مدیریت زنان باردار با کاریوتایپ نرمال جنین و سطح پایین ‏PAPP-A‏ در خون

گایدلاین کلینیکی استرالیا:   فوریه 2016‏

گلیکو پروتئین PAPP–A چیست ؟

گلیکوپروتئین ‏PAPP-A‏ توسط جفت و لایه دسیدوا تولید می شود. این مارکر یک آنزیم متالوپپتیداز است که از سلول‌های ‏تروفوبلاستیک جفت (به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی) ترشح می‌شود. 

سطح گلیکوپروتئین PAPP-A آن در هفته ‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتا تند ‏افزایش می‌یابد. 

*زنان بارداری که سطح گلیکو پروتئین‎ PAPP-A ‎آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار است، احتمال ‏ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بیشتر خواهد بود‎.‎

وظایف مارکر گلیکو پروتئین PAPP-A

1.  این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به ‎ IGF-BPو آزاد کردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و ‏در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد‎.

2. مولکول IGF در تنظیم حمل و نقل گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد.

‏3.  از دیگر نقش‌های بیولوژیک‎ IGF ‎آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز ‏نقش دارد‎.

‏4.  از شناسایی جنین توسط سیستم ایمنی بدن جلوگیری می کند.‏

‏5.‏  در مینرالیزاسیون ماتریکس‎ ‎استئوبلاست های جنین (و از این رو در استخوان سازی جنین) نقش مهمی دارد.‏

‏6.  در رگ سازی (آنژیوژنزیس) مشارکت دارد.‏

کاهش گلیکو پروتئین ‏PAPP-A‏ باعث اختلال در فرآیند تشکیل جفت شده و ممکن است با پیامدهای نامطلوب بارداری ( Adverse Obstetric ‎Outcomes ) همراه باشد. 

پیامدهای نامطلوب کاهش گلیکو پروتئین PAPP – A در بارداری

1. مرگ داخل رحمی جنین (  (‎ Intra Uterine Fetal Death‏= ‏IUFD‏

‏2. زایمان زودرس ( ‏Preterm Delivery )

‏3. مسمومیت بارداری ( ‏Preeclampsia‏ )  

‏4. افزایش فشارخون در هنگام بارداری ( ‏Gestational Hypertension‏ )

‏5. محدودیت رشد داخل رحمی  ( ‏Intra Uterine Growth Restriction‏ ) ‌‎=‌‏ ‏IUGR‏ شروع این پیامد در سه ماهه ‏دوم بارداری بوده، از این رو بهتر است با انجام سونوگرافی در هفته 18 تا 20 اولین ارزیابی از این جهت آغاز شود. 

6.  سقط ناگهانی‎ ‏( بویژه در سه ماهه دوم بارداری )‏

در جنین هایی که به روشهای کمک باروری ( Assisted Reproductive Technology )‏ = ART ‏ تشکیل شده اند، ‏سطوح پایین ‏PAPP-A‏ دیده می شود که می تواند منجر به افزایش موارد مثبت کاذب تست های غربالگری سه ماهه اول شده، ‏ولی این سطوح پایین بازتابی از نقص در لانه گزینی می باشد.‏
سطح پایین این مارکر یعنی زمانی که میزان آن به کمتر از ‌‎5th ‏ پرسنتایل برسد ( بعبارتی سطح  ‏MoM‏ آن کمتر از 0.37 باشد) که ‏در اینصورت باعث افزایش ریسک بروز پیامدهای نامطلوب بارداری می شود (این تعریف بر مبنای مطالعه ‏FASTER = ‎First And Second Trimester Evaluation of Risk trial‏ بدست آمده است).‎ ‏

 اگر این میزان به کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل ‏برسد  ( یعنی سطح  ‏MoM‏ آن کمتر از 0.2 باشد ) ، نشانه ای از یک وضعیت خطیر در بارداری می باشد.‏

لازم بذکر است چون وزن مادر نقش مهمی در تعیین سطح ‏PAPP-A MoM‏ دارد و در صورت خطا در وارد کردن وزن مادر ‏در نرم افزار مخصوص غربالگری، قبل از انجام هرگونه کار تشخیصی محاسبه مجدد سطح این مارکر بعد از اصلاح وزن ‏ضروری می باشد.‏

ترکیب کاهش سطح ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎5th پرسنتایل) به همراه کاهش مارکرهای بیومتریک (ذیل) در جنین می تواند ریسک ‏IUGR‏ را تا 6 برابر افزایش دهد:‏

1.‏  وزن تخمینی جنین به کمتر از ‌‎2.5th ‏ پرسنتایل (با توجه به سن جنین) برسد.‏

2.‏  متوسط سن سونوگرافیک جنین بیش از 7 روز از سن تخمین زده شده دقیق جنین ( که یا براساس یک ‏LMP‏ منظم ‏محاسبه شده و یا بر مبنای سونوگرافی دقیق هفته 12 ) کوچکتر باشد.‏

3.‏  نسبت ‏HC:AC‏ بزرگتر از ‌‎90th ‏ پرسنتایل سن جنینی باشد.‏

4. ‏  AC‏ کمتر از ‌‎10th ‏ پرسنتایل باشد.‏
همینطور کاهش ‏PAPP-A‏ به کمتر از ‌‎5th ‌‏ پرسنتایل می تواند منجر به افزایش ریسک ‏IUFD‏ شده و ارزش پیشگویی کننده ‏مثبت (‏PPV‏) احتمال سقط جنین:‏

‏1. قبل از 24 هفتگی حدود 2.2‏

‏2.‏  بعد از 24 هفتگی حدود 0.6 می باشد.‏

کاهش ‏PAPP-A‏ به کمتر از ‌‎1th ‌‏ پرسنتایل می تواند منجر به افزایش ریسک احتمال سقط جنین شده و ارزش پیشگویی کننده ‏مثبت (‏PPV‏) آن:‏

‏1.‏  قبل از 24 هفتگی حدود 4.5‏

‏2.  بعد از 24 هفتگی حدود 0.8 می باشد.‏

کاهش ‏PAPP-A‏ به کمتر از ‌‎1th ‌‏ پرسنتایل می تواند منجر به افزایش ریسک احتمال تولد نوزاد با وزن کم شده و ارزش ‏پیشگویی کننده مثبت (‏PPV‏) آن:‏

‏1.  برای وزن کمتر از ‌‎10th ‌‏ پرسنتایل حدود 26.3‏

‏2.‏  برای وزن کمتر از ‌‎5th ‌‏ پرسنتایل حدود 15.8 می باشد.‏

در‎ ‏20% زنانی که سطح ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل دارند، بین هفته 22 تا 24 حاملگی یک داپلر شریان رحمی ‌‏(‏Uterine artery Doppler‏) غیر طبیعی دیده می شود (شریان رحمی شریانی است که خونرسانی از رحم به جنین ‏را بر عهده دارد).‏

در 65% زنان فوق یک پیامد نامطلوب بارداری (‏Low birth weight, hypertension, preterm birth‏ و سقط ‏جنین) نیز دیده می شود. ‏

بنابراین زنانی که در سه ماهه اول بارداری سطح ‏PAPP-A‏ پایین دارند باید توسط پزشکشان در ارتباط با افزایش ‏ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری شان آگاه شوند. 

این بیماران علاوه بر انجام آنومالی اسکن دقیق، نیازمند انجام ‏Uterine artery Doppler‏ هم می باشند.‏

زنانی که سطح ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل دارند، نیازمند مراقبتهای ویژه (نظیر انجام ‏Uterine artery Doppler‏  ‏در هفته 19 و بررسی دقیق مارکرهای بیومتریک جنین) بخصوص از نظر سقط در سه ماهه دوم بارداری هستند.‏

زمانی نتیجه ‏Uterine artery Doppler‏ غیر طبیعی تلقی می شود که:‏

‏   1.  متوسط ‏RI = Resistive Index‏ یا ایندکس مقاومت عروقی (چپ و راست) بیشتر از 0.7 باشد.

‏   2.  متوسط ‏RI‏ بیشتر از 0.65 و همراه با یک ‏unilateral diastolic notch‏ (بریدگی یک طرفه در موج ‏دیاستولیک که منجر به افزایش مقاومت عروق شریانی رحمی می شود) باشد.‏

‎   ‌‏3.  بریدگی دو طرفه در موج دیاستولیک (‏bilateral notches‏) مشاهده شود.‏


نکات مهم در مارکر گلیکو پروتئین PAPP-A

‏● اگر سونوگرافی سه ماهه دوم نرمال بود باید به بیمار اطمینان داده شود که ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری وی ‏مشابه با جمعیت نرمال می باشد‎ ‌‏(هرچند که نیازمند بررسی بیشتر از نظر رشد جنین می باشند).‏

‏● اگر آنومالی اسکن نرمال بود ولی یک ‏Uterine artery Doppler‏ غیرطبیعی وجود داشت، بهتر است بین هفته ‌‏28 تا 30 حاملگی یک سونوی دقیق جهت ارزیابی رشد جنین، داپلر از شریانهای نافی و بررسی میزان مایع آمنیوتیک ‏انجام شود. این بیماران ریسک بالایی برای پره اکلامپسی هم دارند که اگر ریسک فاکتور دیگری ندارند باید از هفته ‌‏20 بارداری بطور مرتب (هر 4 هفته یکبار تا 30 هفتگی) ویزیت شده و سطح فشار خونشان چک شود.‏

‏● اگر پارامترهای بیومتریک در آنومالی اسکن غیرطبیعی ولی ‏Uterine artery Doppler‏ نرمال بود، ریسک ‏IUGR‏ زودرس و مرگ جنین افزایش می یابد. بنابراین باید یک سونوگرافی در هفته 24 تا 28 حاملگی جهت ارزیابی ‏رشد جنین، داپلر از شریانهای نافی و بررسی میزان مایع آمنیوتیک درخواست شود. ‏

‏● اگر پارامترهای بیومتریک در آنومالی اسکن غیرطبیعی و ‏Uterine artery Doppler‏ هم غیر طبیعی بود، ریسک ‏IUGR‏ زودرس و مرگ جنین افزایش می یابد. بنابراین بهتر است این بیماران به یک متخصص پریناتولوژی ارجاع ‏داده شوند و یک سونوگرافی در هفته 24 تا 26 حاملگی جهت ارزیابی رشد جنین، داپلر از شریانهای نافی و بررسی ‏میزان مایع آمنیوتیک نیز انجام شود. ‏

بطور کلی 89% بیمارانی که ‏PAPP-A‏ کمتر از ‌‎1th‏ پرسنتایل دارند از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری مشکلی ندارند.‏

پرسش و پاسخ

سوال 1399/03/03

سئوال: سلام 29 سالمه و ۸۷ کیلو وزن دارم. ازمایش و سونوی غربالگری سه ماه اول را در ۱۳ هفتگی انجام دادم. عدد nt 1.8و ازمایش pappa 2960.00 و free beta hcg 32.0 هست.ایا در رنج نرمال هست؟

پاسخ مدیر 1399/03/03

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/27

سئوال: با سلام. جواب آزمایش غربال گری اول من در هفته ۱۲ و ۳۱ سال سن و بارداری اول و بدون سابقه سقط: Nt=1.7 PappA=0.62 mom Free bhcg=0.85 mom سندروم داون ۱:۴۳۰۰ سندروم ۱۳ و ۱۸ ۱:۲۰۰۰۰ در مجموع اسکرین نگاتیو است آیا نتیجه نرمال است؟

پاسخ مدیر 1399/02/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/02/19

سئوال: سلام.37 سالمه.67کیلوگرم.age:12 weeks 4 days papp:16.7 mom0.96 bhcg:70.6 mom:2.74 final Risk:1:528 NT:1.00 mom:0.85 CRL:59.4 لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1399/02/19

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/16

سئوال: با سلام و خسته نباشید خانمی 40 ساله و IVF کردم بار پنجم بار دار شدم. هفته 13 و 3 روز بارداری هستم.غربالگری اول و سونوسی سلامت انجام دادم. NT 1.51 mm و CRL 71 mm بود. تست غربالگری PAPP-A 1.30 MoM و free B-hcg 2.37 و Final risk 1:372 معنیش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید؟

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/02/16

سئوال: سلام در غربالگری اولم مقدار papp-a825است چه کار کنم؟

پاسخ مدیر 1399/02/16

جواب: این عدد به تنهایی ارزش ندارد، ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/02/15

سئوال: سلام خسته نباشید این تنیجه رو بهم میگین بی زحمت ؟ papp-A 1.65 mom .0.63 free b -hcg 79.30 mom 2.04 nt 1.10 mom 1.00 down syndrom 1:747 age alone 1: 474 trisomy 18/13 1:99000

پاسخ مدیر 1399/02/15

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/30

سئوال: سلام خسته نباشید من ۲۹ سالمه بارداری اولم هست crl:75.nt:1.84 Papp 7.67 mom 1.60 Free B_hcg 47.00 mom1.93 سن بارداری هم ۱۳هفته و ۴ روز هست.ممنون از پاسخ دهیتون بخاطر شرایط فعلا دکتر گیرم نیومده نشون بدم.

پاسخ مدیر 1399/01/30

جواب: نتیجه سونو نرمال است ولی ریسک نهایی ترکیبی سونو و آزمایش خون محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1399/01/26

سئوال: سلام سی و چهار سالمه هفته ۱۲هستم غربالگری اول رو انجام دادم ntام ۲.۳ هست الان خیلی نگرانم دکترم گفت بالاس مجدد باید غربالگری رو انجام بدم

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: عدد CRL را هم برای من بنویس.

سوال 1399/01/26

سئوال: روننوشته ولی در ازمایش غلگری نوع اول2.17است PAPP-Aو HCG=95661.0IU/ML3.98سلام من در ازمایش غربارگری نوع دومم

پاسخ مدیر 1399/01/26

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را بنویسید و یا حداقل بگید در کدام محدوده خطر است.

سوال 1399/01/21

سئوال: سلام وقت بخیر من ۳۱سالم هست وبارداری اولم درتاریخ ۹۹/۰۱/۰۶ آزمایش غربالگری اولم رو دادم توی سونو گفت همه چی خوبه اما تو جواب آزمایشم زده ریسک متوسط،دکتر برام آزمایش چهارگانه نوشت خیلی نگرانم میشه راهنماییم کنید.ممنونم Age 12week5day Crl64mm Fhr153bpm Nt1.7mm Papp-a (2.75mlu/mm) mom0.92 Free b-hcg (102.00ng/ml) mom3.77 Age1.692 Final risk1:391

پاسخ مدیر 1399/01/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام خسته نباشید نتیجه آزمایش خون ۱۱هفته و۶روز من،(papp_a(mom_1/34 (free b-hcg(mom_1/95- Crl 51mm_nt1/9_سن بارداری۳۵

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام لطفا میشه آزمایش غربالگری را برام تفسیر کنید CRL:63mm NB:present NT :1.30mm 1.05 MOM PAPP-A : 0.69 MOM free B-hcg: 0.99 MOM جواب سونوگرافی انومالی جنین کاملا سلامت و نرمال بود

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: ریسک نهایی تریزومی ها را ننوشته اید ولی به نظر می رسد: جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/20

سئوال: سلام سن 29 - سن حاملگي 13 هفته 6روز NT=1.29mm papp=18.58 / mom=0.77 free b-hcg=71.50 / mom=1.91 فينال ريسك DS =1:2170 AGE= 1:1060 فينال ريسك T13/18 = 1:99000 PRIOR = 1:8110 لطفا نتيجه آزمايشم رو تفسير كنيد با تشكر

پاسخ مدیر 1399/01/20

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/19

سئوال: سلام خواهشاً میشه نتیجه این آزمایش رو بگید ما خیلی نگرانیم Papp-a4004 ./87mom Freeß-hcg 13.1 ./42mom Nochal measurement 1.57 1.00mom 26 سالمه در هفته 13 هستم Crl 70mm

پاسخ مدیر 1399/01/19

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده در تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/18

سئوال: سلام نتیجه ریسک نهایی تریزومی ها را از کجا باید دید

پاسخ مدیر 1399/01/18

جواب: روبروی ریسک ها تریزومی یک عدد بصورت کسری و یا مثلاً 1:1274 نوشته شده.

سوال 1399/01/17

سئوال: سلام امروز رفتم دکترم ، زنگ زدن بهش عمل داشت عجله عجله آزمایشم رو دید و اصلا نشد دقیق بهم توضیح بده! آزمایش من به این شکل بود: papp-a=1.76 و free b-hcg=74.30 و nt=2.14 و crl=56.6 در آزمایش خون نسبت احتمال DS ریسک نهایی نوشته شده 1:172 ، سنم 27 سال ، بارداری اول. هفته 13 و پنج روزمه و دکتر جواب رو دید سریع گفت تست cell free بده که فرصت نشد اصلا سوالی بپرسم و بسیار الان ترسیدم!

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست آمنیوسنتز و یا CVS (با قدرت تشخیص بالای 99.5%) 2- قابل قبول: در صورت آنکه به دلایل موجه پزشکی انجام آمنیوسنتز پس از مشاوره توصیه نشود ‌‏(البته به شرطی که جواب پرخطر ناشی از ‏NT‏ بیش از 3 میلی متر نباشد)، مانند مسائل زیر می توان تست NIPT انجام دهد (با قدرت تشخیص بالای 99.0%) . این مسائل عبارتند از: ‎ ‎ ‏ - زنانی که وحشت زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ - زنانی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند، ‏ - زنانی که خونریزی واژینال دارند و یا تهدید به سقط هستند، ‏ - زنانی که‎ ‎گروه خونی ‏Rh‏ منفی دارند،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- زنانی که سابقه سقط مکرر دارند، به شرط آنکه کاریوتایپ پدر و مادر نرمال باشد، بشرط آنکه علت سقط مکرر ‏اختلالات کروموزومی نباشد، ‏ - زنانی که ‏HIV‏ و یا ‏HCV‏ مثبت هستند، ‏ - زنانی که ‏Hbe Ag‏ مثبت دارند و یا ‏HBV viral load > 1,000,000 copies/ml‏ ‏ ‏ - زنانی که جفت پایین دارند، ‏ - زنانی که مالتیپل فیبروما دارند، - زنانی که سابقه پارگی کیسه آب دارند، ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که کشت آمنیوسیتها موفقیت آمیز نمی باشد، ‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏ ‌‎ ‌‏- مواردی که با یک جنین طلایی مواجه شده ایم.‏ که عبارتند از: 1- جنینی که بعد از چندین سال ناباروری حاصل شده است،‏ ‏ ‌‎ ‌‏ 2- جنینی که از والدین با سن خیلی بالا حاصل شده است،‎ ‎ ‏ ‌‎ ‌‏ 3- جنینی که حاصل ‌‎ ART (Artificial Reproductive Technology)‌‏ مثل ‏IVF‏ و یا ‏ICSI ‌‏ می ‏باشد.‌‎ ‎

سوال 1399/01/17

سئوال: با سلام این رو برام تفسیر میکنید لطفا؟ T21 prior risk: 1 in 1330 T18 prior risk: 1 in 12900 T13 prior risk: 1 in 12900 FBHCG : value:31.0 correct mom 0.78 Papp-a: value: 1410.00 correct mom : 0.62 Nt: 1.20 mm 1.04 MoM من برای ازمایش خون ناشتا بودم

پاسخ مدیر 1399/01/17

جواب: نتیجه ریسک محاسبه شده نهایی برای تریزومی ها را بفرستید.

سوال 1399/01/16

سئوال: در هفته ۱۳ بارداری عدد مربوط به free bhcg را مقدار۵۵ و pregnancy assocciat را ۴۱۴۰ زده ممنون میشم یکم توضیح بدین بارداری اول سن ۲۴

پاسخ مدیر 1399/01/16

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام من در هفته 15هستم عددpappaبوده 3/53بوده میخوام ببینم عددش بالاس؟ممنون

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: فقط در صورت صلاحدید پزشکتان در آنومالی اسکن دقت زیادتری در پوزیشن جفت صورت بگیرد که احتمال آکرتا جفت را رد کند.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام وقت بخیر. Papp 1.46-free BHcG24.30 - تریزومی ۲۱ ۱:۲۰۴۷ و تریزومی ۱۸ ۱:۲۷۶۲۰ و تریزومی ۱۳ ۱:۳۰۰۰۰ . لطفا نظرتون رو بگین

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/14

سئوال: سلام، لطفا بنده را راهنمایی فرمائید، PAPP-A 10.30 mom 0.69 - free B-hCG 17.70 mom 0.75 - CRL: 49.0 mm - NT: 1.00 mm 0.96mom -0.04 جدول DS برای Age 1:75 و final risk 1:2880 و جدول T18/13 برای Prior 1:589 و final risk 1:84000 می باشد

پاسخ مدیر 1399/01/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/10

سئوال: سلام لطفا این آرمایش رو برام تفسیر کنین. Papp-A1.300mom0/52 Freebhcg89.70mom2.58 Nt1.20m0m0/96 Nb present Risk assess ment Down syndrome 1:1660 Age alone 1:1140 Trisomy1:99000هفته۱۳دهم سن۲۷

پاسخ مدیر 1399/01/10

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1399/01/09

سئوال: سلام، لطفا بنده را راهنمایی فرمائید، PAPP-A 10.30 mom 0.96 - free B-hCG 17.70 mom 0.75 - CRL: 49.0 mm - NT: 1.00 mm 0.96mom -0.04

پاسخ مدیر 1399/01/09

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید ، هرچند در ظاهر که جوابها نرمال به نظر می رسند.

سوال 1399/01/06

سئوال: سلام جواب غربالگری من در مرحله‌ی اول پرخطر تشخیص داده شده. اعداد به این ترتیب هستند. nt 1.5 Ga 12w2d fhr 163 bpm papp-a 0.413 mom free-bhcg:2.333 اگر nipt نشون بده که مشکلی وجود نداره باید خیالم راحت بشه؟

پاسخ مدیر 1399/01/06

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/27

سئوال: سلام ممنون میشم تحلیل عربالگری ۳ماهه بنده را بفرمایید: سن ۳۵ سال Crl 55 mm Nt 0.9 mm Papp a 772 mlu/L Free B hcg 32 IU Trisomy 18/13 screen negative Risk age ds 1:305 Only biochemistry risk for ds 1:249 Final risk ds 1:1240

پاسخ مدیر 1398/12/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/26

سئوال: سلام میشه نتیجه این آزمایش رو به من بگید ممنون: CRL:50 NT:1.2 DS: age:1:985 Final risk: 1:784 T18/13: prior 1:7410 Final risk: 1:51300 PAPP-A:732 mom:0.29 Free B-hcg: 57.6mom: 1.18

پاسخ مدیر 1398/12/26

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/21

سئوال: سلام ببخشید من ۲۶ سال سنمه وزنم ۷۲ دوقلو باردارم. Free beta hog :83.50 Papp-a :3.210

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده در تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/21

سئوال: با سلام نتیجه غربالگری من crl:57 Nt:1.4 Papp:2.78mlu_mom:1.36 Free b hcg:79.9mlu_mom:3.54 :Ds Final risk :1:4750 T18/13:1:99000 هر دو نتایج سندروم و تریزومی ها هم منفی آمده است ممنون میشم راهنمایی ام کنید

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/12/21

سئوال: با سلام نتیجه غربالگری من crl:57 Nt:1.4 Papp:2.78mlu_mom:1.36 Free b hcg:79.9mlu_mom:3.54 :Ds Final risk :1:4750 T18/13:1:99000 هر دو نتایج سندروم و تریزومی ها هم منفی آمده است ممنون میشم راهنمایی ام کنید

پاسخ مدیر 1398/12/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/17

سئوال: سلام خسته نباشی Nt1.30 MOM 1.28 CRL47.0 Trisomy18/13 PAPP-A -RESULT0.80 MoM 0.37 fBh RESULT113.00 MOM2.75

پاسخ مدیر 1398/12/17

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/17

سئوال: سلام من آزمایش NT من PAPP.P 1.6است سنم هم37 است آیا جنین مشکل سندروم داون دارد

پاسخ مدیر 1398/12/17

جواب: عدد NT نرمال است ولی ریسک محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرست.

سوال 1398/12/14

سئوال: سلام ۲۶سالمه و ازمایش غربالگری من در هفته دوازده و سه روز برای ترزومی ۲۱ خطر در حد متوسط اومده خیلی نگرانم ممنون میشم راهنمایی کنین PappaAA: 0.54mom Freebhcg:1.84mom Nt:1.42mom Final risk:1:438 Crl:73.6mm ممنونم از پاسخگویی

پاسخ مدیر 1398/12/14

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/13

سئوال: سلام خسته نباشیدلطفاجواب منم هم بدیدخیلی نگرانم من 28سالمه nt:1.36crl:73papp-a:5.67mom:1.50freeb-hcg:61.20mom:2.440

پاسخ مدیر 1398/12/13

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده را برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/12/13

سئوال: سلام.ببخشید جواب ازمایش خانمم 2.53MoMهست خطری دارد یا نه.ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ مدیر 1398/12/13

جواب: خیر ، فقط ممکن است کمی درشت تر شود که باید تحت کنترل باشید.

سوال 1398/12/03

سئوال: سلام، خسته نباشید، من 28 ساله بارداری دومم هست، در 12 هفتگی و 4 روز آزمایش غربالگری دادم، نتیجه:papp-a:772.4 , 0/37 mom ,, freeb-hcg 42.45 , 1.68 mom,,, nuchal measurement 1.6,, 1.03 mom ,,,, downs syndrome 1 in 820,,,, trisomy 18 1 in 20000 ,,,,trisomy13 1in 20000 میشه خواهش کنم این آزمایش رو برام تفسیر کنین؟

پاسخ مدیر 1398/12/03

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/12/03

سئوال: سلام خانوم دکتر ببخشید PAPP_Aزده ۲۷.۹۰MOM 1.29 FreeB_hCG11060mom0.57 ایا مشکلی هست ممنون میشم جواب بدید

پاسخ مدیر 1398/12/03

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/12/01

سئوال: سلام nt1.5هست mom 1.25 و ۱.۸۰نوشته freeBhcGنوشته 39.0 لطفا منو توجیه کنید نگرانم

پاسخ مدیر 1398/12/01

جواب: این سونو نرمال است ولی ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/11/29

سئوال: سلام ممنون میشم بنده رو هم راهنمایی بفرمایید crl:57.3 NT:1.38 و PAPP: 0.73 و HCG:24.7 و دو عدد MOM 0.18 و ۰.۵۸ تو جواب هست

پاسخ مدیر 1398/11/29

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای این اختلالات را برایم بنویسد.

سوال 1398/11/27

سئوال: سلام من سنم ۳۰ساله fbhcg:2.81 و Papp:1.02و t21:1:985و. T13وT18 ۱:۱:۳۰۰۰۰ میشه بگید ریسک من چه طوریه وزن ۷۶و سیزده هفته ۳روز بودم که آزمایش دادم

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/11/27

سئوال: باسلام وخسته نباشید من 37 سالمه بارداری دومم هست من وهمسرم آز کاروتید انجام دادیم نرماله آیا لازمه آز سل فری انجام دهیم باتشکر

پاسخ مدیر 1398/11/27

جواب: ابتدا یک تست غربالگری سه ماهه اول استاندارد انجام دهید و بر مبنای جوابش تصمیم بگیریم نیاز به انجام آمنیوسنتز هست یا خیر.

سوال 1398/11/24

سئوال:سلام وقت بخیر جواب غربالگری اول در 12 هفته و سه روز PAPP-A 5.3miu/ml-2.18mom و Free BhCG45.2ng/mL-1.19MOM خورده دکتر خودم گفتن باید PAPP-A 2 باشه ک الان بالاتره و باید برم متخصص جنین شناسی سنم33 سال و6 ماهه و بارداری اولم. میشه راهنمایی کنین ممنون

پاسخ مدیر 1398/11/24

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/17

سئوال: ایا papp_a 0,۲۱در ۱۳ هفتگی خطری دارد یا نه

پاسخ مدیر 1398/11/17

جواب: نتیجه کامل غربالگری تان را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/14

سئوال: سلام جواب غربالگری رو میفرستم لطفاً تفسیر میفرمایید: crl:55.0 nt:1.10mm 0.88 mom papp-a 3400.00 mlu/l - mom:1.09 free b-hcg: 58.2 lu/l - 1.40 ds: 1:250 t18/13 : 1:100 سن 32 سال

پاسخ مدیر 1398/11/14

جواب: مطمئن هستید ریسک تان این عدد ها است به نظرم کات آف های تست را نوشته اید.

سوال 1398/11/06

سئوال: سلام ممنون میشم بنده رو هم راهنمایی بفرمائید سن 35 وزن 66 Nt=1.57 1.09mom Crl=65.4 Papp-a3400mlu/l. Mom 0.88 Bhcg=132 mom 3.87 DS final risk 1:173 T18/13 final risk 1:99000 سندروم داون رو ازمایشگاه ریسک بالا زده و سوال دیگه اینکه تماس گرفتم با ازمایشگاه شما گفتن هفته شانزدهم باید برم امنیوسنتز، اگر مشکلی باشه تا جواب آماده بشه برای مجوز قانونی سقط جنین دیر نمیشه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی نگرانم

پاسخ مدیر 1398/11/06

جواب: بله در محدوده پرخطر است و فقط برای رفع نگرانی باید آمنیوسنتز انجام شود. به همراه تست فوق یک تست QF-PCR هم انجام می شود و که برای 5 کروموزوم از جمله سندرم داون و یا همان تریزومی 21 در عرض 2 الی 3 روز جوابش آماده می شود.

سوال 1398/11/06

سئوال: تیروئید در هفته 15 بارداری به نتایج زیر چه تفسیری داره؟ T4=12.8 T3 UP=1.38 T3=2.1 TSH=0.7

پاسخ مدیر 1398/11/06

جواب: نرمال است.

سوال 1398/11/05

سئوال: سلام عدد nt=1.4عددCRL=71mm وزن ۸۴ سن ۳۰ سال عدد pappa=18965.0 Freebhcg=28.72 Mom papp a=5.66 Momfree b_hcg=1.39 خواهش میکنم میشه بگید من جزو کدوم دسته هستم

پاسخ مدیر 1398/11/05

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/11/01

سئوال: سلام خسته نباشين ببخشيد من غربالگري اول رو دادم و مقدار PAPP-A 1.21 mlu/ml و0.44 هستش و intermediate risk هستش بايد ٥بهمن ازمايش رو انجام بدم تو هفته ١٥ ميشه يكم راهنمايي كنيد خيلي نگرانم و تو بستگان خودم و همسرم هيچ مشكلي نبوده حتي در گذشته و چون فاميل دور بوديم قبل ازدواج ازمايش ژنتيك داديم و مشكلي نداشتيم ولي الان ازمايش برام نگران كنندس ممنون ميشم راهنمايي كنيد

پاسخ مدیر 1398/11/01

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/10/29

سئوال: سلام لطف میکنید جواب رو تفسیر میکنید ممنون nt: 1.19 crl : 49 pappa mom : 2.37 free bhgg : 1.94 risk ds : 1/22100 t21&18 : 1/99000 ریسک ها هردو low هفته ۱۱ بارداری وزن ۵۹ کیلو سن ۲۸ مقدار paapa زیاده مشکلی نیست؟

پاسخ مدیر 1398/10/29

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. عدد بدست آمده برای PAPP-A را برایم بنویسید.

سوال 1398/10/28

سئوال: سلام.وقت بخیر نتیجه آزمایشات غربالگری Fbhcg 34.8 mom .65 Papp-a 1 mom .23 Crl 57.4mm Nt mom 1.67 ۲۸ سالمه با وزن ۵۰ و۱۲ هفته و۲ روز میشه آزمایشمو بررسی کنین؟ دکترم واسم غربالگری سه ماهه دوم رو هم نوشته ولی من نتونستم همون آزمایشگاه قبلی انجام بدمش نتایج دومی : Afp 29 mom .93 Hcg 1.1 mom .03 Ue3 4 mom 1.36 Inhibin a 110 mom .52 در ۱۶ هفته ۱ روز با وزن ۵۱ بارداری دومم هست ک اولی مشکلی نداشت. ممنون میشم راهنماییم کنین.سونوگرافی هام هم مشکلی نداشتن

پاسخ مدیر 1398/10/28

جواب: با احتمال ريسك اش در محدوده كم خطر است. - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد. براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF چك كنيد.

سوال 1398/10/16

سئوال: سلام،خسته نباشید جواب آ مایش من در ۱۱ هفته و ۳ روز به شرح زیر هست: FREE-BHCG= 20 و PAPP-A=3.3 من میترسم تورو خدا جوابمو زود بدین...

پاسخ مدیر 1398/10/16

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.

سوال 1398/10/09

سئوال: سلام جواب آزمایش من در 13 هفته به صورت زیر است ممنون میشم راهنمایی کنین: CRL:65mm NT:1.56 pappa-a:mom=0.38 free bhcg:mom=0.80 DS=1:2630 T18/13:=1:30100 age=1:787 weigh:61 kg

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد. این مقدار کاهش PAPP-A نگران کننده نمی باشد.

سوال 1398/10/09

سئوال: با سلام. لطفا راهنمایی کنید. سونوگرافی در 11 هفته و 6 روز با NT=1.16 , مشخصات غربالگری MOM RESAULT 0.25 0.56 PAPP-A 0.37 16.5 free B-Hcg Final risk (DS)=1:8380 Final risk (T18/13)=1:1970

پاسخ مدیر 1398/10/09

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/10/05

سئوال: با سلام و احترام لطفا بفرمایید جواب آزمایش : PAPP-A: RESULT :3598.90:MOM:1.08 و free B-hcG:15.6MOM:0.50 به چه معنی هست. با سپاس از پاسخگویی شما

پاسخ مدیر 1398/10/05

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/10/03

سئوال: سلام وقت بخیر ازمایش غربالگری من در هفته 12 بارداری FBHCG 27.0 ng/ml 0.64 MOM و PAPP-A 286.00 miu/l 0.11 MOM بوده ایا نتیجه ازمایشم نرماله یا نه؟ ممنون

پاسخ مدیر 1398/10/03

جواب: ریسک تریزومی ها محاسبه شده نهایی را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/28

سئوال: سلام وقت بخیر من در هفته 14بارداری هستم papp-a 0.27 است و nt:1.57 است ایا من درگروه پر خطر هستم

پاسخ مدیر 1398/09/28

جواب: این اعداد به تنهایی فاقد ارزش است.

سوال 1398/09/28

سئوال: سلام وقت بخیر من در هفته 14بارداری هستم papp-a 0.27 است و nt:1.57 است ایا من درگروه پر خطر هستم

پاسخ مدیر 1398/09/28

جواب: این سونو نرمال است ولی ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/25

سئوال: سلام من ۳۷ سالمه خواهش میکنم بگین مشکل داره آزمایشم سندروم داون رو مثبت نوشته FreeB_hcG=1.86 NT=1.90 1.65MoMو crl= 57.0 mm و papp_A =0.81

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/25

سئوال: سلام من 24 سالمه وزنم 63 و در یازده هفته و 5 روز این آزمایش رو انجام دادم عدد fbhcg =2.35mom papp-a =1.02mom T21 prior risk:1 in 1370 T18prior risk:1 in 13100 T13 prior risk:1in 13100 و عدد nt:1.84 میشه بگید نرماله یا نه

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي، - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین انجام دهيد.

سوال 1398/09/25

سئوال: سلام‌ خسته‌نباشید سن‌30بارداری اولم‌‌هست ازمایش غربالگری در هفته ۱۱و‌۴ روز‌انجام‌ دادم‌ PAPP_Aبرای جنین زده9.60و‌مادر زده 0.82 وfree b_hcGبرای‌جنین زده ۲۱.۰۰ و‌مادر زده0.78 ایا‌این‌اعداد در ازمایش نرمال هستن

پاسخ مدیر 1398/09/25

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بفرستید.

سوال 1398/09/04

سئوال: با سلام و احترام، پیشاپیش از لطف شما در اعلام نظر تخصصیتان بسیار سپاسگزارم. نتایج غربالگری مرحله اول در ۱۲ هفته و سن ۳۳/۶ سال Free bhcg= 4.4 mom PAPPA= 1.45mom Nt= 1.7 Weight=63 Risk t21 < 1|648 T18< 1|30000 T13<1|30000

پاسخ مدیر 1398/09/04

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/20

سئوال: سلام40/ papp۰ و۳۸/ hcg0 ایا نرماله ؟

پاسخ مدیر 1398/08/20

جواب: ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها و عدد NT در سونوگرافی را هم برایم بنویسید.

سوال 1398/08/18

سئوال: سلام‌خسته نباشید 30سال دارم ومرا در ج ازمایش غربالگری راهنمایی میکنید Fbhcg:55.0/mom1.43 Papp_a2410.00/mom1.29 T21 1 in867 T18 1 in9710 T13 1in9710 عدد Crl49.00 در تریزومی ها زده ریسک پایین یکم نگرانم هستم ازمایش و سونو در هفته 11+5روز انجام شده

پاسخ مدیر 1398/08/18

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/08/16

سئوال: باسلام .آزمایش papp-aمن درهفته دوازدهم 3.06momهست وfreeB-hcG5.77هست لطفا نظرتان به همراه راهنمای جواب بدین تشکر

پاسخ مدیر 1398/08/16

جواب: جنین تا دوقلو که نبوده؟ ریسک نهایی غربالگری تان و عدد NT در سونوگرافی را برایم بنویسید.

سوال 1398/08/12

سئوال: سلام من 26 سالم و بارداری دوقلو mom paap.a 3.31هست گفتن بالاس ولی چیزی نگفت ک چ مشکلی داره

پاسخ مدیر 1398/08/12

جواب: نگران نباشید فقط نیازمند مراقبت بیشتر در دوران بارداری هستید.

سوال 1398/07/21

سئوال: سلام خسته نباشی نتیجه سونوان تی من ۱.۷بودوان بی ۱.۹بود عددMoM FBHCG 1.97 PAPP_A 1.35 تروزمی ۲۱: 1:812 تروزمی۱۸ ۳۰۰۰۰ :۱> تروزمی ۱۳ ۳۰۰۰۰ :1> میشه لطف کنین بگین نرماله جواب آزمایشم یا نه توهفته ۱۲آزمایش وسونودادم ۳۹سالمه وزنم ۸۰اندازه جنین هم ۶۲.۵میلیمتر ممنون میشم جواب بدین

پاسخ مدیر 1398/07/21

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

سوال 1398/06/26

سئوال: سلام وقت بخیر حد نرمال free b-hcg و PAPP-A در هفته سیزدهم غربالگری اول باید چند باشد؟ 34سال سن و 52 کیلو وزن

پاسخ مدیر 1398/06/26

جواب: نتیجه Corrected MoM شان باید در محدوده 0.5 تا 2 باشد. البته به شرط آنکه در همین محدوده هم نسبت این دو از 3 بیشتر نباشد.

سوال 1398/06/24

سئوال: سلام.نتیجه غربالگری من برای سندرم دان1:1070است و خودم 31 سال سن دارم.سن بارداری هم 15 هفته میباشد.آیا نیاز به آزمایشات تکمیلی دارم؟متشکرم

پاسخ مدیر 1398/06/24

جواب: بهتر است اطلاعات سونوگرافیک و عدد MoM مارکرهای بیوشیمیایی را برایم بفرستید تا بهتر بتوانم راهنمایی تان بکنم.

سوال 1398/02/29

سئوال: سلام خانمی ۴۰ ساله هستم ببخشید غربالگری اولم تا ۱از۱۵۰۰بود ور غربالگری دوم شده ۱ از ۲۰۰ ولی در مجموع شده ۱از ۵۷۰ می خواستم ببینم نرماله یا نه دکتر آزمایش نیلو گفت ۹۰ درصد سالمه ولی اگر تست ان ای پی تی بده میخوام ببینم نرمال یا نه ممنون از راهماییتون

پاسخ مدیر 1398/02/29

جواب: با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود: 1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%) 2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)