مروری بر گروه های خونی

مروری بر گروه های خونی

گروه‌های خونی روشی برای تقسیم‌بندی خون‌ها بر پایه وجود یا نبود آنتی‌ژن‌های موروثی خاصی روی سطح گلبول‌های قرمز خون است.

بر اساس مهم‌ترین تقسیم‌بندی گروه خون انسان‌ها دارای دو گروه خونی اصلی و فرعی می باشد.

گروه خونی اصلی شامل:

1- سیستم ABO 

که بر مبنای آن هر فرد در چهار دسته AB ,B ،A و O قرار می گیرد.


2- سیستم RH

که بر اساس این تقسیم بندی فرد به گروه‌های مثبت و منفی تقسیم می‌شود.


گروه خون ABO

در سطح خارجی گلبول‌های قرمز افراد دو نوع آنتی ژن از جنس اولیگوساکارید و یا کربوهیدرات وجود دارد که به نامهای A و B معروف هستند. 

آنتی ژنهای ABO در غشاء RBC، در غشاء سایر سلول ها، در سلولهای بافتی، در ترشحات و پلاسما وجود دارد.

پلاکتها این آنتی ژنها را هم خودشان تولید می کنند و هم از پلاسما جذب می کنند.

لنفوسیتها آنتی ژنهای ABO را از پلاسما جذب می کنند.

وجود آنتی ژنهای ABO در سطح گرانولوسیتها ثابت نشده است.

آنتی ژنهای ABO از نظر ایمنی زایی از جمله قویترین آنتی ژنها است به نحوی که حتی تزریق 1 سی سی خون ناسازگار منجر به واکنشهای شدید همولیتیک می شود.

از نظر ژنتیک آنتی ژنهای سیستم ABO به صورت اتوزوم غالب به ارث می رسد، ژن کد کننده آنتی ژن A و آنتی ژن B بر روی بازوی بلند کروموزوم 9 قرار دارد و ژن کد کننده آنتی ژن H در این سیستم بر روی کروموزوم 19 قرار دارد.

جایگاه ژنی آنتی ژنهای A و B با جایگاه آنزیم آدنیلات کیناز در ارتباط است.

جایگاه ژنی H نزدیک به ژن لوئیس و ژن مترشحه است.

ژن های A و B بسیار نزدیک به هم هستند و از نظر ساختمانی تفاوت کمتری با هم دارند تنها تفاوت آنها در کدون کد کننده 4 اسید آمینه است.

مهمترین اسید آمینه متفاوت در آنزیم کد کننده ی A و B اسید آمینه 268 است.

آنتی ژن A و آنتی ژن B برای تولید شدن حتما نیاز به آنتی ژن H دارند 

برخی افراد آنتی ژن نوع A و برخی نوع B ، برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی هیچ یک از آنتی ژنها را ندارند این افراد را به ترتیب در گروه های خونی AB ، B ، A و O قرار می‌دهند.

بیان آنتی ژنهای گروههای خونی تحت کنترل ژنهای خاصی است و توارث آنها از قوانین ساده مندل تبعیت می‌کند.

برای هر سیستم گروه خونی ، تعداد متغیری از آللهای مختلف وجود دارد. آللها به نوبه خود تعداد متغیری از آنتی ژنهای غشایی گلبول قرمز را کنترل می‌نمایند. 

حیوانات سالم علاوه بر داشتن آنتی ژنهای گروههای خونی بر سطح خود ممکن است واجد آنتی بادیهای سرمی بر علیه آنتی ژنهای گروه خونی که خود فاقد آنها نیز هستند، ‌باشند. 

مثلا افرادی که گروه خونی آنها فاقد آنتی ژن A است، در سرم خود آنتی بادی بر ضد آنتی ژن A دارند.

تصور می‌شود این آنتی بادیهای طبیعی حاصل برخورد با گلبولهای قرمز گروه A نبوده بلکه متعاقب تماس با آنتی ژنهای مشابهی هستند که در طبیعت به وفور یافت می‌شوند.هر انسانی به‌طور طبیعی یکی از این چهار گروه خونی را دارد. 

مثلاً فردی با گروه خونی A آنتی‌ژن A را بر روی گلبولهای قرمز خونش بروز می‌دهد و علیه سایر پادتن‌های گروه‌های خونی (B) در بدنش پادتن(آنتی‌بادی) ساخته می‌شود. 

فردی با گروه خونی B آنتی‌ژن B را دارد. 

فردی با گروه خونی AB هر دو آنتی‌ژن A و B را دارد و فردی با گروه خونی O هیچ‌کدام از دو آنتی‌ژن را ندارد و علیه هر دوی آن‌ها در بدنش پادتن ساخته می‌شود. 

وهمچنین به گفته محققان گروه خونیO منفی به علت گلبولهای قوی از انتقال ویروس به بدن جلوگیری میکند و از گروه خونی کم یاب درجهان هست و بیشترین افراد در جهان دارای گروه خونی O مثبت می‌باشند.

نحوه سنتز آنتی ژنهای سیستم ABO:

برای سنتز آنتی ژنهای ABO نیاز به ساختمان پایه یا آنتی ژن پایه است که همان آنتی ژن H می باشد. 

آنتی ژن پایه به 2 صورت آنتی ژن پایه نوع 1 و 2 وجود دارد، در نوع 1 گالاکتوز انتهایی با پیوند 1-3 با ان استیل گلوکز آمین در ارتباط است و در ساختاز نوع 2 نوع پیوند 1-4 است.

آنتی ژن تیپ 1 بیشتر در ترشحات به آنتی ژنهای ABO تبدیل می شود و آنتی ژن نوع 2 بیشتر در غشاء RBC به آنتی ژن های ABO تبدیل می شود.

در غشاء RBC اغلب ساختمان آنتی ژنهای ABO به صورت گلیکولیپید است ولی در ترشحات اغلب به صورت گلیکوپروتئین است.

آنتی ژن پایه از طریق ان استیل گالاکتوز به پروتئین ها متصل می شود و از طریق گلوکز به لیپیدها متصل می شود.

در غشاء RBC، آنتی ژنهای ABO اغلب با ساختمان فسفولیپید غشاء، به خصوص اسفنگومیلین در ارتباط است.

نحوه سنتز آنتی ژن H

ژن H به صورت اتوزوم غالب است.

ژن غالب آن H و ژن مغلوب آن h است.

این ژن کد کننده آنزیم فوکوزیل ترانسفراز (FT) است که آنزیم فوق باعث اتصال قند L فوکوس به گالاکتوز انتهایی آنتی ژن پایه می شود و ایجاد آنتی ژن H را میکند.

برای ایجاد آنتی ژنهای ABO حتما باید آنتی ژن H تولید شود درنتیجه در افرادیکه گروه خون O بمبئی (hh)  دارند این آنتی ژن ساخته نشده و بدنبال آن آنتی ژنهای ABO تولید نمی شوند.نحوه سنتز آنتی ژن A

آنتی ژن A تولید آنزیم ان استیل گالاکتوز آمین ترانسفراز می کند و این آنزیم باعث اتصال قند استیل گالاکتوز به گالاکتوز انتهایی آنتی ژن H می شود و ایجاد آنتی ژن A را می کند.

افرادی که فقط ژن A را دارند دارای آنتی ژن A در غشاء RBC است و گروه خونی آنها A است.نحوه سنتز آنتی ژن B

ژنB تولید آنزیم گالاکتوز آمین ترانسفراز می کند و این آنزیم باعث انتقال قند گالاکتوز به گالاکتوز انتهایی آنتی ژن H می شود و تولید آنتی ژن B را می کند.

