آزمایش های سرولوژیک کووید-19 از انکار تا واقعیت

مقاله بسیار خوب از همکاران آزمایشگاهی مان آقای دکتر شهروز همتی و خانم دکتر مهناز آل یاسین

تحت عنوان:

"" آزمایش های سرولوژیک کووید-19 از انکار تا واقعیت ""

منبع فارسی بسیار خوبی در مورد کاربرد درست تست های سرولوژیک در وضعیت فعلی پاندمی در ایران و همچنین بررسی عملکرد واکسن هایی که بر علیه بیماری کووید 19 مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربـرد اصلــی آزمایش ســرولوژی، شناســایی افرادی اســت که قبلاً به کووید 19 مبتلا شــده اند. 

از این دانش می توان بــرای هدایت مطالعات اپیدمیولوژیک و شــیوع ســرمی و همچنین تسـهیل ردیابی تماس بیمار با این ویروس در گذشته اســتفاده کرد. 

همچنین ممکن اســت آزمایش های ســرولوژی برای شناسایی اهدا کنندگان احتمالی پلاسمای خون و ارزیابی پاســخ ایمنی نسـبت به واکسن ها مورد اسـتفاده قرار گیرد و در نهایت، امکان اسـتفاده از آزمایش های سـرولوژیک در تشـخیص بیماران علامت دار یا بدون علامت  19-COVID که تست RT-PCR شان منفـی است استفاده نمود.

مطالعـات نشـان می دهند کــه ســروکانورژن بیماری کووید-19 بســیار شـبیه سـایر عفونت های حاد ویروسی اســت بدین معنی که با ...

http://labdiagnosis.ir/article-1-403-fa.pdf

مقالات مرتبط با آزمایش های سرولوژیک کووید-19 از انکار تا واقعیت

پرسش و پاسخ

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf