تطابق ژنوتیپ ویروس پاپیلوما انسانی (HPV) در بین زوج های مراجعه کننده ایرانی

تطابق ژنوتیپ ویروس پاپیلوما انسانی (HPV) در بین زوج های مراجعه کننده ایرانی 

چکیده

زمینه:

تطابق ژنوتیپ های ویروس پاپیلوما انسانی (HPV) در بین زوج های جنسی در بسیاری از تحقیقات تغییرات قابل توجه را نشان می دهد.

با این حال ، هنوز چنین مطالعه ای بین زوج های ایرانی انجام نشده است.

مواد و روش ها:

نمونه اورژنیتال به همراه نمونه گیری از پوست سه منطقه (گلنس ؛ بدنه و بیضه) در آقایان و نمونه واژینال و دهانه سرویکس از زوجه آن فرد گرفته شده و برای آزمایش مولکولی به آزمایشگاه نیلو منتقل شدند.

استخراج و تایپ DNA HPV با استفاده از روش cobas 4800 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و ویروسی پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

یکصد و چهارده زوج در مطالعه ثبت نام کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان در مردان  8 ± 36  و در زنان 7 ± 32  سال بود.

 حداقل 64 نمونه حداقل برای یک ژنوتیپ (28٪) ویروس HPV مثبت بودند.

میزان مثبت بودن نمونه HPV در مردان 30.7% و در زنان 25.4% بود.

در نمونه هاي مثبت ، 13 (7/5٪) ، 8 (7٪) و 31 (5/13٪) متعلق به ژنوتيپ هاي 16 ، 18 و ساير ژنوتيپ هاي HR بودند.

حدود 59 نفر (51.8٪) زوجینی که نسبت به HPV منفی بودند ، نیتجه منفی منطبق با یکدیگر را نشان دادند.

از کل بیماران مبتلا به HPV مثبت (55 زوج ، 48.2٪) ، 9 (16.3٪) زوج، نتایج ژنوتایپ شان با یکدیگر همخوانی نشان می داد و بقیه 46 (83.7٪) زوج نتایج تطبیقی بین زوجنین ناهمخوان بوده است (یا یکی دیگر منفی بوده و یا ژنوتایپ دیگری مثبت بوده).

نتیجه:

شناخت پویایی عفونت HPV نه تنها در زنان ، بلکه در شرکای جنسی آنها نیز می تواند بر اجرای اقدامات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون HPV برای سرطان دهانه رحم و سایر بیماریهای مرتبط با HPV برای هر دو شریک جنسی تأثیر بگذارد.

کلید واژه ها:

ژنوتیپ های ویروس پاپیلوما انسانی (HPV) ، تطابق ژنوتیپ های HPV ، سرطان دهانه رحم

متن کامل مقاله

پرسش و پاسخ