آزمایشگاه ها

دستورالعمل الکتروفورز
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکتروفورز می باشد.
دستورالعمل الکترولیت آنالایزر
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکترولیت آنالایزر کمپانی AUDICOM مدل AC 9800 برای اندازه گی...
دستورالعمل سانتریفوژ
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی سانتریفوژ می باشد
دستورالعمل اسپکتروفتومتر
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد.
دستورالعمل سمپلر
دستورالعمل تعیین چگونگی کاربری، نگهداری و ایمنی، کنترل کیفی و کالیبراسیون سمپلر
دستورالعمل الایزا ریدر
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الایزا ریدر می باشد.
تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری باسیل گرم منفی، خمیده و میکروآئروفیلیک است.
دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پرسشنامه های پروتکل های غربالگری
دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پرسشنامه های پروتکل های غربالگری
مقادیر نرمال آنالیت ها در ادرار 24 ساعته
مقادیر نرمال آنالیت ها در ادرار 24 ساعته ، نیاز به دقت بیشتری برای تبدیل واحدها دارد.
فرم درخواست تست سیکلوسپورین
فرم درخواست تست سیکلوسپورین