تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری

تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری

مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهه اول
PAPP-A: این مارکر یک آنزیم متالو پپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است.
این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به IGF یا همان IGF-BP و آزاد کردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد. IGF در تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.
Free βhCG: زیرواحد بتای آزاد هورمون hCGاست که از سلول‌های تروفوبلاست ترشح می‌شود. سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفته دهم رو به کاهش می‌گذارد.
 
مارکرهای اندازه گیری شده در سه ماهه دوم
 
آلفافتوپروتئین (AFP): در مورد این تست به طور جداگانه در یک مقاله دیگر در همین سایت پرداخته شده است.
 
گونادوتروپین كوریونیك انسانی (hCG): hCG نخستین فرآورده قابل اندازه‌گیری بارداری است و در هفته‌های اول بارداری غلظت آن تقریباً روزانه دو برابر می‌شود و در هفته‌های 10 تـا 12 بـارداری بـه حدود 100000 mIU/ml  می‌رسد و سپس تا اواخر دوره بارداری رو به كاهش می‌گذارد به نحوی كــه در سه ماهه سوم بـارداری به حدود mIU/ml 10000 می‌رسد. مطالعات گوناگون نشان داده‌اند كه hCG خون جنین اهمیت فراوانی در تكامل آدرنال و گونادهای جنین در سه ماهه دوم بارداری دارد.
 
استریول غیر كونژوگه (uE3): استریول غیر كونژوگه در جفت، كبد و آدرنال جنین سنتز می‌شود و وارد گردش خون می‌گردد. این تركیب در كبد مادر با گلوكورونید كونژوگه شده و از طریق كلیه دفع می‌شود. میزان استریول آزاد تا اواخر دوره بارداری افزایش می‌یابد.
 
DIA) Inhibin A): یك گلیكوپروتئین متشكل از دو زیرواحد A و B است كه از تخمدان‌ها و جفت ترشح می‌شود. سطح آن در سه ماهه اول بارداری افزایش می‌یابد و در سه ماهه دوم رو به كاهش می‌گذارد و سپس در سه ماهه سوم مجدداً افزایش می‌یابد.
در جنین‌های مبتلا به سندرم داون افزایش سطح hCG و Inhibin A و کاهش سطح AFP و uE3 دیده می‌شود.
 
تبصره 1: در صورتی که جواب آمنیوسنتز در زنانی که ریسک تست های غربالگری شان بالا بوده، طبیعی شود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفته 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).
تبصره 2: همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:AFP ((MoM ≥2.5، hCG ((MoM ≥3.0، Inhibin A (MoM ≥3.0) و uE3 (MoM ≤0.4)، سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.
 
متغیرهای بالینی مؤثر بر ریسک و سطح مارکرها
سن مادر: احتمال داشتن جنین مبتلا به اختلالات کروموزومی با افزایش سن مادر افزایش می‌یابد. بنابراین محاسبه دقیق سن مادر حیاتی است.
سن جنین: محاسبه دقیق سن جنین به دلیل آنکه سطح مارکرها با افزایش سن جنین تغییر می‌کند بسیار مهم است. سونوگرافی، با افزایش میزان صحت تخمین سن جنین، می تواند تا 2% موارد مثبت کاذب[2]را کاهش ‌دهد. 
از طرفی احتمال مرگ داخل رحمی در جنین‌ مبتلا به نقایص کروموزومی بیشتر است، لذا خطر داشتن جنین مبتلا به نقص کروموزومی با افزایش سن بارداری کاهش می‌یابد.
میزان مرگ خودبه‌خودی جنین‌های مبتلا به تریزومی 21 بین هفته 12 و 40 حدود 30٪ و بین هفته 16 و 40 حدود 20٪ است. در تریزومی 13 و 18 این میزان بین هفته 12 و 40 حدود 80٪ است.
وزن مادر: ارتباطی معکوس بین وزن مادر و سطح مارکرهای سرمی وجود دارد که ناشی از اثر رقیق‌کنندگی حاصل از افزایش فیزیولوژیک حجم خون است. اصلاح وزن فقط در مورد NT صدق نمی کند.
منشاء نژادی[3]: در سیاه‌پوست‌ها‌ سطح سرمی آلفافتوپروتئین حدود 15٪، hCG  حدود 18٪ و PAPP-A حدود 35% بالاتر و سطح Inhibin A  حدود 8٪ پایین‌تر از سفیدپوست‌ها است.
در زنان مناطق جنوب آسیا سطح AFP  حدود 6٪ پایین‌تر و hCG 6٪، PAPP-A  حدود 17٪ و uE3  حدود 7٪ بالاتر از زنان سفیدپوست است.
در کل سطح مارکرهای سه ماهه اول در زنان آسیایی بالاتر می باشد. اصلاحات مربوط به نژاد، سبب افزایش قدرت تشخیص تست‌های غربالگری می‌شود.
تغییرات NT نیز در نژادهای مختلف دیده می‌شود، با این‌حال ارزش بسیار کمی برای اصلاح ریسک دارد.
دیابت وابسته به انسولین (IDDM): در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین، بعضی از مارکرهای سه ماهه دوم تمایل به کاهش دارد (برای مثال AFP حدود 10٪ و uE3 حدود 5٪ کاهش می‌یابد). در زنان دیابتک سطح Free βhCG  حدود 5% پایین تر و سطح PAPP-A  حدود 5% بالاتر است.
NT اختلاف قابل توجهی در زنان دیابتیک پیدا نمی‌کند.
بارداری با استفاده از تکینک‌های کمک کننده بارداری: اگر تخمک اهدایی باشد باید از سن اهداءکننده تخمک به عنوان سن مادر استفاده شود. در IVF سطح hCG در سه ماهه دوم افزایش و سطح uE3 کاهش می‌یابد.
اما در سطح AFP و Inhibin A، تفاوت معنی‌داری در IVF و بارداری طبیعی وجود ندارد. سطح بالای hCG احتمالاً به دلیل تجویز دوز بالای پروژسترون به این بیماران است و اگر اصلاح نشود موارد مثبت کاذب این گروه دو برابر بارداری طبیعی خواهد شد.
در سه‌ ماهه اول سطوح پایین‌تر PAPP-A دیده می‌شود در حالی که NT و Free βhCG تغییر چندانی پیدا نمی‌کنند.
سابقه قبلی تریزومی: در خانم بارداری که سابقه داشتن جنین و یا بچه مبتلا به تریزومی دارد، خطر وجود تریزومی بیشتر از میزان مورد انتظار برای سن وی خواهد بود. بنابراین این فاکتور با تأثیر بر روی ریسک اولیه اثرات خود را در تعیین ریسک می‌گذارد.
 
تبصره 3: MoM تمام مارکرها (به غیر از NT) در تریزومی 18 کمتر از 1 است (بین 2/0 تا 8/0). بعضی مطالعات hCG MoM کمتر از 25/0 را به تنهایی بیانگر ریسک بالا تلقی می¬کنند.
 
