کتابچه راهنمای انجام تست ها

        

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

همکار محترم آزمایشگاه ..............................

خواهشمند است هنگام ارسال نمونه ها موارد ذیل را مورد توجه قرار داده تا امکان آماده شدن نتایج در کوتاه ترین زمان وجود داشته باشد:

1- نام، نام خانوادگی، سن، جنس و سابقه احتمالی بیمار ذکر شود.
2- در برگه درخواستی نام آزمایشگاه ارسال کننده و تاریخ مشخص شود.
.(جهت تسهیل، یک نمونه از فرم نمونه های ارسالی در پایان کتابچه آمده که با تکثیر آن، می توانید مشخصات مورد نیاز را در این فرم وارد کرده و همراه نمونه ها ارسال نمایید.)
3- در مورد آزمایش HbA1c جواب آزمایش قند خون ناشتا نیز ذکر شود.
4- در مورد آزمایش AFP جهت خانمهای باردار هفته و روز حاملگی و وزن بیمار دقیقا ً قید شود.
5- به همراه درخواست Hb Electrophoresis حتمأ یک عدد لام خون محیطی و در صورت امکان اندکس ها ارسال شود.
6- جهت تمام آزمایشات بر روی ادرار 24 ساعته حتما ً حجم ادرار قید شود.
7- در مورد تومور مارکر ها (CA 242,CEA, AFP, PSA, Free PSA, B2 micro, Ferritin, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 و ...) حتمأ سابقه بیماری ، جراحی و شیمی درمانی قید شود.
8- در مورد آزمایشات نادر که اولین بار ارسال می دارید حتما ً قبل از ارسال با آزمایشگاه نیلو هماهنگ نمائید.
9- در مورد آزمایش PTH شرح حال و سابقه دیالیزی بودن بیمار قید شود.
10- در مورد آزمایشات هورمونی (FSH, LH, Estradiol, …) حتمأ سن، مصرف داروهای هورمونی و LMP بیمار قید شود.
11- برای جوابدهی هر چه بهتر بیماران حتما ً بر اساس تاریخ ارسال و برنامه انجام تست ها تاریخ جواب را اصلاح کنید.
12- جهت تسهیل کار و جلوگیری از اشتباهات موارد زیر را هنگام ارسال نمونه پاتولوژی جهت تهیه لام و بلوک رعایت فرمائید:
- نمونه را حتما ً پاس داده ، لابلای گاز گذاشته و درون یک ظرف مثل ظروف کشت ادرار ارسال دارید.
- در مورد بیوپسی های کوچک ابتدا درون کاغذ صافی قرار داده و با ائوزین علامت گذاری کرده و سپس لابلای گاز قرار دهید.
- برروی گازی که نمونه پاس داده شده درون آن قرار دارد ، حتما ً شماره پاتولوژی و نام آزمایشگاه با مداد قید شود تا عینا ًروی لام و بلوک شما منتقل شود.
- درخواست ها در سربرگ آزمایشگاه تنظیم شوند طوریکه نام بیمار و شماره پاتولوژی و نوع درخواست مشخص باشد.
13- جهت درخواست های پاتولوژی و سیتولوژی موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:
- نام، نام خانوادگی، سن و جنس بیمار را یادداشت فرمائید.
- به اطلاعات خواسته شده در برگه های درخواست، پاسخهای واضح و دقیق داده شود.
- درخواست پزشک یا حداقل کپی خوانای آن را ضمیمه برگه درخواست نمائید.
- آدرس و تلفن بیمار را جهت تماسهای ضروری قید نمائید.
- نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی را در بسته بندی مناسب ارسال فرمائید.

توجه 1: جوابدهی تست های کواد مارکر: 3 روز پس از رسیدن نمونه به آزمایشگاه (در صورت کامل بودن پرسشنامه ارسالی)
توجه 2: بهتر است به همراه پرسشنامه ، یک کپی از آخرین سونوگرافی بیمار نیز ضمیمه گردد.


