مروری بر تست cffDNA یا NIPT جهت تشخیص اختلالات کروموزومی

مروری بر تست cell free fetal DNA = cffDNA یا Non Invasive Prenatal Testing = NIPT جهت تشخیص اختلالات آنوپلوئیدی کروموزوم 21، 18 و 13

بروز شده :  1398/07/01

فلسفه استفاده از DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) از سال 1997 مطرح شده است. منشاء cffDNA از سلولهای تروفوبلاست جفت بوده و بدنبال پوسته ریزی سلولهای جفتی وارد گردش خون مادر می شود و 13- 3 درصد کل cell free maternal DNA مادر را تشکیل می دهد. در سه ماهه سوم بارداری این نسبت 10 الی 20% افزایش می یابد.


cffDNA در هفته 7 بارداری در خون مادر ظاهر شده و بلافاصله بعد از تولد از گردش خون وی پاک می شود، طوری که 2 ساعت پس از زایمان دیگر در خون مادر قابل تشخیص نمی باشد. از نظر سایز این مولکول خیلی کوچکتر از cell free maternal DNA بوده و سایزی در حدود 200-300 bp دارد و این خاصیت اساس بسیاری از تکنیکهای افتراق cffDNA از cell free maternal DNA را تشکیل می دهد.


البته بعضی از تکنیکهای قدیمتر از اختلافات موجود در نواحی اپی ژنیک cffDNA از cell free maternal DNA (مثل unmethylation index of the phosphodiesterases gene 9A و methylated DNA immunoprecipitation) استفاده می کنند. از آنجائیکه افتراق cffDNA از میان مقدار بالای cell free maternal DNA نیاز به تکنیک بسیار حساس و با دقت بالایی دارد بنابراین باید از تکنیک های بسیار پیشرفته که جهت آنالیز مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد (مانند digital PCR و Massively Parallel Sequencing = MPS) برای تشخیص و جداسازی cffDNA استفاده کنند.


کاربرد cffDNA در زمینه های ذیل می باشد:

1- تشخیص non-compatible RhD factors

2- تشخیص sex determination for X-linked genetic disorders

سردسته این بیماریها عبارتند از: fragile X Syndrome، Duchenne muscular dystrophy، Hemophilia، بیماری Congenital Adrenal Hyperplasia (بدلیل مهار تولید کورتیکواستروئیدها هورمونهای آندروژن افزایش یافته و اگر جنین دختر باشد باعث مردانه شدن اندام تناسلی خارجی شده و در نتیجه باید از هفته 7 بارداری درمان با دگزامتازون را برای جنین های دختر شروع کرد و مانع از ترشح آندروژنها شد).

3- testing for single gene disorders

4- determining aneuploidies


- ارزش پیشگوئی کننده مثبت (Positive Predictive Value) تست cffDNA برای بررسی تریزومی 21، 5/45% در مقابل 2/4% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول برای سندرم داون می باشد. این میزان در تریزومی 18، 0/40% در مقابل 3/8% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول می باشد. در مطالعه دکتر Lewis در سال 2014 مشخص گردید که میزان مثبت کاذب برای سندرم داون یا تریزومی 21، 3/0% در مقابل 6/3% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول و برای سندرم ادوارد یا تریزومی 18، 2/0% در مقابل 6/0% تست های روتین غربالگری سه ماهه اول می باشد.


طبق توصیه دسامبر 2012 ACOG و انجمن طب مادر و جنین در مورد تست cffDNA، باید به نکات ذیل توجه نمود:


-  تست Cell Free Fetal DNA تشخیصی نبوده و جایگزین CVS و آمنیوسنتز نمی باشد.

-  قدرت تشخیص این تست برای تریزومی ۲۱، ٪۹۸ است (مثبت کاذب کمتر از ۰/۵ درصد). توجه: در مطالعات مختلف گزارشات بسیار متناقضی از قدرت تشخیص تست ارائه شده است بطور مثال در مطالعه دکتر لیم و همکاران در سال 2011 قدرت تشخیص 3/83% (15 مورد از 18 مورد داون تشخیص داده شد)، در مطالعه دکتر پالوماکی و همکاران در سال 2011 قدرت تشخیص 6/98% (209 مورد از 212 مورد داون تشخیص داده شد)، در مطالعه دکتر دنگ و همکاران در سال 2011 قدرت تشخیص 8/95% (23 مورد از 24 مورد داون تشخیص داده شد) و در مطالعه دکتر دان و همکاران در سال 2012 قدرت تشخیص 100% (139 مورد از 139 مورد داون تشخیص داده شد) گزارش شده است.

-  قدرت تشخیص آن برای تریزومی 18، 98-97% و برای تریزومی 13، 80-79% می باشد (مثبت کاذب کمتر از 1 درصد).

-  بیمار با یک تست مثبت باید برای مشاوره ژنتیک و انجام تست های تشخیصی جهت تائید نتیجه این تست ارجاع داده شود. 

-  یک نتیجه منفی به معنی اطمینان کامل از سلامت جنین از نظر سندرم داون نیست.

-  این تست باید صرفأ به گروه‌های زیر توصیه شود:

-  زنان 35 سال یا بالاتر

-  وجود یک تست غربالگری مثبت ازجمله تست های غربالگری سه ماهه اول، دوم، اینتگریتد و یا سکوئنشیال

-  یافته سونوگرافیکی که نشان دهنده افزایش ریسک اختلالات آنوپلوئیدی می باشد.

-  وجود سابقه قبلی برای وجود تریزومی ها

-  وجود یک Parental balanced robertsonian translocation که سبب افزایش ریسک تریزومی 13 و 21 در جنین می شود.

-  این تست نباید به گروه کم خطر و یا زنان باردار دو قلو به بالا پیشنهاد شود چرا که این تست به اندازه کافی در این دو گروه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

-  این تست قادر به تشخیص فرمهای موزائیسم، partial chromosome aneuploidy، ترانسولوکیشن و یا آنوپلوئیدی های مادری نمی باشد.

-  اگر یک آنومالی ساختاری در سونوگرافی جنین مشاهده شود باید بیمار مستقیماٌ برای انجام تست های تهاجمی تشخیصی ارجاع داده شود.

قبل از انجام تست باید سابقه خانوادگی گرفته شود تا مشخص شود آیا نیاز به انجام سایر تست های غربالگری و یا تشخیصی است یا خیر.


دکتر مارک لیچ در سال 2013 گزارش نمود که در واقع DNA که در این روش مورد بررسی قرار می گیرد DNA جنین نبوده بلکه DNA جفتی می باشد.

بر اساس یافته های علم جنین شناسی گامت (تخم) تشکیل شده ، در عرض ۲ ‌روز پس از لقاح و تشکیل تخم، تخم سفر خود را از طریق لوله رحمی به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود. 

در همین زمان، تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها (بلاستومرها) به نام مورولا حاصل شود.

تقسیم سلول های در حال عبور از لوله حمل تخمک ادامه یافته بطوریکه تعداد آنها هر ۱۲ ‌ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی فوق به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. 

پس از 6 ‌تا 12 ‌روز (متوسط 9 روز) این مجموعه سلول به رحم می رسد و در لایة آندومتر لانه‌گزینی آغاز و شروع به تقسیم سلولی می‌کند در اولین تقسیمات سلولی یک سری سلول‌های متفاوت که در آینده عملکرد مختلفی دارند تشکیل می‌شوند:

1- یک سری سلولها جنین را تشکیل می دهد.

2- یک سری سلولها در آینده جفت را تشکیل داده و به آن سیتوتروفوبلاست (Cytotrophoblast) می گویند.

3- یک سری سلولها هم به صورت یک لنگر باعث اتصال جنین و جفت به جدار رحمی مادر می شود که به آن سلولهای سن سیتیوتروفوبلاست (Syncytiotrophoblast) می گویند.


بنابراین در واقع تقریبأ تمام cffDNA که در خون مادر دیده می شود، در واقع منشاء آن از سلولهای جفت بوده و نه جنین و بهتر است به آن cell free placental DNA بگوئیم.

بنابراین در مواقعی که موزائیسم جفتی وجود دارد ( confined placental mosaicism زمانی ایجاد می شود که سه تایی شدن کروموزوم در بعضی سلولهای تشکیل دهنده جفت دیده می شود، در حالیکه سلولهای دیگر از جمله سلولهای جنین نرمال بوده) به همین علت می تواند ایجاد مثبت کاذب نماید (درست مانند مشکلی که در CVS دیده می شود و در نتیجه برای تأئید تشخیص نیاز به آمنیوسنتز داریم).

این وضعیت در 2-1% بارداری ها دیده می شود و در نتیجه وضعیت تقریبأ شایعی است.


هرچند cffDNA ممکن است متمایز از cell free placental DNA باشد اما در قسمت اعظم موارد، صحت نتایج آن بسیار خوب است، در حالیکه توجه به تفاوت مفهومی بین این دو اصطلاح ضروری است. به همین دلیل است که این تست هرچند صحت بالایی دارد ولی قدرت کافی برای تصمیم گیری بدون انجام تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز را ندارد.


دکتر کاگان و همکاران در سال 2014 توصیه نمودند ترکیب تست غربالگری سه ماهه اول و NIPT با هم قدرت تشخیص 97% و مثبت کاذب 1% برای اختلالات کروموزومی بدست می دهد. از این تست برای تعیین جنسیت و بررسی اختلالات کروموزومهای جنسی (مثل سندرم ترنر، کلاین فلتر و ...) هم استفاده می شود هرچند مستلزم صرف هزینه بیشتر بوده و در ضمن قدرت تشخیص آن برای کروموزومهای جنسی هنوز نیاز دارد که ارزیابی بیشتری در مورد آن انجام شود.


دکتر اوانس و همکاران در سال 2014، گزارش نمودند که در استراتژی انجام تست cffDNA برای تمام زنان باردار برای هر بیمار بسیار گرانتر (حدود 1017 دلار) از روش انجام غربالگری سه ماهه اول و سپس انجام cffDNA برای گروه پرخطر می باشد که به آن روش مرحله به مرحله یا contingent (حدود 409 دلار). به عبارت دیگر هزینه حاشیه ای برای تشخیص یک مورد سندرم داون در استراتژی انجام تست cffDNA برای تمام زنان باردار حدود 3 الی 16 برابر بیشتر از روش های مرحله به مرحله می باشد.


دکتر کلارک گاناهارت و همکاران در سال 2014، دو مورد از موارد مثبت کاذب این تست را گزارش نمودند: یک مورد تست از نظر تریزومی 18 مثبت شد در حالیکه نشان دهنده فرم موزائیسم تریزومی 18 در جفت بوده و جنین سالم بوده و یک مورد از نظر تریزومی 13 مثبت شد ولی در آمنیوسنتز کروموزوم 8p duplication/deletion بدست آمد.

موارد مثبت کاذب تست NIPT:

منظور این است که تست NIPT مثبت شده است در حالیکه در آمنیوسنتز مشخص می شود که جنین سالم است که علت آن می تواند:

1-  Confined Placental Mosaisims 

(این حالت زمانی ایجاد می‌شود که سه‌تایی شدن کروموزوم در بعضی سلول‌های تشکیل دهندة جفت دیده می‌شود، در حالی که سلول‌های دیگر از جمله سلول‌های جنین نرمال می‌باشند، این حالت در 2-1% بارداری‌ها دیده می‌شود و در نتیجه وضعیتی تقریباً شایع است. شبیه مشکلی که در CVS دیده می‌شود و در نتیجه برای تأئید تشخیص نیاز به آمنیوسنتز داریم)

2- Vanishing twins  : وجود یک قل تحلیل رفته که باعث آزاد شدن کروموزوم های اضافی می شود (حداقل فاصله بین خونگیری و مرگ قل دوم باید 8 هفته باشد)

3- Maternal Malignancy  (maternal copy number variation = CNV): بدلیل وجود یک سری کپی نامبرهای غیرطبیعی مترشحه از سلولهای توموری که به آن maternal copy number variation = CNV می گویند

4- از علل دیگر مثبت کاذب مواردی مثل:

            - تزریق خون طی 12 ماه گذشته 
            - پیوند مغز استخوان  

بطور کلی هر موقع منشائ سومی از کروموزوم ها وجود داشته باشد می تواند در نیتجه تست تاثیر بگذارد.