پره اکلامپسی:
در سالیان اخیر از مارکرهای تست کوآد مارکر برای تعیین ریسک پره‌اکلامپسی نیز استفاده می‌شود. قدرت تشخیص مارکرهای اندازه‌گیری شده به همراه مارکرهای بالینی مادر (شامل دیابت، نولیپار بودن، سن، وزن، دوقلویی و...) در تست کوآد مارکر برای پره‌اکلامپسی مجموعاً حدود 65% است.
اگرچه 10% از کل موارد پره اکلامپسی در زیر 34 هفتگی رخ می دهد (early onset of preeclampsia)، اما همین موارد عامل 70% مرگ های دوران پره ناتال و 60% ناخوشی های شدید دوران نوزادی را تشکیل می دهد.
بنابراین تشخیص به موقع آن که طی پروتکل های غربالگری امکان پذیر است می تواند به خوبی کنترل گردد.
 
تغییر مارکرهای بیوشیمیایی در سایر اختلالات
الف) تغییرات مارکرهای سه ماهه اول
1- هرگونه کاهش سطح مارکرها در این مرحله (PAPP-A MoM [4]، سقط خود به خودی و زایمان زودرس). اگر این تغییرات با داپلر غیر طبیعی شریان‌های رحمی[5] همراه باشد، احتمال IUGR و پره‌اکلامپسی افزایش می‌یابد.
2- به طور کلی هرگونه کاهش در سطح PAPP-A نشانه عملکرد ناقص جفت[6] و لانه‌گزینی است.
3- کاهش Free βhCG در حاملگی خارج رحمی نیز دیده می‌شود.
4- افزایش Free βhCG، در جنین‌های مبتلا به آلفا-تالاسمی هموزیگوت، سندرم ترنر، هیدروپس فتالیس، دیسترس جنینی، مول هیداتی فرم و همچنین پره‌اکلامپسی، افزایش فشار خون ناشی از بارداری، هایپرکلسترولمی و سندرم‌های کرونری حاد گزارش شده است.
5- در اختلالات کروموزومی وابسته به کروموزوم X سطح Free βhCG نرمال است اما سطح PAPP-A کاهش می‌یابد.
6- کاهش شدید (PAPP-A (MoM[7](کوچکی جنین به حالتی اطلاق می شود که در هنگام تولد کاهش وزن، قد و محیط دور سر و شکم نوزاد دیده می شود)، زایمان زودرس و IUGR همراه است. در گزارش دکتر اسپنسر[8] و همکاران در سال 2008 آمده است که سطوح پایین PAPP-A با کاهش طول فمور و محیط شکم ارتباط دارد.
7- افزایش PAPP-A (MoM>2.0) با افزایش ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری و درشت بودن جنین نسبت به سن حاملگی همراه است.
8- کاهش خودبه‌خودی[9] تعداد جنین‌ها یا از بین رفتن یک قٌل در بارداری‌های دوقلو[10] تا 4 هفته می‌تواند باعث افزایشPAPP-A و Free βhCG در سه ماهه اول شود.
9- کاهش PAPP-A به همراه کاهش وزن تخمینی جنین به کمتر از 5% منحنی رشد جنین قدرت تشخیص بالایی برای IUGR دارد.
10- امروزه با استفاده از مارکرهای PAPP-A در سه ماهه اول و مارکرهای کواد مارکر در سه ماهه دوم به همراه کاهش وزن تخمینی جنین به کمتر از 5% منحنی رشد می تواند درصد بالایی از موارد IUGR را تشخیص داد (73% موارد به همراه مثبت کاذب 5%).
11- دکتر اسپنسر و همکاران مشاهده نمود که کاهش free BhCG در سه ماهه دوم (MoM کمتر از 0.5) به همراه کاهش وزن کمتر از 3% منحنی رشد می تواند ریسک IUGR را 2.3 برابر بیشتر کند.
12- بطور کلی موارد IUGR که به همراه AREDV در داپلر شریان جفتی سطح سرمی مارکرها بسیار غیرطبیعی تر از مواردی است که IUGR به همراه داپلر نرمال شریال جفتی می باشد.
13- مطالعات متعدد نشان دهنده ارتباط بین کاهش PAPP-A و افزایش early preterm birth می باشد که این همبستگی با preterm birth کمتر است، بطوریکه کاهش PAPP-A می تواند 9 الی 15% موارد early preterm birth و 5 الی 9% موارد preterm birth را تشخیص دهد.
14- بطور کلی PAPP-A با MoM کمتر از 5/0 می تواند 2 تا 3 برابر ریسک early preterm birth را افزایش دهد. هرچند دکتر Goetzinger نتیجه عکسی بدست آورد و گزارش نمود که کاهش PAPP-A قدرت تشخیص حدود 24% برای preterm birth دارد که کمی بیشتر از قدرت تشخیص 20% آن برای early preterm birth می باشد.
15- کاهش PAPP-A به همراه مشخصات مادری مثل:
- نژاد آفریقا – آمریکائی
- توده شاخص بدنی (BMI)
- سابقه زایمان زودرس قبلی
- سابقه از فشارخون مزمن
- سابقه از دیابت قبل از بارداری
می تواند قدرت تشخیص early preterm birth را به 38% برساند.
16- ترکیب افزایش PAPP-A به همراه وجود Placental previa و سابقه سزارین های قبلی می تواند ریسک Placental Accreta را افزایش دهد بطوریکه:
- اگر MoM مارکر PAPP-A بیشتر از 2 باشد ریسک Placental Accreta دو برابر افزایش می یابد.
- اگر MoM مارکر PAPP-A بیشتر از 3 باشد ریسک آن به چهار برابر افزایش می یابد.
- بر عکس اگر MoM مارکر PAPP-A کمتر از 5/0 باشد ریسک Placental Accreta پنج برابر کاهش می یابد.
 
ب) تغییرات مارکرهای سه ماهه دوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند
 