14- جهت نظم و سرعت بخشیدن در جوابدهی جهت پاسخگوئی به جوابهای اورژانسی در ساعات زیر با آزمایشگاه نیلو تماس بگیرید:

صبح ها از ساعت 10 تا 12 عصرها از ساعت 14 تا 19برنامه کاری بخش های هورمون شناسی- انعقاد آزمایشگاه نیلو

تست ها

روزهای هفته

AFP, HCG, uE3, DIA, PAPP-A, Free Beta

شنبه

T3, T4, TSH, T3 Uptake, FT3, FT4, HIV, HBs Ag, HBs Ab, HCV, HBc Ab

HBe Ag & Ab, H.Pylori (G,A, M), Ferritin, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CEA, PSA, Free PSA, TPO, Isulin, AMH, Inhibin B, IgG, IgA, IgM, C3, C4

AFP, HCG, uE3, DIA, PAPP-A, Free Beta

یکشنبه

T3, T4, TSH, T3 Uptake, FT4, FSH, LH, Prol, Est, Prog, Test, DHEA, Cortisol, Toxo(G,M), Rub(G,M), CMV(G,M), HSV(G,M), VIT B12, VIT D3,FOLIC ACID, AMH, HE4,HIV P24, IGF1, IgG, IgA, IgM, C3, C4

AFP, HCG, uE3, DIA, PAPP-A, Free Beta

دوشنبه

T3, T4, TSH, T3 Uptake, FT3, FT4, TPO, Ferritin, HIV, HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab, HCV, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CEA, PSA, Free PSA, MSUD, PKU, Galac, Free Test, N-17 -OH Prog, NTSH, CH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4

AFP, HCG, uE3, DIA, Anti-Car(G,M), Anti-Phos(G,M), PAPP-A, Free Beta, Anti-DNA

سه شنبه

T3, T4, TSH, T3 Uptake, FT4, FSH, LH, Prol, Est, Prog, Test, DHEA, Cortisol, Insulin, H.Pylori (G,A,M), Toxo(G,M), Rub(G,M), CMV(G,M), N-Mid Osteocalcin, PTH, SHBG, P1NP, β-Cross Lap, IgG, IgA, IgM, C3, C4

AFP, HCG, uE3, DIA, PAPP-A, Free Beta

چهارشنبه

T3, T4, TSH, T3 Uptake, FT3, FT4, TPO, Ferritin, HIV, HBsAg, HBsAb, HCV, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CEA, PSA, Free PSA, HSV(G,M) VIT B12, VIT D3,FOLIC ACID, HIV P24, Anti CCP, IgG, IgA, IgM, C3, C4

PAPP-A, Free BetaAFP, HCG, uE3, DIA,

پنج شنبه

T3, T4, TSH, T3 Uptake, FT4, FSH, LH, Est, Prog, Test, DHEA, 17-OH Prog, Toxo(G,M), CMV(G,M), Free Test, Rub(G,M), IgG, IgA, IgM, C3, C4

     ** تست های خارج از برنامه فوق هر ده روز یکبار انجام می گیرد.تست های قابل انجام بر روی ادرار راندوم

نام آزمایش

نوع نمونه

نگهداری و انتقال

U.Prot.Ep

U.Cop

U.Cerulo

U.Na, U.K

U.Cl, U.Mg

U.Ca, U.Phos

U.Micro Alb

U.Prot, U.Urea

 

U.Uric Acid

U.Urea

U.Amylase

Bence Jonce

U.Osmolality

U.Myoglobin

U.amino acid

U.Sugar Ch

PKU, MPS,

Cysteine

U.Red.sub

U.Homocysteine

MSUD (DNPH)

U.Phenol

هر کدام ده میلی لیتر

ادرار

ارسال یا نگهداری در

یخچال

جوابدهی تمام تست های فوق ده روزه می باشد.
جدول نگهدارنده های ادرار 24 ساعته (10 الی 15 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، طبق جدول زیر ارسال شود)

نام آزمایش

نوع اسید

جدول نگهداری ادرار 24 ساعته

D-ALA, Ca, Phosphorus, Cysteine, HVA, Oxalate, Porphyrine, 17-OH Prog, Aldosteron, 17-KS, Lithium,

HCl 10%

10 – 15 ml

Aminoacid, Hydroxy Prolin, 5-HIAA, Cortisol, Uric Acid, Albumin, Bence JP, Chloride, Creatinine, Creatine, Esteriol, Estrogen, Glucose, Protein,

Boric Acid (10 gr)

VMA, 17-KS, 17-KG, Lithium, Metanephrine, Aldosteron,

Acetic Acid (10 ml)

Amylase, Drugs, FSH, BHCG, Osmolality, Na, K

2-4 °C

Cu, Homogentisic Acid, Hg, Arsenic, Bence JP, Esteriol, Pb, Zn, Mg, Urobilinogen

None


 

نمونه گیری جهت تست های PCR1- هیچ نمونه خونی که برای PCR ارسال می شود نباید روی هپارین باشد.

2- بهترین محیط نگهدارنده برای ترشحات، نرمال سالین می باشد.

نمونه گیری PCR

نام آزمایش

نوع نمونه

نگهداری وانتقال

جوابدهی

TB

مایعات بدن بنا به درخواست پزشک (خلط – CSF- پلور- بافت – سینویال- ادرار – پریکارد – لاواژ و ...)

ارسال یا نگهداری در یخچال

یک هفته ای

Brucella

5 میلی لیتر خون روی EDTA یا دو میلی لیتر CSF یا مایعات بدن

H.pylori

بیوپسی معده روی نرمال سالین

Neisseria

ترشحات مجاری ادرار و دستگاه تناسلی یا ادرار

Legionella

خلط – ادرار- BAL

Chlamydia

ترشحات چشم و دستگاه تناسلی یا ادرار

Mycoplasma

ترشحات ریه – خلط - CSF

HSV

یک میلی لیتر سرم یا CSF یا ترشحات زخمهای دستگاه تناسلی یا بزاق

CMV

5 میلی لیتر خون روی EDTA یا مایعاتی مانند ادرار و CSF

EBV, VZV

یک میلی لیتر سرم یا CSF یا 5 میلی لیتر خون روی EDTA

HPV, HPV Typing

ترشحات دستگاه تناسلی یا زخمهای دستگاه تناسلی، نمونه تین پرپ

Rubella

یک میلی لیتر سرم یا مایع آمنیوتیک

Enterovirus

یک میلی لیتر سرم یا ادرار یا مایعات دیگر

Toxo

5 میلی لیتر خون روی EDTA یا مایع آمنیوتیک

HBV, HBV Viral load, HCV, HCV Viral load, HCV genotyping, HDV

یک میلی لیتر سرم یا پلاسما EDTA

ارسال سریع در شرایط یخچالی یا درصورت فریز شدن به صورت فریز ارسال شود

یک

هفته ای

HIV, HIV Viral load, HTLV

یک میلی لیتر سرم یا پلاسما EDTA یا CSF

ارسال یا نگهداری در یخچال

یک

هفته ای

Chromosome Translocation

10 میلی لیتر خون روی EDTA

ارسال یا نگهداری در یخچال

یک

هفته ای

Factor V Leiden

5 میلی لیتر خون روی EDTA

ارسال سریع در شرایط یخچالی و یا در یخچال گذاشته شود

یک

هفته ای

PAI (Plasminogen Activated Inhibitor)

5 میلی لیتر خون روی EDTA

ارسال سریع در شرایط یخچالی

دو

هفته ای

Prothrombin gene 202010A

5 میلی لیتر خون روی EDTA

ارسال سریع در شرایط یخچالی

یک

هفته ای

MTHFR

5 میلی لیتر خون روی EDTA

ارسال سریع در شرایط یخچالی

یک

هفته ای

وجه 1: برای تهیه پلاسما برای تست های PCR فقط از لوله های حاوی EDTA استفاده نمائید.

توجه 2: بعد از گرفتن خون، نمونه ها را سانتریفوژ نمائید و سرم یا پلاسما آنها در میکروتیوب های اتوکلاو شده و قبلأ نام بیمار در آن درج شده است ریخته شود و سپس درب میکروتیوب ها را با پارافیلم محکم نموده و فریز کرده و در کنار یخ اسال نمائید. از ارسال سرم یا پلاسمای همولیز خودداری نمائید.

زمان مناسب برای نمونه گیری آزمایشات سطح داروها

نام دارو

زمان مناسب برای نمونه گیری

اتوسوکسوماید

زمان خاصی لازم نیست، ولی حداقل بیمار از دو هفته قبل دارو مصرف کرده باشد

باربیتوراتها

زمان خاصی لازم نیست، ولی در بالغین باید از 25 روز قبل و در اطفال از 15 روز قبل باید دارو مصرف کرده باشد

پیریمیدون

بلافاصله قبل از آخرین دوز در صورتیکه حداقل به مدت دو روز دارو مصرف کرده باشد

تئوفیلین

بلافاصله قبل از آخرین دوز در صورتیکه در بالغین از دو روز قبل و در کودکان از 1 تا 6 روز قبل دارو مصرف شده باشد

دیگوکسین

8 تا 24 ساعت پس از آخرین دوز در صورتیکه دارو حداقل به مدت یک ماه مصرف شده باشد

فنوباربیتال

زمان خاصی لازم نیست، ولی در بالغین باید از 25 روز قبل و در اطفال از 15 روز قبل باید دارو مصرف کرده باشد

فنی توئین

زمان خاصی لازم نیست، ولی حداقل بیمار از 5 تا 8 روز قبل دارو مصرف کرده باشد

کاربا مازپین

بلافاصله قبل از آخرین دوز در صورتیکه حداقل بیمار از یک هفته قبل دارو مصرف کرده باشد

لیتیم

12 ساعت بعد از دوز شبانه در صورتیکه از 7 روز قبل دارو مصرف شده باشد

والپورات سدیم

بلافاصله قبل از آخرین دوز در صورتیکه حداقل به مدت سه روز دارو مصرف کرده باشد

توجه : مدت جوابدهی داروها یک هفته ای می باشد.

فهرست آزمایشات قابل دریافت از سایر آزمایشگاهها

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط نگهداری / انتقال نمونه

نیاز به آمادگی قبلی

مدت جوابدهی

1

1,25 DOH vit D 3

سرم

0.5 ml

< -20°c

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

2

17-OH Progestrone

سرم

0.5ml

 

خیر

"

3

2-ME

سرم

0.5 ml

 

خیر

دو روزه

4

ACE

سرم

0.5ml

 

خیر

سه روزه

5

Acetyl cholin receptor Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

6

Acid Phosphatase (ACP)

سرم

0.5 ml

ارسال سریع در شرایط

 

ماساژ پروستات نداشته باشد

سه روزه

7

ACTH

پلاسما

(EDTA)

0.5ml

سریعأ پلاسما جدا شود و تا 6 ساعت در یخچال و در غیر اینصورت فریز کرده و روی یخ ارسال شود

خیر

چهار روزه

8

ADA

سرم

0.5 ml

2.8 °C

خیر

سه روزه

9

AFP

سرم

0.5ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

10

Albumin

سرم

0.5 ml

2.8 °C

خیر

یک هفته ای

11

Aldolase

سرم

0.5 ml

2-8 °c

تزریق قبلی و مصرف دارو نداشته باشد

یک هفته ای

12

ALK

سرم

0.5 ml

2.8 °C

8-10 ساعت نا شتایی

یک هفته ای

13

Alpha 1 Anti trypsin

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

14

Alpha Heavy chain

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

15

Ammonium

خون EDTA

1.5 ml

روی یخ

خیر

یک هفته ای

16

Amylase

سرم

0.5 ml

2-8 °c

خیر

یک هفته ای

17

ANA

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

18

ANCA

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

19

Androstendion

سرم

0.5ml

 

خیر

5 روزه

20

Anti B2 Glycoprotein(I,II)

سرم

0.5ml

 

خیر

دو هفته ای

21

Anti B2-glycoprotein(IgA)

سرم

0.5ml

 

خیر

دو هفته ای

22

Anti Brucella(Igm)

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

23

Anti Brucella(total)

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

24

Anti Cardiolipin(IgG)

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

25

Anti Cardiolipin(IgM)

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون

26

Anti- CCP

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون

27

Anti Chlamydia (IgA)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

28

Anti Chlamydia (IgG)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

29

Anti Chlamydia(IgM)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

30

Anti DNA

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

31

Anti Endomesial Ab (IgA)

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

32

Anti Endomysial Ab(IgG)

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

33

Anti Fasciola Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

34

Anti fasciola Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

35

Anti GBM Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

سه روزه

36

Anti Gliadin Ab (G, M)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

37

Anti HBC Ab(IgM)

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

38

Anti Hydatid Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

39

Anti Leishman Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

40

Anti MCV

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

41

Anti Measles Ab (IgG)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

42

Anti Measles Ab (IgM)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

43

Anti Microsomal Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

44

Anti Mitochondrid Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

45

Anti Mullerian Hormone (AMH)

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

46

Anti Mumps Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

47

Anti Mumps Ab (IgM)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

48

Anti Parietal Ab

سرم

0.5 ml

2.8 °C

خیر

سه روزه

49

Anti Phospholipid Ab(IgG)

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

50

Anti phospholipid(IgM)

سرم

0.5ml

 

خیر

51

Anti Platelet Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

52

Anti RNP

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

53

Anti RNP 70 kd

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

54

Anti Rubella(IgA)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

55

Anti Rubella(IgG)

سرم

0.5 ml

 

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

56

Anti Rubella(IgM)

سرم

0.5 ml

 

خیر

57

Anti SCL-70

(Topoisomerase)

سرم

0.5 ml

 

خیر

یک هفته ای

58

Anti SM Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

59

Anti Smith Ab

سرم

0.5 ml

 

خیر

60

Anti Sperm Ab

مایع سمن/سرم

0.5 ml

< -20 °c

خیر

61

Anti SS DNA

سرم

0.5ml

 

خیر

62

Anti- SSA (Ro)

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

63

Anti- SSB (La)

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

64

Anti TB

سرم

0.5ml

 

خیر

 

65

Anti Thrombin III

پلاسمای سیتراته

2ml

نمونه دو بار سانتریفوژ شده و سریعأ در شرایط

خیر

طبق جدول کاری بخش هورمون - انعقاد

66

Anti Tissue Trans Glutaminase

سرم

0.5 ml

 

خیر

5 روزه

67

Anti Tyroglobulin

سرم

0.5 ml

 

خیر


 

مقالات مرتبط با کتابچه راهنمای انجام تست ها

پرسش و پاسخ

سوال 1397/03/15

ونوس

دوشنبه 1 خرداد 1391 - 06:02

 

سوال:

دكتر عزیز من برای تیروئیدم دكتر رفته بودم كه برای تیروئیدم سونو نوشت وچون میدونست در اقدام به بارداری هم هستم یك سونو هم از تخمدانها و رحمم نوشت.

و من دیروز كه روز 26 پریودم بود این سونو رو انجام دادم....................

آیا ضخامت اندومتر میتونه نشان از بارداری باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 15 میلیمتر

جواب:

ممکن است.

 

ونوس

دوشنبه 1 خرداد 1391 - 06:03

 

سوال:

جسارتا زحمتی براتون داشتم : میخواستم با توجه به سونوگرافی كه انجام دادم آیا من با این وضعیت ذكر شده امكان بارداری دارم یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در بررسی اولتراسونوگرافیك رحم دارای اكوی طبیعی به ابعاد 42*51*94 میلیمتر می باشد .

میومهای متعددی اینترامورال-ساب سروزال دیده شدند كه بزرگترین آنها 25*30 میلیمتراست.

تخمدان چپ دارای اكو طبیعی می باشد . یك كیست با اكوهای fine داخلی با ابعاد 31*70میلیمتر در تخمدان راست دیده شد.

ضخامت اندومتر 15 میلیمتر است ...

جواب:

مشکل خاصی دیده نمی شود.

 

ونوس

سه شنبه 9 خرداد 1391 - 14:46

 

سپاسگذارم

 

زبیده

جمعه 26 خرداد 1391 - 12:12

 

سوال:

سلام من کم کاری تیروئیدم تی 4=3/7و تی 3=1/25 وtsh=15/3 دکترم برایم لووتیروکسین روزی یکی تجویز کرده قصد بارداری دارم به نظر شما درصد تیروئیدم چقدر است ؟

جواب:

زمانی اقدام به بارداری کنید که TSH تان زیر 2.5 باشد.

 

ونوس

سه شنبه 13 تیر 1391 - 09:28

 

سوال:

سلامی دوباره و سپاسی بیكران بابت سایت بی نظیرتون

اگه مقدور باشه میخوام یه سونوگرافی كه مورد تایید آزمایشگاه محترم شما هست را به من معرفی كنید.....

با تشكر

جواب:

به سایت Fetalmedicine.com مراجعه کنید.

 

ونوس

دوشنبه 10 مهر 1391 - 07:00

 

سوال:

سلامی دوباره من به تازگی آزمایش دادم

 

كه متوجه شدم پرولاكتینم هستng/ml 35

آیا با یك دوره مصرف قرص می توانم مطمئن باشم

كه پرو لاكتینم دوباره بالا نمی رود....الان 8 عدد قرص داستینكس به صورت هفته ایی 2 عدد مصرف می كنم.

جواب:

در بیشتر مواقع با مصرف یک دوره قرص و نرمال شدن سطح پرولاکتین نیاز به ادامه درمان وجود ندارد.

 

رستم

سه شنبه 16 آبان 1391 - 07:31

 

سلام

خانمم در هفته سوم بارداری هست احساس درد خفیف در ناحیه زیرشکم و پشت داره لطفا راهنمایی نمایید