غربالگری کلسترول در نوجوانان

آکادمی متخصصین اطفال آمریکا در جدیدترین دستورالعمل خود غربالگری روتین کلسترول در نوجوانان و جوانان را توصیه کرده است. بر طبق این دستورالعمل، همه نوجوانان باید یکبار در سن 11-9 سالگی و بار دیگر در سن 17 تا 21 سالگی آزمایش کلسترول بدهند.


22 دسامبر 2011، Labtestonline.org

پرسش و پاسخ