افزایش hCG:
به طور کلی هر گونه افزایش غیرطبیعی در سطح hCG می تواند به دلایل ذیل باشد:
1- کاهش خونرسانی (perfusion) به جفت: این حالت سبب کاهش اکسیژن رسانی به سلولهای تروفوبلاست شده و به نوبه خود با افزایش تکثیر این سلولها و تحریک تولید hCG سطح آن در سرم مادر افزایش می یابد.
2- بازسازی (remodeling) ناکافی تروفوبلاست ها : به همراه پرعروق شدن رحم بدون آنکه تغییرات فیزیولوژیک طبیعی در عروق رحم دیده شود منجر به هایپوکسی جفت و در نتیجه افزایش سطح hCG می شود.
3- وقوع هرگونه آسیب پاتولوژیک جفت: مانند انفارکتوس جفت، تغییرات ایسکیمک، التهاب پرزهای جفتی و تشکیل ترومبوز بین پرزی سبب می شود که بند ناف (umbilical cord) که به طور طبیعی در وسط جفت قرار دارد در ناحیه غشایی قرار گیرد (velamentous cord insertion) که می تواند منجر به هایپوکسی جفت و در نتیجه افزایش hCG شود.
افزایش غیرقابل توضیح  (hCG MoM ≥ 3.0) نیز می تواند ناشی از وجود بالقوه پیامدهای نامطلوب بارداری (adverse obstetric outcomes) باشد. مانند:
- IUGR (IntraUterine Growth Restriction)
- زایمان زود هنگام (Preterm delivery or labor or birth)
- مرگ داخل رحمی جنین (IntraUterine Fetal Death)
- پره اکلامپسی (pre-eclampsia): با hCG MoM بیشتر از 2 می تواند میزان شیوع پره اکلامپسی را 2.45 برابر افزایش دهد.
- افزایش فشار خون مادری (maternal hypertension or Pregnancy Induced Hypertension): که در مطالعه دکتر Gonen و همکاران این موضوع ثابت شده است.
- مول هیداتیفورم (mole hydatiform): که معمولأ hCG MoM از 7 بیشتر است.
- مرده زایی (stillbirth): طبق گزارش دکتر Walton و همکاران هر یک واحد افزایش در MOM hCG ، سبب افزایش 50 درصدی در ریسک مرده زایی می شود15.
- وجود عوارض در مرحله سوم زایمان طبیعی (Complications during the third stage of labor): مثل جفت باقی مانده بعد از زایمان (retained placenta) و یا از دست دادن بیش از 1000 میلی لیتر خون در هنگام و یا بعد از زایمان واژینال.
- سندرم HELLP (hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets): که در آن سطح آنزیمهای کبدی به بیش از 70 IU/L و تعداد پلاکت به کمتر از 100 هزار در میلی متر مکعب می رسد14.
4- چنانچه افزایش (hCG MoM ≥ 2.0 – 4.0) با گزارش غیرطبیعی سونوگرافی داپلر شریانهای رحمی (Abnormal maternal uterine artery Doppler به خصوص به صورت Unilateral or bilateral uterine artery notching) همراه باشد احتمال بروزIUGR ،LBW و پره اکلامپسی بین 25 تا 67 درصد افزایش می یابد.
در این موارد، با تجویز آسپرین با دوز 60 – 80 mg/day و یا هپارین با وزن مولکولی پایین (Low-molecular weight Heparin) وزن هنگام تولد افزایش و میزان بروز پره اکلامپسی کاهش می یابد.
توجه: افزایش hCG در اختلالات کروموزومی دیگر مثل سندرم ترنر، تریپلوئیدی و هیدروپس فتالیس نیز دیده می شود. در تریزومی 16 نیز افزایش hCG به همراه ضخیم شدن جفت و IUGR دیده می شود.
توجه1: اندازه گیری hCG در زنان بارداری که تحت دیالیز می باشند و یا پیوند کلیه شده اند غیر قابل اعتماد می باشد و به طور قابل ملاحظه ای سطح hCG آنها بالاتر است.
توجه2: در بارداریهای با کمک روشهای مصنوعی (Assisted Reproductive Technology)، سطح hCG به طور خفیف افزایش می یابد.
توجه3: سطح hCG در زنان گیاهخواری (vegeterians) که سطح ویتامین B12 پایینی دارند افزایش می یابد.
 
کاهش hCG:
کاهش hCG (MoM< 0.5) در حاملگی‌های خارج رحمی و زایمان زودهنگام دیده می‌شود که این کاهش، سبب افزایش موارد منفی کاذب در تست‌های غربالگری می گردد.
 
افزایش همزمان hCG و AFP:
افزایش همزمان این دو مارکر معمولأ نشانه‌ای از وجود یک اختلال پاتولوژیک در جفت بوده و احتمال وجود بالقوه پیامدهای نامطلوب بارداری و هیدروپس با علل غیر ایمنولوژیک[11] را افزایش می‌دهد. این بیماران نیازمند مراقبت‌های بیشتر در دوران بارداری هستند.
البته در بیمارانی که در گروه بارداری پرخطر (High-Risk pregnancy) قرار دارند افزایش این مارکرها ارزش پیشگوئی کننده (Predictive value) ندارد.
توجه 1: افزایش یکی از این مارکرها خطر ابتلا به پیامدهای نامطلوب بارداری را 3 برابر می‌کند در حالی که افزایش همزمان هر دو مارکر، خطر ابتلا به پیامدهای نامطلوب بارداری را 5 برابر می‌کند. به عبارتی احتمال وقوع پیامدهای نامطلوب بارداری با سطح AFP بالا، 25٪، با hCG بالا، 41٪ و با افزایش هر دو مارکر، 69٪ است.
توجه 2: تقریباً در 1٪ زنان باردار افزایش همزمان سطح این دو مارکر دیده می‌شود که هیچ علت خاصی برای آن مشخص نشده است.
توجه 3: در زنان مبتلا به HIV با توجه به سطح ویروس، شمارش CD4 و دریافت داروهای بازدارنده‌ پروتئاز [12]، تغییراتی در سطح هر دو مارکر دیده می‌شود.
توجه 4: در مطالعه دکتر هارلی نیز مشخص شده است که اگر افزایش AFP با سطح غیرطبیعی hCG همراه باشد ریسک تولد نوزاد کم وزن خیلی بیشتر از مواردی است که افزایش AFP به تنهایی دیده می شود.
 
کاهش uE3:
هرگاه سطح این مارکر کاهش یابد (MoM[13](نوعی بیماری پوستی که منجر به پوسته پوسته شدن پوست می‌شود)، ایمونیزاسیون Rh، هایپرپلازی مادرزادی آدرنال[14]، کاهش مایع آمنیون[15] و IUGR مرتبط است.
در عین حال کاهش uE3 همبستگی بالایی با LBW و از دست دادن جنین قبل از هفته 24 حاملگی دارد. کاهش آن همچنین در آنومالی‌های ساختاری نظیر آننسفالی و اختلالات متابولیکی جفتی مثل کمبود استروئید سولفاتاز،[16] و آروماتاز جفتی[17] نیز دیده می‌شود که این اختلالات سبب طولانی‌تر شدن دوره بارداری و نیز افزایش نیاز به سزارین می‌شود.
uE3 با MoM کمتر از 5/0 می تواند میزان شیوع پره اکلامپسی را 5/1 برابر افزایش دهد.
افزایش uE3 هیچ‌گونه ارتباطی با افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری ندارد.]17-14[
 
تغییرات Inhibin A:
1- افزایش Inhibin A (MoM>2.5) علاوه بر افزایش وجود بالقوه پیامدهای نامطلوب بارداری به‌ ویژه پره‌اکلامپسی، در سرطان تخمدان نیز دیده می‌شود.
2- DIA با MoM بیشتر از 8/2 می تواند میزان شیوع پره اکلامپسی را 5/19 برابر افزایش دهد. در مطالعه FASTER در سال 2005 هم مشخص شد که DIA به تنهایی قدرت تشخیص 17% و با مثبت کاذب 3% برای پره اکلامپسی دارد.
3- افزایش منفرد این مارکر به‌ طور قابل ملاحظه‌ای با زایمان زودرس (قبل از 32 هفتگی) همراه است. با افزایش Inhibin A احتمال IUGR و IUFD قبل از هفته 24 نیز افزایش می‌یابد.
4- با از دست‌دادن یک قٌل در سه ماهه اول بارداری، Inhibin A در سه ماهه دوم به شدت بالا می‌رود.
5- افزایش Inhibin A (MoM>2.8) همراه با داپلر غیر طبیعی شریان رحمی[18] در حداقل یک شریان، حساسیت حدود 71 درصدی در تشخیص پره اکلامپسی دارد.
6- کاهش Inhibin A در سندرم آنتی‌فسفولیپید، تریپلوئیدها و سندرم HELLP دیده می‌شود.]19-14[
 