افرادی که آنتی ژن B را دارند دارای گروه خونی B هستند.انواع گروههای خونی سیستم ABO از نظر آنتی ژن و ژنتیک

قدرت ژن آنتی ژن B به حدی است که توانایی تبدیل نیمی از آنتی ژنهای H را به آنتی ژن مورد نظر را دارند به همین خاطر بیش از نصف آنتی ژن H به صورت دست نخورده در گروه خونی B باقی می ماند (چیزی حدود 1.5 میلیون آنتی ژن H در سطح گلبولهای قرمز وجود دارد).

توانایی ژن A در حدود 800 هزار آنتی ژن A در غشاء RBC است و توانایی ژن B کمتر از 800 هزار است.


آنتی ژن های سیستم ABO از هفته پنجم تا ششم جنینی شاخته می شود و در 2 تا 4 سالگی مقدار آن ها به میزان بالغین می رسد.

در نوزادان آنتی ژن های ABO به صورت خطی است ولی در بالغین آنتی ژنها به صورت خوشه ای استT به همین خاطر قدرت ایمنی زائی آنها در بالغین بیشتر است.

در مراحل بلوغ RBC ها اولین آنتی ژن که ABO را سنتز می کند CFU-E است به همین خاطر آنتی ژن های ABO در غشاء سلولهای پیشساز و Stem cell وجود ندارد در پیوند مغز استخوان نیاز به هم گروه بودن ABO نیست.سیستم مترشحه و یا Secretory

نزدیک به 78% افراد هم زمان با آنتی ژنهای غشاء سلولی آنتی ژنهای سیستم ABO را در ترشحات هم تولید می کنند در حالیکه در افراد غیرمترشحه آنتی ژنهای ABO در ترشحات مشاهده نمی شود.

این ژن مترشحه یا سکرتور به صورت اتوزوم غالب به ارث می رسد و ژنوتایپ آن در حالت غالب بصورت Se و فرم مغلوب آن بصورت se نشان داده می شود و افرادی که به صورت هموزیگوت که به صورت se و se است، غیر مترشحه گویند.

 اغلب آنتی ژن پایه تیپ 1 در ترشحات تولید می شود و سلولهای ترشح کننده آنتی ژنهای ABO سلولهای اندوتلیال ترشحی می باشند.

در ترشحاتی مثل اشک، بزاق، شیر، ادرار و سایر ترشحات این آنتی ژنها تولید می شود.

تنها استثناء مربوط به مایع مغزی نخاعی است که فاقد آنتی ژنهای ABO است گروه بندی ABO از نظر ترشحات بیشتر در پزشکی قانونی کاربرد دارد.

آنتی بادی های سیستم ABO

آنتی بادی ها از کلاس IgM بود که به آنتی بادی های سرد معروف هستند ، چرا که این آنتی بادی ها دارای فعالیت وسیع الطیفی از نظر دما داشته و می توانند در دمای 4 تا 37 درجه سانتی گراد، به صورت قوی فعالیت می کنند.

توانایی فعال کردن کپلمان را بطور تنهایی دارند و ممکن است باعث همولیز بشوند.

تعریف قانون لندشتاینر: طبق این قانون هر فرد به صورت طبیعی آنتی بادی بر علیه آنتی ژنهایی که خود فاقد آن است را در سرم خود داراست این آنتی بادی از اوایل دوران زندگی در سرم فرد ساخته می شود که اصطلاحا به آنها آنتی بادی های طبیعی می گویند.

برای مثال در گروه خونی A، آنتی بادی بر علیه B (و یا Anti-B) و در گروه خونی B، آنتی بادی برعلیه گروه خونی B (و یا Anti A ) وجود دارد، در گروه خونی AB هیچ آنتی بادی نیست و در گروه خونی O آنتی بادی از هر دو نوع یعنی Anti A، Anti B و Anti AB دیده می شود.

در گروه خونی بمبئی Anti H، Anti A، Anti B و Anti AB وجود دارد.

آنتی بادی های سیستم ABO از ماه سوم تا ششم دوران نوازادی شروع به ساخته شدن می کنند با افزایش سن تیتر آن نیز افزایش می یابد و در 5 سالگی به میزان بالغین می رسد.

میانگین تیتر Anti A در گروه خونی  B در حدود 1 به 256 است ولی در محدوده 32 تا 2048 می تواند متغیر باشد میانگین تیتر Anti B در گروه خونی A در حدود1 به 64 است و در محدوده 8 الی 512 می تواند تغییر یابد.

عیار Anti A در گروه خونی O بیشتر از Anti B است.

نکته: در بین آنتی بادی های سیستم ABO فقط Anti AB به شکل IgG دیده می شود در گروه خونی O در 50% موارد IgM و 50% موارد به صورت IgG است نکته جالب این است که هر 2 آنتی بادی از نوع سرد و طبیعی توانایی فعال کردن کمپلمان را دارند ولی فقط Anti AB از نوع IgG از جفت عبور کرده و ایجاد آنمی همولیتیک نوزادان می کند.

انواع گروه‌های خونی (سیستم ABO)

در سال ۱۹۰۱ میلادی کارل لندشتاینر، ایمونولوژیست اتریشی برای نخستین بار، وجود آنتی‌ژنهای گروه خونی بر روی گلبول‌های قرمز و نیز آنتی‌بادیهایی علیه همان آنتی‌ژنها را در سرم انسان ثابت نمود. 

او دریافت که نوعی ترکیب شیمیایی در خون افراد مختلف متفاوت است. 

لندشتاینر، ابتدا گلبول‌های قرمز را از سرم جدا کرد و سپس به مطالعه نتایج حاصل از مخلوط کردن سرم و گلبول‌های قرمز افراد مختلف پرداخت. 

وی دریافت که سرم بعضی از افراد قادر به آگلوتینه کردن گلبول‌های قرمز برخی دیگر از افراد می‌باشد، اما بر روی گلبول‌های قرمز همه افراد مؤثر نیست. 

در تجزیه و تحلیل نتایج، او فهمید که می‌توان افراد را از نظر گروه‌های خونی به گروه‌هایی تقسیم نمود:

گروه خونی A: آنتی‌ژن نوع A را سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور B (ضد آنتی‌ژن B) را دارا هستند.

گروه خونی B: آنتی‌ژن نوع B را در سطح گلبو لهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور A (ضد آنتی‌ژن A) را دارند.

گروه خونی AB: آنتی‌ژن نوع A و B را در سطح گلبول‌های قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز هیچ‌یک از آنتی کورها را ندارند.

گروه خونی O: هیچ‌یک از آنتی‌ژنها را در سطح گلبول‌های قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند.


وراثت گروه خونی

آنتی ژنهای ABO به صورت اولیه در هفته های 5 تا 6 جنینی قابل تشخیص می باشند . 

یک نوزاد در مقایسه با افراد بزرگسال دارای تعداد کمتری از این آنتی ژنها برسطح گلبولهای قرمز خود می باشد . 

علاوه برکاهش تعداد آنتی ژنها ، گلبول قرمز نوزادان فاقد ساختارهای آنتی ژنی کاملاً توسعه یافته – به شکلی که بر سطح گلبولهای قرمز بالغ موجود است  -می باشند. 

بنابراین در خون بند ناف آنتی ژنها ی ABO ضعیف تر بوده و واکنشهای ضعیف تری را به هنگام گروه بندی ABO از خود نشان می دهند .