موارد منفی کاذب تست NIPT:

 - -  جنین تریپلوئید: بدلیل آنکه تمام کروموزوم ها سه تا شده اند این تست در هنگام محاسبه نسبت کروموزوم 21 به کروموزوم های پایه این نسبت را 1 به 1 محاسبه و بعنوان جنین سالم گزارش می کند.

 - -  موزائیسم واقعی جنینی (true fetal mosaicism): در این موارد بعضی از بافت های جنین به صورت موزائیسم شامل سلولهای نرمال و هم آنوپلوئید می باشد در حالیکه جفت سالم است ( which a mosaic cell line was absent in cytotrophoblast and present in the fetus).

میزان بروز این پدیده 1:107 می باشد.

موادری که منجر به عدم جواب (not reported) در تست NIPT  می شود:

-  اگر تست قبل از هفته دهم حاملگی انجام شود امکان کسب نتیجه منفی کاذب به دلیل کاهش fetal fraction وجود دارد. 

- بعضی از ترکیبات ضد انعقادی (نظیر Enoxaparin، آسپرین و یا هپارین) با کاهش سطح Fetal Fraction باعث عدم نتیجه در تست NIPT می شود.

هر چند مکانیسم این عمل مشخص نیست ولی از آنجائیکه فرآیند آپوپتوزیز در پوسته ریزی سلولهای جفت به خون مادر نقش دارد، ترکیبات ضد انعقادی از طریق کاهش فرآیند ترومبوز جفتی، کاهش هایپوکسیا و کاهش التهاب در ناحیه جفت باعث کاهش فرآیند آپوپتوزیز می شود.

-  اگر برای زنان بسیار چاق انجام شود امکان کسب نتیجه منفی کاذب وجود دارد (وزن بالای 250 پوند و یا 113.4 کیلوگرم در 10% موارد منجر به کاهش fetal fraction به کمتر از 4% می شود).

          -  فاکتور رقت (Dilution effect)  

          -  بالا بودن adipocyte turnover در زنان چاق که سبب افزایش فرآیند دژنره شدنcfDNA  می شود.

-  از آنجائیکه شیوع اختلالات کروموزومی در گروهی از بیماران که عدد NT آنها در سونوگرافی غربالگری سه ماهه اولی در محدوده 95 تا 99 پرسنتایل می باشد، بین 3.5 تا 3.7% است، بنابراین کاندید انجام NIPT برای بررسی بیشتر اختلالات کروموزومی می باشند.

- تست NIPT نسبت به سایر تست های غربالگری این مزایا را دارد:

- -  مثبت کاذب کمتر: احتمال مثبت کاذب این تست زیر یک درصد برای تریزومی های 21، 18 و 13 است.   

- - قدرت تشخیص بالاتر: بدلیل تفکیک DNA آزاد موجود در گردش خون مادری با منشاء جنینی (cffDNA) از DNA آزاد با منشاء مادری (cfmDNA) که در این روش انجام می گیرد، قدرت تشخیص به بالای 99 درصد برای اختلالات کروموزوم های 21، 18 و 13 می رسد.

- -  صحت بالای تعیین جنسیت: قدرت تشخیص جنسیت در این روش بالای 97% است که نسبت به بسیاری از تست های مشابه خود بالاتر است.

- -  عدم وجود احتمال سقط جنین: بر خلاف روش های تشخیصی تهاجمی، به دلیل آنکه این تست فقط بر روی خون مادر انجام می شود، ریسکی برای ایجاد سقط جنین ندارد.

- -  عدم تاثیر پذیری از بارداری های قبلی: از آنجائیکه نیمه عمر cffDNA کمتر از 2 ساعت است بنابراین بارداری های قبلی اختلالی در نتیجه تست ایجاد نمی کند.

- -  تشخیص زود هنگام: این تست از هفته 10 بارداری قابل انجام است.

- - جوابدهی سریع: جواب بین 3 تا 7 روز کاری بعد از نمونه گیری آماده می شود.

- - بهترین پروتکل غربالگری بعد از هفته 22 بارداری

گروه پرخطری که در غربالگری سه ماهه اول کاندید NIPT می شوند:

طبق پروتکل کشوری افرادیکه ریسک تست های غربالگری شان در محدوده پر خطر قرار گرفته است ، کاندید تست های تشخیصی هستند.

ر موارد ذیل می توان به این گروه از افراد به جای تست های تشخیصی توصیه به انجام NIPT:

                     - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تستهای تشخیصی مثل آمنیوسنتز و یا CVS دارند،

                     - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند،

                     - زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد 

                                  (علت سقط مکرر اختلالات کروموزومی نباشد)،

                   - زنانی که خونریزی واژینال دارند (تهدید به سقط هستند)،

                   - زنانی که Rh  منفی هستند،

                   -  زنانی که HIV و یا HCV مثبت هستند،

                   - زنانی که Hbe Ag مثبت دارند و یا HBV viral load > 1,000,000 copies/ml

                   - زنانی که جفت پایین دارند،

                   - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند،

                   - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب (PROM) دارند،

                   - مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد،

                   - مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.

                                   - جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است، 

                                   - جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،

                                   - جنینی که حاصل  ART (Artificial Reproductive Technology) مثل IVF و یا ICSI  می باشد.

پرسش و پاسخ

سوال 1399/01/12

سئوال: سلام من آزمایش سل فری رو دوبار توی آزمایشگاه دیگه انجام دادم و گفتند که میزان DNA پایین بوده و جواب نگرفتم بعدش توی آزمایشگاه شما با فتال فراکشن ۱۱درصد جواب داد و همه چیز نرمال بود شکر خدا می خواستم ببینم یعنی دیگه احتمال خطا وجود نداره و در ضمن امکان داره که جنسیت رو اشتباه گفته باشند؟ در ضمن زمان آزمایش من ۱۴ هفته و ۶ روز بودم ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/12

جواب: توی ایران انجام دادند یا به خارج از ایران ارسال کردند. در نمونه های ارسالی امکان Low fetal fraction به دلیل دژنره شدن DNA در طول مسیر بیشتر دیده می شود. قدرت تشخیص این تست طبق ادعای کمپانی 98% برای تعیین جنسیت است ولی آمار ما بین 95 تا 97% است ، یعنی احتمال خطای 3 تا 5% وجود دارد.

سوال 1399/01/02

سئوال: سلام . وقت بخیر. من ۱۲ و ۴ روزمه و ۱۲ هفته و یک روز غربالگری دادم سونو خوب بود ولی ازمایش کروموزوم ۲۱ زده ۱ به ۱۷۰۰ و کروموزوم ۱۳ زده ا به ۲۰۰۰۰ و ۱۸ همین ۲۰۰۰۰ الان باید سلفری بدم یانه ؟ من عمه همسرم سندورم دانه میشه به خاطر اون باشه و ۲۷ سال دارم

پاسخ مدیر 1399/01/02

جواب: اگر سونوی NT تان استاندارد باشد. با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/22

سئوال: با عرض سلام، دو تا سوال داشتم، اول اینکه آزمایش خون و سونو غربالگری دوم رو باید حتما همون جایی انجام بدیم که غربالگری اول انجام شده؟ سوال دوم اینکه به علت شیوع کرونا و بالا بودن ریسک ابتلا به این بیماری در مراکز تصویربرداری، میشه به جای سونو غربالگری دوم آزمایش Nipt انجام داد؟ از پاسخگویی شما متشکرم.

پاسخ مدیر 1398/12/22

جواب: بله حتماً معمولاً مراکز سونوگرافی که مخصوص جنین هستند و کار CT برای کرونا انجام نمی دهند نکات حفاظتی طبق پروتکل های استاندارد را رعایت می کنند.

سوال 1398/11/19

سئوال: خسته نباشید ، آیا این آزمایش جنسیت جنین را هم مشخص میکند؟

پاسخ مدیر 1398/11/19

جواب: با 97% اطمینان جنسیت هم تعیین می شود.

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام من ۳۶ سالمه و یه دختر ده ساله دارم و یه سقط سال گذشته داشتم.الان ۲۲ هفته باردارم و آزمایش غربالگری ریسک یک به هشت برام زده و nt:2.8 ,حالا به نظر شما آمینوسنتز انجام بدم یاسلفری؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: با قدرت تشخيص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهید (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/11/15

سئوال: سلام من تو هفته ۱۳هستم سونوگرافی NTگرفتم گفتن یه کیست پشت گردنش هست احتمال اشتباه هست.گفتن باید سقط بشه

پاسخ مدیر 1398/11/15

جواب: یعنی گزارش سیستیک هایگروما شده است؟ اگر بله بهتر است که سقط شود.

سوال 1398/11/13

سئوال: سلام خسته نباشید من سونوگرافی انومالی رو انجام دادم الان 18 هفته و شش روزم هست وزن جنینم رو 297 زدن گفتن وزنش به 20 هفته میخوره میخواستم بدونم این وزن برای جنین 18 هفته و شش روز خیلی زیاده؟ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1398/11/13

جوای: سونوها در این مرحله بین 10 تا 15% خطا دارند. ولی مواظب افزایش وزن خودتان باشید و قند خونتان هم تحت کنترل باشد.

سوال 1398/10/14

سئوال: سلام من ریسک بالای تیروزمی ۲۱ دارم یک به هشت و این با آزمایش خون غربالگری اول بوده سوالم این هست تو سوالهای غربالگری سوال این بود در اطرافیان کسی مبتلا به سندرم دان هست و من فرزند برادر همسرم و زدم که سندرم داره آیا این تو تست من تاثیری داشته یا نه ؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: این ریسک ارتباطی با سابقه داون در برادرزاده همسرتان ندارد.

سوال 1398/10/14

سئوال: امکان داره جواب سلفری ریسک بالا نشون بده بعد ببینن ریسک غربالگری کم خطر و ریسکش خیلی پایین و جواب سل فریرو هم بخاطر جواب غربالگری کم خطر بزنن؟خواهش میکنم این سوالو جواب بدید خیلی ذهنمو درگیر کرده.

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: هیچ ارتباطی این دو با هم ندارند.

سوال 1398/10/14

سئوال: جواب RISK SCORE1:1000000وجواب BACKGROUND RISK 1:515 خواستم بدونم جواب غربالگری من چون علت سقطو نگفتم اشتباه شده اینکه تو جوابم تاثیری نزاشته؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: نگران نباشید با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر از نظر اختلالات کروموزومی شایع است.

سوال 1398/10/14

سئوال: چرا میگن تو جواب سلفری هیچی تاثیر نمیزاره ومثل غربالگری نیست و شما میگید سن و سابقه ی قبلی سقط تاثیر میزاره؟یعنی باعث میشه جواب نهایی مثبت بشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/14

جواب: من چندین بار این مسئله را برایتان توضیح دادم ، اصلاً جواب سل فری شما ریسک اش چند شده ، آنرا برایم بنویسید و خودتون را خیلی درگیر این سئوال نکنید.

سوال 1398/10/13

سئوال: سلام من ۴۰ سال و سه ماه دارم هفته ۱۴ بارداری هستم آزمایش nt:2,3بوده و ریسک تیروزمی ۲۱ یک به هشتاد میخواستم بدونم اگر cell free انجام بدم بهتره یا مستقیما امینوسنتز کدام دقت بالاتری داره

پاسخ مدیر 1398/10/13

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1398/10/12

سئوال: جواب نهایی سلفری دستگاه مشخص میکنه؟

پاسخ مدیر 1398/10/12

جواب: چون جواب نهایی به صورت ریسک می باشد عدد بدست آمده در نتیجه سل فری در ریسک سن پایه بیمار ضرب می شود.

سوال 1398/10/09

سئوال: تست سلفری به یک کلن انجام میشه؟چه کسایی که ریسک بالا دارن و چه کسایی که ریسک پایین دارن با یه دقت انجام میشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: ربطی به ریسک غربالگری بیمار ندارد.

سوال 1398/10/08

سئوال: فتالم ۸℅بود خیلیا کمترن ولی جنسیتو تشخیص دادن و یه سوال دیگه اینگه برای همه ی بارداری ها چه کم ریسک‌ چه ریسک بالا‌ سلفری با یه دقت انجام‌میشه؟ممنون

پاسخ مدیر 1398/10/08

جواب: کجا انجام شده است؟

سوال 1398/10/07

سئوال: سلام،چرا برای بعضیا تو سلفری جنسیتو تشخیص نمیدن،بخاطر این نیست که اون تست با دقت انجام نشده؟

پاسخ مدیر 1398/10/07

جواب: خیر میزان فتال فراکشنی که برای تعیین جنسیت مورد نیاز است بیشتر از میزان فتال فراکشنی است که برای سایر اختلالات کروموزومی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در موارد بینابین این دو تعیین ریسک برای اختلال کروموزومی انجام می شود ولی برای برای تعیین جنسیت قادر به تشخیص نمی باشد.

سوال 1398/10/05

سئوال: دکتر تو جواب سلفری چه چیزهایی تاثیر میزاره؟جواب غربالگری اول هم تو سلفری تاثیر داره؟

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: فقط سن مادر و سابقه قبلی داشتن یک بچه داونی

سوال 1398/10/04

سئوال: دکتر دیگه غربالگری ندادم وسلفری دادم منفی شد لازم دوباره غربالگری تکرار بشه؟

پاسخ مدیر 1398/10/04

جواب: يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/02

سئوال: سلام،من پارسال سقط بخاطر سندروم دان داشتم‌۳۱سالم هست ویه دختر سالم دارم فامیل هم نیستیم خودم و همسرم آزمایش کاریوتایپ دادیم که سالم بود الان باردارم سونو ان تی و آنومالی خوب بود فقط یه اشتباهی که کردم موقع آزمایش غربالگری تو فرم فقط زدم سقط و دلیلو نگفتم و ریسکم ۱به ۳۰۰۰۰ شد میخواستم بدونم اگر گفته بودم این عدد چقدر تغییر میکرد؟

پاسخ مدیر 1398/10/02

جواب: خیل تغییر می کند، سریع با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگید در سافت ور اصلاح کنند و ریسک جدید محاسبه کنند و اون جواب را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/23

سئوال: با سلام من 28 سالمه، بارداری دوم ریسک غربالگری مرحله اول برای سندروم دان 1 به 297 بود که به پیشنهاد دکتر ازمایش سل فری دادم با توجه به اینکه تا زمان دریافت جواب ازمایش سل فری زمان ازمایش غربالگری مرحله دوم تموم میشه. میخواستم بدونم با انجام ازمایش سل فری دیگه نیازی به انجام ازمایش غریالگری مرحله دوم هست؟ در بارداری اول دخترم کاملا سالمه. من ازمایش سل فری ازمایشگاه شما انجام دادم که گفتن جوابش 4 دی 98 اماده میشه، زمان غربالگری مرحله دومم 27 اذر، ممنون میشم راهنمایی ام کنید.

پاسخ مدیر 1398/09/23

جواب: فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی انجام دهید.

سوال 1398/08/22

سئوال: با سلام،،ممنون میشم به سوال من پاسخ بفرمائید،،من 36 سال دارم در غربال گری اول ریسک سندروم داون رو متوسط اعلام کردند یعنی 1:170و میزان nt:1/9 بود،بر این اساس دکترم سل فری رو پیشنهاد داد و منم ازمایشگاه زنجان دادم و اونا هم فرستادن ازمایشگاه نیلو،،جواب سل فری در تمام سه مورد low risk بود البته سندروم داون در قسمت background1:194 بود ..سوال اولم اینه که آیا خیالم راحت باشه که بچم مشکل سندروم داون نداره؟؟؟؟؟؟ در ضمن من دوباره غربال گری دوم رو دادم یعنی بعد از ازمایش سل فری نیلو ولی بازم در غربال گری دوم ریسک سندروم داون نشون داد و اونم 1:180بود،،سوال دوم اینه که ملاک من همون آزمایش سل فری باشه یا بازم جای نگرانی هست؟؟؟؟ سپاسگزارم که با پاسخگویی تون خانواده ای رو از نگرانی در میآرین....

پاسخ مدیر 1398/08/22

جواب: با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و فقط باید از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری بیشتر تحت کنترل باشید بخصوص کنترل فشار خون، دیابت دوران بارداری ، افزایش وزن و غیره.

سوال 1398/08/21

سئوال: با سلام. من ۳۵ سالمه و در هفته ۱۱ بارداری هستم. دو سوال داشتم ۱. آیا سونوگرافی ntو nb و ازمایش NIPT نزدیک به هم باید انجام شوند؟ یا می توان با دو هفته اختلاف انجام داد؟ ۲. بهترین هفته برای انجام ازمایش NIPT چه زمانی است؟

پاسخ مدیر 1398/08/21

جواب: 1- خیر 2- هفته 12 به بعد

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام خدمت مدير محترم من تاريخ ١٣٩٨/٠٨/٠٨ آزمايش سل فري رو در آزمايشگاه مادر سنندج انجام دادم كه گفتن نمونه به ازمايشگاه دنا فرستاده ميشه.خواستم بدونم جوابم كي آماده ميشه؟؟

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: آزمایشگاه فوق ارتباطی با ما ندارد. لطفاً از همان آزمایشگاه پیگیری کنید.

سوال 1398/07/16

سئوال: سلام من 35 سالمه و آزمایش سلفی دی ان ای رو انجام دادم low risk نوشته ولی برای سندروم دان ریسک 1:243 نوشته آیا خطرناکه باید تست دیگه ای بدم؟ با سپاس

پاسخ مدیر 1398/07/16

جواب: توی کدام ستون، اگر توی ستون background این عدد آمده است که مربوط به سن تان است. ولی اگر در ستون ریپورت نهایی و یا ریسک نهایی آمده است بهتر است مجدد جواب را به پزشکتان نشان دهید.

سوال 1398/07/05

سئوال: سلام و خسته نباشید ۳۳سالمه ۲۱هفته و ۶روز باردارم در ازمایش غربالگری ریسک متوسط زده بود دکترم پیشنهاد nipt دادن در آزمایشگاه نیلو انجام دادم در ۱۴ هفته و۱روز . جوابم low risk اومد.بردم پیش دکترم مشاوره پریناتولوژی و سونو آنومالی نوشتن سونو رو رفتم دکار گفتن نرماله ولی اگه آزمایش غربالگریتون ریسک زده حتما سل فری یا آمنیوسنتز انجام بدین برا مشاوره همسرم قبول نمیکنه برم میگه دکترها بدتر استرس میدن ۲تا سوال از خدمتتون دارم یکی اینکه جواب آزمایشم ریسک کم بوده دکتر سونو از کجا تشخیص دادن که شاید ریسکی در کار باشه احتمال ریسک هست؟ سوال ۲ اینه که من مشاوره رو انجام بدم؟دکترم برام اکو قلب جنین هم نوشتن که این هفته باید انجام بدم

پاسخ مدیر 1398/07/05

جواب: اگر می توانید نتیجه سونو را برایم بنویسید.

سوال 1398/07/04

سئوال: سلام. من 35سالمه و بچه دومم رو باردارم و 16هفته تموم هستم. 20روز پیش بدلیل اینکه غربالگری اولم t21عددش 1از157بود دکتر برام سل فری نوشتن. ولی سوووم نرمال بود. درضمن بخاطر بیماری روماتیسم داروی پردنیزولون و آسپرین 80مصرف میکنم. حالا بعد20روز تماس گرفتن که انقدر dnaپایینه که تست جواب نمیده. میگن شاید بخاطر دارو هاته.دوروز نخور دوباره بیا آزمایش بده. خواستم بپرسم این حرف درسته؟ اگه درسته بت دوروز دارو نخوردن من و دوباره آزمایش دادن مشکل حل میشه و تست جواب میده؟

پاسخ مدیر 1398/07/04

جواب: البته در مورد قطع دارویتان حتماً با پزشکتان صحبت کنید ولی به متن مقاله فوق هم مراجعه کنید مکانیسم عمل بعضی از داروهای ضد انعقادی در تست را نوشته ام. فقط در مورد زمان قطع دارو هنوز نظرات مختلفی وجود دارد از جمله اینکه 48 ساعت و یا 72 ساعت . اگر پزشکتان اجازه داد توصیه من روی 72 ساعت است (سه روز).

سوال 1398/07/02

سئوال: 3 قلو باردار بودم که 2 قل خارج رحم بود لاپاراسکوپی کردم و یک قل داخل رحم طبیعی دارم سل فری دادم که کروموزوم y تشخیص داده شده و جنسیت پسر اعلام شده دقت ازمایشم چند درصد است؟

پاسخ مدیر 1398/07/02

جواب: در این مورد خاص خیلی کم. از سونوی هفته 18 استفاده کنید برای تعیین جنسیت

سوال 1398/06/24

سئوال: باسلام من ۲۰ هفته از بارداریم می گذره ازمان ۱۸ هفتگی من یک در ۱۱ نفر برا سندرم دان هستش برا امینوسنتز باید برم ا حالا سابقه این مورد نداشتیم ۳۵ سالم دو فرزند قبلیم سالمند چند درصد احتمال دارم آمینو سنتزم مثل ازمایشم مثبت برا دان باشه؟؟؟؟خیلی نگرانم ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/06/24

جواب: حدود 9 درصد ممکن است آمنیوسنتزتان مشکل دار و 91 درصد سالم باشد.

سوال 1398/06/10

سئوال: با سلام من 25سالمه و در دوازده هفته و پنج روز آرایشگری انجام جواب سونوگرافی خوب بود ولی در آزمایش T21:1:280 بوده آزمایش nipt انجام دادم توی آزمایشگاه پارس ژنوم کرج جواب هنوز نیامده چقدر احتمال داره جنین مبتلا به سندروم داون باشه خیلی استرس دارم

پاسخ مدیر 1398/06/10

جواب: کمتر از 1% امکان دارد که نتیجه مشکل دار باشد. نگران نباشید.

سوال 1398/06/04

سئوال: سلام من ۲۶سالمه بارداری اولم جواب غربالگری اولم که در ۱۲هفته انجام دادم Lowrisk ولی چون دایی من مبتلا به سندرم داون است وقتی به دکتر گفتم به من گفت بهترcellfreeانجام بدی...نظر شما چیه

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: طبق گایدلاین ACOG نیازی نیست ولی طبق گایدلاین های دیگر کاندید انجام NIPT هستید.

سوال 1398/06/04

سئوال: سلام جواب اين آزمايش بعد از چند روز حاضر ميشه؟

پاسخ مدیر 1398/06/04

جواب: در صورت شلوغ نبودن 5 الی 6 روز کاری

سوال 1398/05/29

سئوال: با سلام من ازمايش nipt دارم طبق ديتور پزشك هر شب يك عدد ASA80 مي خورم بخاطر سن بالا و ديابت ايا در جواب ازمايش مشكلي پيش مياد؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1398/05/29

جواب: خیر

سوال 1398/05/28

سئوال: سلام وقت بخير ازمايش سل فري رو بعد از سونو و ازمايش ان تي انجام دادم به خاطر ريسك ١:٤٥ تريزومي ٢١ كه مناسفانه جواب سل فري هم ريسك بالا نشون داده و گفتن احتمال خيلي زياد سندروم داون هست من ٢٦سالمه و هيچ سابقه خانوادگي نداريم شنبه امينو سنتز هم انجام دادم ،چند درصد ممكنه جواب امينو با سل فري متفاوت باشه ؟

پاسخ مدیر 1398/05/28

جواب: در گروه پر خطر در 83% موارد جواب NIPT توسط تست آمنیوسنتز تایید می شود.

سوال 1398/04/27

سئوال: سلام روزتون بخیر می خواستم بدونم هزینه cell free dna چقدر میشه

پاسخ مدیر 1398/04/27

جواب: با آزمایشگاه تماس بگیرید.

سوال 1398/03/04

سئوال: باسلام...من ۳۴سالمه و بچه اولمه ۳و جواب تست اول غربالگریم ان تی ۱.۹ بوده و سی ار ال ۶۳.۹ بوده و شامل موارد زیر بوده Trisomy 21: 1: 6200 Trisomy 18: 1: 30000 Trisomy 13: 1: 30000 ممنون میشم بهم خبر بدین جوابم خوبه یانه؟ ایا نیاز به سل فیری هست؟

پاسخ مدیر 1398/03/04

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/02/17

سئوال: سلام، ببخشید بین سونوگرافی NT که در ۱۱ هفته و ۶ روز انجام دادم (nt=1.7) و ازمایش cell free که یک هفته بعدش انجام دادم (low risk) می خواستم ببینم به خاطر این یک هفته فاصله زمانی بین سونوگرافی nt و ازمایش خون cell free، نتایج ازمایش cell free معتبر است یا نه؟

پاسخ مدیر 1398/02/17

جواب: ارتباطی بین تست NIPT و سونوی NT وجود ندارد. این سونو فقط برای تعیین سن جنین در این تست مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال 1397/11/25

سئوال: سلام جناب دکتر من سن خودم 36 سال و 5 ماه هستش، و در هفته 20 و 5 روز هستم، نتیجه تست آزمایش غربالگری اولم در هفته 12و یک روز رو Screen Negative هستش، و نتیجه سندرم داون Final Risk:11100 - Age:249 زده و آزمایش غربالگری دومم رو Screen Negative هستش و نتیجه سندروم داون رو Final Risk:824 - Age:248 زده من پیش دکتر خودم که رفتم در هفته 16 گفت همه چی خوبه، بعدالان در هفته 20 پیش یک دکتر زنان دیگه رفتم میگه نتیجه ات چون در غربالگری اول 11100 بوده و در غربالگری دوم 824 بوده، این منطقی نیست که انقدر ریسکش تغییر پیدا کنه، و برای من آزمایش Cell Free DNA نوشته که من این رو انجام دادم، البته جواب آزمایش فعلا نیومده، ولی من خیلی نگرانم، احتمال اینکه سندورم داون چقدر هستش؟ و علت اینکه اینقدر تفاوت عدد ریسک وجود دارد چی هست؟ و سوال سومم اینکه من آمپول انوکساپارین 5 عدد زده بودم قبل از انجام تست Free Cell DNA و قرص آسپیرین هر شب مصرف میکردم و از دو روز قبل از آزمایش Free Cell DNA آمپول مصرف نکردم، میخواستم بدونم احتمال داره این آمپول و قرص تاثیری در نتیجه اشتباه آزمایش Free Cell DNA داشته باشه؟ و 4 - در آزمایش Free Cell DNA - اگر نتیجه Low Risk باشه Low Risk می نویسند یا Yes و NO نتیجه آزمایش می باشد ممنون از لطفتون

پاسخ مدیر 1397/11/25

جواب: احتمال اینکه سندورم داون چقدر هستش؟ خیلی کم و علت اینکه اینقدر تفاوت عدد ریسک وجود دارد چی هست؟ بدلیل تفاوت ماهیت تست در دو مرحله مرحله اول بیشتر تحت تاثیر مارکرهای سونوگرافی مرحله دوم بیشتر تحت تاثیر مارکرهای بیوشیمیایی و سوال سومم اینکه من آمپول انوکساپارین 5 عدد زده بودم قبل از انجام تست Free Cell DNA و قرص آسپیرین هر شب مصرف میکردم و از دو روز قبل از آزمایش Free Cell DNA آمپول مصرف نکردم، میخواستم بدونم احتمال داره این آمپول و قرص تاثیری در نتیجه اشتباه آزمایش Free Cell DNA داشته باشه؟ اگر نتیجه Fetal Fraction بالای 4% باشد جای نگرانی ندارد. 4 - در آزمایش Free Cell DNA - اگر نتیجه Low Risk باشه Low Risk می نویسند یا Yes و NO نتیجه آزمایش می باشد؟ Low risk

سوال 1397/11/24

سئوال: سلام خسته نباشید ما آزمایش دادیم NT2.6بود NBهم مشاهده شده بعد رفتیم NIPTدادیم فقط تفسیرش رو بلد نیستیم میشه راهنماییم کنید؟؟؟؟

پاسخ مدیر 1397/11/24

جواب: در ستون final risk عددش را برایم بنویسید.

سوال 1397/11/13

سئوال: سلام من ۳۵ سال و نیم سن دارم. و الان در هفته ۱۹ بارداری هستم در هفته ۱۲ (11 هفته و ۶ روز ) بر اساس نتیجه سونوگرافی میزان NT=1.3 و استخوان نازال روئت شد و بر اساس نتیج تست غربالگری سه ماهه اول PAPP_A : 1.35mlU/mL MoM = 0.61 free B-hCG = 47.3 ng/ml MoM = 1.11 برای T21 : final risk : 1/2150 Age : 1/309 برای T18 و T13 final risk : 1/99000 prior : 1/2320 در هفته ۱۵ (۱۴ هفته و ۴ روز) بر اساس نتیجه سونوگرافی میزان NF=2.4 و میزان NB = 4.6 میلیمتر گزارش شد. اما نتیجه تست QUAD که با ارسال نمونه به آزمایشگاه نیلو انجام شده به شرح زیر بوده: T21 Prior Risk = 1:345 T18 Prior Risk = 1:3829 Gestational Age : 15 W + 3D AFP = 10.00 ng/ml MoM = 0.41 HCG = 20.20 LU/ml MoM = 0.53 UE3 = 0.33 ng/ml MoM = 0.80 INA = 141.00 pg/ml MoM = 0.58 و اما نتیج ریسک CALCULATED RISKS TRISOMY 21 = 1:620 TRISOMY 18 = 1:3681 SLOS = 1:11090 NTDs = 1:8134 در قسمت توضیحات هر چهار مورد را low risk تایپ کردند. ratio of developing preeclamsia =0.34 risk of developing preeclampsia = 1:298 امروز رفتم پیش دکتر زنان میگه نتیایج مثبت بوده و باید تست آمینوسنتز بدم!!! کجای این نتیج دکتر من را متقاعد کرده که من در محدوده Hi risk هستم و باید حتما تست آمینو سنتز بدم؟ لطفا شما زحمت بکشید و نتیجه آزمایشات را برام تفسیر کنید. خیلی نگران شدم با حرف دکتر و استرس شدیدی دارم. پیشنهاد شما چی هست؟ آمینو سنتز یا NIPT؟ با توجه به اینکه یک بچه سالم دارم و بعد از اون هم یه بارداری داشتم که به دلیل پارگی کیسه مایع آمینوتیک سقط کردم خیلی از آمینو سنتز میترسم. لطفا راهنمایی بهم بدید. ممنون.

پاسخ مدیر 1397/11/13

جواب: در بدترین حالت جوابتان در محدوده خطر بینابین قرار می گیرد. که با توجه به سونوی NT نرمال و انجام یک آنومالی اسکن دقیق رفع نگرانی نمود. ولی برای اطمینان پزشکتتان می توانید NIPT انجام دهید که هم خیال خودتان و هم پزشکتان راحت شود.

سوال 1397/11/11

سئوال: سلام من 35ساله هستم و بارداری اولم هست الان هفته بیستم بارداری هستم غربالگری مرحله اول low risk بود سندرم داون 1 :251 و تریزومی 1:99000 در تست کواد مارکر هفته هفدهم سندرم داون زده ریسک بالا 1:226 و سه مورد دیگه منفی هستن. Inhibin 326.9 آیا مشکل حادی هست؟ دکتر تست cell free dnaنوشته که هزینش برام خیلی زیاده آیا با سونوی آنومالی مشخص میشه که نیازی به این تست خون نداشته باشم؟

پاسخ مدیر 1397/11/11

جواب: با توجه به اینکه جواب مرحله اول در منطقه بینابین و مرحله دوم پرخطر است بهتر است همان NIPT را انجام دهید.

سوال 1397/11/10

سئوال: سلام من هفته ١٢ بارداری هستم. سونوگرافی غربالگری اول را انجام دادم که همه‌چیز نرمال بود. با توجه به سنم (٣۴سال) دکترم پیشنهاد کردن آزمایش سل‌فری را به جای آزمایش خون غربالگری اول و دوم بدهم. سوالم این است که اگر آزمایش سل‌فری را بدهم نیازی به آزمایش خون غربالگری اول نیست؟ چه زمانی برای انجام آزمایش سل‌فری مناسبتر اسنثت؟

پاسخ مدیر 1397/11/10

جواب: بهتر است که فقط سونوی NT انجام شود. هفته 12

سوال 1397/11/02

سئوال: سلام من خانومم الان ۲۱ هفته اش هست مرحله دوم غربالگری ntds بالای ۱۰۰هست بعد دیروز بردمش بیمارستان شهدای تجریش پیش خانوم دکتر پور انصاری فوق تخصص زنان nipt پیشنهاد کرد وگفت باسد سونوگرافی انومالی انجام شود بعد انجام داد گفت مشکلی ندار آیا باید ب نظرتون تو ۲۴ هفتگی niptتو شهرستان انجام بدیم با ازمایشات یا نیازی نیست

پاسخ مدیر 1397/11/02

جواب: در نهایت چه پیشنهادی دادند خانم دکتر پورانصاری؟

سوال 1397/10/29

سئوال: سلام من دو قلو باردارم که یکی از دوقلو ها هفته6 از بین رفت من تست cell freeهفته 12 انجام دادم زود نبوده؟ بمن گفتن تعیین جنسیت دوقلو معلوم نمیشه ولی کروموزوم y دیده نشده احتمال جنسیت چی هست؟

پاسخ مدیر 1397/10/29

جواب: فاصله مناسب برای انجام تست NIPT ، طبق پروتکل کشوری 8 هفته بعد از بین رفتن قل دیگر می باشد.

سوال 1397/10/28

سئوال: سلام شما تست nipt انجام میدین؟

پاسخ مدیر 1397/10/28

جواب: بله

سوال 1397/10/28

سئوال: سلام.t21.1:754در آزمایش سلفری یعنی چه

پاسخ مدیر 1397/10/28

جواب: در کدام ستون؟

سوال 1397/10/23

سئوال: سلام بر شما آزمایش غربالگری اولم برای سندروم داون ریسک بالا نشون داده. با عدد یک به صد و سی و هشت. عدد ان تی دو و هشت صدم میلی متر و تیغه بینی دیده شده. خواستم بدونم آزمایش NIPT کمکی بهم میکنه؟ یا حتما باید آمنیوسنتز بشم؟ الان چهارده هفته و پنج روز هستم. لطفا راهنماییم کنید

پاسخ مدیر 1397/10/23

جواب: می توانید کاندید NIPT هم بشوید.

سوال 1397/10/21

سئوال: سلام خسته نباشید من باردار 19 هفته هستم ازمایش دوگانه و چهار گانه و ان تی انجام دادم همگی نرمال بودن اما دیروز انومالی اسکن دادم کیست کوروئید پلکسوس 2عدد سمت چپ 3/5 میل و سمت راست 6 میل داشت و بقیه انومالی نرمال هست حالا پزشک گفته سل فری بدم بنظرتون سل فری کمک کننده هس? لطفا راهنمایی کنید مرسی?

پاسخ مدیر 1397/10/21

جواب: بله

سوال 1397/10/01

سئوال: سلام خسته نباشید من جواب سونوی غربالگری اولم خوب بود NT یک ممیز هشتاد بود و تیغه بینی مشاهده شد در دوازده هفته و ۳ روز ولی جواب آزمایش نگرانم کرده risk of down رو یک در ۸۲۰ زده ولی free beta hcg رو ۱۲۷ و papp_a ۲.۵۳ به نظرتون باید نرفتی رو انجام بدم؟

پاسخ مدیر 1397/10/01

جواب: ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود: ١- سونوگرافیست داوطلب همکاری با برنامه می بایست دارای گواهینامه انجمن رادیولوژی (برای رادیولوژیست ها) و گواهینامه بین المللی FMF (برای پره ناتالوژیست ها) باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد. بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد. https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1 ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، باید از تعداد نمونه کافی برای محاسبه مدیان در هر هفته بارداری، برخوردار باشد (حداقل 100 نمونه در هر هفته بارداری). به عبارت دیگر مدیان ها در هر آزمایشگاه و براساس جمعیت مراجعین آن آزمایشگاه باید تعیین و به روز گردد. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حدنصاب لازم برای محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت حداکثر سه ماه از مدیان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، انجام این آزمایش ها باید متوقف گردد و برای تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت مراتب به اداره امور آزمایشگاه ها اطلاع داده شده یا در سامانه اختصاصی جهت انجام هماهنگی های لازم با ازمایشگاه مرجع سلامت ثبت گردد. پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1397/04/21

با سلام لطف میکنید بفرمایید: در آزمایش nipt، اعداد ستون background risk نشان دهنده چیست و تا چه عددی نرمال است همچنین اعداد ستون the LONA test risk score، نشان دهنده چیست؟

پاسخ مدیر 1397/04/21

background Risk نشان دهنده میزان ریسک بیمار برای داشتن یک بچه با یک اختلال آنوپلوئیدی بر مبنای سن بیمار می باشد. the IONA test risk score نشان دهنده ریسک نهایی بیمار می باشد.

سوال 1397/03/14

مهدیه

چهارشنبه 28 بهمن 1394 - 21:35

 

سوال:

با سلام

خسته نباشید لطفا تست غربالگری منو تفسیر کنید.

FHR 169 BPM

CRL 56.7 mm

NT 1.57 mm

free B-HCG 310.80 IU/I equivalent to 7.874

PAPP-A 2.047 IU/I 0.749

Trisomy 21 back ground risk:1:885 adjusted risk: 1:176

trisomy 18 back ground risk:1:2086 adjusted risk:1:41711

risomy 13 back ground risk:1:6563 adjusted risk:1:131253

ممنون میشم اگه زود جواب بدین.

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و دو کار می توانید انجام دهید:

1- یک تست NIPT بلافاصله انجام دهید

2- در هفته 15 یک تست کواد مارکر انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و بر مبنای نتیجه آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی و یا NIPT داریم یا خیر.

 

مرجان

چهارشنبه 19 اسفند 1394 - 05:32

 

سوال:

سلام من ازمایش cellfreedna انجام دادم همه ریسكها منفی بود پزشك زنان برای اطمینان از تشكیل لوله های عصبی ازمایش كواد ماركر رو دادند كه در ازمایش سندرم داون مثبت شده حالا باید برای أمنیوسنتز مراجعه كنم یا به همون ازمایش اول اطمینان كنم؟

جواب:

اگر لطف کنید جواب ریسک ها را برایم بنویسید بهتر می توانم شما را راهنمایی کنم. هر چند بر اساس پروتکل های بین المللی نیاز به آمنیوسنتز ندارید.

 

سادات

شنبه 7 فروردین 1395 - 06:30

 

سوال:

سلام

من الان 14هفته و3روز هستم آزمایش NTرو دادم 25 اسفند ولی هنوز جوابش نیومده من در حاملگی اولم جنین با آمینو سنتز سندروم ادوارد تشخیص داده شد ومنجر به ختم حاملگی شد حاملگی دوم بچه سالم والان 5سالشه به نظر شما من باید این آزمایشم انجام بدم با توجه به اینكه اندازه NT در سونو 1.47 بوده وتیغه بینی تشكیل شده بود الان خیلی نگرانم میشه راهنماییم كنیید و لطفا بكین كه نمونه گیری این آزمایش فقط خون مادر هست ؟

جواب:

نگران نباشید، ریسک تست تان در آمد برایم بنویسید. بر مبنای جواب غربالگری تان می توان بیشتر به شما کمک کنم هر چند که بر اساس پروتکل های بین المللی کاندید انجام تست NIPT و یا آمنیوسنتز هستید.

 

راحله

یکشنبه 15 فروردین 1395 - 15:40

 

سوال:

با سلام نتیجه غربالگری اول من ریسک بلا اومد مشخصاتشم به این صورت هستش خیلی نگرانم خواهش میکنم راهنماییم کنیم

Trisomy =1:147

Trisomy 18= <1:30000

Trisomy 13. <1:30000

 

دکتر برام امینوسنتز نوشته که هزینش 1500000 هزار است که برام خیلی سنگینه . ایا لازمه که حتما امینو رو انجام بدم و میخوام بدونم ریسک سندروم من خیلی زیاده

جواب:

با وجودیکه ریسک تان خیلی بالا نیست ولی احتمال مشکل دار بودن جنین تان حدود 0.6% می باشد که از لحاظ غربالگری در محدوده بالا بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.

 

لاله

شنبه 28 فروردین 1395 - 11:19

 

سوال:

سلام. من در غربالگری اولیه، نتیجه تستم خطر بینابین برای سندروم داون بود. آیا انجام این تست NIPT را پیشنهاد میکنید؟

جواب:

با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و دو کار می توانید انجام دهید:

1- یک تست NIPT بلافاصله انجام دهید

2- در هفته 15 یک تست کواد مارکر انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و بر مبنای نتیجه آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی و یا NIPT داریم یا خیر.

 

مرتضوی

جمعه 10 اردیبهشت 1395 - 22:00

سوال:

باسلام

من در هفته دهم به توصیه پزشك این تست را انجام دادم و نتیجه آن شكر خدا خوب بود

با توجه به اینكه ٣١ ساله هستم و بارداری نرمالی دارم به نظر می رسد كه توصیه این تست ضروری نبوده

بنظر شما باید غربالگری معمولی را هم انجام بدهم

جواب:

حداقل سونوی NT در هفته 12، AFP با محاسبه MoM در هفته 15 و آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 را انجام دهید.

 

k.k

شنبه 22 خرداد 1395 - 13:58

 

ممنون عالی بود

 

کیاراد

چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 02:03

 

سوال:

با سلام من ۴۱ سال دارم و آن تی من ۱/۹ هست آن بی مشاهده شده اما اختلال کروموزومی ۲۱ را یک در دویست و هشتاد زدند.

من خیلی نگران هستم.

لطفا راهنمایی کنید.

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیدم یا خیر

2- انجام تست NIPT

 

النا

دوشنبه 22 شهریور 1395 - 13:23

 

سوال:

باسلام من 25 ساله بچه اولمه واین جواب سنو و آزمایش غربالگری مرحله اولمه اگه میشه راهنمایی کنید nt 2.4

Crl 53.9

Placenta Location. anterior

Amniotic fluid adequate

Fetal heart rate160ok

و آزمایش های غربالگری

1.43mom)papp_a 3576.00mlu/L)

Free b hcg 15.06 lu/L. 046mo

Nt2.40mm. 2.17mom

Downsyndrome1:3650

Age alone. 1:1310

Equivalent age risk<15.0

trisomy18/13

1:16200

و دکتر گفته آزمایش ها خوبه ولی باید nipt

و اکوی قلب جنین انجام بدم به نظر شما جنین من مریض. یا اینکه مشکلی نداره

جواب:

نگران نباشید جوابتان خوب هست ولی به توصیه پزشکتان عمل کنید.

 

فاطمه

دوشنبه 29 شهریور 1395 - 11:44

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید، بنده TRISOMY 21 آزمایش سه ماهه اول 1:7103 بود، سه ماهه دوم 1:314 که گفتند آزمایش 2 تا غربالگری باید ترکیبی انجام شود که نتیجه مشخص شه، که ما انجام دادیم و نتیجه 1:1533 شد.

ممنون میشم اگر لطف کنید نتیجه چی هستش

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.

 

یلدا67

سه شنبه 30 شهریور 1395 - 05:09

 

سوال:

باسلام من۲۷سالمه و اولین بارداریم چندتا سوال داشتم در هفنه ششم سونو داخل رحم دادم ضربان قلب جنین۱۵۷بود اما در سونو غربالگری به۱۸۶افزتیش یافت میشه علتو توضیح بدید؟ متاسفانه در سونو بخاطر nt4 و ضربان قلب بالا پرریسک شدم و نمونه cvs دادم ک منتظر چوابشم بسیار بسیار نگرانم یعنی مجبور به سقط میشم؟فکرشم اذیتم میکنه بنظرتون ممکنه بچم سالم باشه؟

جواب:

فعلاً نگران نباشید تا جواب CVS آماده شود. امکان سالم بودن بچه وجود دارد.

 

ریحان

یکشنبه 23 آبان 1395 - 06:45

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید

من 29 سالمه. 70 کیلو و قدم 168 است

سونوی nt= 1.6

F.B-hCG; Corrected MoM = 2.65

F.BhCG/PAPP.A Corrected=3.05

Trisomy 21;Down=1:1530

خواهش میکنم جواب بدید خیلی نگرانم خیلی

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)            

 

البته مطمئن هستید که دوقلو نیستید.

 

ریحان

دوشنبه 24 آبان 1395 - 05:22

 

سوال:

سلام و خیلی خیلی تشکر به خاطر جواب دهی به موقع و دقیقتون

باورم نمیشد اینقدر سریع و مفصل برام توضیح بدهید

توی سونوگرافی nt که انجام شد بهم گفتن یک قل است و دو قلو نیست. یعنی ممکن است اشتباه باشه؟

جواب:

اگر با دقت گفته جای نگرانی نیست.

 

مامان غزل

سه شنبه 2 آذر 1395 - 13:00

سوال:

سلام. خسته نباشید. من غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم و ریسک تریزومی۲۱ ۱:۱۲۶۵ بود و سه ماهه دوم ۱: ۵۷۳ بود من خیلی نگرانم و بخاطر اینکه تستها رو یه جا انجام ندادم نتونستم سکوئنشیال رو بگیرم. الانم تو ازمایشگاه نیلو تست دی ان ای انجام دادم و منتظر جوابم.به نظر شما وضعیتم خیلی خطرناکه؟

جواب:

خیر، نگران نباشید به احتمال زیاد تست cffDNA نرمال می شود.

 

مهتاب

چهارشنبه 3 آذر 1395 - 06:34

سوال:

سلام خسته نباشید.میخوام بدونم جنینم سالمه یا نه؟ ریسک تریزومی یه جا نوشته شده ۱:۲۶۱ و در جای دیگه ۱:۱۱۱۶ ودر صفحه آخر ۱:۱۶۶۸۳ دکترم گفته هفته ۱۸ برم سونو گرافی سه بعدی.خیلی نگرانم .یعنی جنین سندروم داون هست یا سالمه؟

 

جواب:

Final Risk و یا Calculated Risk جواب تست غربالگری تان می باشد. اون عدد را برایم بنویسید.

 

مهتاب

چهارشنبه 3 آذر 1395 - 06:38

 

سوال:

سلام خسته نباشید.کد پذیرشم رو مینویسم اگه امکانش هست تفسیر آزمایش غربالگریم رو برام انجام بدین.قدر یک دنیا ممنونم و دعاتون میکنم خیلی نگرانم.۴۹۰۳۴۵ و ۴۷۰۲۱۲

جواب:

با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

سحر

دوشنبه 22 آذر 1395 - 09:38

 

سوال:

سلام خسته نباشید من غربالگری مرحله اول رو در 12 هفته 6 روز انجام دادم و سن من 36 سال هستد سونو خیلی خوب استخوان بینی و پشت گردن مشاهده شود اما در جواب آزمایش خون برای من ریسک t 21 1:146 زدند دکتر به من گفت باید آمینوسنتز بشم من قبول نکردم و خیلی نگران هستم آیا پرخطر هستش ؟؟ راهنمایی کنید ؟؟

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

سارا

سه شنبه 7 دی 1395 - 04:54

سوال:

با سلام

اندازه nt آزمایش 2.1 و میزان crl : 58.7

لطفا خطر ابتلا به سندروم رو بفرمایید

بارداری اولم و 30 سال سن

و اگر در ایران آزمایش dna در این مورد انجام میشه، کجا و چقدر هزینه داره

جواب:

این سونو تقریبأ طبیعی است.

ما در آزمایشگاه خودمون این تست را set up کرده و برای بدست اوردن قیمت اش با آزمایشگاه تماس بگیرید.

 

افیویی

سه شنبه 7 دی 1395 - 10:03

 

سوال:

سلام خواهر من 36ساله و 18هفته بارداره.جواب آزمایشش برای سندروم داون رو lowrisk زده ولی بخاطر سنشون گفتن باید cffdna بدن.ضروریه؟و اینکه هزینه این تست الان چقدره

جواب:

ریسک هاش را برایم بنویسید.

 

سلنا

چهارشنبه 8 دی 1395 - 11:01

 

سوال:

سلام و خسته نباشید من آزمایش غربالگری هام ترکیبی بود که در آن ریسک t21 بالا و ۱ب ۲۱۱ بود و سونو nt 1.5 وnbدیده شد به فلوشیپ پریتانولوژی مراجعه کردم و برای من تست سل فری نوشتن ولی من خیلی واهمه دارم که آیا این تست کافی است و از بابت جواب نگران نباشم خواهش لطف کنید و نظرتان را بگویید یا باید آمینو میشدم سنم هم ۲۳ سال میباشد؟

جواب:

خیر نگران نباشید اگر ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) تان 1 به 211 می باشد، کاندید تست NIPT می شوید.