تغییرات همزمان مارکرهای سه ماهه دوم بارداری:
هرگاه در گزارش تست های غربالگری سه ماهه دوم افزایش مارکرهای (AFP (> 2.5 MoM)، hCG (> 3.0 MoM و (Inhibin A (>3.0 MoM و یا کاهش AFP (< 0.25 MoM و (uE3 (< 0.5 MoM مشاهده شود احتمال همراه شدن با پیامدهای نامطلوب بارداری (adverse obstetric outcomes) و اختلالات زایمان (Delivery abnormality) بالا می رود.
توجه 1: کاهش همزمان مارکرهای AFP(< 0.5 MoM)، hCG (< 0.5 MoM) و Inhibin A (< 0.5 MoM) سبب مثبت شدن تست غربالگری جهت سندرم ادوارد (تریزومی 18) می شود. در این موارد در صورت نرمال شدن تست آمنیوسنتز، احتمال مرگ جنین (Fetal demise) باید مدنظر قرار گیرد.
توجه 2: هرچه تعداد مارکرهای غیرطبیعی بیشتر باشد ارتباط قویتری با پیامدهای نامطلوب بارداری پیدا می کند13.
 
کاربرد این مارکرها در مدیریت پیامدهای نامطلوب بارداری
 
هدف اصلی در مدیریت بهتر پیامدهای نامطلوب دوران بارداری، کاهش نیاز به سرویس NICU در این بیماران می باشد. بطور مثال:
- با تشخیص بالا بودن ریسک پره اکلامپسی قبل از هفته 16 و تجویز آسپرین می توان ریسک پره اکلامپسی را تا 53 الی 90% کاهش داد.
- همینطور تجویز آسپرین قبل از 16 هفتگی می توان میزان fetal loss، محدودیت رشد داخل رحمی و زایمان زودرس را به میزان قابل توجهی کاهش داد،
- با استفاده از cervical cerclage و یا پروژسترون میزان زایمان زودرس را کاهش داد.
- تشخیص میلومننگوسل که با افزایش اولیه AFP مشخص می شود و می توان با استفاده از متدهای fetal surgery جنین را درمان نمود.
- با تشخیص زودرس placenta accrete می توان با تجهیز یک تیم پزشکی برای کنترل عوارض بالقوه این بیماری در هنگام زایمان آنرا به خوبی کنترل نمود.
 
[1] . insulin growth factor (= IGF)
[2] . false positive rate
[3] . ethnic origin
[4] . Intra Uterine Fetal Death (=IUFD)
[5] . abnormal maternal uterine artery Doppler
[6] . impaired placental function
[7] . small for gestational age (= SGA)
[8] . Spencer
[9] . spontaneous reduction
[10] . vanishing twin
[11] . non-immune hydrops
[12] . protease inhibitors intake
[13] . X-linked Ichtyosis
[14] . congenital adrenal hyperplasia (=CAH)
[15] . oligohydramnios
[16] . steroid sulfatase deficiency
[17] . placental aromatase defciency
[18] . uterine artery notching

مقالات مرتبط با تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری

پرسش و پاسخ

سوال 1401/01/18

سوال: سلام وقتتون بخیر من ازمایش انومالی انجام دادم همه چی خوب بود فقط میزان hcg کم شده دلیلش چی میتونه باشه و باید چیکار کنم

پاسخ مدیر 1401/01/18

جواب: لطفا mom آن را یاد داشت کنید تا دی راهنماییتان کنم و نگران نباشید .

سوال 1400/09/28

سوال: سلام 35 سالمه بارداری دوم ازمایش غربالگری اول Nt 1.91 mm crl 64 Pappa 0.63 mom Fbhcg .18 mom Doawn trisomy screen negative T18/13 final risk 1:1430 Ds:1:21800 ممنون میشم تفسیر کنید ایا جای نگرانی هست

پاسخ مدیر 1400/09/28

جواب: با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط برای رد اختلالات طناب عصبی و شکمی در هفته 15 یک AFP با محاسبه MoM و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

سوال 1400/09/21

سوال: سلام هفته 18 هستم غربالگری دوم nb3.51 بود و تمام مارکرهای دیگه طبیعی بود گفتن خطرناکه آزامیش سل فری باید انجام شه دارم دیوونه میشم

پاسخ مدیر 1400/09/21

جواب: نگران نباشید و جواب آزمایشتان را یا کامل بنویسید و یا به دایرکت زیر ارسال نمایید. dr.sarang_younesi@

سوال 1400/09/02

سوال: غربالگری دوم هم همه ریسکا رو زده اسکیرین نگاتیو Ds 1:50000 Ntd 1:24700 T18/13 1:60800 Slos 1:20500

پاسخ مدیر 1400/09/02

جواب: طبق جواب هایی که ارسال کرده اید جای نگرانی نیست باز هم برای اطمینان بیشتر لطفا عکس جواب غربالگری 1 و 2 را برای دایرکت زیر ارسال نمایید . dr.sarang_younesi@

سوال 1400/09/01

سوال: با عرض سلام.غربالگری اول عدد ان تی ۱/۳۳ بود ولی ازمایشم عدد freebhcg/33 mom بود همه ریسک ها اسکیرین نگاتیو بود ودر ۱۶ هفتگی ازمایش کواد مارکر دادم ک ب شرح زیر است. Papp_a /62 mom freebhcg /33 mom afp /98 mom . UE3 /69mom . HCG/29 MOM .L INHIBIN_a /45 mom هست.دکتر خودم میگ مشکل سندروم دان داره و باید امینوسنتز بدی ولی دکتر متخصث طب جنین گفت هیچ مشکلی نیس و نیاز ب ازمایش خاصی نداره وحالا من دو راهی گیر کردم و خیلی نگرانم چکار باید بکنم خواهشا راهنماییم کنید مرسی

پاسخ مدیر 1400/09/01

جواب: لطفا ریسک سندروم های غربالگری دوم را هم بنویسید و با آزمایشگاه تان تماس بگیرید و از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کند. و جواب ها را دقیق برایمان ارسال کنید تا راهنماایی دقیقی داشته باشیم

سوال 1400/05/30

سوال: سلام. آزمایش غربالگری خانم من در 12 هفته و یک روز نتایج زیر رو داشته: Nuchal Measurement: 1.82mm 1.31 MoM PAPP-A level: 1.32 miU/mL 0.57 MoM Free beta-hCG:144 iu/L 3.62 MoM ریسک سندرم داون رو زده 1 از 470. میشه لطفا نتیجه رو برامون تفسیر بفرمایید؟ متشکرم.

