مروری بر ساختار بیضه ها و مجاری آن

n بیضه ها اعضایى هستند بیضى شکل و پهن که تعداد آنها دو عدد و طول آنها حدود ۵ سانتى‌متر است.

n 2- لایه خارجى بیضه از بافت لیفى متراکم و سفیدى ساخته شده که سپیدپرده یا tunica albuginea نامیده مى‌شود.

n 3- این لایه در کنارهٔ عقبى بیضه به داخل آن وارد مى‌شود و دیوارهٔ قائم و ناتمامى را ایجاد مى‌کند که خود به چند دیواره تقسیم مى‌شود و بافت بیضه را به ۲۵۰ تا ۴۰۰ لپک یا lobules تقسیم مى‌کند.

n 4- هر یک از این lobules حاوى یک تا سه لوله پیچاپیچ باریک به ‌نام لوله‌هاى اسپرم‌ساز یاseminiferous tubules مى‌باشند.

n 5- در داخل این لوله ها سلولهای دیگرى به نام سلولهای سرتولى یا sertoli در بیضه یافت مى‌شوند که مسؤول محافظت و تغذیه اسپرماتوزوئیدها هستند.

n 6- سلولهای بینابینى لیدیگ یا Leydig به صورت پراکنده‌اى در بین لوله‌ها قرار گرفته و مسؤول ترشح هورمون‌هاى مردانه بویژه تستوسترون مى‌باشند.

n 7- ترشح تستوسترون در سلولهای لیدیگ تحت کنترل LH می باشد.

n 8- تستوسترون به همراه FSH تولید اسپرماتوژنزیز را در seminiferous tubules تحت کنترل قرار می دهد.

n 9- لوله‌هاى اسپرم‌ساز پس از الحاق به یکدیگر لوله‌هاى مستقیم بزرگترى به نام straight tubule را به‌ وجود مى‌آورند که به ‌نوبهٔ خود پس از تداخل، شبکه تورى شکلى را به نام شبکه بیضه یاRete Testis مى‌سازند که اسپرم ها پس از ساخته شدن در لوله‌هاى اسپرم‌ساز به درون آن ریخته مى‌شوند.

n 10- از شبکه بیضه در حدود ۲۰ لوله کوچک و مارپیچ خارج مى‌شود به نام Efferent Ductule که پس از عبور از سپید پرده به اپیدیدیم یاEpididymis مى‌پیوندد.

11- اپیدیدیم هر بیضه لولهٔ مارپیچى است که قسمت اول تشکیلات مربوط به مجارى بیضه را تشکیل مى‌دهد. مجراى منى یا Vas deference در ادامه اپیدیدیم مى‌باشد که ترشحات کیسه‌هاى منى پس از الحاق به این مجرا، مجراى انزال یا Ejaculatory Ductus را به‌وجود مى‌آورد که از طریق این مجرا، اسپرماتوزوئید و ترشحات کیسهٔ منى به پیشابراه یا urethra مى‌ریزد.

پرسش و پاسخ