه بنده را بفرمایید: سن ۳۵ سال Crl 55 mm Nt 0.9 mm Papp a 772 mlu/L Free B hcg 32 IU Trisomy 18/13 screen negative Risk age ds 1:305 Only biochemistry risk for ds 1:249 Final risk ds 1:1240

پاسخ مدیر 1398/12/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/26

سئوال: سلام میشه نتیجه این آزمایش رو به من بگید ممنون: CRL:50 NT:1.2 DS: age:1:985 Final risk: 1:784 T18/13: prior 1:7410 Final risk: 1:51300 PAPP-A:732 mom:0.29 Free B-hcg: 57.6mom: 1.18

پاسخ مدیر 1398/12/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام ببخشید من ۲۶ سال سنمه وزنم ۷۲ دوقلو باردارم. Free beta hog :83.50 Papp-a :3.210

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده در تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/21

سئوال: با سلام نتیجه غربالگری من crl:57 Nt:1.4 Papp:2.78mlu_mom:1.36 Free b hcg:79.9mlu_mom:3.54 :Ds Final risk :1:4750 T18/13:1:99000 هر دو نتایج سندروم و تریزومی ها هم منفی آمده است ممنون میشم راهنمایی ام کنید

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/21

سئوال: با سلام نتیجه غربالگری من crl:57 Nt:1.4 Papp:2.78mlu_mom:1.36 Free b hcg:79.9mlu_mom:3.54 :Ds Final risk :1:4750 T18/13:1:99000 هر دو نتایج سندروم و تریزومی ها هم منفی آمده است ممنون میشم راهنمایی ام کنید

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/17

سئوال: سلام خسته نباشی Nt1.30 MOM 1.28 CRL47.0 Trisomy18/13 PAPP-A -RESULT0.80 MoM 0.37 fBh RESULT113.00 MOM2.75

پاسخ مدیر 1398/12/17

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/17

سئوال: سلام من آزمایش NT من PAPP.P 1.6است سنم هم37 است آیا جنین مشکل سندروم داون دارد

پاسخ مدیر 1398/12/17

جواب: عدد NT نرمال است ولی ریسک محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرست.

سوال 1398/12/14

سئوال: سلام ۲۶سالمه و ازمایش غربالگری من در هفته دوازده و سه روز برای ترزومی ۲۱ خطر در حد متوسط اومده خیلی نگرانم ممنون میشم راهنمایی کنین PappaAA: 0.54mom Freebhcg:1.84mom Nt:1.42mom Final risk:1:438 Crl:73.6mm ممنونم از پاسخگویی

پاسخ مدیر 1398/12/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/13

سئوال: سلام خسته نباشیدلطفاجواب منم هم بدیدخیلی نگرانم من 28سالمه nt:1.36crl:73papp-a:5.67mom:1.50freeb-hcg:61.20mom:2.440

پاسخ مدیر 1398/12/13

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده را برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/12/13

سئوال: سلام.ببخشید جواب ازمایش خانمم 2.53MoMهست خطری دارد یا نه.ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1398/12/13

جواب: خیر ، فقط ممکن است کمی درشت تر شود که باید تحت کنترل باشید.

سوال 1398/12/03

سئوال: سلام، خسته نباشید، من 28 ساله بارداری دومم هست، در 12 هفتگی و 4 روز آزمایش غربالگری دادم، نتیجه:papp-a:772.4 , 0/37 mom ,, freeb-hcg 42.45 , 1.68 mom,,, nuchal measurement 1.6,, 1.03 mom ,,,, downs syndrome 1 in 820,,,, trisomy 18 1 in 20000 ,,,,trisomy13 1in 20000 میشه خواهش کنم این آزمایش رو برام تفسیر کنین؟

پاسخ مدیر 1398/12/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/03

سئوال: سلام خانوم دکتر ببخشید PAPP_Aزده ۲۷.۹۰MOM 1.29 FreeB_hCG11060mom0.57 ایا مشکلی هست ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/12/03

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/01

سئوال: سلام nt1.5هست mom 1.25 و ۱.۸۰نوشته freeBhcGنوشته 39.0 لطفا منو توجیه کنید نگرانم

پاسخ مدیر 1398/12/01

جواب: این سونو نرمال است ولی ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/11/29

سئوال: سلام ممنون میشم بنده رو هم راهنمایی بفرمایید crl:57.3 NT:1.38 و PAPP: 0.73 و HCG:24.7 و دو عدد MOM 0.18 و ۰.۵۸ تو جواب هست

پاسخ مدیر 1398/11/29

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای این اختلالات را برایم بنویسد.

