ویژه نوزادان و نومادران

مروری بر نکات ویدیوی ارسالی از دکتر Jason Woods پزشک اورژانس اطفال (...
دکتر  Jason Woods  بعنوان یک پزشک متخصص در اورژانس اطفال در بیمارستان اطفال کلرادو آمریکا بطور کلی اشاره می کند که اورژانس های متا...
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت بیست و یکم – ...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی اختلال ديگري که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی نقص آسیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره خیلی بل...
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت بیستم – تیروزی...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از اختلالات دیگری که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی افزایش سطح تیروزین خون می پردازی...
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت نوزدهم – متیل ...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از اختلالات دیگری که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی افزایش سطح متیل مالونیک اسید خون...
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت هجدهم – سیترول...
در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از اختلالات ديگري که در این تست مورد غربالگری قرار می گیرد، یعنی افزایش سطح سیترولین خون می پرداز...
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت هفدهم – مروری ...
در ادامه مبحث قبلی به ادامه توضیح بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید که تقریباً یک بیماری شایع در ایران می باشد، می پردازیم.
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت شانزدهم – مرور...
در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری تقریبأ شایع در ایران که در این پروسه مورد غربالگری قرار می گیرد، می پردازیم.
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت پانزدهم – مرور...
در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری خیلی شایع در ایران که طی این پروسه مورد غربالگری قرار می گیرد، می پردازیم.
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت چهاردهم - هایپ...
در ادامه مباحث قبلی به توضیح یک بیماری نسبتأ نادر در ایران که طی این پروسه مورد غربالگری قرار می گیرد، می پردازیم.
آغاز غربالگری 58 اختلال متابولیک نوزادان در ایران (قسمت سیزدهم – مروری...
این اختلال جزو اختلالات اسیدهای چرب بوده و مانند سایر بیماری های این گروه با الگوی وراثت اتوزوم مغلوب به ارث می رسد و در دختران و ...