پاسخ مدیر 1400/05/30

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1400/03/24

سوال: سلام خدا قوت من ازمایشAFPرو اشتباها رفتم آزمایشگاه دولتی و AFPmom رو بهم نداد و تا جوابش اومد و دکترم فرمود ک باز تکرارش کن ولیکن آزمایشگاه ژنتیک دقیقا شونزده هفتم بود، دیر نشده؟ممکنه جواب درستی نده بهم؟؟ ممنون

پاسخ مدیر 1400/03/24

جواب: خیر مشکلی ندارد.

سوال 1399/10/07

سوال: سلام.ممنون میشم سوال من جواب بدید. جواب ازمایش غربالگری اولم مقدار papp-a برابر ۰/۷۵ شده و درصد ریسک تریزومی۲۱ یک در ۵۷۹.با این شرایط ایا لازم که ازمایش nipt رو انجام بدم و اینکه چقد خطر برای جنینم وجود داره؟جواب سونوی ان تی هم ۱/۸ بود.

پاسخ مدیر 1399/10/07

جواب: توجه داشته باشید در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%) نگران نباشید ریسک های تست غربالگری به معنای مشکل دار بودن جنین نیست بلکه صرفا جهت اطمینان از سلامت جنین و بررسی بیشتر انجام می شود

سوال 1399/08/27

سوال: سلام من تموم ریسکهام کم گزارش شده ولی چون فری بتا خیلی بالا بوده (۱۱۱.۲)و مام فری بتا ۳.۳۲ شده تو آزمایش نوشتن بهتره آزمایشات تکمیلی انجام بشه که متاسفانه دکتر من نگفته بهم و الان که دکترمو عوض کردم متوجه شدم باید سل فری میدادم.الان ۱۸ هفته هستم باید چکار کنم؟چه مشکلاتی امکان داره به وجود بیاره؟ آزمایش من به شرح زیر هستش: PAPP:29.7 Mom paap:1.37 Free b-hch:111.2 Mom free b-hcg:3.32 NT:1.8

پاسخ مدیر 1399/08/27

جواب: الان هم می توانید NIPT بدهید تا مطمئن شوید.

سوال 1399/07/24

سوال: سلام من ازمایش pappa10.1 ,و hcg 31.3 هستش و در هفته 12 هفته و 3 روز هستم ایا نرماله ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/07/24

جواب: mom ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/07/21

سوال: Papp-a 1,50 Free.. 3,93 Ds 1,225 آیا نرمال است

پاسخ مدیر 1399/07/21

جواب: باید MOM و ریسک تریزومی ها را برایم بفرستید تا دقیق راهنماییتان کنم.

سوال 1399/07/12

سوال: سلام. من ازمایش خون دبل مارکرم برای سندرم داوون یک به ۶۵۰ نوشتن؛app:1/۵4و fhcg:۱/۴۶نوشتن. Nt:2/2و crl:55/8بود. ۱۳ و ۱۸ رو هم ۱ به ۲۰۰۰۰نوشتن. آیا نرمال یا متوسط. جواب اسکرین رو هم منفی ذکر کرده. من دوازده هفته و یک روز ان تی دادم

پاسخ مدیر 1399/07/12

جواب: گران نباشید این تست ها برای بررسی بیشتر می باشد و اطمینان خاطر از سلامت جنین. در ارتباط با ریسک هایتان ، در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:1100 باشد، جزو گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk) می باشد . بنابراین ریسک شما در محدوده بینابین است نه پرخطر. و توصیه ای که ما به این گروه می کنیم ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا براساس نتیجه کوادمارکر تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/06/13

سوال: سلام خسته نباشيد من همونيم كه ٤ بهتون پيغام دادم تست سل فري من ديروز اومد و متاسفانه تريزومي ١٨ ريسكش بالا بود ١٣.٩٦ فتال هم ١١.٣٦ بود دكتر برام امينو سنتز داد كه بتونم نامه براي سقط داشته باشم و گفت ٢ درصد امكان خطا داره گفتم مشكل از من يا شوهرم هست گفت نه بعضي وقت ها اين اتفاق مي افته وربطي به شما نداره چون نه من نه شوهرم هيچ كدوم سابقه اين بيماري رو تو خانوادمون نداشتيم واين كه من كاملا نرمال با يه بار جلوگيري نكردن باردار شدم حتي سونو انتي و غربالگريم هم منفي بود اما فقط فري بتا خونم پايين بود امكان داره سل فري خطا داشته باشه? واينكه پيش اومده براي بعضيها امينو منفي بشه وجنين سالم به دنيا بياد ?فري بتا پايين واقعاً ربط به سندروم داره ? متاسفانه جواب امينو هم دير مياد پس فردا بايد تست بدم ٤ روز بعد وقت سونو انومالي دارم دكتر گفت لازم نيست بري اگه برم مشكلي پيش مياد? تو سونو سندروم تشخيص داده نميشه ? مي خوام بدونم ديگه هيچ اميدي نيست و بايدبه همون ٢ درصد فقط اميد داشته باشم ? من ٣٠ سالمه و بارداري اولمه . ممنون ميشم جواب بدين.

پاسخ مدیر 1399/06/13

جواب: 1. سل فری یک تست غربالگری است و تست تشخیصی نمی باشد. لذا 98 % در تری زومی ها تایید می شود و 2 درصد امکان مثبت کاذب یا خطا دارد. 2. همانطور که ذکر شد بله در 2 درصد موارد امکان دارد که آمنیوسنتز نرمال باشد و بچه سالم باشد 3. در بعضی سندروم ها فری بتا کاهش می یابد 4..نه مشکلی پیش نمیاد احتمالا نظر پزشکتان به علت این بوده که هزینه بیشتر نکنید. به طور کل توصیه می شود بعد از جواب آمنیوسنتز در صورت نرمال شدن آن بروید. نگران نباشید و منتظر جواب آمنیوسنتز باشید . چنانچه بچه مشکل داشته باشد این خیلی با ارزش است که قبل از تولد متوجه شدید و چون این بیماری امکان عود آن خیلیی پایین است لذا نگرانی برای بارداری بعدی نیز نخواهید داشت. و چنانچه تمایل دارید زودتر از سلامت جنین آگاه شوید توصیه می شود تست QF را نیز بدهید که بررسی تعدادی پنج کروموزوم اصلی در کروموزوم های 18، 13، 21 و X ,Y پرداخته می شود و جواب آن خیلی سریع آماده می شود.