سوال 1398/11/27

سئوال: سلام من سنم ۳۰ساله fbhcg:2.81 و Papp:1.02و t21:1:985و. T13وT18 ۱:۱:۳۰۰۰۰ میشه بگید ریسک من چه طوریه وزن ۷۶و سیزده هفته ۳روز بودم که آزمایش دادم

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/11/27

سئوال: باسلام وخسته نباشید من 37 سالمه بارداری دومم هست من وهمسرم آز کاروتید انجام دادیم نرماله آیا لازمه آز سل فری انجام دهیم باتشکر

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: ابتدا یک تست غربالگری سه ماهه اول استاندارد انجام دهید و بر مبنای جوابش تصمیم بگیریم نیاز به انجام آمنیوسنتز هست یا خیر.

سوال 1398/11/24

سئوال:سلام وقت بخیر جواب غربالگری اول در 12 هفته و سه روز PAPP-A 5.3miu/ml-2.18mom و Free BhCG45.2ng/mL-1.19MOM خورده دکتر خودم گفتن باید PAPP-A 2 باشه ک الان بالاتره و باید برم متخصص جنین شناسی سنم33 سال و6 ماهه و بارداری اولم. میشه راهنمایی کنین ممنون

پاسخ مدیر 1398/11/24

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/17

سئوال: ایا papp_a 0,۲۱در ۱۳ هفتگی خطری دارد یا نه

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: نتیجه کامل غربالگری تان را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/14

سئوال: سلام جواب غربالگری رو میفرستم لطفاً تفسیر میفرمایید: crl:55.0 nt:1.10mm 0.88 mom papp-a 3400.00 mlu/l - mom:1.09 free b-hcg: 58.2 lu/l - 1.40 ds: 1:250 t18/13 : 1:100 سن 32 سال

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: مطمئن هستید ریسک تان این عدد ها است به نظرم کات آف های تست را نوشته اید.

سوال 1398/11/06

سئوال: سلام ممنون میشم بنده رو هم راهنمایی بفرمائید سن 35 وزن 66 Nt=1.57 1.09mom Crl=65.4 Papp-a3400mlu/l. Mom 0.88 Bhcg=132 mom 3.87 DS final risk 1:173 T18/13 final risk 1:99000 سندروم داون رو ازمایشگاه ریسک بالا زده و سوال دیگه اینکه تماس گرفتم با ازمایشگاه شما گفتن هفته شانزدهم باید برم امنیوسنتز، اگر مشکلی باشه تا جواب آماده بشه برای مجوز قانونی سقط جنین دیر نمیشه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/11/06

جواب: بله در محدوده پرخطر است و فقط برای رفع نگرانی باید آمنیوسنتز انجام شود. به همراه تست فوق یک تست QF-PCR هم انجام می شود و که برای 5 کروموزوم از جمله سندرم داون و یا همان تریزومی 21 در عرض 2 الی 3 روز جوابش آماده می شود.

سوال 1398/11/06

سئوال: تیروئید در هفته 15 بارداری به نتایج زیر چه تفسیری داره؟ T4=12.8 T3 UP=1.38 T3=2.1 TSH=0.7

پاسخ مدیر 1398/11/06

جواب: نرمال است.

سوال 1398/11/05

سئوال: سلام عدد nt=1.4عددCRL=71mm وزن ۸۴ سن ۳۰ سال عدد pappa=18965.0 Freebhcg=28.72 Mom papp a=5.66 Momfree b_hcg=1.39 خواهش میکنم میشه بگید من جزو کدوم دسته هستم

پاسخ مدیر 1398/11/05

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/01

سئوال: سلام خسته نباشين ببخشيد من غربالگري اول رو دادم و مقدار PAPP-A 1.21 mlu/ml و0.44 هستش و intermediate risk هستش بايد ٥بهمن ازمايش رو انجام بدم تو هفته ١٥ ميشه يكم راهنمايي كنيد خيلي نگرانم و تو بستگان خودم و همسرم هيچ مشكلي نبوده حتي در گذشته و چون فاميل دور بوديم قبل ازدواج ازمايش ژنتيك داديم و مشكلي نداشتيم ولي الان ازمايش برام نگران كنندس ممنون ميشم راهنمايي كنيد

پاسخ مدیر 1398/11/01

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/10/29

سئوال: سلام لطف میکنید جواب رو تفسیر میکنید ممنون nt: 1.19 crl : 49 pappa mom : 2.37 free bhgg : 1.94 risk ds : 1/22100 t21&18 : 1/99000 ریسک ها هردو low هفته ۱۱ بارداری وزن ۵۹ کیلو سن ۲۸ مقدار paapa زیاده مشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1398/10/29

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. عدد بدست آمده برای PAPP-A را برایم بنویسید.

