مراقبت (surveillance) بیمار بعد از کولپوسکوپی (postcolposcopy) و بعد از درمان (posttreatment) در غربالگری کانسر سرویکس

مراقبت (surveillance) بیمار بعد از کولپوسکوپی (postcolposcopy) و بعد از درمان (posttreatment) در غربالگری کانسر سرویکس

بیماری که با یک جواب کولپوسکوپی به ما مراجعه می کند، ممکن است ناشی از یک سابقه قبلی غربالگری بوده و بدنبال آن کولپوسکوپی کرده و یا نه بدنبال یک کولپوسکوپی قبلی تشخیص CIN2 و یا CIN3 باشد، که نحوه مراقبت با هم متفاوت است.


در بیمارانی که با یک جواب کولپوسکوپی بدنبال یک تست غربالگری مثبت مراجعه کرده اند (جدول 3 از جداول 10 گانه ASCCP ورژن 2019):

نحوه فالوآپ طبق جدول ذیل می باشد:
.

.

.

.

یعنی الان با این نتیجه کولپوسکوپی طبق این جدول تعیین تکلیف می کنیم:

- بیمار را درمان کنیم،

- بیمار را یک سال بعد فالوآپ کنیم.

باز هم در این موارد میزان ریسک باید تعیین شود و طبق آن برای بیمار تعیین تکلیف کنید.

 
.
بر اساس این جدول بیماران در گروههای ذیل قرار می گیرند:

الف- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

1- بطور کلی تمام بیمارانی که بیوپسی شان نرمال و یا CIN1 گزارش شده است، صرف نظر از علت کولپوسکوپی (HPV 16 و یا HPV18 مثبت، ضایعات low grade و یا high grade در سیتولوژی)

2- بیوپسی نرمال و یا CIN1 گزارش شده که علت درخواست کولپوسکوپی، بدنبال دو بار تست HPV مثبت و سیتولوژی نرمال (NILM) بود.

نکته1: در اینجا co-test کارایی بهتری از HPV alone دارد (البته از نظر آماری قابل ملاحظه نیست)،

نکته2: HPV alone هم حساسیت خیلی بیشتری نسبت به سیتولوژی تنها دارد.ب: کاندید درمان فوری می شود

3- بیوپسی CIN2  و + CIN3 (یعنی Cancer, AIS, CIN3) گزارش شده باشد صرف نظر از علت درخواست کولپوسکوپینحوه فالوآپ بیماری که قبلاً یک غربالگری Low grade (نظیر ASC-US, LSIL, HPV Positive alone) داشته و بدنبال آن کولپوسکوپی شده و نتیجه آن کمتر از CIN 2 بوده و با غربالگری جدید (طی مراقبت فالوآپ یکساله) به ما مراجعه می کند (جدول 4A).
.

.

.

.

الف- کاندید فالوآپ سه ساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بین 0.15 تا 0.55% می باشد)

1- زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی نرمال باشد.

2- زمانی که فقط یک تست HPV منفی داشته باشد (بدون جواب سیتولوژی).


ب- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

3- زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی low grade (یعنی ASC-US و یا LSIL) باشد.

4- زمانی که تست HPV مثبت، به همراه سیتولوژی نرمال و یا همراه با ضایعه low grade باشد.

Precolposcopy low-grade test result corresponds to either ASC-US/LSIL (regardless of HPV test result) or HPV-positive NILM.


ج- کاندید کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 4 تا 24% باشد).

5- زمانی که نتیجه سیتولوژی high grade باشد (صرف نظر از مثبت و یا منفی بودن جواب HPV).نحوه فالوآپ بیماری که قبلاً یک غربالگری high grade (نظیر  AGC, ASCH, HSIL) داشته و بدنبال آن کولپوسکوپی شده و نتیجه آن کمتر از CIN 2 بوده و با غربالگری جدید به ما مراجعه می کند (جدول 4B).
.

.

.


.
الف- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

1- زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی نرمال و یا همراه با ضایعه low grade باشد.

2- زمانی که فقط یک تست HPV منفی دارد.

ب- کاندید کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 4 تا 24% باشد).

3- زمانی که یک تست HPV مثبت دارد (صرف نظر از جواب سیتولوژی)

4- زمانی که یک سیتولوژی high grade دارد (صرف نظر از جواب HPV)

نحوه فالوآپ در بیمار مبتلا به  CIN2 و یا  CIN3 ، بعد از درمان 6 ماه بعد مجدد یک  co-test انجام می شود، بر مبنای نتیجه آن بیماران در سه گروه فالوآپی قرار می گیرند (جدول 5A) که عبارتند از:
.

.

.

.

الف- کاندید فالوآپ یکساله می شود (یعنی ریسک فوری بیمار کمتر از 4% می باشد و ریسک 5 ساله بیمار بیشتر از 0.55% می باشد)

1- هر زمانی که تست HPV منفی، به همراه سیتولوژی نرمال و یا ضایعات low grade باشد.

2- هر زمانی  که تست HPV alone منفی باشد،


ب- کاندید کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 4 تا 24% باشد).

3- هر زمانی که تست HPV منفی، به همراه ضایعات high grade در سیتولوژی باشد،

4- هر زمانی که تست  HPV مثبت، به همراه سیتولوژی نرمال و یا ضایعات low grade باشد،


ج- کاندید درمان و یا کولپوسکوپی می شود (یعنی ریسک فوری بیمار بین 25 تا 59 درصد می باشد):

5- هر زمانی که تست HPV مثبت، به همراه ضایعات high grade مشاهده شود.


نکته: بیمارانی که دو نتیجه co-test منفی طی دو سال دارند و یا دو نتیجه HPV alone منفی طی دو سال دارند، کاندید فالوآپ 3 ساله می شوند (جدول 5B).
.

.

.

.

لازم به تذکر این نکته است که هر چه میزان شیوع HPV در جامعه ای بیشتر باشد ریسک مطلق بیماری نیز بیشتر است.

In summary, as a result of the presented data, multiple negative cotest results after a CIN 2 or CIN 3 treatment are not enough to exit after treatment surveillance
rather, a continuation of 3-year follow-up is recommended.

Egemen et al. Journal of Lower Genital Tract Disease • Volume 24, Number 2, April 2020
14

پرسش و پاسخ

سوال 1399/03/28

سئوال: سلام وقت بخیر ایا ازمایشگاه امینوسنتز انجام میده هزینه ،زمان یا هفته انجام و چگونگی پذیرش رو بفرمایید لطفا

پاسخ مدیر 1399/03/28

جواب: بله ، هفته 15 تا 20 ، و فقط برای تعیین وقت و گرفتن هزینه با آزمایشگاه تماس بگیرید.