میزان حضور ویروس SARS-CoV-2 در انواع نمونه های بالینی چقدر است ؟

🔵Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens 
🕒https: //jamanetwork.com/ by a Columbia University Libraries User on March 11,2020

⏺یک بیماری همه گیر تنفسی توسط ویروس کرونای ۲ پدید آمد که عامل سندروم تنفسی حاد SARS-CoV-2 درچین شد و به دیگر مناطق دنیا شیوع پیداکرد .در این بیماری با RT-PCR از سوآب فارنژیال معمولی برای تأیید تشخیص بالینی آن استفاده شده است .اما اگراین ویروس در نمونه هایی از محل های دیگر شناسایی و دیتکت شود آنگاه احتمالا توسط راههایی به غیر از دراپلت های تنفسی منتقل می شود که تاکنون ناشناخته مانده است .

⏺دراین پژوهش ، توزیع زیستی SARS-CoV-2 را میان بافت های مختلف بیماران ِبستری که ویروس SARS-CoV-2 مثبت هستند بررسی شده است که براساس علائم کلینیکی و رادیولوژیکی و دیتکشن ِ SARS-CoV-2 تأیید شده و مورد شناسایی واقع شده اند. این مطالعه توسط کمیسیون های اخلاقی بیمارستان های شرکت کننده همراه با یک رضایت نامه اخذ و تأییدشد. سوآب های نازوفارنژیال از اکثربیماران در طی یک تا سه روزبعداز بستری جمع آوری شدندودر تمام طول بیماری نمونه های خون ، خلط ، مدفوع ، ادرار و نازوفارنژیال از بیماران اخذ شدند.از بیمارانی که وضعیت حاد داشتند یا دستگاه تنفسی مصنوعی به آنها متصل شده بود نمونه های BALوبیوپسی حاصل از براش ِفیبروبرونکوسکوپ به دست آمد.RNA ی ویروس استخراج شده از نمونه های بالینی با rRT-PCR شناسایی و تشخیص داده شد.مقادیر کات آف ِتعداد کپی ویروسی ۴۰ عدد برای دیتکشن و مثبت شدن SARS-CoV-2 در نظر گرفته شد.چهار نمونه استول ِمثبت هم با تعدادکپی ویروسی بالا، کشت داده وسپس با میکروسکوپ الکترونی ویروس زنده تشخیص داده شد.

⏺نتایج : ۲۰۷۰ نمونه از ۲۰۵ نفر از بیماران COVID-19 جمع آوری شدند که میانگین سنی آنها ۴۴ سال بود ( بین ۵ تا ۶۷سال) که ۶۸ درصد آنها مرد بودند.اکثر این بیماران تب ، سرفه خشک و خستگی داشتند ؛ ۱۹ درصد آنها بیماری شدید  داشتند .

🟦نمونه های برونکوآلوئولار لاواژ یا BAL بالاترین مقادیر مثبت را نشان داد (۱۴ از ۱۵ ؛ ۹۳ ٪)
🟦نمونه های خلط (۷۲ از ۱۰۴ ؛ ۷۲٪)
🟦سوآب های نازال (۵ از ۸ ؛ ۶۳٪)
🟦 بیوپسی براش فیبروبرونکوسکوپ ( ۶ از ۱۳؛ ۴۶٪)
🟦سوآب فارنژیال (۱۲۶از ۳۹۸؛ ۳۲٪)
🟦استول(۴۴ از ۱۵۳؛ ۲۹٪)
🟦خون (۳ از ۳۰۷؛ ۱٪)
🟦ادرار ؛ هیچکدام از ۱۲ نمونه بیماران مثبت نبودند(جدول پیوست ).

⏺میانگین مقادیر “cycle threshold” در انواع نمونه های بالینی بیش از ۳۰ بودند [ 4^10*2.6 copies/mL]بجزسوآب های نازال با میانگین  “ cycle threshold ”معادل ۲۴٬۳ [6^10 * 1.4 copies/mL] که نشانگر “ viral load” بالاتر ویروس می باشد( جدول پیوست).ویروس زنده SARS-CoV-2 در نمونه استول دو بیمار مشاهده شد که اسهال نداشتند.

⏺در این پژوهش ِSARS-CoV-2 در نمونه هایی گوناگونی از ۲۰۵ بیمار با COVID-19 شناسایی شد .نمونه های دستگاه تنفسی تحتانی اکثر یت موارد گزارش مثبت ویروس را داشتند.مهمست که بدانیم ویروس زنده در استول شناسایی شده که نشاندهنده ی این است که ویروس SARS-CoV-2 می تواند ازمسیر مدفوعی [fecal route] منتقل شود.درصدکمی از نمونه های خون ْتست PCR مثبت داشتند که نشاندهنده این مطلب است که بعضی مواقع عفونت ممکنست سیستمیک باشد .به طور کلی انتقال ویروس از طریق مسیرهای تنفسی و راههای غیرتنفسی می تواندبه توضیح ِ شیوع سریع این بیماری کمک کند.علاوه براین آزمایش نمونه های بالینی گوناگون ممکنست حساسیت و دقت تشخیص را افزایش دهد و از نتایج منفی کاذب در بیماران بکاهد.دو‌مطالعه کوچک حضور SARS-CoV-2 را در سوآب های دهانی و مقعدی در استان Hubei و لُودِویروسی را در سوآب های فارنژیال و خلط از ۱۷ مورد تأییدشده را گزارش داد.از محدودیت های قابل ذکر این تحقیق کامل نبودن اطلاعات بالینی از بیماران و تعداد کم برخی از نمونه ها بود.

📚ترجمه و نگارش :

🖌دکترعلیرضالطفی کیان 🖌
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی 
ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

پرسش و پاسخ