سوال 1398/10/28

سئوال: سلام.وقت بخیر نتیجه آزمایشات غربالگری Fbhcg 34.8 mom .65 Papp-a 1 mom .23 Crl 57.4mm Nt mom 1.67 ۲۸ سالمه با وزن ۵۰ و۱۲ هفته و۲ روز میشه آزمایشمو بررسی کنین؟ دکترم واسم غربالگری سه ماهه دوم رو هم نوشته ولی من نتونستم همون آزمایشگاه قبلی انجام بدمش نتایج دومی : Afp 29 mom .93 Hcg 1.1 mom .03 Ue3 4 mom 1.36 Inhibin a 110 mom .52 در ۱۶ هفته ۱ روز با وزن ۵۱ بارداری دومم هست ک اولی مشکلی نداشت. ممنون میشم راهنماییم کنین.سونوگرافی هام هم مشکلی نداشتن

پاسخ مدیر 1398/10/28

جواب: با احتمال ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1398/10/16

سئوال: سلام،خسته نباشید جواب آ مایش من در ۱۱ هفته و ۳ روز به شرح زیر هست: FREE-BHCG= 20 و PAPP-A=3.3 من میترسم تورو خدا جوابمو زود بدین...

پاسخ مدیر 1398/10/16

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/10/09

سئوال: سلام جواب آزمایش من در 13 هفته به صورت زیر است ممنون میشم راهنمایی کنین: CRL:65mm NT:1.56 pappa-a:mom=0.38 free bhcg:mom=0.80 DS=1:2630 T18/13:=1:30100 age=1:787 weigh:61 kg

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. این مقدار کاهش PAPP-A نگران کننده نمی باشد.

سوال 1398/10/09

سئوال: با سلام. لطفا راهنمایی کنید. سونوگرافی در 11 هفته و 6 روز با NT=1.16 , مشخصات غربالگری MOM RESAULT 0.25 0.56 PAPP-A 0.37 16.5 free B-Hcg Final risk (DS)=1:8380 Final risk (T18/13)=1:1970

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/05

سئوال: با سلام و احترام لطفا بفرمایید جواب آزمایش : PAPP-A: RESULT :3598.90:MOM:1.08 و free B-hcG:15.6MOM:0.50 به چه معنی هست. با سپاس از پاسخگویی شما

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/10/03

سئوال: سلام وقت بخیر ازمایش غربالگری من در هفته 12 بارداری FBHCG 27.0 ng/ml 0.64 MOM و PAPP-A 286.00 miu/l 0.11 MOM بوده ایا نتیجه ازمایشم نرماله یا نه؟ ممنون

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: ریسک تریزومی ها محاسبه شده نهایی را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/28

سئوال: سلام وقت بخیر من در هفته 14بارداری هستم papp-a 0.27 است و nt:1.57 است ایا من درگروه پر خطر هستم

پاسخ مدیر 1398/09/28

جواب: این اعداد به تنهایی فاقد ارزش است.

سوال 1398/09/28

سئوال: سلام وقت بخیر من در هفته 14بارداری هستم papp-a 0.27 است و nt:1.57 است ایا من درگروه پر خطر هستم

پاسخ مدیر 1398/09/28

جواب: این سونو نرمال است ولی ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/25

سئوال: سلام من ۳۷ سالمه خواهش میکنم بگین مشکل داره آزمایشم سندروم داون رو مثبت نوشته FreeB_hcG=1.86 NT=1.90 1.65MoMو crl= 57.0 mm و papp_A =0.81

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/25

سئوال: سلام من 24 سالمه وزنم 63 و در یازده هفته و 5 روز این آزمایش رو انجام دادم عدد fbhcg =2.35mom papp-a =1.02mom T21 prior risk:1 in 1370 T18prior risk:1 in 13100 T13 prior risk:1in 13100 و عدد nt:1.84 میشه بگید نرماله یا نه

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/09/25

سئوال: سلام‌ خسته‌نباشید سن‌30بارداری اولم‌‌هست ازمایش غربالگری در هفته ۱۱و‌۴ روز‌انجام‌ دادم‌ PAPP_Aبرای جنین زده9.60و‌مادر زده 0.82 وfree b_hcGبرای‌جنین زده ۲۱.۰۰ و‌مادر زده0.78 ایا‌این‌اعداد در ازمایش نرمال هستن

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/04

سئوال: با سلام و احترام، پیشاپیش از لطف شما در اعلام نظر تخصصیتان بسیار سپاسگزارم. نتایج غربالگری مرحله اول در ۱۲ هفته و سن ۳۳/۶ سال Free bhcg= 4.4 mom PAPPA= 1.45mom Nt= 1.7 Weight=63 Risk t21 < 1|648 T18< 1|30000 T13<1|30000

پاسخ مدیر 1398/09/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام40/ papp۰ و۳۸/ hcg0 ایا نرماله ؟

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها و عدد NT در سونوگرافی را هم برایم بنویسید.

سوال 1398/08/18

سئوال: سلام‌خسته نباشید 30سال دارم ومرا در ج ازمایش غربالگری راهنمایی میکنید Fbhcg:55.0/mom1.43 Papp_a2410.00/mom1.29 T21 1 in867 T18 1 in9710 T13 1in9710 عدد Crl49.00 در تریزومی ها زده ریسک پایین یکم نگرانم هستم ازمایش و سونو در هفته 11+5روز انجام شده

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/16

سئوال: باسلام .آزمایش papp-aمن درهفته دوازدهم 3.06momهست وfreeB-hcG5.77هست لطفا نظرتان به همراه راهنمای جواب بدین تشکر

پاسخ مدیر 1398/08/16

جواب: جنین تا دوقلو که نبوده؟ ریسک نهایی غربالگری تان و عدد NT در سونوگرافی را برایم بنویسید.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام من 26 سالم و بارداری دوقلو mom paap.a 3.31هست گفتن بالاس ولی چیزی نگفت ک چ مشکلی داره

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: نگران نباشید فقط نیازمند مراقبت بیشتر در دوران بارداری هستید.

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام خسته نباشی نتیجه سونوان تی من ۱.۷بودوان بی ۱.۹بود عددMoM FBHCG 1.97 PAPP_A 1.35 تروزمی ۲۱: 1:812 تروزمی۱۸ ۳۰۰۰۰ :۱> تروزمی ۱۳ ۳۰۰۰۰ :1> میشه لطف کنین بگین نرماله جواب آزمایشم یا نه توهفته ۱۲آزمایش وسونودادم ۳۹سالمه وزنم ۸۰اندازه جنین هم ۶۲.۵میلیمتر ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام وقت بخیر حد نرمال free b-hcg و PAPP-A در هفته سیزدهم غربالگری اول باید چند باشد؟ 34سال سن و 52 کیلو وزن

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: نتیجه Corrected MoM شان باید در محدوده 0.5 تا 2 باشد. البته به شرط آنکه در همین محدوده هم نسبت این دو از 3 بیشتر نباشد.

سوال 1398/06/24

سئوال: سلام.نتیجه غربالگری من برای سندرم دان1:1070است و خودم 31 سال سن دارم.سن بارداری هم 15 هفته میباشد.آیا نیاز به آزمایشات تکمیلی دارم؟متشکرم

پاسخ مدیر 1398/06/24

جواب: بهتر است اطلاعات سونوگرافیک و عدد MoM مارکرهای بیوشیمیایی را برایم بفرستید تا بهتر بتوانم راهنمایی تان بکنم.

سوال 1398/02/29

سئوال: سلام خانمی ۴۰ ساله هستم ببخشید غربالگری اولم تا ۱از۱۵۰۰بود ور غربالگری دوم شده ۱ از ۲۰۰ ولی در مجموع شده ۱از ۵۷۰ می خواستم ببینم نرماله یا نه دکتر آزمایش نیلو گفت ۹۰ درصد سالمه ولی اگر تست ان ای پی تی بده میخوام ببینم نرمال یا نه ممنون از راهماییتون

پاسخ مدیر 1398/02/29

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf