لیست آزمایشها

تیم تحقیقاتی آزمایشگاه نیلو لیست برخی از آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتوبیولوژی انجام می شود را بر حسب نام آزمایش، نوع نمونه، شرایط نگهداری و به همراه آزمایش هایی که نیاز به آمادگی قبل از آزمایش بیمار را دارد در جدول ذیل قرار داده است .

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

1,25 DOH vit D 3

سرم

0.5 ml

< -20°c

خیر

17-Keto Steroid

ادرار 24 ساعته

15ml

<-20°c

خیر

17-Ketogenic  Steroid

ادرار 24 ساعته

15ml

<-20°c

خیر

17-OH Progestrone

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

25 OH vit D 2

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

2-ME

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

5-HIAA

ادرار 24 ساعته

15 ml

<-20°c

خیر

ACE

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Acetyl colin receptor Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Acid Phosphatase

سرم

0.5 ml

2.8 °C

خیر

ACTH

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

ADH

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

AFP

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Albumin

سرم

0.5 ml

2.8 °C

خیر

Aldolase

سرم

0.5 ml

2-8 °c

تزریق قبلی و مصرف دارو نداشته باشد

Aldolase

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

ALK

سرم

0.5 ml

2.8 °C

8-10 ساعت نا شتایی

Alpha 1 Anti trypsin

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Alpha Heavy chain

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Amylase

سرم

0.5 ml

2-8 °c

خیر

ANA

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

ANCA

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

Androstendion

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Anti B2 Glycoprotein(I,II)

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Anti B2-glycoprotein(IgA)

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Anti Brucella(Igm)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Brucella(total)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Cardiolipin(IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Cardiolipin(IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti- CCP

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Chlamydia (IgA)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Chlamydia (IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Chlamydia(IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti DNA

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Endomesial Ab (IgA)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Endomysial Ab(IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Fasciola Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti fasciola Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti gliadin Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Gliadin Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti HBC Ab(IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Hydatid Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Jo-1

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti La

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

Anti Leishman Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Measles Ab (IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Measles Ab (IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Microsomal Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Mitochondrid Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Mump Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Mumps Ab (IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Phopholipid Ab(IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti phospholipid(IgM)

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Anti platelet Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti RNP

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti RNP 70 kd

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Rubella(IgA)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Rubella(IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Rubella(IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Sci 70

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Sm Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti SM Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Sperm Ab

مایع سمن/سرم

0.5 ml

< -20 °c

خیر

Anti SS DNA

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Anti- SSA

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti TB

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

Anti Thrombin III

پلاسمای سیتراته

2ml

<-20°c

خیر

Anti Tissue Tran Glutaminase

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Toxo (IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Toxo(IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Toxoplasma Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Tyroglobulin Ab

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Tyroid peroxidase

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Varicella Zoster (IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti Varicella Zoster (IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti-Jo-1

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti-SS-A-(Ro)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Anti-SS-B (La)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

APCR

پلاسمای سیتراته

2ml

<-20°c

خیر

Apo B

سرم

0.5 ml

<-20°c

12-14ساعت ناشتایی سیگار هم نباید بکشد

Apo E 4

سرم

0.5 ml

<-20°c

12-14ساعت ناشتایی سیگار هم نباید بکشد

Apolipo Protein A1

سرم

0.5 ml

<-20°c

12-14ساعت ناشتایی سیگار هم نباید بکشد

ASA

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

ASA Semen

مایع منی

0.5 ml

<-20°c

خیر

ASA Vaginal

ترشحات واژن

0.5 ml

2-8 °c

خیر

ASA(IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

ASMA

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

ASO

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

Auto immune Ab Panels

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

B 2 Microgolbulin

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Barbiturate

سرم

0.5ml

<-20°c

در هنگام مصرف دارو

Bence Jones protein

ادرار تازه

20ml

2-8 °c

خیر

Beta Cross Laps

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Biocarbonate

خون هپارینه

0.5 ml

نمونه روی یخ گذاشته شود

خیر

Bleeding Time

لا له گوش

-

-

خیر

Blood Culture

خون استریل

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

Blood Group

خونEDTA

2ml

2-8 °c

خیر

Body Fluid Culture

ترشحات مایعات بدن

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

Body Fluid DS

ترشحات مایعات بدن

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

Bone Alp

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Breast Culture

ترشحات پستان

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

Breast DS

ترشحات پستان

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

BS 4 pm

سرم

0.5 ml

2-8 °c

4-5 بعد از ظهر

BUN

سرم

0.5 ml

2-8 °c

خیر

C 1 Inhibitor

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

C2

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

C3

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

C4

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

C5

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

CA 125

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

CA 15-3

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

CA 19-9

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

CA 242

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

CA 72-4

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Cacitonin

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Calcium

سرم

0.5 ml

2.8 °C

خیر

Calculi Analysis

سنگ دفع می شود

-

-

خیر

C-ANCA

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Carbamazepin

سرم

0.5ml

<-20°c

در هنگام مصرف دارو

Caroten

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Casoni Test

تست پوستی

-

-

خیر

Catecholamin

ادرار 24 ساعته

15 ml

<-20°c

خیر

CBC

خونEDTA

2ml

2-8 °c

خیر

CEA

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Ceroloplasmin

سرم

1.5 ml

< -20 °c

خیر

CH 50

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Chloride

سرم

0.5 ml

2-8 °c

خیر

Cholestrol Total

سرم

0.5 ml

2-8 °c

14-16 ساعت ناشتایی

Circulating Immune Complex

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

CK-MB

سرم

0.5 ml

2.8 °C

تا 8 ساعت قبل هیچگونه تزریق عضلانی نداشته باشد

Clorazpam

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Clot Retraction Time

خون لخته

2ml

2-8 °c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

Clot Retractive

خون لخته

5ml

حرارت اتاق 2-8°c

خیر

Clotting Time

روی لام

-

-

خیر

CMV (IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

CMV (IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Cold Agglutine

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Consulution

لام یا بلوک آماده

-

-

خیر

Coomb,s Wright

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

C-Peptide

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

CPK

سرم

0.5 ml

2.8 °C

تا 8 ساعت قبل هیچگونه تزریق عضلا نی نداشته باشد

Creatinin Clearance

ادرار 24 ساعته

15 ml

<-20°c

خیر

Creatinine

سرم

0.5 ml

2-8 °c

خیر

CRP

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Cryoglobulin

خون کامل بدون ضد انعقاد

0.5 ml

<-20°c

10 میلی لیتر خون لخته (چون

 بلافاصله باید تست شود در نتیجه

خود خون بدون ضد انعقاد باید ارسال شود بدون آنکه در  یخچال گذاشته شود)

CSF

مایع CSF

-

-

خیر

Cupper

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Cyclosporin

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Cyfra-21-1

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Cytology Of Breast

ترشحات سینه

-

-

خیر

Cytology of urine

ادرار تازه

-

-

خیر

Cytology Of Urine

ترشحات مختلف بدن

-

-

خیر

D-Amino Luvelinic Acid

ادرار 24 ساعته

15 ml

<-20°c

خیر

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی بیمار

D-Dimer

پلاسمای سیتراته

2ml

<-20°c

خیر

DHEA

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Digoxin

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Dihydro Testosteron

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

Direct Bilirubin

سرم

0.5 ml

2.8 °C

8-10 ساعت ناشتایی

Direct Coombs

خون EDTA

1.5 ml

2-8 °c

خیر

DNA Extraction for PCR

ترشحات بدن

-

-

در شرایط کاملأ استریل گرفته شود

dRVVT Ratio

پلاسمای سیتراته

2ml

<-20°c

خیر

DS for Chlamydia

ترشحات بدن

-

-

خیر

DS for Fungi

پوست و ترشحات بدن

-

-

بیمار 3 روز قبل دوش نگرفته باشد

DS for Leishmania

ترشحات زخم

-

-

خیر

Dys RBC

ادرار

10 ml

2-8 °c

خیر

Ear Culture

ترشحات گوش

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

Ear DS

ترشحات گوش

-

-

3روز قبل انتی بیوتیک نخورده باشد

EBV Ab (IgG)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

EBV Ab(IgM)

سرم

0.5 ml

<-20°c

خیر

Erytrophoetin

سرم

0.5ml

<-20°c

خیر

ESR

خون سیتراته

2ml

2-8 °c

خیر

Estradiol

سرم

مقالات مرتبط با لیست آزمایشها

پرسش و پاسخ

سوال 1397/03/15

نفس

پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 - 09:22

 

سوال:

با سلام .من 28 سالمه ,5سال جلوگیری داشتم بدون قرص

,1سال تصمیم دارم بچه دار شم ,سیکلم منظم پرولاکتینم بالا نیست,کیست ندارم ,آزمایش هورمونی و تیروئید هم 3 دفعه دادم خوب بوده مشکلی نداشتم , حدود 6 روز عقب انداختم .بیبی چک منفی بوده .در ضمن حدود 7 ماه داروی آسنترا 50 شبی 1 دونه و کلونازپام 1 شبی 1/4 و پروپرانول 10 صبح و شب یکی میخورم .به علت استرس زیاد و حمله های پانیک که باعث میشد فشار خونم بالا بره تا 16 ,17 رفته بود الان خیلی بهتر شدم.ولی الان که عقب انداختم مترسم حامله باشم و این داروها روی جنین تاثیر بد بذاره .لطفا کمکم کنید چکار باید انجام بدم .قرصام رو قطع کنم؟

جواب:

سریعأ یک تست بتا در خون بدهید و عددش را برایم بنویسید.

 

آزی

دوشنبه 5 تیر 1391 - 07:48

 

سوال:

سلام خسته نباشید

من یک دختر 3 ساله دارم که دیابت داره آیا آزمایشی وجود داره که من برای بارداری

بعدی انجام بدم تا دیگه این مشکل پیش نیاد؟

جواب:

خیر چون دیابت نوع یک جنبه وراثتی ندارد.

 

هلنا

دوشنبه 3 مهر 1391 - 14:19

 

سوال:

با سلام

حدود یك هفته است كه همسرم گهگاهی احساس تیر كشیدن در زیر بغل ( دوطرف ) دارد. به نظر شما چه چیزی می تواند باشد؟ امكان دارد علائم سرطان سینه باشد برای همسرم؟ راهنماییم بفرمائید. متشكرم

جواب:

احتمالش کم است ولی بهتر است توسط یک پزشک زنان معاینه شود.

 

هلنا

سه شنبه 4 مهر 1391 - 13:11

 

سوال:

سلام مجدد

آیا درد زیر بغل شوهرم می تونه علائمی از سرطان باشه؟

جواب:

به پاسخ سوالاتتان دقت کنید.

 

هلناچهارشنبه 5 مهر 1391 - 05:54

 

سلام

شما فرمودید به پزشك مراجعه كنه همسرم. وقت دكتر گرفتم. منتها چون خیلی نگرانم می خواهم بدونم آیا درد زیر بغل برای آقایان می تونه علائمی از سرطان باشه؟

 

الناز

چهارشنبه 26 تیر 1392 - 05:52

 

سلام

من آزمایش روز سوم پریودی دادم جواب بدین صورت

fsh6.32

follicular phase3.5-12.5

ovulation peak 4.7-21.5

luteal phase 1.7-7.7

postmenopause 25.8-134.8

لطفا راهنمایی فرمائید ایا من می توانم باردارشوم یا خیر در ضمن من یك دختر 8 ساله دارم

و حدود یك سال كه برای بارداری دوم اقدام كردم نتیجه نگرفتم سن 41 سال

 

سارا

شنبه 12 مرداد 1392 - 15:25

 

با سلام

آیا آزمایش خونی هست که جنسیت جنین را مشخص کند؟ در چند هفتگی؟ شما در آزمایشگاهتان این آزمایش را دارید؟ اگر نه، کجا در تهران آن را انجام می دهند؟

با تشکر

 

سارا

شنبه 12 مرداد 1392 - 18:51

 

با سلام لطفا پزشک متخصص زنان و زایمان معرفی کنید .

با سپاس فراوان

 

خرگوش

شنبه 9 شهریور 1392 - 10:30

 

با سلام .آزمایش estradiol چه آزمایشی است؟

اگر مقدار آن بالا بود چه کار باید کرد؟ممنون از شما

 

مامان آدرین

پنجشنبه 14 شهریور 1392 - 15:25

 

سلام من میخواستم بدونم cmv igm +,cmv igg+ بادارو حل میشه؟ تروخدا بگید

اطلاعاتی درباره اش دارم جنین کور میشه؟ تروخدااااااااا

 

نارین

یکشنبه 14 مهر 1392 - 13:40

 

سلام . دکتر برای من قرص لتروفم تجویز کرده ولی داروخانه قرص لتروزول داده می خواستم بدونم این دو چه فرقی باهم دارن. لازم برم عوضش کنم یامی تونم همین استفاده کنم

 

الهام

سه شنبه 3 دی 1392 - 12:16

 

سلام. نتیجه آزمایش من اینه. خیلی نگرانم لطفا منو راهنمایی كنید و جوابشو بگید.

toxoplasma Ab(lgG): 1/2048

toxoplasma Ab(lgM) : Negative

Rubella Ab (lgG): <5.0

Rubella Ab (lgM): <15.9

HBs Ag : Negative

HBs : Ab <2.0

HCV Ab : Negative

HIV Ab & P24 Ag : Negative

 

الهام

یکشنبه 22 دی 1392 - 12:02

 

سلام. هیچ كی تو این سایت نیست جواب بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

پریسا

شنبه 8 شهریور 1393 - 10:04

 

نتیجه آزمایش AHM من 3.8 ng/ml شده تفسیر آن چیه سنم 42 سال هست

 

مریم زارع

سه شنبه 6 آبان 1393 - 14:44

 

سلام

میخواستم تست غربالگری سه ماه اول بارداری منو تفسیر کنید. سن من هم 27سال است. ممنون

CRL:59 mm

Nt: 1.4 mm

T21 prior risk : 1 :1242

T18 trior risk : 1 : 14253

T13 prior risk : < 1 : 33973

weight (kg) : 62

gestational age at biochemistry : 11 w +4 d

fbhcg value : 36.6/mom. 0.67

papp-a value : 3352.2 / mom 1.25

calculated risks :

T21 : < : 1 :30000

T18 : < : 1 : 30000

T13 : < 1 : 30000

 

سارا

یکشنبه 10 اسفند 1393 - 13:13

 

سلام.من برای تست اچ پی وی ، قبلا تست پی سی آر از ترشحات واژن داده بودم كه منفی شد.

به دلیل حساسیت زیاد خودم،(برای اینكه خیالم از بابت ناحیه دهانی راحت شود) 48 ساعت بعد از نزدیكی تست پی سی آر اچ پی وی خونی هم دادم ،كه باز هم منفی بود.میخواستم بدونم پس از گذشت 48 ساعت از نزدیكی ،پی سی آر خون ،جوابش قابل اعتماد هستش یا اینكه باید میگذاشتم زمان بیشتری از نزدیكی بگذره

 

شقایق

دوشنبه 24 اسفند 1394 - 22:47

 

با عرض سلام و خسته نباشید

خدمت اقای دکتر ،من 5ماهه ازدواج کردم و

در این مدت جلوگیری طبیعی داشتم

و هیچ گونه قرصی مصرف نکردم

و الان یک ماه است که براى بارداری

اقدام کرده ام. و تحت نظر دکتر

هستم،قرص فولیک اسید مصرم می کنم

و ازمایش خون چکاب کامل دکتر بربم نوشت

همه از موارد خوب بود به جز تیروید کم کارم که

دکتر گفت ازش مشکوکم باید پیش یک دکت

داخلی بروید ،پیش دکتر داخلی رفتم

گفت که تیروید ندارى ولی برام آمپول و قرص نوشت که

صبح ها نصف ان را بخورم ،و

8عدد امپول نوشت ،اسم قرصم

لووتیروکسین و اسم امپولام

NEUROTAMINEو اسم امپول

دیگر DITHRECOLبود،جواب ازمایشم...

 

شقایق

دوشنبه 24 اسفند 1394 - 22:52

 

جواب ازمایش tsh/h5.7/normal:

0.31-5.1/fsh/6.4/post menopuasal:35-151

 

شقایق

دوشنبه 24 اسفند 1394 - 22:58

 

اقای دکتر من پریودهام هر ماه چند روزی عقب میوفتاد

و دکترم برای نظم بیشتر پریودهام قرص

مدروفم 5رو داد 6ورق و مصرفش از

روز 14پریود هر شب 2عدد،20تا

عدد قرص می شود تا پریود بشم و باز مثل قبل از روز 14پریودی .....

دکترم برام سنوگرافی هم نوشت

که دادم همه چیز نرمال بود کیست هم نداشتم

اقای دکتر من 4عدد موی زاید در زیر چانه

و 5عدد کنار ناف و 2عدد کنار دور سینه دارم

چند سوال داشتم ؟؟

 

شقایق

دوشنبه 24 اسفند 1394 - 23:07

 

ایا من تیروید دارم؟؟

من چند بار در مورد قرص دروفم

در گوگل سرچ کردم که نوشته بود

با خوردنشان تا مدت زیادی باردار نمی شوی ایا درست است

اگر امکان دارد بیشتر در مورد قرص مدروفم بهم

اطلاع بدهید؟ ؟!

و من به شدت دوست دارم زود باردار بشم

حتی کیت تخمک گذاری هم خریدم

ولی نشد وقتی از نزدیکی هم تمام میشوم

نیم ساعت پاهام را در بالا نگه می داقدم

و سوال اخر ایا من باردار می شوم

احساس می کنم چون تیروید دارم و

چون موی زاید دارم باردار نمیشوم

آقای دکت سن من 25سال است

تو رو خدا جوابم را بدهیدممنون میشوم