فرم درخواست تست سیکلوسپورین

فرم درخواست تست سیکلوسپورین شماره پذیرش: ............................ تاریخ ارسال: ............................نام و نام خانوداگی بیمار: ............................ تاریخ تولد: ............................تاریخ پیوند: ............................ نوع پیوند: ............................مقدار مصرف دارو: mg ..................... صبح

mg .................... شبساعت آخرین دوز مصرف دارو در نمونه ناشتا (C0) : ......................................

ساعت خونگیری در نمونه ناشتا (C0) : .......................................................

ساعت آخرین دوز مصرف دارو در نمونه ساعت دوم (C2): ................................

ساعت خونگیری در نمونه ساعت دوم (C2): .................................................توجه: نمونه مورد آزمایش باید خون تام باشد

پرسش و پاسخ