 طبیعتاً گروه خونی نوزاد از والدین به ارث می‌رسد، البته باید توجه داشت که چون نوع O مغلوب است ژنوتیپ نوع O همیشه خالص است (OO) و فنوتیپ نوع AB دارای ژنوتیپ AB است ولی گروه خونی مثلاً A می‌تواند دارای ژنوتیپهای AA یا AO باشد؛ لذا اگر مثلاً والدین هر دو دارای گروه خونی O باشند نوزاد قطعاً گروه خونی O خواهد بود ولی نوزاد والدینی با گروه خونی A ممکن است دارای گروه خونی A یا گروه خونی O باشد.

با توجه مطالب بالا می‌توان انواع ژنوتیپ گروه خونی را مطابق زیر در نظر گرفت.

Ai = گروه خونی A هتروزیگوت

AA = گروه خونی A هموزیگوت

Bi = گروه خونی B هتروزیگوت

BB = گروه خونی B هموزیگوت

ii = گروه خونی O هموزیگوت

AB = گروه خونی AB هتروزیگوتانتقال خون  (Transfusion)

گلبولهای قرمز را می‌توان به سهولت از حیوانی به حیوان دیگر انتقال داد. 

اگر گلبولهای قرمز فرد دهنده ، آنتی ژنهای مشابه با گلبولهای قرمز گیرنده داشته باشند، پاسخ ایمنی در حیوان گیرنده گلبول ایجاد نمی‌شود. 

اما اگر گیرنده آنتی بادیهایی بر علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز دهنده داشته باشد، در آن صورت گلبولهای دهنده در معرض خطر تهاجم سریع قرار خواهند گرفت. 

زمانی که این آنتی بادیها به آنتی ژنهای موجود در سطح گلبولهای قرمز بیگانه متصل گردند و با تحریک سیستم کمپلمان سبب همولیز و فاگوسیتوز این سلولها شوند. 

در صورت فقدان آنتی بادیهای طبیعی ، گلبولهای قرمز تزریق شده موجب برانگیخته شدن پاسخ ایمنی در فرد دریافت کننده خون می‌شوند. 

سپس گلبولهای تزریق‌شده مدتی در خون گردش می‌کنند.

دومین انتقال خون با این گلبولها یا گلبولهای شبیه به گلبولهای قبلی باعث تخریب سریع این گلبولها می‌گردد که منجر به بروز واکنشهای پاتولوژیک شدید می‌گردد. 

علایم این روند تخریبی ناشی از همولیز گسترده داخل عروقی است. 

این علایم عبارتند از : لرزش بدن ، فلج ، تشنج ، شوک ، انعقاد داخل عروقی ، تب و پیدایش هموگلوبین در ادرار و در نهایت در فرم های شدید و عدم کنترل مرگ. 

درمان واکنشهای انتقال ناشی از چنین انتقال خونی شامل متوقف کردن انتقال خون و زیاد کردن حجم ادرار بوسیله یک دیورتیک می‌باشد، چرا که تجمع هموگلوبین در کلیه ممکن است موجب تخریب توبولهای کلیه شود. بهبود وضعیت فرد به دنبال حذف همه گلبولهای قرمز بیگانه حاصل می‌گردد.

وراثت گروه‌های خونی به صورت اتوزوم مغلوب است. انتقال خون از فردی به فرد دیگر همیشه امکان‌پذیر نیست. 

بطور کلی O گروه خونی دهنده و AB گروه خونی گیرنده‌است.درصد گروه‌های خونی در دنیا

در میان جمعیت مردم آمریکا در حدود ۳۴ درصد گروه خونی A مثبت، ۶ درصد گروه خونی A منفی، ۹ درصد گروه خونی B مثبت، ۲ درصد گروه خونی B منفی، ۳۸ درصد گروه خونی O مثبت، ۷ درصد گروه خونی o منفی، ۳ درصد گروه خونی AB مثبت و ۱ درصد گروه خونی AB منفی هستند.

با این وجود لازم است ذکر شود که یک آنتی‌ژن گروه خونی هیچگاه نمی‌تواند به همراه آنتی‌بادی ضد خود در بدن یک فرد وجود داشته باشد. 

زیرا در آن صورت وقوع همولیز، گردش خون را مختل نموده و گلبول‌های فرد تخریب می‌شود. 

گروه‌های خونی O, AB, B، A نمایانگر فنوتیپ گلبول‌های قرمز یک فرد است که مطابق با یک سیستم ساده که متشکل از یک ژن ۳ اللی A, B، O می‌باشد، به ارث می‌رسند.درصد گروه‌های خونی در ایران

طی گزارش سازمان انتقال خون ایران در مهر ۱۳۹۲، کمتر از ۱۰ درصد مردم گروه خونی منفی دارند و AB منفی نایاب‌ترین گروه خونی در کشور است.

از مجموع خون‌های اهدایی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ (حدود یک میلیون و ۹۵ هزار واحد خون)، گروه خونی AB منفی کمتر از ۱ درصد بوده‌است. 

این سازمان، شیوع گروه‌های خونی را به ترتیب:

گروه   O مثبت ۳۳٫۵ درصد ،

گروه   A مثبت را ۲۷ درصد،

گروه  B مثبت ۲۲ درصد،

گروه   AB مثبت ۷ درصد،

گروه  O منفی ۴ درصد،

گروه  A منفی ۳ درصد و 

گروه  B منفی ۲٫۵ درصد از مجموع خونهای اهدایی طی این مدت عنوان کرد.

در ایران نیاز به همه گروه‌های خونی منفی به ویژه AB منفی به خاطر نایاب بودنش بیشتر است.افراد Secretor , Nonsecretor

تقریباً ۷۵٪ از انسانها مواد آنتی‌ژن A و B را نه تنها در سطح غشای سلولی بلکه به صورت آزاد در ترشحات مختلف نظیر سرم، ادرار، بزاق دارا می‌باشند. 

مواد آنتی‌ژن گروه خونی در سطح غشای سلولی به مولکولهایی از جنس گلیکوپروتئین متصلند. 

این صفت به وسیلهٔ یک ژن به نام Se= Secretor کنترل می‌گردد. 

عمل ژن se در صورتی که وجود داشته باشد کنترل اتصال ساده آنتی‌ژنی به مولکولهای گلیکوپروتئینی است. 

در افراد هموزیگوت مغلوب اتصال مواد آنتی‌ژنی به مولکولهای گلیکوپروتئین تحت کنترل نبوده، در نتیجه آنتی‌ژنهای A و B اجازه حضور در مایعات بدن را نمی‌یابند.


سیستم RH

در سال ۱۹۴۰، لندشتاینر و وینر نشان دادند آنتی‌بادیهایی که علیه گلبول‌های قرمز میمون رزوس (Rhesus) تولید می‌گردد، قادرند گلبول‌های قرمز ۸۵٪ از جمعیت انسانی را نیز آگلوتینه نمایند. 

این آنتی‌بادیها علیه مولکولی که (Rh) نامیده شده، به‌وجود می‌آمدند و افرادی را که واجد این مولکول بودند Rh مثبت نام گرفتند و به ۱۵ درصد بقیه که فاقد این مولکول بودند، افراد Rh منفی اطلاق گردید. 

آنتی‌بادیهای طبیعی علیه آنتی‌ژنهای Rh در بدن تولید نمی‌شوند، به‌عنوان مثال گروه خونی -O آنتی‌ژنهای Rh و A و B را ندارد.


آنتی‌ژن D

گلبولهای قرمز انسان علاوه بر آنتی‌ژن گروه خونی ممکن است دارای آنتی‌ژن D نیز باشند که در این صورت Rh مثبت نامیده می‌شوند. اگر گلبول‌های قرمز فاقد این پادتن باشند Rh منفی می‌باشند. هنگام انتقال خون علاوه بر تطبیق گروه‌های خونی مطابقت Rh نیز باید بررسی شود.