سوال 1399/06/04

سوال: سلام خسته نباشيد . من الان ١٥ هفته و ٣ روز هستم طبق اخرين سونو ازمايش غرباگري اول كه انجام دادم در هفته ١٢ زنگ زدن گفتن بيا تكرار هفته بعد رفتم تكرار كردم هفته بعد جواب دادم كه فري بتا خونم خيلي پايينه mom papp: 1.23 mom fere beta: 0.02 كه گفتن فزي بتا خيلي پايين هست تريزومي و سندوم داون هم منفي بود پزشكم منو فرستاد براي سون دوباره كه ١٣ هفته و ٥ روز تشخيص داد و جنين رشدش طبيعي بود برام ازمايش سل فري نوشتن متاسفانه نميدونم ازمايشش براي چي اينقدر جوابش دير مياد ٢٠ روزه جواب ميدن البته ازمايشگاه كه من ميرم هميشه جواب دير ميدن . مي ترسم تو اين مدت طولاني اتفاقي بيفته يه نفر همينجا گفت كه دكترش براش اسپرين تجويز كرده بود مي خوام بدونم به نظرتون براي منم لازم هست ؟ و اينكه من در هفته ٨ كرونا خفيف گرفتم هفته ١٣ تست خون دادم كرونام هنوز مثبت بود ولي اgg رفته بود بالا ٧ واين كه هر كيو ديدم بعد ٣ هفته مريض نشده هنوز ٢١ روزم خودمو قرنطينه كردم مي خوام بدونم احتمال داره به خاطر كرونا خونم غليظ شده باشه و اينجوري شده باشه ممنون ميشم اگه جوابمو بدين .

پاسخ مدیر 1399/06/04

جواب: تست NIPT در برخی مراکز ممکن است ارسالی باشد به آزمایشگاه دیگر و یا تکرار شود و یا به دلیل نبود کیت مقداری زمان بر شود . قبل از آزمایش NIPT که اصلا نیاید آسپرین مصرف شود . و در ارتباط با مصرف آسپرین و بهتر شدن خونرسانی به جنین بواسطه ی رقیق شدن خون توسط آسپرین مطالب ضد و نقیض وجود دارد ، برخی معتقدند خودش ممکنه عوارض ایجاد کنه لذا در مورد مصرف یا عدم مصرف آسپرین طبق صلاحدید پزشکتان عمل کنید. در مورد ابتلا به کوید-19 تست‌های سرولوژی بی ارزش نیست، اما به اندازه تست‌هایی که در مورد هپاتیت و اچ آی وی قاطع هستند، کاربرد ندارند. بله احتمال تغییراتی در پارامترهای خونی بر اثر ابتلا به کرونا وجود دارد چرا که زمانی که به یک عفونت شدید مبتلا هستید، بدن با مجموعه ای از بی نظمی های ایمنی مواجه می شود و با افزایش سطح ایمنوگلوبولین ها وآنتی بادی علیه بیماری و همچنین به دلیل اینکه این شرایط موجب یک وضعیت التهابی شدید می شود و این التهاب می تواند بر دیواره رگ های خونی که به نام اندوتلیوم شناخته می شود، تاثیر گذاشته و بنابراین می تواند موجب افزایش غلظت خون و یا در موارد خیلیی نادر خطر لخته شدن خون را افزایش دهد. ولی اینکه free BHCG کاهش پیدا کرده است باید منتطر جواب NIPT بمانیم. هرزمانی جواب آماده شد برایم بفرستید.

سوال 1399/06/03

سوال: سلام من امروز دقیقا ۲۵ هفته بارداری رو تمام کردم. خواهش میکنم جواب بدین به سوالم. من ۱۳ هفته و ۵ روز بودم رفتم سونو nt و آزمایش خون غربالگری اول. عدد ان تی ۱.۲۵ بود. میزان pappa یعنی مقدار mom عدد ۰.۴۸ بود و میزان free b hcgیعنی مقدار mom عدد ۰.۳۹ بود پزشک نتایج رو دید و گف خوبه داروی خاصی نداد. و وقتی ۱۵ هفته و ۴ روز بودم رفتم آزمایش خون غربالگری دوم و به خواست خودم این آزمایش رو کامل انجام دادم.مقدار papp a و free bhcg همون اعداد قبل اعلام شد مقدار afp یعنی mom عدد ۰.۵۶ و مقدار ue3 یعنی mom عدد ۰.۹۲ و مقدار hcg یعنی mom عدد ۱.۲۹ و مقدار inhibin a یعنی mom عدد ۰.۵۵ بود. در ضمن در غربالگری ها ریسک سندروم داون و ntd و تریزومی ۱۸/۱۳ و slos همگی قید شده screen negative. وقتی ۱۸ هفته و ۲ روز بودم آنومالی انجام دادم که خوب بود شکر خدا فقط گفتن جفت low lying هست. و بعد ب دکتر دیگری مراجعه کردم ایشون وقتی نتایج آزمایش غربالگری اول من رو دید گف چون papp a و free b hcg من کمتر از نیم هست باید از هفته ۱۲ بارداری قرص اسپرین ۸۰ می خوردم. من نخورده بودم چون پزشک اول نگفته بود و طبق حرف پزشک دوم از ۱۹ هفته و ۶ روز دارم میخورم این قرص رو روزانه. دکتر گفته تا ۳۶ هفتگی باید بخورم. خیلی نگرانم چون دیر شروع کردم. دکتر گفته ممکنه بعد از هفته ۳۰ دچار iucr , pe, IUfd شم. تو رو خدا راهنمایی کنید. چکار کنم و اینکه احتمالش چقدره

پاسخ مدیر 1399/06/03

جواب: تمام آزمایشات غربالگری نرمال است و درست است که mom ها پایین است ولی UE3 که یکی از مارکر های مهم است و mom آن حدود 1 است دیگر خیلی جای نگرانی وجود ندارد. اصلا به خودتان استرس راه ندهید, همه چیز نرمال و خوب است و برای برطرف شدن نگرانی اگر دکتر صلاح دانست یک سونو در 28 هفته بدهید.

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام وقت بخیر..ببخشید مقادیر ازمایش من برایpapp-a:14606.48 و مقدار mom:2.90 ریسک ds:1/16900 و T18:1/99000 است.crl:57.3 و Nt:1.64 میباشد...در هفته 12میباشم ایا مقادیرم نرماله؟من واقعا نگرانم چون عددpappبالا نیست؟ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/25

سئوال: سلام ببخشید با free B-hCG یاPaPP-Aجنسیت بچه در هفته یازده میتوان تشخیص داد؟

پاسخ مدیر 1399/02/25

جواب: خیر ارتباطی ندارد.

سوال 1399/01/30

سئوال: مقدار t21=1/1300,t13-t18=1/12800سن ۲۵ سال ،، fbhch mom=0.33 ,pappa mom=0.54 نظرتان را می فرمایید

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/30

سئوال: با عرض سلام و خسته نباشید .مقدار pappa mom=0.54 و fbhcg mom=0.33 و nt=2.4 ,. تریزمومی ریسک پایین ،،نظرتون می فرمایید

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/24

سئوال: جواب sequential test سن ۳۴ Fbhcg 23 - 0.5 Papp-a 2650 -1 Afp 20 - 0.6 Hcg 28.2 - 0.84 Ue3 0.346 - 0.78 Inhibin-a 212 - 0.85 Calculated risk Trisomy 21 1:9240 Trisomy 18 <1:30000 Slos <1:183000 Ntds 1:18200 لطفا با توجه به نتایج ریسک خطر رو توضیح بدید

پاسخ مدیر 1399/01/24

جواب: با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1398/12/27

سئوال: با سلام خانم بنده غربالگری هفته 12 رو انجام داده، nt و Papp نرمال بوده ولی free BHCG عدد 140 بوده که توی برگه نوشته بود ماکزیمم 55 ، لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ مدیر 1398/12/27

جواب: نگران نباشید این اعداد به تنهایی ارزشی ندارند ، ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/19

سئوال: با سلام در مورد تفسیر تست سوال دارم عکس ازمایشرو چطور ارسال کنم

پاسخ مدیر 1398/12/19

جواب: به آدرس زیر ایمیل کنید. sayounesi@yahoo.com

سوال 1398/12/18

سئوال: سلام 30 ساله غربالگری سه ماه اول CRL.47.0 NT.1.30mom1.28 PAPP-A0.80mom0.37 F.B.h 113.00mom2.75 Trsomy 18/13 زده سندروم دوان متوسط درسته ممنون

پاسخ مدیر 1398/12/18

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/14

سئوال: سلام وقت بخیر من غربالگری مرحله اول رو 12 هفته انجام دادم. خداروشکر ان تی نرمال بود. ریسک ها هم منفی است. اما پایین برگه آزمایش نوشته فری بتا پایین هست و باید بیشتر بررسی بشه. خیلی نگرانم. مشکل چیه و چقد جدیه؟ free beta 13.00 mom ./29 هست ممنون میشم اگه جواب بدین خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/12/14

جواب: با قدرت اطمنیان 85% جوابتان در محدوده کم خطر است ولی بدلیل کاهش PAPP-A بعضی از مقالات توصیه به انجام NIPT می کنند که خیالشان جمع شود. باز هم بستگی به نظر پزشکتان دارد.

سوال 1398/11/29

سئوال: سلام یکی ازاقوام باردارن ۴۳سال دارن سونوی غربالگری خوب بود ولی دکتر گفته آزمایشش مشکوکه باید تکرار بشه مگه مقدار pappa و HCG چقدرباید باشه

پاسخ مدیر 1398/11/29

جواب: رسک نهایی تریزومی ها و عدد MoM ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/10/02

سئوال: سلام.نتیجه غربالگری مرحله اولم Papp17.97 . Mom 0.79 . Bhcg 20.29. Mom 0.79 , nt 1.37 , mom 1.16 , down syndrome 1.11100 , age 1.428, trisomy 1.99000

پاسخ مدیر 1398/10/02

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/09/30

سئوال: سلام. من خانومم هفته 17 بارداری هست به روش آی وی اف. دو قلو باردار بودن که هفته 8 بر اثر DVT پا یک هفته بستری شدن و یکی از جنین ها از بین رفت بعد مشخص شد ایشون CMV مثبت دارند که پیش متخصص عفونی رفتن و ایشون یک بار دیگه آرمایش دادند و منفی شد ولی دکتر ایشون گفتند آمینوسنتز انجام بدن. البته در غربالگری اول همه چی خوب بود فقط FETAL FRACTION ایشون 6.8 بود که دکتر گفت کمی پایینه. به هر حال ایشون در هفته 17 بارداری آمینو انجام دادند که جوا CMV منفی شد ولی در آمینو ایشان زده AFP 9.6 و MoM زده 0.81 البته در Diognastic result هم زده منفی میخواستم ببنیم مشکلی وجود دراه برا ایشون یا خیر؟

پاسخ مدیر 1398/09/30

جواب: نگران نباشید تا 2.5 نرمال است.

سوال 1398/09/29

سئوال: با سلام.در غربالگری سه ماهه دوم و انجام آزمایش غربالگری عدد U-Estriol,serum 0.85 هست آیا این عدد با توجه به اینکه بر روی جنین PGD انجام شده و جنین فریز شده مربوط به 1 سال قبل هست نرمال می باشد؟

پاسخ مدیر 1398/09/29

جواب: در پروتکل های غربالگری یک عدد به تنهایی تفسیر نمی شود ولی این عدد نرمال است.

سوال 1398/09/14

سئوال: سلام جواب ان تی ما به این شرحه: pappa 19.05 ug/ml و mom 1.22 ، free beta HCG 45.76 IU/L , mom 1.96 NT 1.4 , mom 1.31 DS 1:8370 T18 1:99000 لطفا بگید مشکلی نداره؟ ممنونم

پاسخ مدیر 1398/09/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/08/26

سئوال: سلام. من ۳۶ ساله هستم. بارداری سومم هست که دومی خارج رحمی بود. ۱دختر سالم هم دارم هفته ۱۲ و ۴ روز جواب ازمایشاتم: freeb-hcg.45,45_ mom.0.78 Pappa: 16.67_mom;0.78 Final risk 1:235 و nt=1.46و crl=61 ریسک رو متوسط زده. تست dnaرو دادم ولی جوابش هموز نیومده شدیدا استرس دارم. میشه راهنمایی کنید. قبل بارداری ۱سال قرص اسپرینولاکتون خورم.

پاسخ مدیر 1398/08/26

جواب: نگران نباشید، طبق همین جواب غربالگری تان امکان مشکل دار بودن بچه 0.5% است و به احتمال 99.5% سالم است. انجام تست cffDNA برای اطمینان خاطر پیشنهاد شده است. به هر حال باید منتظر جواب فوق بمانید.

سوال 1398/08/19

سئوال: سلام نتیجه آزمایش غرزالگری مرحله اول من Nt:1/7. تیغه بینی رویت شد. مقدار pappa:3/25. mom:0/47 freehcg:11/40 و mom:0/32 Ds:1/50000 T13/18:1/147000 قسمت pappa رو برام هایلایت کردن . لطف میکنید بگید مشکل کجاست؟

پاسخ مدیر 1398/08/19

جواب: یک کم بالاتر از حد نرمال است که یک مقدار نیازمند پیگیری بیشتر طی دوران بارداری می باشید.

سوال 1398/08/18

سئوال: با سلام من 34 سالمه آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو دادم و دوقلو باردارم خواستم منو از نگرانی در بیارین... free beta hcg: 36.4----papp-a:2.48----papp-a:.70-----free b hcg:1.23----crl:66.2 ---nt:1.33---crl:66.1----nt:1.10-----ds:1:250-----t18/13:1:101 تشکر از لطفتون

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/14

سئوال: سلام خواهش میکنم ازمایشم رو تفسیر کنید میگن papp-aخیلی بالاست که7.18هست و بقیه ریسک ها خیلی کمه این یعنی چی یعنی توی این ازمایش بچم مشکل داره؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/14

جواب: نگران نباشید کمی مراقبتهای دوران بارداری از نظر عفونت های واژینال ، اختلالات جفت و غیره را بیشتر کنید.

