نحوه پیگیری موارد LSIL بر مبنای آخرین راهنمای ASCCP

ضایعات با درجه پائین داخل اپی تلیال سلولهای پوششی یا LSIL

مطالعات نشان می دهد که سرنوشت زنان مبتلا به LSIL[1] مشابه زنان مبتلا به ASC-US و HPV مثبت است، بنابراین باید همانند ASC-US پیگیری شوند. بعلاوه LSIL در زنان مسن تر نسبت به زنان جوان 24-21 ساله ریسک بیشتری برای CIN 3+ دارد. ضایعات LSIL به شدت با عفونت HPV ارتباط دارند (میزان مثبت شدن HPV در آنها حدود 77% است). مطالعات KPNC نشان داد که ریسک ابتلا به CIN 3+ در زنان مبتلا به LSIL که HPV منفی هستند کم بوده و مشابه موارد ASC-US می باشد.

نحوه پیگیری نتایج LSIL

"نتایج LSIL" را باید مطابق الگوریتم زیر پیگیری نمود.

- در موارد LSIL که تست HPV انجام نداده اند و یا HPV مثبت هستند، توصیه به انجام کولپوسکوپی می شود.

- اگر تست دوگانه نشان دهنده موارد LSIL و HPV منفی بود، بهتر است تکرار تست دوگانه در یک سال بعد توصیه شود، با اینحال کولپوسکوپی نیز قابل قبول است.

- اگر بعد از یک سال نتیجه سیتولوژی ASC-US (یا بالاتر) بود و یا HPV مثبت شد، کولپوسکوپی توصیه می گردد.

- اگر نتیجه هر دو منفی شد، تکرار تست دوگانه سه سال بعد توصیه می شود و اگر بعد از سه سال هر سه تست منفی شدند، برگشت به غربالگری روتین توصیه می گردد.


LSIL در جمعیت های ویژه

- زنان 21 الی 24 ساله

- در صورت گزارش LSIL در زنان 21 تا 24 ساله، پیگیری سیتولوژي در فواصل 12 ماه توصیه می شود.

- چنانچه بعد از 12 ماه ASC-H و یا HSIL گزارش شد (یعنی سیتولوژی بدتر شد)، کولپوسکوپی توصیه می گردد.

- بعد از 24 ماه اگر ASC-US و یا مورد بدتری گزارش شد، کولپوسکوپی درخواست می گردد.

- اگر در دو سال متوالی نتیجه سیتولوژی منفی بود، برگشت به غربالگری روتین توصیه می شود.

- زنان باردار

"نتایج LSIL در زنان باردار" را باید مطابق الگوریتم زیر پیگیری نمود.

- در صورت گزارش LSIL در زنان باردار، انجام کولپوسکوپی ترجیح داده می شود.

- کورتاژ اندوسرویکس در زنان باردار غیر قابل قبول است.

- در زنان باردار 24-21 ساله پیگیری همانند خانمهای غیر باردار است.

- تعویق کولپوسکوپی تا 6 هفته بعد از زایمان قابل قبول است.

زنان یائسه

- در صورت گزارش LSIL در زنان یائسه که تست HPV انجام نداده اند، درخواست تست HPV، و یا تکرار سیتولوژی 6 الی 12 ماه بعد به همراه کولپوسکوپی توصیه می شود.

- اگر HPV منفی شد، تکرار سیتولوژی در 12 ماه بعد توصیه می شود.

- اگر HPV مثبت شد و یا گزارش تکرار سیتولوژی به صورت ASC-US و یا بالاتر بود، توصیه به انجام کولپوسکوپی می شود.

- در صورت منفی شدن دو تست متوالی برگشت به غربالگری روتین توصیه می شود.

1: Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions = LSIL
     

پرسش و پاسخ