گروههای خونی فرعی

به غیر از گروهها خونی اصلی گروههای دیگری هم وجود دارد که بندرت می توانند واکنش های آلرژیک در هنگام تزریق خون به بیمار را ایجاد کنند.

این گروه ها شامل حداقل 28  گروه خونی می باشد که می توان به سیستم های گروه خونی Kell, Duffy, Kidd, MNS, Lewis  و غیره می توان نام برد. 

گروه خونی Duffy در افراد با ریشه آفریقایی ، می تواند واکنش های شدید در انتقال خون ایجاد کند.


نادرترین گروه خونی چیست؟
بیش از 600 آنتی ژن شناخته شده دیگر وابسته به گروه های خونی وجود دارد، وجود یا عدم حضور آن ها انواع گروه های خونی نادر را ایجاد می کند، اگر آنتی ژن ندارید که 99 درصد از افراد مثبت باشند، نوع خون شما نادر محسوب می شود، اگر به نوعی فاقد آنتی ژن است که 99 درصد برای آن مثبت است، نوع خون شما هم بسیار نادر است.

زیر گروههای سیستم ABO


 در گروههای سیستم ABO زیر گروههای متفاوتی وجود دارد که ممکن است از نظر کمی و کیفی با هم متفاوت باشند.

معروفترین زیر گروهها مربوط به گروه خونی A است که شامل A1-A2-A3-Ax-Am...A end می باشد.

نزدیک به 80% گروه خونی A از نوع A1 و نزدیک به 20% آن از نوع A2 می باشد بقیه زیر گروههای خونی A کمتر از 1% است به همین خاطر بررسی تفاوت A1 و A2 حائز اهمیت می باشد گروه خونی A1 و A2 هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با هم متفاوتند.


تفاوت های کمی A1 و A2:

1. تعداد سایت آنتی ژن A بر روی هر سلول یا هر RBC در گروه خونی A1 برابر 1 میلیون و در گروه خونی A2 نزدیک به 250 هزار است.

2. Anti A رقیق شده با RBC های A1 آگلوتیناسیون می دهد ولی با RBC های A2 آگلوتیناسیون نمی دهد.

3. تعداد آنتی ژن H در A1 کمتر است ولی در A2 بیشتر است.

تفاوت های کیفی A1 و A2

1. آنتی A1 حاصل از لکتین دولیشس بیفلروس با RBC های A1 آگلوتینه می دهد ولی با A2 آگلوتینه نمی دهد.

2. در 1 تا 8% افراد گروه خونی A2 آنتی A1 در سرم وجود دارد.

نکته: آنتی A1 احتمال می دهند یک اتوآنتی بادی است و فقط در دمای سرد (4-22 درجه) واکنش می دهد. به ندرت موارد وسیع الطیف این آنتی بادی مشاهده شده که ایجاد مشکلات بالینی می کند. بیشترین درصد A1 در گروه خونی A2B است که تا 25% مشاهده می شود.


گروه خونی O بمبئی:

گروه خونی O بمبئی به 2 صورت کلاسیک و غیر کلاسیک وجود دارد.


1- گروه خونی O بمبئی کلاسیک:

این گروه خون به خاطر به ارث رسیدن هموزیگوت ژن hh است. 

در افراد آنتی ژنهای RBC نه در غشاء RBC و نه در ترشحات تولید نمی شود در سرم افراد فوق 4 نوع آنتی بادی، یعنی آنتی A، آنتی B، آنتی AB و آنتی H وجود دارد.

2- گروه خونی O بمبئی غیر کلاسیک:

که اصطلاحا به آن پارابمبئی نیز می گویند.

در پارابمبئی جهش هایی در ژن H ایجاد شده و ترانسفراز آن را ضعیف می کند به همین خاطر به مقدار کم آنتی ژن H تولید می شود که اغلب تمام آن به A یا B تبدیل می شود.

پارابمئی به صورت مترشحه و غیرمترشحه وجود دارد.

در نوع غیرمترشحه مقدار کمی آنتی ژن A یا B فقط در غشاء RBCها دیده می شود ولی در ترشحات وجود ندارد.

در نوع مترشحه آنتی ژنهای A و B در ترشحات وجود دارند ولی در غشاء RBC دیده نمی شوند.

نکته: هم در بمبئی و هم در پارابمبئی آنتی H در سرم وجود دارد که مشخصه ی اصلی گروه خونی بمبئی است. گروه خونی بمبئی را با Oh و پارابمبئی را بسته به گروه فرد به صورت Ah، Bh و ABh نشان می دهند.

نکته: آنتی h در افرادغیر مترشحه از نوع سرد است و اغلب مشکلات بالینی ایجاد نمی کند آنتی H در افراد بمبئی (کلاسیک) از نوع وسیع الطیف است دارای واکنش بسیار قوی است و ایجاد مشکلات بالینی می کند.

شیوع این گروه خونی ۴ در میلیون (۰۰۰۴/۰٪) جمعیت انسانی است. البته در شهر بمبئی یک در ده هزار نفر است (۰۱/۰٪). در اروپا یک در یک میلیون نفر شیوع دارد.

از آنجایی که خون اهدا شده را نمی‌توان برای مدتی بیش از ۴۰ روز نگهداری نمود و تعداد دارندگان این گروه خونی ناچیز است، عملاً در مواقع اضطراری نمی‌توان به این افراد خون مورد نیازشان را رسانید.


در ایران ۴۰ نفر شناسایی شده‌اند که گروه خونی شان بمبئی است و در استان‌های فارس، اصفهان، مازندران، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.


گروه خونی (AB):

دقت شود که این گروه خونی با گروه خونی AB فرق می کنند.

در درصد کمی از گروه خونی B قدرت ترانسفراز بسیار بالاست به همین خاطر قند اختصاصی گروه خونی A را هم به صورت غیر اختصاصی به آنتی ژن H متصل می کند به همین خاطر هم زمان با آنتی ژن B مقدار کمی آنتی ژن A هم در غشاء سلول یافت می شود.

تشخیص این افراد بدین صورت است که در Cell Type به صورت AB و در Back Type به صورت B دیده می شود همچنین در Cell Type واکنش سلولها با آنتی A بصورت 1 مثبت (خیلی ضعیف) ولی با آنتی B بصورت 4 مثبت (قوی) واکنش می دهد.

مقالات مرتبط با مروری بر گروه های خونی

پرسش و پاسخ

سوال 1403/01/26

گروه خونی خودم او منفی و آقایی آ مثبت برای فرزند اوری مشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1403/01/26