سوال 1398/08/13

سئوال: سلام.. میشه سوال من هم جواب بدید ممنون میشم. جواب غربالگری من اینطوره Only Biochemistry RiskforDS=1:1898 یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1398/08/13

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/08/12

سئوال: با عرض سلام، جواب آزمايش غربالگري من با ريسك 1:7150 براي سندروم داون و ريسك 1:99000 براي تريزومي سيزده و هجده اومده و جفتش رو دده ريسك كم اما موضوعي كه نگرانم كرده ميزان PAPP-A كه عددش 6/02 هست كه من دوازده هفته و شش روز ازمايش دادم كه طبق ميديان تا هفته سيزده 2/926 زده كه واسه من خيلي بالاتر و تا يك هفته اينده دسترسي به دكترم ندارم اما استرس دارم لطفا راهنمابي كنيد🙏🏻🌸

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: نگران نباشید فقط نیازمند مراقبت بیشتر در دوران بارداری هستید.

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام ۱۲هفته و ۵ روز.۲۶ سالمه. غربالگری 1.126mom ) FreeGHCG=34.1 IU/l 0/556mom)PAPPA=1.770Iu/l Nt=2.2 ریسک سندرم داون ۱ به روی ۱۹۹ وسابقه جنین سندرم داون در بارداری قبلی داشتم.آیا این ریسک خیلی خطرناکه؟امیدی هست که جنین سالم باشه؟ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام من ازمایش غربالگری اول را ازمایشگاه شما انجام دادم عددFBHCG 1.72 , عدد PAPP-A1.62 بودش و NT هم 1.6 بوده است نتایج ریسک هم 21(1:3150) و18(1:30000>) و 13(1:30000>) لطفا راهنمایی کنید جواب چطور استت؟ممنون

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد

سوال 1398/06/06

سئوال: با سلام سن مادر 41 سال و crl 66 است در تست سونو nt 1.9 بود اما در آزمایش خون , مقدار papp mom 0/91 free b hcg mom 2/27 جواب را high risk زده و تست آمینو سنتز را تجویز کرده است. به نظر شما پر خطر است , لطفا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر 1398/06/06

جواب: اگر ریسک بزرگتر از 1:250 است بله

سوال 1398/05/31

سئوال: با سلام پدرم کبد چرب دارد و در یکی از این نتایج alfa-feto protein ECL نتیجه:2.19 بوده بعد نرمال را ۷ زده آیا خطری هست در این جواب؟؟ ممنون

پاسخ مدیر 1398/05/31

جواب: خیر نرمال است.

سوال 1398/05/27

سئوال: سلام میشه لطفا واحد اندازه گیری fbhcg و papp-A را بفرمایین. جواب آزمایش من : FBHCG: 59 ng/ml و corrected mom 1.31 PAPP-A: 3720 miu/L و corrected mom 1.13 اعلام شده.آیا نرماله؟ NT: 1.7 calculated risk: trisomy 21. 1:2200 trisomy 18. < 1:30000 trisomy 13. 1:30000 هفته 23 بارداری هستم سنم 35 سال و 10 ماه. بارداری دومم هست و دختر اولم سالمه. سونوی آنومالی همه چیرو نرمال زده بود ولی آزمایش خونا انجام ندادم. چون تو هفته 19 رفتم دکترم گفت برا آزمایش خون دیر شده و فقط سونوی آنومالی را انجام بدم. چون من شهرستان هستم پزشک زنان تو مرکز درمانیمون عوض میشه. الان رفتم دکتر بهم گفت سل فری انحام بدم. نظر شما چی هست. لطفا منو از نگرانی درارین. در ضمن از لحاظ هزینه سل فری یذره مشکل دارم. در ضمن همسر و دخترم مینور هستن. اما قبل بارداری مشاور ژنتیک رفتم گفت مشکلی نیست.

پاسخ مدیر 1398/05/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است و جای نگرانی ندارد.

سوال 1398/05/23

سئوال: سلام ممنون میشم راهنماییم کنید من تو غربالگری اول نتایج تست اینطوری بود: Nt: 1.4 Crl: ۷۱ mm Papp-a:9920 با mom :1.97 Free bhcg:117 با mom:3.97 برای سندروم دان در محدوده intermediate و تریزومی در محدوده low risk سن من در زمان تست: ۳۶.۴ و تست رو تو هفته ۱۳ و ۳ روز انجام دادم اولین بارداریمه و وزنم ۵۵ کیلوگرمه ممنون میشم راهنماییم کنید باید چکار کنم

پاسخ مدیر 1398/05/23

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/05/09

سئوال: با سلام در تست غربالگری ریسک تریزومی و سندروم دان هم کم اومده ولی مقدار PAPP-A هم 0.38 شده که تو برگه نوشته کمه ببخشید من از شهرستانم و دکترم هم نیست .این خیلی خطر داره؟ درمانش چیه؟

پاسخ مدیر 1398/05/09

جواب: خیر جای نگرانی ندارد ولی توصیه می کنم مرحله دوم را در همان آزمایشگاه اول اندازه گیری کنید و بخواهید پروتکل سکوئنشیال و یا ترکیبی برایتان گزارش کند.

سوال 1398/05/05

سئوال: سلام من آزمایش غربالگری دادم papp5390.00وfreeB248.چندین چجوریه ممنون میشم

پاسخ مدیر 1398/05/05

جواب: نتیجه نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید این اعداد به تنهایی فاقد ارزش هستند.

سوال 1398/05/01

سئوال: سلام. نتیجه اسکرین: اسکرین منفی عدد NT:1.5 NB هم رویت شد.

پاسخ مدیر 1398/05/01

جواب: نرمال است.

سوال 1398/04/31

سئوال: سلام. من غربالگری دوره اول رو در هفته 12 انجام دادم. ریسک تریزومی 18،13 و 21 خیلی پایین بود. papp-a هم 1.68 بود اما free bhcg 3.01 بود. ممنون میشم راهنمایی کنید الان چه کاری باید انجام بدم تا از سلامت جنین مطمئن بشم.

پاسخ مدیر 1398/04/31

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده را برایم بفرستید و همینطور عدد NT در سونوگرافی

سوال 1397/03/16

مهدیه

شنبه 25 دی 1395 - 12:49

 

سوال:

سلام،من دوساله ازدواج کردم 1ساله اقدام به بارداری میکنم ولی باردار نشدم خودم مشکلی ندارم ولی شوهرم ازمایش اسپرم داده تعداد اسپرمش 16میلیون بوده یعنی چی؟چقدر زمان میبره تا باردار بشم

جواب:

نتیجه کامل اسپرموگرام شوهرتان و تمام تست ها و سونوهایی که خودتان و روزی از سیکل که برایتان انجام شده است را برایم بنویسید.

 

حستا

جمعه 27 اسفند 1395 - 05:58

 

سوال:

سلام

ممنون میشم منو راهنمایی کنید

من در آزمایش غربالگری که انجام دادم ریسک سندرم اسیمت یا slos برام مثبت شده میشه بفرمایید چی کار میتوانم بکتم که مطمئن شم بچه واقعا مبتلاست

جواب:

نگران نباشید یا می توانید یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ انجام دهید (بدلیل آنكه جنین مبتلا به این سندرم مبتلا به مالتیپل آنومالی در تعداد زیادی از اندامها می باشد) و یا آمنیوسنتز كنید و سطح متابولیت ٧- دی هیدرو كلسترول را در مایع آمنیون اندازه گیری كنید.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf