دستورالعمل و روند انجام آزمایشات پاتوبیولوژی

دستورالعمل انجام تست اسپرموگرام
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش اسپرموگرام می باشد.<br />
دستورالعمل آزمایش الکتروفورز
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکتروفورز می باشد.
دستورالعمل تست الکترولیت آنالایزر
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکترولیت آنالایزر کمپانی AUDICOM مدل AC 9800 برای اندازه گی...
دستورالعمل آزمایش سانتریفوژ
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی سانتریفوژ می باشد
دستورالعمل آزمایش اسپکتروفتومتر
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد.
دستورالعمل کار با سمپلر
دستورالعمل تعیین چگونگی کاربری، نگهداری و ایمنی، کنترل کیفی و کالیبراسیون سمپلر
دستورالعمل تست الایزا ریدر
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الایزا ریدر می باشد.
تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری باسیل گرم منفی، خمیده و میکروآئروفیلیک است.
دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پرسشنامه های پروتکل های غربالگری
دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پرسشنامه های پروتکل های غربالگری
مقادیر نرمال آنالیت ها در ادرار 24 ساعته
مقادیر نرمال آنالیت ها در ادرار 24 ساعته ، نیاز به دقت بیشتری برای تبدیل واحدها دارد.