خیر مساله ای نیست .گر مادر داراي گروه خون RH منفی و پدر RH مثبت باشد جنین احتمال گروه خونی RH مثبت خواهد داشت. در طی حاملگی، خون مادر و جنین کاملا از هم جدا است مواد غذایی و اکسیژن از طریق جفت مبادله می شوند و احتمال مخلوط شدن خون مادر و جنین بسیار کم است. اما ممکن هست خون ریزي در طی دوران حاملگی، سقط، حاملگی خارج از رحم و یا در حین زایمان مقداري از خون جنین وارد بدن مادر شود(که مسئله خطرناکی نیست). مخلوط شدن خون جنین و مادر چه مشکلاتی را براي مادر و جنین ایجاد می کند ؟ یکی از مواقعی که امکان ورود خون جنین به مادر هست در هنگام زایمان و خروج جفت است. در طی زایمان نوزاد، مقدار اندکی از خون نوزاد از طریق جفت وارد جریان خون مادر شده و در نتیجه بدن مادر نسبت به خون RH مثبت جنین واکنش نشان می دهد و شروع به تولید پادتن هایی بر ضد RH مثبت خون جنین می کند. این پادتن ها پس از زایمان تولید می شوند. با توجه به موارد گفته شده، بچه اول اصولا دچار مشکلی نمی شود ولی این پادتن ها در بدن مادر باقی می ماند و در بارداري هاي بعدي این پادتن هاي موجود با عبور از جفت، گلبول هاي قرمز جنین را تخریب می کنند و باعث کم خونی نوزاد می شود. کم خونی ناشی از این پدیده ممکن است آنقدر شدید باشد که باعث مرگ جنین گردد. اگر جنین زنده بماند، پادتن ها می توانند در طی روند زایمان به بدن نوزاد انتقال یافته و باعث ایجاد یرقان (زردي) در نوزاد شود. خانم هاي باردار با گروه خونی منفی آمپولی به نام تجاري روگام (Rhogam )را باید تزریق کنند. این آمپول از تحریک شدن خون مادر علیه خون جنین جلوگیري می کند . روگام به مادرانی که هنوز نسبت به خون RH منفی حساس نشده اند تزریق می گردد. در واقع نتیجه آزمایش کومبس غیر مستقیم نشان می دهد آیا مادر باردار نسبت به فاکتور RH حساس شده یا نه ؟

سوال 1403/01/18

سلام وقت بخیر. من همه خواهر و برادرام گروه خونی +O دارند ولی من آزمایش دادم دوبار شده -O همچین چیزی امکانش هست؟؟

پاسخ مدیر 1403/01/18

امکانش هست ولی برای پاسخ دقیق تر گروه خونی پدر ومادر را بنویسید .

سوال 1403/01/09

پدرم ب مثبت و مادرم او مثبت اما من او منفی هستم امکانش هست؟ البته در خانواده مادری او منفی هم داریم

پاسخ مدیر 1403/01/09

بله محتمل است و موردی ندارد.

سوال 1402/11/16

سلام گروه خونی دختر O + و گروه خونی پسر B منفی هست میتونن ازدواج کنن؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/11/16

بله. مشکی برای ازدواج نیست

سوال 1402/10/28

سلام وقت بخیر چگونه بفهمیم گروه خونی طلایی هستیم یان تو برگه جواب چیز خاصی نوشته میشه یا برای تشخیص نیاز ب ازمایش دیگه ای هست؟

پاسخ مدیر 1402/10/28

نادرترین گروه خونی است و به گفته دیسکاوری، "خون طلایی" در نظر گرفته می شود. خون Rh-null با فقدان کامل آنتی ژن در سیستم Rh، که بزرگترین سیستم گروه خونی است طبقه بندی می شود. دیسکاوری می‌گوید تنها ۴۳ نفر روی زمین دارای این گروه خونی هستند و تنها ۹ اهداکننده فعال وجود دارد. گروه خونی تان را در ازمایشگاه چک کنید . در صورت نیاز به بررسی بیشتر خود آزایشگاه اطلاع می دهد

سوال 1402/10/23

سلام گروه مادر o+ و گروه خونی پدر ab+هست فرزندمون bمنفی شده، آیا امکان داره؟

پاسخ مدیر 1402/10/23

بله کاملا محتمل هست .

سوال 1402/10/12

سلام ،آیا گروە خونی AB+ با گروە خونی B+ می‌تواند ازدواج کند

پاسخ مدیر 1402/10/12

بله موردی ندارد

سوال 1402/10/05

سلام گروه خونی زن bمثبت و گروه خونی مرد Abمنفی میتونند ازدواج کنند؟

پاسخ مدیر 1402/10/05

بله موردی ندارد

سوال 1402/08/29

سلام پدرومادرم اومثبت هست ایا بی مثبت باشد درسته یا باز ازمایش دهیم یا میشود سازمان معتبرهم اشتباه کنن

پاسخ مدیر 1402/08/29

شما B مثبت هستید ؟ توصیه می شود به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و از روش سل تایپ و بک تایپ به طور همزمان استفاده شود

سوال 1402/08/29

سلام گروه خونی خودم و شوهرم او مثبت هستش ولی بچم بی متبت ایا میشود

پاسخ مدیر 1402/08/29

توصیه می شود به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و از روش سل تایپ و بک تایپ به طور همزمان استفاده شود

سوال 1402/08/13

گروه خونی خانومA+و گروه خونی آقا AB+ برای بچه دار شدن مشکلی نداره؟؟

پاسخ مدیر 1402/08/13

خیر مشکلی ندارد

سوال 1402/06/22

سلام.موردی داریم ک گروه خونیش قابل تشخیص نباشه؟؟؟

پاسخ مدیر 1402/06/22

خیر. فقط در برخی موارد نیاز به تست های دقیق تری می باشد به دلیل وجود گروه خون های فرعی

سوال 1402/06/09

سلام وقتتون بخیر مامانم گروه خونی AB+ بابام هم O+ من خودم AB _ خب چطر ممکنه ؟

پاسخ مدیر 1402/06/09

در موارد خیلی نادر ممکن است یکی از والدین گروه خونی A فرعی( ( Ax, Am, A2, A3, داشته باشند که در اینصورت اگر در هنگام تعیین گروه خونی از روش سل تایپ و ایپ به طور همزمان استفاده نشود به اشتباه گروه خونی فرد O گزارش می شود که در اینطور مواقع توصیه می کنیم که والد و شما به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و به هر دو روش Cell type و Back type گروه خونی تان را چک کنید.

سوال 1402/05/25

سلام من و همسرم گروه خونیمونo+هست پسرم b+شده چطور ممکنه؟

پاسخ مدیر 1402/05/25

توصیه می شود به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و از روش سل تایپ و بک تایپ به طور همزمان استفاده شود

سوال 1402/04/27

سلام گروه خوني من Aمثبت هست ميتونم با مردي كه Bمثبت هست ازدواج كنم؟

پاسخ مدیر 1402/04/27

بله مساله ای ندارد

سوال 1402/04/13

سلام وقت بخیر گروه خونی من AB منفی هست چیزی نیازه در رابطه بت این گروه خونی بدونم ؟‌ به چه کسایی میتونم خون بدم و برعکس؟

پاسخ مدیر 1402/04/13

گروه خونی AB گیرنده عمومی است و از تمام گروه های خونی می توانید خون دریافت کنید ولی تنها به افرادی که گروه خونی AB داشته باشند می توانید خوت بدهید

سوال 1402/04/07

من خودم a+ میتونم با b_ازدواج کنم ؟ مشکلی نداره؟!.؟

پاسخ مدیر 1402/04/07

خیر مشکلی ندارد

سوال 1402/03/27

سلام گروه مردaمنفی و همسرbمنفی باشدمشکلی پیش میادواس جنین؟

پاسخ مدیر 1402/03/27

خیر مشکلی ندارد

سوال 1402/03/23

سلام خسته نباشید تو برگه آزمایش من Blood Group(ABO)نوشته و جلوی O منفی و مثبت ننوشته خون من منفی یا مثبت !؟

پاسخ مدیر 1402/03/23

درخواست تعیین گروه خونی اگر داشتید باید مشخص می کردند . از آزمایشگاه Rh را نیز تقاضا کنید

سوال 1402/03/13

سلام خداقوت بیزحمت ژنوتیپ فردی با گروه خونی O منفی رو برامون بزارین...ممنون

پاسخ مدیر 1402/03/13

ii = گروه خونی O هموزیگوت و rr گروه خونی منفی . گروه خونی O: هیچ‌یک از آنتی‌ژنها را در سطح گلبول‌های قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند.

سوال 1402/03/11

سلام وقت بخیر ، گروه های مثبت و منفی چه تفاوتی نسبت به هم دارن؟منظورم اینه oمنفی و oمثبت از نظر مثبت و منفی چه تفاوتی با هم دارن و این تفاوت باعث چه چیزی میشه ؟

پاسخ مدیر 1402/03/11

گلبولهای قرمز انسان علاوه بر آنتی‌ژن گروه خونی ممکن است دارای آنتی‌ژن D نیز باشند که در این صورت Rh مثبت نامیده می‌شوند. اگر گلبول‌های قرمز فاقد این پادتن باشند Rh منفی می‌باشند. هنگام انتقال خون علاوه بر تطبیق گروه‌های خونی مطابقت Rh نیز باید بررسی شود

سوال 1402/03/11

سلام وقت بخیر ، گروه های مثبت و منفی چه تفاوتی نسبت به هم دارن؟منظورم اینه oمنفی و oمثبت از نظر مثبت و منفی چه تفاوتی با هم دارن و این تفاوت باعث چه چیزی میشه ؟

پاسخ مدیر 1402/03/11

تفاوت اصلی بین گروه خونی O مثبت و O منفی در این است که خون O مثبت در غشای گلبول قرمز آنها فاکتور Rh دارد در حالی که خون منفی O دارای فاکتور Rh نیست.

سوال 1402/03/06

سلام. گروه خونی من ABمثبت هست. میتونم به یکی که oمثبت هست کلیه اهدا کنم؟

پاسخ مدیر 1402/03/06

آزمایش‌های مربوط به تعیین اینکه آیا یک کلیه اهدا شده ممکن است برای شما مناسب باشد و شامل موارد زیر است: گروه خونی ترجیح بر این است که کلیه را از اهدا كننده‌ای دریافت كنید كه گروه خونی او با شما مطابقت داشته باشد یا با شخص شما سازگار باشد. پیوندهای ناسازگار از نظر گروه خونی نیز امکان پذیر است، اما نیاز به معالجه پزشکی اضافی قبل و بعد از پیوند برای کاهش خطر رد عضو دارد. این موارد به عنوان پیوند کلیه ناسازگار با ABO شناخته می شوند. گروه بافتی اگر گروه خونی شما سازگار باشد، مرحله بعد آزمایش گروه بافتی به نام گروه آنتی ژن لکوسیت انسانی (HLA) است. این آزمایش مارکرهای ژنتیکی را مقایسه می کند که احتمال افزایش بقای کلیه در پیوند را طولانی می کند. یک سازگاری خوب بدین معنی است که کمتر بدن شما عضو را رد می کند. سازگاری تطبیق سوم و آخر شامل مخلوط کردن یک نمونه کوچک از خون شما با خون دهنده در آزمایشگاه است. این آزمایش مشخص می کند که آیا آنتی بادی های موجود در خون شما علیه آنتی ژن های خاصی در خون اهدا کننده واکنش نشان می دهند یا خیر. سازگاری منفی بدان معنی است که آنها سازگار هستند و بدن شما به احتمال زیاد کلیه اهدا کننده را رد نمی کند. سازگاری های مثبت در کلیه نیز امکان پیوند دارند اما قبل و بعد از پیوند به معالجه پزشکی اضافی نیاز دارید تا خطر واکنش آنتی بادی های شما به ارگان اهدا کننده کاهش یابد. عوامل دیگری که ممکن است تیم پیوند در یافتن مناسب ترین اهدا کننده کلیه برای شما در نظر داشته باشد شامل سن، اندازه کلیه و قرار گرفتن در معرض عفونت است.

سوال 1402/03/06

سلام. گروه خونی من ABمثبت هست. میتونم به یکی که oمثبت هست کلیه اهدا کنم؟

پاسخ مدیر 1402/03/06

باید فاکتورهای دیگری بررسی شود سپس نظر داده شود

سوال 1402/02/28

گروه خونی من آ مثبته با مردی ک ب منفی هس میتونم ازدواج کنم؟

پاسخ مدیر 1402/02/28

موردی ندارد

سوال 1402/02/28

سلام گروه خونی منaمثبت هس میتونم با مردی ک b منفی هس ازدواج کنم؟

پاسخ مدیر 1402/02/28

بله موردی ندارد

سوال 1402/02/21

سلام وقت بخیر گروه خونی مرد Aمنفی وزن B مثبت مشکل ساز هست؟

پاسخ مدیر 1402/02/21

اگر گروه خونی مادر منفی باشد،آمپول روگام محلولی از آنتی بادی هایی است که از اهداکنندگان پلاسما جمع آوری می­شود. اگر گروه خونی مادر منفی باشد، پزشک آمپول روگام یا آنتی D تجویز خواهد کرد. در دوران بارداری به طور طبیعی مقدار کمی از خون جنین به جریان خون مادر وارد می­شود. اگر گروه خونی جنین مثبت باشد و وارد خون گروه منفی مادر شود، نوعی عدم تطابق خون ایجاد خواهد شد که به آن ناسازگاری خونی مادر و جنین یا ناسازگاری Rh می ­گویند. سیستم ایمنی بدن مادر گلبول های قرمز جنین را به عنوان «عامل خارجی» شناسایی کرده و برای حذف آن نوعی آنتی بادی تولید می­کند. اگر آمپول روگام به موقع به مادر باردار تزریق شود، مانع از واکنش سیستم ایمنی بدن او در مقابل خون جنین خواهد شد.

سوال 1402/02/18

سلام گروه خوني من O مثبت و گروه خوني شوهرم A مثبت هست گروه خوني دخترمA منفي ،امكانش هست؟!!

پاسخ مدیر 1402/02/18

بله امکانش هست . هردو از لحاظ ژن RH مثبت ناخالص هستید که در این صورت 25 درصد احتمال دارد که فرزندان گروه خونی منفی داشته باشند .

سوال 1402/02/03

سلام، وقت بخیر، آیا مرد با گروه خونی O+ و زن با گروه خونی A- به ترتیب دارای Rh مثبت برای مرد و منفی برای زن می شوند؟ و آیا فرزندشون میتونه بیماری همولیتیک نوزادان رو بگیره؟

پاسخ مدیر 1402/02/03

بله امکان دارد ولی نگان نباشید . ناسازگاری Rh زمانی اتفاق می افتد که یک زن Rh منفی ، کودکی را باردار باشد که دارای Rh مثبت میباشد ( به دلیل اینکه پدر دارای Rh مثبت میباشد ). به گفته مؤسسه ملی قلب ، ریه و خون : 50 درصد این احتمال وجود دارد که کودک شما عامل Rh منفی شما را به ارث ببرد ، یعنی شما هر دو از نظر Rh سازگار هستید. در این صورت همه چیز خوب پیش میرود و نیاز به درمان وجود ندارد. همچنین 50 درصد این احتمال وجود دارد که کودک شما عامل Rh مثبت پدر خود را به ارث ببرد ، و این امر ناسازگاری Rh را در پی دارد.تعیین ناسازگاری Rh می تواند به سادگی گرفتن نمونه خون از شما و در حالت ایده آل از پدر کودک باشد. اگر هر دو والد Rh منفی باشند ، کودک نیز همینطور است.اگر هر دو والد Rh مثبت باشند ، کودک نیز Rh مثبت است. یک آزمایش خون معمولا در یکی از اولین ویزیت های پیش از تولد شما انجام میشود.و اگر Rh منفی بودید ، پزشک شما یک آزمایش غربالگری خون برای بررسی آنتی بادی های Rh انجام می دهد. یک مادر Rh منفی (نه کودک او) در تمام دوران بارداری و زمانی که فاکتور Rh پدر مثبت یا ناشناخته باشد ، روگام دریافت می کند. این امر مانع از تولید آنتی بادی نسبت به خون Rh مثبت یعنی آنتی بادی هایی که می توانند سلول های خونی کودک را از بین ببرند ، میشود. روگام هر زمان که احتمال مخلوط شدن خون مادر با خون کودک وجود داشته باشد ، به طور مرتب تزریق می شود. این زمان ها شامل موارد زیر میباشند : در هفته 26 تا 28 بارداری ، زمانی که جفت شروع به نازک شدن می کند ، گرچه بعید است که خون بتواند از نوزاد به مادر منتقل شود بعد از سقط جنین ، تولد نوزاد مرده یا حاملگی خارج رحمی (حاملگی که در خارج از رحم ایجاد می شود) در صورتی که کودک Rh مثبت باشد ، طی 72 ساعت بعد از زمان زایمان ، از جمله زایمان سزارین بعد از انجام هر آزمایش تهاجمی بر روی سلولهای کودک ، به عنوان مثال ، طی : آمنیوسنتز ، آزمایشی است که مایع آمنیوتیک را برای اختلالات رشدی بررسی می کند. نمونه برداری از پرز جفتی (CVS) ، آزمایشی که به بررسی نمونه های بافت برای غربالگری مشکلات ژنتیکی می پردازد. پس از ضربه یا آسیب به ناحیه میانی بدن ، که ممکن است بعد از افتادن یا تصادف رخ دهد. در زمان هرگونه دستورزی جنین - به عنوان مثال ، زمانی که پزشک کودک متولد نشده را در موقعیت نشسته قرار می دهد. خونریزی واژینال حین بارداری

سوال 1402/01/27

سلام من توی برگه ازمایش خونم هرچی نگاه میکنم ABOیاRhپیدا نمیکنم تا بتونم بفهمم گروه خونیم چیه تنها چیزی ک فک میکنم ربط داره نوشتهsample type 7 میشه بگید یعنی چی؟

پاسخ مدیر 1402/01/27

باید تست تعیین گروه خونی بدهید و این مورد را در خواست کنید. به طور روتین انجام نمی شود

سوال 1401/10/27

سلام من گوره خونین A+و میخوام با دختری که گروه خونیشB+هست ازدواج کنم آیا راهی هست برای اینکه به مشکل نخوریم

پاسخ مدیر 1401/10/27

به مشکل نمی خورید.

سوال 1401/10/20

سلام خسته نباشید گروه خونی زن o+ و مرد AB+ ازدواج خوب است یا خیر

پاسخ مدیر 1401/10/20

مشکلی ندارد.

سوال 1401/10/19

سلام ببخشید میخواستم بدونم پدر AB+و مادر B+ یا بلعکس نمیدونم کدومش دقیق اینه چقدر احتمال هست که فرزندشون -ABدر بیاد؟

پاسخ مدیر 1401/10/19

کاملا احتمالش هست . که فرزند گروه خونی AB منفی داشته باشد . باید ژنوتایپ دقیق مطرح شود تا به طور عددی احتمال آن را بگویم

سوال 1401/08/28

اگر زن گروه خونیش o مثبت باشه و مرد b مثبت آیا برای ازدواج مشکلی پیش میاد؟ یا برای بچه مشکلی پیش میاد بابت گروه خونی؟

پاسخ مدیر 1401/08/28

آزمایشات قبل از ازدواج هیچ ربطی به گروه خونی ندارد و گروه خونی افراد مانعی برای ازدواج آن‌ها ایجاد نمی‌کند. تطابق گروه خونی برای ازدواج مسئله بسیار مهمی است و برای جلوگیری از مشکلات برنامه ریزی نشده باید پیش از ازدواج از مطابقت گروه خونی هایتان مطمئن شوید. کسانی که قصد تشکیل خانواده و البته بچه دار شدن را دارند، باید تست سازگاری گروه خونی بدهند.

سوال 1401/08/28

سلام من گروه خونیم A- مردی که گروه خونی A+ داره ازدواج کنیم؟

پاسخ مدیر 1401/08/28

آزمایشات قبل از ازدواج هیچ ربطی به گروه خونی ندارد و گروه خونی افراد مانعی برای ازدواج آن‌ها ایجاد نمی‌کند. تطابق گروه خونی برای ازدواج مسئله بسیار مهمی است و برای جلوگیری از مشکلات برنامه ریزی نشده باید پیش از ازدواج از مطابقت گروه خونی هایتان مطمئن شوید. کسانی که قصد تشکیل خانواده و البته بچه دار شدن را دارند، باید تست سازگاری گروه خونی بدهند. اگر نوع خون زن و مرد متفاوت باشد، مثلا یکی + و دیگری- باشد، گروه خونی و عامل Rh آن‌ها با هم سازگاری ندارد و باید برای دانستن اصول احتیاطی و پیشگیری از عوارض به پزشک مراجعه کنند؛ اما اگر این کار را نکنند مادر در خطر خواهد بود، زیرا گروه خونی مادر با جنین سازگاری نخواهد داشت و هنگامی که خون جنین وارد سیستم بدن مادر شود او را به خطر می‌اندازد. پس از ورود خون متفاوت نوزاد به بدن مادر، بدن مادر علیه عامل Rh بچه شروع به پادتن سازی می‌کند و با جنین مانند یک متجاوز و عامل مهاجم رفتار می‌کند. با عمل پادتن سازی بدن مادر ضعیف می‌شود؛ همچنین پادتن‌ها گلبول‌های قرمز جنین را از بین می‌برند و باعث ایجاد بیماری کم خونی در جنین می‌شوند .در بچه‌های دوم و به بعد این علائم به علت افزایش آنتی بادی بیشتر بروز می‌کند به همین علت در حاملگی اول به مادر آمپول ضد RH تزریق می‌شود تا در حاملگی‌های بعدی جبران شود. زدن آمپول روگام ۷۲ ساعت بعد از زایمان شیوه‌ی موثری برای سد نمودن و تصفیه سریع سلول‌های RH مثبت ازجریان خون است. این نوع ناسازگاری نیز مانع از ازدواج نمی‌شود

سوال 1401/08/22

سلام وقت بخیر م گروه خونیم B+هس ایا برا ازدواج مشکلی ندارم

پاسخ مدیر 1401/08/22

خیر مشکلی که ندارید.. باید ببنیم فرد مقابل چه گروه خونی و چه شرایط دارند.تا توصیه هایی داشته باشیم.

سوال 1401/08/10

سلام وقتتون بخیر من گروه خونی ب منفی دارم. میتونم با مردی که گروه خونی ب مثبت داره ازدواج کنم؟

پاسخ مدیر 1401/08/10

بله مشکلی ندارد .

سوال 1401/08/06

سلام ایا پدر و مادری که هر دو گروه خونیشان A منفی است می توانند فرزندی با گروه خونی A مثبت داشته باشند ؟ ازدواج فامیلی هست

پاسخ مدیر 1401/08/06

خیر چنانچه پدر و مادر منفی باشند گروه خونی فرزند نیز منفی می شود .

سوال 1401/06/23

سلام ببخشید مادر و پدر و برادر من گروه خونیb مثبت باشند امکان دارد گروه خونی من o مثبت باشد

پاسخ مدیر 1401/06/23

بله امکان دارد .چنانچه پدر و مادر شما B ناخالص باشند 25 درصد احتمال دارد که فرزندان O باشند .

