نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019

نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر  Benign Endometrial Cells (BEC)  و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells

گزارش این سلول در مواقع ذیل نیاز به پیگیری بیشتر دارد:

1- زنان مساوی و بیشتر از 45  سال

2- زنان پست منوپوز

3- زنان پره منوپوزی که یک خونریزی رحمی غیرطبیعی (AUB) دارند و یا ریسک فاکتورهای کانسر آندومتر را دارند

این سلولها در 12% سیتولوژی ها دیده می شود.

در بررسی بیشتر دیده شده که در 7 الی 16% آنها همراه با هایپرپلازی یا کارسینوم اندومتر همراه است.

در زنان پره منوپوز بدون سپتوم با سلولهای اندومتریال خوش خیم، هیستیوسیت و endometrial stromal cells  ارزیابی بیشتری توصیه نمی شود.

منطق (rationale) این مسئله هم آن است که ریسک ایجاد یک پاتولوژی در آندومتر در زنان 45 ساله و یا بیشتر افزایش می یابد ولی هیچگونه افزایش ریسکی در زنان زیر 45 سال و پره منوپوز بدون هیچگونه سابقه خونریزی غیر طبیعی از رحم (AUB) مشاهده نمی شود.

در زنانی که هیستروکتومی شده اند و  جواب سیتولوژی آنها benign glandular cells  گزارش شده اند ، نیاز به پیگیری خاصی ندارند.

مطالعات منتشر شده از سال 2012 تا 2019 ، نشان دهنده آن است که هیچگونه تغییری در این موارد نسبت به سال 2019 بوجود نیامده است.

پرسش و پاسخ