 

Elsa68

جمعه 10 دی 1395 - 11:12

 

سوال:

با سلام روزتون بخیر در غربالگری مرحله اول ریسک تریزومی 21 ،یک در دوازده هزار تخمین زده شد و تریزومی 13و 18یک در 99000

پزشک نیازی به آزمایشات مرحله دوم ندید و فقط سونو آنومالی نوشت که در 18هفتگی انجام شد و همه موارد نرمال بود فقط یک کانون اکوژن اینتر کاردیا در Lvدیده شد میخواستم ببینم آیا مشکل خاصی وجود داره یا نه

Nb=4mm

Nf=3/2mm

Bpd=40mm

Hc=147mm

Ac=127mm

Fl=26mm

Hl=26mm

Efbw=220gr

جواب:

حدود 2 سال هست که کانون اکوژن در قلب جزو مارکرهای نرم اختلالات آنوپلوئیدی محسوب نمی شود.

 

Elsa68

شنبه 11 دی 1395 - 15:46

 

سلام بابت جواب یک دنیا ممنونم

 

سپید

پنجشنبه 16 دی 1395 - 05:11

 

سوال:

با سلام و روز به خیر خانمی 35 ساله هستم در بارداری اول در غربالگری مرحله اول ریسک تریزومی 21، 1به 50 و در محدوده high risk قرار گرفتم با NT: 1mm در هفته 14 تست cffDNA انجام دادم و low risk اعلام شد الان در هفته 16 بارداری هستم و پزشکم آزمایش یا سونوگرافی تجویز نکرده نگرانم آیا نباید تست AFP انجام دهم و با انجام تست cffDNA چه تست هایی پوشش داده می شود.

با تشکر

جواب:

با صلاحدید پزشکتان تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی انجام دهید. تست cffDNA هم برای بررسی اختلالات کروموزومی شایع 21، 18 و 13 انجام شده است.

 

شهلا

دوشنبه 20 دی 1395 - 09:34

 

سوال:

سلام خسته نباشید

من 41 سال دارم جواب سونوی NT به شرح زیر است

پرز انتانسیون بریج و شکل نرموسفال میباشد. جفت در وضعیت سیرکولارتحتانی و دارای گرید 1 میباشد. مقدار مایع آمنیوتیک 10cmنرمال میباشد.

  1. P. D=15.7mm

C.r.l=59.57mm

  1. L=7.43

A.c=55.72mm

Hc=66.16mm

طول جنین F. L=4cm

وزن 57 گرم

طول کانال سرویکال35میلیمتر

سن جنین 12 هفته و 3 روز

Nt=1.63

N.b)تیغه بینی) لوسنس انتراکرانیال(I. T) نرمال رویت شد

سیستم پیلوکالیس کلیه هامشاهده نشد

رگورژتاسیون میترال(M. R) مشاهده نشد

لطفا نظر بدین. ممنون میشم

جواب:

سونویتان نرمال هست.

 

ارام

شنبه 25 دی 1395 - 03:04

 

سوال:

لام و خسته نباشید.31 سال سن دارم و بارداری اولم هست .سونوگرافی ntرا انجام دادم که جواب طبیعی بود .ازمایش خون غربالگری مرحله دوم را هم انجام دادم که خدا روشکر جواب طبیعی بود در هفته 16 بنا به در خواست خودم تست nipt رو هم انجام دادم که محدود ریسک پایین بود اما در سونوگرافی هفته 22 گفتند که جنین تک شریانی هست.اکوی قلب دادم گفتن مشکلی نیست سونوگرافی سه بعدی هم انجام دادم ولی دکتر گفت که نتوانسته جنین را با دقت زیاد برسی کند (چون چند بار طول کشید) حال به نظر شما احتمال تروزمی 18 چون من تست niptرو قبل از یافتن مشکل انجام داده ام بالا تر رفته است .احتمال ریسک برای...

جواب:

امکانش خیلی ضعیف هست ولی سونو را 2-3 هفته بعد تکرار کنید.

 

زینب

چهارشنبه 29 دی 1395 - 11:06

 

سوال:

باسلام

لطفا تست مرحله اول غربالگری من رو تفسیر کنید.

سن خودم 34 سال

سن جنین 1+13

Nt: 1.6

072 Tris 21nt:1

2116 :Tris nt 13+18:1:

CRL:71

جواب:

ریسک تریزومی 21 را دقیق برایم بنویسید.

 

النا

دوشنبه 4 بهمن 1395 - 07:37

 

سوال:

با سلام قدرت تشخیص nipt در تعیین جنسیت چقدره چون بنده انجام دادم و گفتن جنسیت پسره ولی سنوگرافی که انجام میدم میگن دختره. امکان داره nipt. اشتباه باشه

جواب:

قدرت تشخیص NIPT برای تعیین جنسیت بین 95 الی 97% بوده و در نتیجه امکان 3-5% خطا وجود دارد.

 

سمانه

پنجشنبه 7 بهمن 1395 - 21:41

 

سوال:

با سلام من ٢٥ سالم باردارى اول هستم الان هفته ١٥ باردارى سپرى میكنم كه جواب ازمایش cell free DNA گرفتم همه مواردش low risk بود ولى فرداى روزى كه جواب گرفتم تماس گرفتن گفتن همه كسایى كه این ازمایش انجام دادن شنبه براى تست تكمیلى ازمایش دوباره باید بیان نمونه گیرى میخواستم ببینم این روال طبیعى یا از نظر شما مشكل دیگه اى بوده

 

جواب:

کجا انجام داده اید.

 

بهاره

شنبه 9 بهمن 1395 - 05:50

 

سوال:

با سلام.

یه سوالی دارم.وقتی ریسک غربالگری مرحله اول در محدوره خطر بینابین هست وتست dna را پزشک پیشنهاد میدن،به معنی این است که جنین ب احتمال خ زیاد مبتلا ب تریزونی هست؟من خیلی نگرانم

ممنون از سایت خوبتون

جواب:

خیر به احتمال خیلی زیاد نرمال هست و فقط برای رفع نگرانی و اطمینان خاطر بیشتر نیاز به تست NIPT را داریم.

 

لاله

شنبه 9 بهمن 1395 - 15:06

 

سوال:

سلام و احترام من هفته ١٣ بارداری هستم ٣٦ ساله.هفته گذشته آزمایش های غربالگری ٣ ماهه اول رو دادم نتیجه سونو و آزمایش من خدا رو شكر خوب بوده و برای سه تا اختلال كروموزومی كلا negative

ریسك سندرم داون هم كلا ١:٢٠٦٠ بوده و پایین تر از نقطه برش ولی با اینكه نتیجه خوب بوده یه جمله توی قسمت ملاحظات آزمایشم هست كه چند روزه نگرانم كرده

اینكه فقط ریسك بیوشیمیایی سندروم داون ١:٢٢٢ هست میخواستم بدونم این به چه معناست؟جای نگرانی داره و آیا لازمه برای سل فری مراجعه كنم؟

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2-قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

مهناز

شنبه 9 بهمن 1395 - 16:34

سوال:

با سلام و احترام. من فردا هفته یازده باداریم شروع میشه.

مهرماه پارسال هفته یازده یه سقط داشتم، سه ماه بعدش جراحی فیبروم انجام دادم، سه ماه بعدشم دوباره باردار شدم ولی به خاطر سندروم داون در هفته 18 بارداری، خاتمه بارداریم انجام شد.

الان که بارداری سومم هست، من و همسرم خیلی استرس و نگرانی داریم که خدای نکرده باز هم همون مشکلات برامون پیش بیاد. امروز با دکترم صحبت کردم گفتن که سونوی ان تی انجام بده و حتما تست cff رو هم انجام بده. من خودم ترجیح میدادم که آمنیوسنتز انجام بدم که خیالم راحت تر باشه ولی دکترم اینو صلاح دونستن.

الان به نظرتون چی کار...

جواب:

به نظر من هم به توصیه پزشکتان عمل کنید و اینقدر نگران نباشید. سندرم داون در 97% موارد وراثت هیچ نقشی ندارد.

 

مهناز

شنبه 9 بهمن 1395 - 17:22

 

خیلی ممنونم که انقدر لطف کردین و جواب دادین.

این رو هم عرض کنم که ما بعد از سقط، مشاوره ژن هم رفتیم و خودمون هم هیچ مشکل ژنتیکی نداریم و بهمون گفتن که فقط یه جهش ژنتیکی بوده.

 

ندا

جمعه 15 بهمن 1395 - 06:32

 

سوال:

با سلام

هجده هفته باردارم

Nt: 1/5 و nb دیده شد، نتایج سونو و غربالگری اول نرمال بود

غربالگری اول t21= 1:3160

ترکیبی t21= 1:753

کواد t21= 1:241 screen positive

لطفا راهنمایی کنید، حتماً باید آمنیوسنتز بشم یا میتوانم NIPT یا اسکن آنومالی انجام بدم و از سلامت جنین مطمئن بشم؟

جواب:

هم می توانید NIPT انجام داده و با قدرت تشخیص 99% برای سه تریزومی 21، 18 و 13 اطمینان خاطر پیدا کنید و هم می توانید آمنیوسنتز شوید و با قدرت تشخیص 99.9% برای تمام اختلالات کروموزومی مورد بررسی قرار گیرید.

 

شیما

یکشنبه 17 بهمن 1395 - 20:07

 

سوال:

سلام.خسته نباشید.من چارده هفته تمام هستم.بارداری دومم هست.بارداری قبلی به دلیل تشکیل نشدن تیغه بینی امنیوسنتز انجام دادم که بعد از یک هفته جنین مرد.در این بارداری جواب ازمایش غربالگری که در هفته دوازده انجام دادم ریسک سندروم داون ۱ به۴۶ است.دکترم پیشنهاد سل فری داده.نگرانم که ایا این ازمایش جایگزین آمنیو سنتز هست؟از نتیجه ان مطمین باشم؟

جواب:

تست NIPT فقط برای سه کروموزوم و با قدرت تشخیص 99% مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فهد

سه شنبه 19 بهمن 1395 - 07:24

 

خدا هرچی تو دلتونه بهتون بده ازته دل آرزوی موفقیت براتون دارم

 

شیما

سه شنبه 19 بهمن 1395 - 09:33

 

سوال:

اقای دکتر به نظر شما این ازمایش کافی هست؟

جواب:

بله

 

شیما

سه شنبه 19 بهمن 1395 - 09:39

 

سوال:

منظورم اینه چون ریسکم بالاس این آزمایش کافی هست؟

جواب:

بله

 

باران

چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 11:07

 

سوال:

با سلام خاهش میکنم جواب سوالما بدین.

من غربالگری اول و دومم تو سونوگرافی مشکلی نداشت سونو چهاربعدی رفتم گفتن تیغه بینی تشکیل نشده دکتر گفت یا آمینوسنتز انجام بده یا آزمایش خون cffDNA که من در بیمارستان یاس آزمایش خونا آنجام دادم البته یه سونو هم گرفت گفت تیغه بینیش کوچیکه الان هفته 21 هستم هنوز جواب آزمایشم نیومده تا چه حد امکان داره بچه مشکل داشته باشه.

جواب:

به هر حال تیغه بینی جزو سافت مارکرهای اصلی سندرم داون می باشد و بهتر است منتظر جواب NIPT تان بمانید و نگران نباشید.

 

بارانا

دوشنبه 25 بهمن 1395 - 03:34

 

سوال:

ممتون از جوابتون‌.ایشالااا خدا بهترینارو واستون رقم بزنه

باتوجه به اینکه الان درهفته ۱۳هستم آیا آزمایش سل فری بدم یا سونو ان نی و آزمایش رو مجددا تکرار کنم؟

 

جواب:

تست NIPT را انجام دهید.

 

Malihe

دوشنبه 25 بهمن 1395 - 06:59

 

سوال:

باسلام،

لطفا، آزمایش غربالگری به شماره پذیرش 573148 مورخ 24/11/95 بررسی فرمائید. خیلی نگرانم واقعا. ممکنه به مرحله آمنیوسنتز برسه؟

ممنون از لطف شما

جواب:

منظورتان تست NIPT هست؟؟؟

 

Malihe

سه شنبه 26 بهمن 1395 - 07:55

 

سوال:

سلام ، نه دکتر منظورم همون دو تست غربالگری NIPT میدونم هنوز جوابش آماده نیست.

میخوام بدونم نظر شخصی شما راجع به عددهای ریسک غربالگریم چیه. خیلی نگرانم. یا موارد مشابه من داشتید؟ نهایتاً چی شده؟ من اصلا صبر ندارم ببخشید

جواب:

اینقدر استرس نداشته باشید، جوابتون تا 3-2 روز دیگه آماده می شود. موقع گرفتن جواب همه مدارکتون بیارید و با پزشک آزمایشگاه مشورت کنید.

 

صنم

دوشنبه 25 بهمن 1395 - 22:39

 

سوال:

سلام من اولین بارداری ام هست الان هفته ١٦هستم این تست غربالگری اول من هست

PAPP-A 3.31 mom 0.63

NT :1.00mm mom 0.85

Down syndrom. 1.1350

Age alone 1:842

Trisomy. 1:99000

نوشته intermediate risk

امروز هم غربالگری دوم رو تو ١٦هفتگی انجام دادم جوابش نیومده خییلی استرس دارم.احتیاج به ازمایش دیگه ای دارم؟؟یعنی جنین مشكلی داره؟تورو خدا راهنماییم كنین.من ٣١سالمه

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

صنم

سه شنبه 26 بهمن 1395 - 15:31

سوال:

سلام بینهایت ممنون.این گزارش پروتكل كه نوشتین میشه همون جواب غربالگری دومی كه الان انجام دادم؟٥روز دیگه جوابمو گرفتم براتون بفرستم؟

جواب:

دو ریپورت دارد یکی فقط مرحله دوم و یکی هم ترکیب اولی و دومی می باشد.

بله بفرستید

 

Malihe

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 09:04

 

سلام.

ممنون از جوابتون

 

Ninish

شنبه 30 بهمن 1395 - 09:02

 

سوال:

مرسی از پاسخگوییتون

میخواستم بدونم اگه سل فری گفت سالمه؟واقعا سالمه؟تا حالا خطایی دیده شده؟

جواب:

قدرت تشخیص 99% داشته و امکان یک درصد خطا وجود دارد.

 

Ninish

شنبه 30 بهمن 1395 - 09:06

 

سوال:

آقای دکتر سندروم داون رو سل فری تشخیص میده دیگه،آره؟

جواب:

بله

 

نجفی

شنبه 30 بهمن 1395 - 17:11

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید

جواب ازمایش غربالگری نوبت اول بنده به این شکل میباشد.

Trisomy21: 1:547

Trisomy 18:1:30000

Trisomy13 :1:30000

Nt سنوگرافی هم 2.49 mm میباشد.

دکتر ازمایش nipt نوشته.خیلی نگرانم کرده.ممنون میشم بفرمابید چقدر احتمال مثبت بودم سندروم دان وجود داره.

و اینکه ازمایش nipt چه اختلالاتی رو نشون میده(ابا جهش های ژنتیکی رو هم مثل امینوسنتز نشون میده یا خیر)

با تشکر

جواب:

نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)       

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)            

نه آمنیوسنتز و نه NIPT ارتباطی به اختلالات ژنتیکی ندارند بلکه فقط اختلالات کروموزومی را نشان میدهند.

 

بانوی بهشت

سه شنبه 3 اسفند 1395 - 08:18

سوال:

سلام من 21سالمه وبارداری اولم هست با اینکه هیچ سابقه نداریم وفامیل هم نیستیم جواب غربالگری مرحله اولم ریسک 1:43رو داده دکترم پیشنهاد داد سل فری برم والان منتظر جوابم چقدر احتمال خطر برا من هست خیلی نگرانم

جواب:

با احتمال حدود 2% جنین تان مشکل دارد و 98% ممکن است مشکلی نداشته باشد.

 

صنم

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 09:59

 

سوال:

اینم ریپورت دوم همون غربالگری دومه

First Assay MOM second assay. Mom

PAPP-A 3.31 0.63 AFP 20.38 0.71

Free B-hCG 110.00 2.18 uE3 1.80 0.69

NT 1.00 0.85 hCG 172.0 0.70

Risk Assessment Cutoff

Down syndrom 1:2780 1:250

Age alone 1:842

OSB 1:19700 1:104(2.39) moms

Trisomy 1:99000 1:100

جواب:

با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.

 

فارسی

پنجشنبه 5 اسفند 1395 - 05:37

سوال:

سلام جواب NT من 2.3و تریزومی 21 هم 1:526بوده آزمایشNIPT هم انجام دادم هنوز جواب نگرفتم چقدر احتمال سندروم داون وجود داره?

جواب:

نگران نباشید کمتر از 0.2% احتمال مشکل دار بودن جنین وجود دارد

 

صنم

پنجشنبه 5 اسفند 1395 - 17:34

 

بینهایت ممنون الان هفته هفدهم هستم حتما سونو رو براتون میفرستم

 

سما

چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 14:51

 

سوال:

با سلام

من ۳۲سالمه و الان هفته ۱۴ و ۲ روزبارداری هستم

جواب غربالگری اولم خطر بینابین هست به شرح زیر

سن جنین در غربالگری ۱۳هفته و ۲ روز

NT 1.56

DOWN SYNDROME 1:526

AGE ALONE 1:602

EQUIVALENT AGE RISK 33:9

Trisomy 18/13 1:99000

پزشک من دو تا آزمایش پیشنهاد کردن اول آزمایش cell free DNA دوم آزمایش AFT, BHCS , UE3 , Inhibin a

لطفا راهنمایی بفرمایید که کدوم آزمایش انجام بدهم بهتره؟ اصلا فرقی میکنه یا خیر؟

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

مهسا

شنبه 28 اسفند 1395 - 09:18

سوال :

خسته نباشید من ۳۲ ساله هستم تو دوازه هفته و ی روز غربالگری انجام دادم nb مشاهده شد nt 1:70 ضربان قلب هم خوب بود .اما جواب آزمایش تریزومی ۲۱ ریسک ۱:۴۰۷ زده بود قرار بود cvs انجام بدم که به علت مصرف آسپرین و کوچک بودن جفت گفتن ۱۴ فروردین انجام بدم. الان تصمیم گرفتم سل فری انجام بدم .ایا جواب سل فری اگر منفی بود باید بهش اطمینان کنم و نیازی به آمینو یا cvs نیست؟ و بنظرتون بهترین کار چیه سل فری یا آمینو.

جواب:

با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

صبا

شنبه 28 اسفند 1395 - 18:20

سوال :

دارم میمیرم از غصه.میشه جوابموبدین.

Papa-A:0.46Mom0 22

free beta hcg:58.88mom 1.74

Down syndrome:screen positive

Risk of ds:1:13

Risk of t18/13:1:569

قسمت نموداری:ds:age 1:586

Final risk:1:58

سن بارداری ۱۱ هفته و ۲روز

سن مادر۳۲

بارداری اول

Nt:1.11

Crl:45

جواب:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسك اش در منطقه پرخطر بوده و كاندید تست های تشخیصی

 

یکتا

شنبه 5 فروردین 1396 - 11:31

سوال:

سلام.من در هفته دوازده سونو ان تی دادم.ان تی نرمال بود و ان بی هم دیده شد.تنها مشکل این بود که مثانه جنین تورم داشت و تست cvsپیشنهاد شد.اما از انجا که جفت قدامی سرراهی بود گفتن خطر سقط زیاده.امروز من niptانجام دادم.خواستم بدونم ایا این مشکل با این ازمایش مشخص میشه یا نیاز به ازمایشهای تهاجمی هم هست؟ممنون میشم راهنمایی کنید

جواب:

توصیه می كنم اگر NIPT تان نرمال شد هم تست های سه ماهه دوم و هم آنومالی اسكن دقیق را هم انجام دهید.

 

راحیل

سه شنبه 2 خرداد 1396 - 06:55

 

سوال:

با سلام.من 32ساله و بارداری اولم هست.در آزمایش غربالگری اول ریسک T21برابر با1:2396 و nb=2.7و nt=1.8بود.

در غربالگری دوم در تست کوادراپل مارکر T21=1:455 ودر قسمت سکونشال اسکرینینگ T21=1:1245 داده شده.

میخواستم بدونم که نتایج چطور هست و احتیاجی به تست تکمیلی مثلniptyهست یا نه?

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

سامی

یکشنبه 21 خرداد 1396 - 05:22

 

سوال:

با سلام و عرض خسته نباشید

در غربالگری مرحله اول در هفته ۱۲ بارداری down syndrome intermidiate risk بوده که به توصیه پزشک cell free dna انجام شد و ریسکها در محدوده کم خطر قرار دارند آیا انجام غربالگری مرحله دوم لازم است ؟

جواب:

فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی در هفته 15 و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید.

 

لبخند

یکشنبه 21 خرداد 1396 - 06:09

 

سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید

40 سالمه ، 19 هفته و 5 روزم هست

تست غربالگری اولم در تشخیص سندروم ها همه ریسک پایین داشتند، NIptرو هم انجام دادم که اون هم ریسک پایین داشت، اما غربالگری دومم سندروم داونم ریسک بالا رو نشون میده ، سونوگرافی آنومالی هم انجام دادم موردی مشاهده نشد، آیا نیازی به آمینو دارم ؟ خیلی نگرانم لطفا راهنمایی بفرمایید

جواب:

خیر ، فقط مراقبت های دوران بارداری توسط پزشکتان از نظر فشار خون، دیابت، عفونت ادراری و واژینال، دفع پروتیئن از ادرار، وضعیت جفت و غیره باید افزایش یابد.

 

ایزدخواه

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 05:17

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید و تشکر از ارسال جوابیه

نتیجه تست

free dna:

trisomy21: 1/8356598 low risk

trisomy18: 1/190609714 low risk

trisomy13: 1/1126785538 low risk

fetal cfdna percentage : 5.94%

xo: none

xxy: none

xxx: none

xyy: none

ja;v tvh,hk

 

جواب:

خدا رو شکر با قدرت اطمینان 99% ریسک تان در محدوده کم خطر است.

 

آزاده

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 09:40

 

سوال:

سلام من آزمایش نیفتی رو تو آزمایشگاه دیگه ای دادم تو ۱۴ هفته و ۴ روز بعد از دو هفته گفتن مقدار dnaجنین تو خون مادر کم بوده و دوباره نمونه دادم الان ۱۷ هفته و ۳ روز هستم و هنوز جواب آماده نشده ممکنه دوباره این اتفاق بیفته؟

در این حالت حتما باید آمنیوسنتز انجام بشه؟

جواب:

نگران نباشید اگر دو بار متوالی سطح cfDNA کمتر از میزان مورد نیاز باشد باید آمنیوسنتز شود.

 

نسیم

اشنبه 27 خرداد 1396 - 06:31

 

سوال:

با سلام و خسته نباشید. 31 سالمه و nt=2.6 و crl=73تست nipt انجام دادم و نرمال بود. آیا غربالگری دوم نیاز است انجام شود؟ باتوجه به اینکه بالا بودن ntدلایل مختلفی دارد شما چه تست هایی را توصیه میکنید ؟آیا نیاز به اکوکاردیوگرافی هست؟ یاتست های تشخیص عفونت ها؟ با سپاس

جواب:

1- انجام AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی

2- انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20

3- انجام اکوکاردیوگرافی در هفته 18

 

فاطیما

شنبه 28 مرداد 1396 - 12:28

سوال:

با سلام. من در هفته 24 بارداری هستم. ج غربالگری مرحله اول low risk بود و nt = 1.4 در مرحله دوم سونو انومالی در هجده هفتگی حداکثر نرمال سیسترنا مگنا را 8 mm اعلام کرد که باعث شد اسکن انومالی مجدد در 24 هفتگی بدهم. که سیسترنا مگنا را 10 mm گزارش کردند. دوبار در جاهای مختلف سونو دادم و هر دو 10 بود.ولی هیچ مورد دیگری در جنین غیرطبیعی نبود . اندازه مخچه و شکل جمجمه هم نرمال گزارش شد. با توجه به اینکه ازدواج ما فامیلی است و همسر من پسر عمه من میباشند. ایا مگا سیسترنا مگنا جای نگرانی دارد؟! چه عوارضی دارد. بنظر شما چه چیز در اندازه سیسترنا مگنا ممکن است اثر گذاشته باشد.

جواب:

بهتر است با یک متخصص پریناتولوژی مشورت کنید و در صورت صلاحدید ایشان تست NIPT را انجام دهید.

 

گلناز

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 05:40

 

سوال:

باسلام

در هفته ١٨ بارداری هستم و جواب ازمایشاتم به اینصورت میباشد خواهشمند هستم تفسیر بفرمایید

ازمایش اول :

Down syndrome:1:4770

Trisomy 18/13 : 1:99000

ازمایش دوم:

Down syndrome : 1:1430

Trisomy18/13 : 1:99000

سونوگرافی nt در هفته ١١ بارداری:

ضخامت nt: 1/3

ایا نیاز به انجام ازمایش سل فری یا امینوسنتز دارم؟

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این مورد چک شود:

 

- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص 95٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- فقط یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

فقط دقت شود سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی آنومالی اسكن را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4

 

منمن

چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 08:09

 

سوال:

ازمایش سل فری قبل از سونو غربالگری واجبه؟؟

اگراین ازمایش روبدم دیگه احتیاجی به سونو غربالگری هست؟

جواب:

توصیه من ابتدا انجام تست غربالگری سه ماهه اول و بر مبنای جواب آن انجام تست NIPT می باشد.

 

سمیرا

شنبه 4 شهریور 1396 - 18:10

 

سوال:

با سلام وخسته نباشید ، من در هفته سیزدهم بارداری سونوگرافی و ازمایش غربالگری مرحله اول را انجام دادم :

سن : 33 سال

NT=2.2mm

NB=4.1 mm

Down syndrome= 1:279

1:639=Age alone

Equivalent age risk =36.4

Trisomy18/13=1:99000

امروز ازمایش cell free رو هم در آزمایشگاه نیلو انجام دادم ، خیلی نگرانم ، هنوز جواب ازمایش آماده نشده

میخواستم بدونم چقدر احتمال وجود سندروم داون وجود داره ؟؟ لطفا راهنماییم کنید . با تشکر

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

زانیار

شنبه 11 شهریور 1396 - 08:46

 

سوال:

با سلام، من هفته 12.6 آزمایش nipt رو انجام دادم تو آزمایش سندرم کلاین فلتر به احتمال 95 درصد تأیید شده هفته بعد باید آمینوسنتز بدم میخواستم بدونم چقدر میتونم به جواب آزمایش nipt در مورد کروموزوم جنسی اعتماد کنم، ممکنه تو آمینوسنتز مشکل فوق وجود نداشته باشه و احتمالش چقدر میتونه باشه.

جواب:

حدود 50%

 

بهار

چهارشنبه 5 مهر 1396 - 14:24

 

سوال:

با سلام ، من هفته ی ۱۴ بارداری رو میگذرونم. تو ۱۲ هفته و ۵ روز آزمایش غربالگری دادم .الان که نتیجه ش رو گرفتم دیدم که FBHCG رو برام زده ۲.۸۹ و همچنین تریزومی ۲۱ رو برام زده ۱:۱۶۷۸

دکتر آزمایش سل فری برام نوشته ، میخواستم بدونم انجام این آزمایش واجبه و اینکه ریسک بیماری تو جنین چقدره

خیلی نگرانم

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سایه۱۳۶۱

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 10:57

 

سوال:

سلام خسته نباشید من ۳۵ ساله ام .با توجه به جواب آزمایش غربالگری اول زیر آزمایش سل فری دادم ولی دکترم گفت چون شما وضعیتت بسیار حاده باید آمینیو میدادی .الان منتظر جواب سل فری هستم.به نظر شما هم من باید صد در صد آمینیو میشدم؟ بسیار نگرانم.ممنونم.

Nt:1.6

Free hcg:_0.646

Papp:_1.783

Combined risk trisomy 21:1.169

Combined risk13+18:1.5

Adjust risk13+18:1.1454

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

Saiehallahyari

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 12:23

 

سوال:

سلام خسته نباشید من ۳۵ ساله ام .با توجه به جواب آزمایش غربالگری اول زیر آزمایش سل فری دادم ولی دکترم گفت چون شما وضعیتت بسیار حاده باید آمینیو میدادی .الان منتظر جواب سل فری هستم.به نظر شما هم من باید صد در صد آمینیو میشدم؟ بسیار نگرانم.ممنونم.

Nt:1.6

Free hcg:_0.646

Papp:_1.783

Combined risk trisomy 21:1.169

Combined risk13+18:1.5

Adjust risk13+18:1.1454

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

پوریا

پنجشنبه 20 مهر 1396 - 09:19

 

سوال:

سلام

ببخشیدبنده همسرم در7ماهگی هست ودرازمایش غربالگری دوم جواب ازمایش TRISOMY21_1:1443 lowRIsk

TRISOMY18_1:30000 lowRisk

SLOS_1:30000 lowRisk

NTDS_1:8134 lowRisk

میباشدکه متخصص الان نوشته برای ازمایش سل فریDNA ایامشکل خطرناکی هست لطفاراهنمایی کنیدممنون میشم.

جواب:

این اعدادی که نوشته اید در محدوده کم خطر است.

 

زهرا

سه شنبه 25 مهر 1396 - 14:21

 

باسلام، بنده 34 ساله، اولین بارداری هستم .در اخرین قاعدگی قرص کلومیفن خورده بودم و در سونوی روز سیزده قاعدگی یک فولیکول مناسب در تخمدان راست و دو فولیکول مناسب در تخمدان چپ داشتم که همان ماه باردار شدم جهت سونوی ان تی در دوازده هفته و چهارروز مراجعه کردم ، nt در ابتدا توسط سونولوزیست دو سه بار 2.4، چک شد و crl: 60 و سن حاملگی 12w4d گفته شد ناگهان تصویر سونو گم شد، دکتر ازمن خواست سرفه کنم و حالت پاهامو تغییر بدم که مجدد تصویر پیدا شد اینبار هم چند بار اندازه ها چک شد nt:3.3 و crl:65 و سن جنین12w6d اصلاح شد . با این سونو به آزمایشگاه مراجعه کردم ، که در ازمایشات هم pappa و...

 

زهرا

سه شنبه 25 مهر 1396 - 14:25

 

سوال:

در ادامه ی پیام قبل خاطر نشان کنم ، با توجه به اینکه دو ntو دو سایز وسن متفاوت در سونو برای جنینم زده اند که یکبار های ریسک و یکبار اینترمدیت شدم ، با توجه به اینکه در ماهی که باردار شدم سه فولیکول داشتم که فولیکول تخمدان راستم تبدیل به کیست شده و دو فولیکول در تخمدان چپ داشتم ، آیا با توجه به تفاوت سونو و مقدار دو برابر هر دو هورمون احتمالش هست که من دو قلو باردار باشم و سونو ها متوجه نشده باشن؟ ضمن اینکه من سل فری دادم ولی جوابش ده روز دیگه میاد . احتمال اینکه جنین مشکل داشته باشه چند درصده؟ ممنون

جواب:

احتمالش وجود دارد و طبق صلاحدید پزشکتان مجدد سونو در مرکزی که سونولوژیست FMF certified

دارد، تکرار شود.

 

فیروزه

سه شنبه 30 آبان 1396 - 17:22

 

سوال:

سلام

آیا آزمایش نیفتی همان nipt هست

من چند روز پیش پیام گذاشتم....شما فرمودید تست nipt بدهم....مشکوک به سندروم ادوارد با ریسک 80 درصد اعلام فرمودید...لاکن پزشکم آزمایش نیفتی برایم درخواست کرد...جواب آین آزمایش کاملا منفی بوده...آیا بررسی های دیگر و آزمایشات تکمیلی دیگر ضرورت دارد؟میخواهم بدانم ااین دو آزمایش یکی است...از لطف و توجه و سایت خوبتان بسیار ممنونم...

جواب:

تست NIFTY همان تست NIPT است البته تحت عنوان یک کمپانی چینی

 

فیروزه

شنبه 4 آذر 1396 - 21:52

 

سوال:

سلام

ممنونم از پاسخگوییتان

اگر جواب تست NIPT منفی باشد....آیا باز هم آزمایشات یا اسکن دیگری جهت بررسی سلامت کروموزومی جنین لازم است؟

جواب:

آنومالی اسکن برای رد اختلالات ساختاری نیز انجام شود.

 

مریم

یکشنبه 5 آذر 1396 - 14:51

 

سوال:

با سلام

میخواستم بدونم در تفسیر نتیجه آزمایش NIFTY در هفته ۱۲ عدد NB هم تاثیر گذار هست یا تنها رویت شدن آن کافی است؟با تشکر

جواب:

بررسی NB تا هفته 15 در غربالگری فاقد ارزش است.

 

roya.68

پنجشنبه 9 آذر 1396 - 03:02

 

سوال:

سلام

من 28 سالمه و اولین بارداریم تو هفته دوازدهم و یک روز هستم

قم 168 و و زنم 72 کیلو هست

نتیجه تست غربالگری مرحله اولم ب صورت زیر بوده

crl: 56.0 mm

nt: 1.70 mm 1.50 mom

papp-a : 1.70 mlu/l 0.82 mom

free b-hcg 78.00ng/ml 2.14 mom

down syndrome : intermediate risk

trisomy 18/13 : scereen negative

age:1:1100

final risk: 1:542

prior : 1:8550

final risk : 1:9900

down syndrome:

based on the patient s first trimester ris a specimen needs to submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculatain.

only biochemistry risk for ds = 1:704

trisomy 18/13

the risk of trisomy 13/18 is less tham the sceening cut-off

other notes

as there is a risk of down syndrome in interemediate area a secend trimester scereening in recommended

this patient will reach 15 week gestatatin on 25/09/1396

دکترم برم آزمایش cellfree dna نوشته

میشه لطف...

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

 

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

 

فیروزه

یکشنبه 12 آذر 1396 - 22:57

 

سوال:

سلام وقتتون بخیر

آنومالی اسکن در هفته 18 انجام دادم که طبیعی بود...آیا در هفته های بالاتر حاملگی نیازی به انجام آنومالی اسکن دیگری خواهد بود؟

جواب:

خیر

 

زمستان

دوشنبه 20 آذر 1396 - 09:24

 

سوال:

سلام. من ۱۱هفته و ۵روز غربالگری اول سونوی ان تی دادم ۱.۱ بود. آزمایشم هم همون روز انجام دادم final riskدی اس را واسم زده ۱:۵۹۷۰ و تریزومی ۱۳و۱۸ را زده۱:۹۹۰۰۰. دکترم گفتن خوبه ولی بهتره آزمایش cell freeانجام بدم. هزینه اش خیلی بالاست. و الآن خیلی اضطراب دارم که چیکار کنم انجام بدم یا نه مشکلی نداره. خواهش میکنم زودتر جوابما بدید.

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

 

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪‏ ریسك اش در محدوده كم خطر است.

- یك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شكمی،

- و یك آنومالی اسكن دقیق در هفته ١٨ تا ٢٠ برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهید.

 

فیروزه

چهارشنبه 22 آذر 1396 - 18:50

 

سلام

بسیار بسیار زیاد از لطف شما و گروه همکارانتان به جهت کار انساندوستانه تان که جوابگوی سوالات ما هستید ممنونم...سلامتی شما را آرزومندم

باز هم متشکرم که این امکان رو فراهم کردید

 

نیلو

پنجشنبه 30 آذر 1396 - 08:39

 

سوال:

سلام،من ٤٠ سالمه و هفته ١٣ بارداری هستم ،طبق سونو انومالی ازمایش ژنتیك:

Nt(mom 0.92

Nt:(result 1.15

ریسك سندروم داون:1:944

تریزومی:١:٩٩٠٠٠

Age alone:1.81

Equivalent age risk:30.5

طبق این ازمایش و سونو دكتر بهم گفته ازمایش cell free dna انجام بدم،

من دو تا فرزند هم دارم كه هیچ مشكلی ندارند ،به نطرتون لازم هست؟(با توجه به این كه هزینه این ازمایش زیاده،اگر بزارم هفته ١٦ بعد از سونو سلامت دوم اگه مشكلی بود تست امینو سنتز بدم مطمعن تر نیست؟كه فقط یك بار هزینه كنم...

جواب:

** قبل از پاسخ به این سوال باید طبق آخرین پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون این دو مورد چک شود:

١- سونولوژیست باید مدرك FMF برای انجام سونوی NT را داشته باشد.

برای اینكار اسم سونولوژیست را در سایت FMF كه در لینك ذیل است چك كنید.

بعد از ورود به این لینك یك نقشه كل جهان می آید، سپس بروید روى نقشه ایران و كلیك كنید تا اسامى پزشکان دارای این مجوز در ایران بیاید.

https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

٢- آزمایشگاه هایی می توانند این تست را انجام دهند كه علاوه بر رعایت یك سری مسائل مهم كنترل كیفی و تضمین كیفیت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بیمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و یا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقیق Median MoM ماهانه).

پس از چک این دو آیتم جواب تست شما:

با قدرت تشخیص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر مثل آمنیوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)