سوال 1401/05/04

سلام وقت بخیراگر پدر گروه خونی Aمثبت و مادر b مثبت داشته باشد و فرزندشون o منفی چجور ممکنه؟

پاسخ مدیر 1401/05/04

کاملا محتمل هست و هم پدر هم مادر ناخاص هستند .یعنی به طور ساده هم A را د ارند و هم o و مادر هم همینطور هم B را دارند و هم O ولی به دلیل اینکه توارث A , B غالب است لذا تحت عنوان گروه خونی A و B نامبرده موی شوند . در والدین با این شرایط 25 درصد احتمال دارد فرزند گروه خونی O داشته باشد . در مرد منفی و مثبت هم این شرایط است و هر دو ناخالص هستند و 25 درصد احتمال دارد فرزندشان منفی شود .

سوال 1401/04/26

سلام گروه خونی من O مثبت آیا مشکلی نداره با bمثبت ازدواج باشه

پاسخ مدیر 1401/04/26

گروه خونی زوجین تاثیری در ازدواج ندارد و نمی‌تواند مانع ازدواج باشد. تنها مشکلی که گروه خونی ناسازگار ایجاد می‌کند این است که اگر گروه خونی جنین مثبت و گروه خونی مادر منفی باشد، در بارداری‌های دوم به بعد، ممکن است سلامت جنین به خطر بیفتد که برای جلوگیری از این اتفاق در بارداری اول به مادر آمپول روگام تزریق می‌شود. به جز این مورد، ازدواج گروه‌های مختلف خونی با یکدیگر هیچ منعی ندارد.

سوال 1401/04/16

سلام وقتتون بخیر.گروه خونی پدر و مادرم o هست و تمام خواهر و برادهام.ولی من به تنهایی +a چنین چیزی امکان داره؟A

پاسخ مدیر 1401/04/16

جواب: بله در مواردی امکانش هست. در موارد خیلی نادر ممکن است یکی از والدین گروه خونی A فرعی( ( Ax, Am, A2, A3, داشته باشند که در اینصورت اگر در هنگام تعیین گروه خونی از روش سل تایپ و ایپ به طور همزمان استفاده نشود به اشتباه گروه خونی فرد O گزارش می شود که در اینطور مواقع توصیه می کنیم که والد و شما به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و به هر دو روش Cell type و Back type گروه خونی تان را چک کنید.

سوال 1401/03/12

سلام...گروه خونی مادر o مثبت و پدر Aمنفی.فرزند میشه Aمثبت باشه؟

پاسخ مدیر 1401/03/12

بله امکانش هست

سوال 1401/03/01

گروه خونیAB+ میتونه با گروه خونی A+ازدواج کنه؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1401/03/01

بله مشکلی ندارد.

سوال 1401/01/29

سوال: سلام تمامی اعضای خانواده من دارای گروه خونیab+هستن ولی خودمa2b+هستم ایا جز گروه خونی نادر هس و در صورت مشکل چطور امداد رسانی به من بشود

پاسخ مدیر 1401/01/29

جواب: گروه خونی A2 تفاوت اش با گروه خونی A1 و یا همان A ، فقط در تعداد اپی توپ های آنتی ژنیک در سطح گلبول قرمز است و ندرتاً می تواند از والدین با گروه خونی A1 هم دیده شود ولی مشکلی از لحاظ گرفتن خون و یا دادن خون ندارید و درست مانند یک فرد AB با شما باید رفتار شود.

سوال 1400/12/16

سوال: سلام چطور میشه که پدر مادر من a+ هستند من هم a+ ولی خواهرم o+ شده کمی این مورد قابل حذف نیست

پاسخ مدیر 1400/12/16

جواب: به راحتی امکان پذیر است چراکه پدر و مادر شما نسبت به ژنوتیپ A ناخاص می باشند که در این موارد 25 % احتمال دارد فرزندان ژنوتیپ O داشته باشد .

سوال 1400/11/08

سوال: سلام. مادر و پدر و خواهر کوچکتر من همه o مثبت هستند فقط من o منفی هستم. یعنی مثبت و منفی شدن خون ربطی به پدر و مادر نداره؟

پاسخ مدیر 1400/11/08

جواب: ربط داره و ممکن است از پدر و مادر با RH مثبت فرزن دارای RH منفی شود .چرا که پدر و مادر خالص مثبت نیستند .

سوال 1400/10/15

سوال: گروپ خون من Ab+ بود حالی گروپ خون من Ab _ شده آیا امکان دارد تغیر کند

پاسخ مدیر 1400/10/15

جواب: خير

سوال 1400/09/30

سوال: اگر گروه خونی یک نفر Bمنفی باشد چه خطری دارد…؟

پاسخ مدیر 1400/09/30

جواب: خطری ندارد . منظورتان چیست ؟

سوال 1400/08/27

سوال: سلام اگه گروه خونی آبی مثبت با 0+ازدواج کنند چه گروه خونی هایی به وجود می آید ؟.نام ببرید ممنون

پاسخ مدیر 1400/08/27

جواب : AB + , O +?? امکان گروه خونی A و B وجود دارد و در ارتباط با RH باید بررسی های بیشتر صورت بگیرد .

سوال 1400/06/16

سوال: پدر و مادر م گروه خونیo هستند.و من وخواهرام هم o ولی برادرم A . آیا این ممکن است؟

پاسخ مدیر 1400/06/16

جواب: در موارد خیلی نادر ممکن است هر دو والد گروه خونی A فرعی( ( Ax, Am, A2, A3, داشته باشند که در اینصورت اگر در هنگام تعیین گروه خونی از روش سل تایپ و بک تایپ به طور همزمان استفاده نشود به اشتباه گروه خونی فرد O گزارش می شود که در اینطور مواقع توصیه می کنیم که هر دو والد به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و درخواست انجام گروه های فرعی خونی شود.

سوال 1399/11/17

سوال: به چه دلیل قدرت ایمنی زایی آنتی ژنهای ABO در بالغین بیشتر است؟

پاسخ مدیر 1399/11/17

جواب: منبع معتبر جهت این پیام چیست ؟

سوال 1399/09/23

سوال: سلام وقت شما بخیر پدر من ABو مادرم A هستش خب با این توضیحات امکان داره من A/ B یا AB باشم راهی نیست که بدون ازمایش متوجه بشم گروه خونی خودمو؟

پاسخ مدیر 1399/09/23

جواب: خیر

سوال 1399/09/23

سوال: مردی با گروه خونی بی چه نوع گامت نمی تواند تولید کند

پاسخ مدیر 1399/09/23

جواب: گامت A نمی تواند تولید کند.

سوال 1399/08/03

سوال: از پدری با گروه خوبی B+ مادر O_ احتمال داره فرزند دختری به گروه خونی A+ وجود داشته باشه؟

پاسخ مدیر 1399/08/03

جواب: بله در مواردی امکانش هست. در موارد خیلی نادر ممکن است یکی از والدین گروه خونی A فرعی( ( Ax, Am, A2, A3, داشته باشند که در اینصورت اگر در هنگام تعیین گروه خونی از روش سل تایپ و ایپ به طور همزمان استفاده نشود به اشتباه گروه خونی فرد O گزارش می شود که در اینطور مواقع توصیه می کنیم که والد و شما به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و به هر دو روش Cell type و Back type گروه خونی تان را چک کنید.

سوال 1399/07/20

سوال: سلام گروه خونی پدرم Aومادرمoهستش و گروه خونی من B...این یعنی من فرزند اونانیستم؟

پاسخ مدیر 1399/07/20

جواب: مجدد هر سه تان در سازمان انتقال خون به هر دو روش Cell type و Back type گروه خونی تان را چک کنید.

6LdfT2UfAAAAAAxZguzC6elM2sHztpu8uBz5oaJf